Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV-Overgangsprosjektet Troms fylkeskommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV-Overgangsprosjektet Troms fylkeskommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV-Overgangsprosjektet Troms fylkeskommune
Prosjektleder Ny GIV – Overgangsprosjektet Randi Ovesen Troms fylkeskommune

2 Bakgrunnen for prosjekt Ny GIV
Hvert år er det 4 – 5000 elever med under 30 grunnskolepoeng som begynner i videregående opplæring. Dersom elever med så lave karakterer skal lykkes i videregående opplæring, vil de ha behov for særskilt organisert støtte og oppfølging, særlig når det gjelder grunnleggende skrive, lese- og regneopplæring.

3 Formålet med Ny GIV er å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring.

4 Mål: Målet med prosjektet er å skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner og stat.

5 Videre skal prosjektet lage et bærekraftig, strukturert og målrettet system for å ruste ungdomsskoleelever med kritisk svake forutsetninger til å mestre overgangen mellom ungdomstrinn og videregående opplæring og å hjelpe dem fram til fag-svennebrev eller studiekompetanse.

6 Forts. mål: Kompetanseheving for den enkelte lærer, med todelt mål; - både nå ut til enkeltelever og bidra i utviklingsarbeid på skolen. Kompetanseutvikling i skolene. Kompetansespredning innad på skolen – rektors ansvar.

7 Ny formulering i Opplæringslovens § 13 – 3 c
Fylkeskommunen skal etter oppdrag fra departementet veilede om og bidra til kvalitetsutvikling som kan gi god sammenheng mellom grunnskole og videregående opplæring.

8 Målgruppa for prosjektet
De 10 % svakest presterende elever med potensiale til å fullføre og bestå videregående opplæring, etter 1. termin i 10.trinn, i hver av de kommunene som fylkeskommunen inviterer til å delta i prosjektet

9 Redefinering av målgruppa
Målgruppa i prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter 1. termin i 10. klasse i de kommunene som deltar. Disse elevene skal få tett oppfølging i siste termin i 10. klasse og tiltakene skal videreføres etter behov i overgangen til videregående opplæring og i videregående opplæring. Dette endres ikke.

10 Forts. redefinering målgruppa
Men i tillegg åpner departementet opp for at elever som presterer svakt (på eller under kritisk grense) på obligatoriske kartleggingsprøver i norsk og matematikk høsten i Vg1 blir innlemmet i elevgruppa som omfattes av Ny GIV. Også her må det brukes skjønn i utvelgelsen av elevene, og fylkeskommunen må vurdere om det skal inngås noen form for avtale med disse elevene på samme måte som i grunnskolen.

11 Forts. redefinering målgruppa
Dette betyr altså at elevgruppa som tilhører Ny GIV i videregående opplæring, kan bestå av alle de som har hatt intensivopplæring i siste del av 10. klasse og de elevene som presterer svakt på de obligatoriske kartleggingsprøvene på høsten i Vg1. Departementet legger til grunn at denne nye ”Ny GIV-gruppa” følges tett opp, blant annet gjennom de midlene som er tildelt fra Utdanningsdirektoratet direkte. Oppfølgingsperioden utvides til å omfatte også overgangen mellom Vg2 og Vg3/inngåelse av lærekontrakt.

12 Organisatoriske utfordringer: Uforutsigbart og variabelt antall elever
Organisatoriske utfordringer: Uforutsigbart og variabelt antall elever. Elever spredt på flere utd. program – ulike timeplaner, ulike bygninger. Hvordan er kulturen for teamarbeid på tvers av fag og trinn – er det nok rom for erfaringsutveksling mellom lærere. Er Ny GIV koordinert med andre satsningsområder ved skolen? Stor lokal frihet i hvordan dette skal organiseres – utfordring eller mulighet?

13 Andre utfordringer: Motivasjonen hos elevene – Ny GIV-elever og elever i redefinert gruppe. Arbeidsfordeling på skolen: Hvem har ansvar for hva? Ledelse, Ny GIV-lærere, kontaktlærere, rådgivere etc

14 Hva betyr dette i praksis for vgo?
Det betyr at vi må se på organiseringen av Overgangsprosjektet i vgo på nytt! Igangsetting/fortgang i implementeringen på vgs. Ny GIV-team på vgs. (Rektor, Ny GIV-lærere, rådgivere, evt. spes.ped) Rekruttering/skolering av flere Ny GIV-lærere. Økt innsats mot rådgivergruppa. Flere fagdager i året med Ny GIV. Økt innsats/skolering av spesialpedagoger. Bruk av Ny GIV-metodikk i spesialundervisning. Bruk av Ny GIV-metodikk i fht fremmedspråklige elever. Økte lærerressurser til Ny GIV-lærere. Flere lokale skoleringer for de som arbeider med Ny GIV i vgo. Arbeide mot Universitetet for å se på mulig samarbeid fremover i fht skoleringer. Dette arbeides det mot KD for å få fortgang i. Lage et strukturert system på skolene og bruke PULS som verktøy.

15 Status totalt: fase 1 og fase 2
Fase 1: 5 ungdomsskoler og 5 videregående skoler i Tromsø. 94 elever fullførte intensivopplæring våren 2011. Fordeling: ca 80 % gutter og 20 % jenter. 84 av disse startet på vgo høsten 2011. Per i dag er 74 av disse med på Ny GIV i vgo. Fase 2: 32 ungdomsskoler og 11 vgo (herunder Longyearbyen og Stangnes 8-13. 9 kommuner + Svalbard + 2 skoler i Harstad. Tromsø-regionen: 127 elever. Nord-Troms-regionen: 35 elever. Stangnes 8-13: 6 elever. Totalt: 168 elever i fase 2. Fordeling: ca 60 % gutter og 40 % jenter.

16 Skolering av Ny GIV-lærere
Vi får bare positive tilbakemeldinger fra våre lærere, dette gjelder både for fase 1 og 2. I fase 1 skolerte vi 20 lærere. I fase 2 skolerer vi 72 lærere. Lærerne har gitt 5-6 på terningen både når det gjelder den nasjonale og den lokale skoleringen  Viktige momenter i opplæringen er: Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Læringsmiljø, relasjonsbygging og klassemiljø. Vurdering for læring.

17 Andre tiltak rettet mot vgo:
Yrkesretting og relevans i fellesfagene på yrkesfag – FYR Sommeraktiviteter: - Sommerskole/sommercampus - Forkurs - Sommerjobb Arbeid med å få flere læreplasser Oppfølgingsprosjektet Gjennomføringsbarometeret


Laste ned ppt "Ny GIV-Overgangsprosjektet Troms fylkeskommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google