Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring V/ Trude Slemmen Wille

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring V/ Trude Slemmen Wille"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vurdering for læring V/ Trude Slemmen Wille
Nasjonal satsing på vurdering for læring (VFL) Prøvefeltet og VFL Endringer høsten 2012 Nytt analyseverktøy Nye veiledninger og ressurser

3 Nasjonal satsing - vurdering for læring
4-årig nasjonal satsing ( ) 170 skoleeiere fordelt på alle landets fylker Oppfølging av prosjekt Bedre vurderingspraksis ( ). Inspirert av internasjonal forskning og satsinger Overordnet målsetting: Å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål Fokus på underveisvurdering Les mer om satsingen her: 4 puljer – kommuner fra alle fylker (både gr. skoler og vgs og lærebedrifter) blir invitert til å delta. Mange spørsmål og problemstillinger vil sikkert dukke opp. Det er viktig å tenke at det arbeidet dere gjør vil bli viktig for dem som kommer i senere puljer! Målet med satsingen er en varig praksisendring i vurderingsfeltet på din skole. Det er noe av det vi skal snakke om i dag. Hvordan dere kan komme i gang og hvordan dere kan jobbe med vurderingspraksis og hvordan dere kan utvikle arbeidet etter at satsingen er avsluttet. Hensikten er å gå fra en summativ vurderingskultur til en formativ. Varig endring. I satsingen reflekterer deltakerne over egen vurderingspraksis, deler erfaringer med andre i ”lærende nettverk” og utforsker nye måter å vurdere på.

4 Fire prinsipper Eleven/lærlingen skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem Eleven/lærlingen skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Eleven/lærlingen skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Eleven/lærlingen skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling Disse 4 prinsippene er grunnleggende i underveisvurdering. Og alle skoler og lærere jobber med disse prinsippene – handler om å videreutvikle praksisen dere har på disse områdene. Og for å vite hva dere trenger å videreutvikle, må dere først reflektere over og diskutere hvordan dere ved deres skole vurderer elevene i dag. Hva er våre sterke og svake sider? Vet elevene hos oss hva de skal lære, dvs målene? Hvordan involverer vi elevene i vurderingen av eget arbeid, er det noe der vi ønsker å bli bedre på? Egenvurdering. Elevene skal være aktive i egen læringsprosess elevene får en aktiv rolle,

5 Deltagerne arbeider i lærende nettverk
Nettverk som arbeidsform handler om å etablere strukturer og arbeidsformer lokalt som bidrar til endring og videreutvikling av vurderingspraksis. Til film: Harstad/ Se alle underveisvurderingsprinsippene i sammenheng Skoleeiers og rektors oppfølging- faglig pådrivere Tydelige roller og ansvarsfordeling Ressursperson som har kontakt med lærere og ledelse Tid og midler Samlinger i Utdanningsdirektoratet Nettsiden Nettverk, felles skolering, fagmiljø Ansvarliggjøring av alle deltakerne

6 Prøvefeltet og VFL Økt fokus på læreres bruk av prøveresultater som del av underveisvurdering. Nasjonale prøvers pedagogiske funksjon løftes frem i større grad en tidligere. Kartleggingsprøvene skal revideres og veiledningene forbedres Udir jobber med å utvikle karakter - og læringsstøttende prøver som redskap for lærer (prøvebank). Fortelle litt om status prøvefeltet. Hvilke prøver har vi, hvilke prøver kommer. Hva skal forbedres og fornyes. Understreke at vi jobber med kommunisere til sektoren at prøvene er verktøy og hjelp til arbeidet med underveisvurdering

7 Prøveoversikt Les mer om vurdering og prøver her:

8 Endringer høst 2012 Nytt analyseverktøy - Resultatene på gruppenivå synliggjøres raskere Lærer får mer informasjon om oppgavene enn tidligere Nye veiledninger med tips til oppfølging som knyttes tettere til vurdering for læring Flere ressurser til lærere Prøvefeltet skal knyttes tettere til vurdering for læring

9 Analyseverktøy Her forklares tabellen for lesing, men vises til regning også. 15% er grensen for fargekodene satt til. NB: Vise til en oppgave av gangen. Forklare nøye Det forklares at det kun gis en oversikt over resultater på gruppenivå knyttet til de ulike oppgavene. Vi velger å gi resultater på gruppenivå da det gir oss mer solide resultater enn på individnivå. NB: Snakke mer om regning: tall, måling statistikk

10 Her forklares de ulike kolonnene og tabellen i sin helhet

11 Fortelle om at vi publiserer de foreløpige mestriningsnivåene og bakgrunnen for det

12 Her får lærer oversikt egen gruppes resultater sammenlignet med nasjonalt nivå.
I regning får lærer også en oversikt over hvordan gruppen gjør det innenfor de ulike hovedområdene: tall, måling og statistikk

13 Lærerveiledninger Veiledningene er mer brukervennlige og praksisnære.
Følger samme mal og struktureres etter «før», «under» og «etter» prøvegjennomføringen. «Etter»-delen inneholder praktiske tips og knyttes til vurdering for læring Refleksjonsspørsmål til hver del Oversikt over skoleledelsens ansvar Til veiledningene: Utdanningsdirektoratet vil engasjere lærere til å gi tilbakemeldinger på veiledningene og regnearket.

14 Her forklares litt av innholdet i brosjyren
Her forklares litt av innholdet i brosjyren. Det at veiledningene knyttes til de fire prinsippene osv. Til brosjyre:

15 Nye filmer om nasjonale prøver fra ungdomstrinnet
Vi følger lærere og elever på ungdomstrinnet i oppfølgingen av resultatene fra NP og i arbeidet med lesing og regning som grunnleggende ferdigheter. (Fjaler ungdomsskole, Sogn og Fjordane og Hovseter skole i Oslo) Ungdomstrinn i utvikling:

16 Nettstedet vurdering for læring
En del endringer har blitt gjort ved skolestart. Her linkes prøvefeltet inn og vi knytter VFL til andre satsinger Til nettstedet:

17 Tegn til endring i norske klasserom?
Nordlandsforskning 2012 Sluttrapport om sammenhengen mellom undervisning og læring NIFU og ILS 2012 Sluttrapport om forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen (FIRE) NIFU 2012 Spørsmål til Skole-Norge våren 2012 Udir’s spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere Skolene har fått bedre vurderingspraksis Skoleeierne har blitt mer aktive pådrivere for vurderingsarbeid i skolen Økt oppmerksomhet og bevissthet rundt læreplanarbeid. Lærere setter tydelige mål for undervisningen Vurdering for læring trekkes frem som godt eksempel på vellykket statlig strategi (bruk av nettverk og via skoleeier). Lærerne er positive til underveisvurdering Elevene er bevisst hva de skal lære og hva de har lært. Betydningen lærernes vurderingspraksis vektlegges i skolen UTFORDRINGER Lite dybdelæring. Elevene blir ikke utfordret til å gå i dybden. Mye overflatevurdering, fokus på det som enkelt kan testes. Elevmedvirkning Bruk av vurderingsinformasjon

18 Takk for meg! For brosjyrer eller andre spørsmål om prøver og VFL: Ta kontakt: Nye filmer Link til nasjonale prøver og andre satsinger og områder Udir jobber med Klasseledelse har kommet inn


Laste ned ppt "Vurdering for læring V/ Trude Slemmen Wille"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google