Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Internasjonalt preseptoriske regler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Internasjonalt preseptoriske regler"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Internasjonalt preseptoriske regler
Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Internasjonalt preseptoriske regler
Forsikringslovvalgsloven § 5: Selv om fremmed lov legges til grunn, skal norske domstoler anvende ufravikelige regler i norsk lov når de er tvingende uansett hvilket lands lov som ellers anvendes

3 Internasjonalt preseptoriske regler
Forsikringslovvalgsloven basert på dir 88/357 og dir 90/619 Direktivene basert på Romakonvensjon art. 7

4 Internasjonalt preseptoriske regler
”Mandatory Rules” i art. 7 Roma: 1. 2. Nothing in this Convention shall restrict the application of the rules of the law of the forum in a situation where they are mandatory irrespective of the law otherwise applicable to the contract.

5 Ufravikelige regler/internasjonalt preseptoriske regler
Mandatory rules etter art.3.3 Roma I(ufravikelige regler) Overriding mandatory rules etter art. 7 Roma I(internasjonalt preseptoriske regler) Høringsnotat fra JD 1985 skiller ikke Eks: agentur – noen krav foreldet etter norsk rett men ikke etter italiensk rett. Partene har valgt italiensk rett. Vil den norske dommer anvende norske ufravikelige regler?

6 Internasjonalt preseptoriske regler/ordre public
OMR (lois de police,…) etter art.7 Roma I Ordre Public etter art 16 Roma I Funksjon: OP er barriere mot anvendelse av fremmed regel som strider mot hovedprinsipper (hvordan fylles tomrom? OMR er verktøy for anvendelse av egen bestemt regel Ordre public bør ikke gis for vid rekkevidde – da blir det for innskrenkende for anerkjennelse av voldgiftsavgjørelser og dommer

7 Hvilket lands OMR? Legis fori regler Forsikringslovvalgsloven §5
Roma I art. 7.2 Tradisjonelt anerkjent prinsipp (Rt. 1931s.1185, Savigny)

8 Hvilket lands OMR? Tredje lands rett Roma I art. 7.1:
1. When applying under this Convention the law of a country, effect may be given to the mandatory rules of the law of another country with which the situation has a close connection, if and in so far as, under the law of the latter country, those rules must be applied whatever the law applicable to the contract. In considering whether to give effect to these mandatory rules, regard shall be had to their nature and purpose and to the consequences of their application or non-application. Bestridt :Roma art.22, forarbeider forsikringslovvalgslov

9 Hvilke regler er OMR? Ot.prp.nr.72 (1991-1992) til §5 Agenturloven § 3
Avtaleloven § 36 FAL § 7-8 (direkte krav) (Rt 2002 s. 180) Agenturloven § 3 Ufravikelige regler som beskytter agenten Forbrukerkjøpsloven §3 Ingen lovvalg utenfor EØS i EØS-relatert forbrukerkjøp, hvis forbrukerens beskyttelse er redusert Rt.1931 s.1185 Avtaleloven § 30 Ingen uttømmende liste

10 Hvilke regler er OMR? Forts.
Forbrukerbeskyttelse Roma I art.5: egen konfliktregel Norsk rett: forbrukerkjøpsl § 3 Arbeidsrett Roma I art.6: egen konfliktregel Norsk rett: Rt.1985 s.1319

11 Hvilke regler er OMR? Forts.
Ingen uttømmende liste Ikke nødvendigvis fremgår uttrykkelig av lovteksten Usikkerhet er uheldig Liste av interesser som kan være beskyttet av OMR Noen av disse interesser beskyttes ved eksklusive konfliktregler, andre har OMR

12 Regler som beskytter den svakeste part
Agentur Agenturloven Men: Sverige, Frankrike Sjøtransport Hague Rules Urimelige kontraktsvilkår Avtaleloven § 36 Unfair Contract Terms Act Arbeidsavtaler Forsikring Konkurranse

13 Tredjemannsvern Selskapsrett Fullmakt og rettslig handleevne
Fast eiendom Pant og sikring Konkurs Immaterielle rettigheter

14 Regulering av nasjonal økonomi
Børs Verdipapir Skatt og avgift Import-Eksport

15 Beskyttelse av samfunnets interesser
Ekspropriasjon Embargo Anti-terror Hvitvasking


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Internasjonalt preseptoriske regler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google