Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med RKK 16.01.14 -Info -Dialog -Samarbeid De beste skolene ligger i Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med RKK 16.01.14 -Info -Dialog -Samarbeid De beste skolene ligger i Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med RKK 16.01.14 -Info -Dialog -Samarbeid De beste skolene ligger i Nordland

2 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

3 Bakgrunn for tilsynet (hvorfor?) •Hovedfokus på skolens kjerneaktiviteter •St.meld. nr. 31 (2007-2008) peker på at det er utfordringer knyttet til måten LK 06 er utformet på. Læreplanene har klare mål, men overlater arbeidet med operasjonaliseringen til det lokale nivået. 3

4 Noen prinsipper 1.Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2.Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3.Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 4.Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling

5 Formål med tilsynet (hvorfor?) Det overordnede målet for tilsynet er å bidra til at alle elever i grunnopplæringen får et godt utbytte av den opplæringen som tilbys. I tillegg ønsker vi at tilsynet skal bedre regelforståelse og regeletterlevelse i kommuner og skoler. 5

6 Tema: Elevenes utbytte av opplæringen •Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Fellesdel: - Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Spesiell del: - Forvaltningskompetanse (saksbehandlingen) - Skolebasert vurdering

7 Overordnete prinsipper: •Skal omfatte alle elevgrupper •Skal innrettes med en fellesdel og en spesiell del hvor FM kan velge aktuelle temaer basert på lokale risikovurderinger •Skal omfatte både veiledning og tilsyn •Kontroll med SKOLENS arbeid knyttet til alle skolens elevgrupper

8 Skoleeiers ansvar •Mange av pliktene er rettet mot skolen. •Det er likevel alltid skoleeieren som har det overordnede ansvaret. •Skoleeier må ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter blir oppfylt. opplæringsloven § 13-10.

9 Myndigheten til å fatte enkeltvedtak •Skoleeier har myndigheten til å fatte enkeltvedtak. •Skoleeieren kan delegere sin myndighet til rektor. •Delegeringen må alltid være forsvarlig. –Det betyr at skoleeieren må sikre at rektor har den nødvendige kompetansen til å fatte enkeltvedtak.

10 Føringer for veiledningen •Alle skoleeiere tilbud om veiledning i perioden •Alle skoleeiere skal tidlig 2014 kjenne til - veiledningsmaterialet - egenvurderingsskjemaene Tilsyn gjennomføres 4-6 måneder etter at veiledningsmateriellet er «distribuert»

11 Gjennomføringen av tilsynene •Mål: 60 % av fylkets skoleeiere i perioden •Igangsettes høsten 2014 •Varsel før sommerferien •Gjennomføres etter instruks gitt i Metodehåndbok

12 Veiledningsmateriellet •Veiledningen er tilgjengelig for skoler, kommuner og fylkeskommuner. •Det finnes en trykket versjon og en digital versjon. •http://www.udir.no/Regelverk/Tilsyn/_Tilsyn /Rettleiingsmateriell-for-felles-nasjonalt- tilsyn-2014-2017/http://www.udir.no/Regelverk/Tilsyn/_Tilsyn /Rettleiingsmateriell-for-felles-nasjonalt- tilsyn-2014-2017/

13 Veiledningsmateriellet forts. •Veiledningen er knyttet opp mot kontrollspørsmålene under hvert tema. Hvert kontrollspørsmål avsluttes med: •Hvem som har ansvaret for å oppfylle plikten •Hva som må til for at dette er godt nok etter regelverket.

14 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen av opplæringen

15 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen omfatter •Skolens arbeid med opplæringen i fag •Individuell underveisvurdering i fag •Spesialundervisning •Særskilt språkopplæring

16 Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

17 Skolens saksbehandling •Et utdrag av reglene om saksbehandling, ingen fullstendig kontroll av for eksempel spesialundervisningsinstituttet •Skal foregå skriftlig

18 Kontrollen omfatter •Spesialundervisning •Særskilt språkopplæring •Punktskriftopplæring •Tegnspråkopplæring

19 Skolebasert vurdering

20 •Skolens jevnlige vurdering av egen virksomhet og måloppnåelse •Stedlig tilsyn


Laste ned ppt "Møte med RKK 16.01.14 -Info -Dialog -Samarbeid De beste skolene ligger i Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google