Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selv om det er forskjellig hvor langt de ulike kommunene har kommet i VFT satsingen så er mange store utfordringer der samme. Mange ulike fagsystemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selv om det er forskjellig hvor langt de ulike kommunene har kommet i VFT satsingen så er mange store utfordringer der samme. Mange ulike fagsystemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Selv om det er forskjellig hvor langt de ulike kommunene har kommet i VFT satsingen så er mange store utfordringer der samme. Mange ulike fagsystemer som ikke snakker sammen, for dårlige brukergrensesnitt for både ansatt og bruker. Det trengs flere intuitive og løsninger som fører til økt brukermedvirkning. Det er behov for bedre kunnskap om hvordan ny teknologi kan dekke tjenestemottakerne sine behov på en måte som vi kan stole på. Hvordan kan dette bidra til å forebygge eller utsette behov for tjenester? Løsninger som sparer kommunen for ressurser men samtidig ønsker vi at det fører til bedre kvalitet på tjenesten vi leverer. USHT-Rogaland har valgt å ansette meg i 100% stilling i et år fra september med et spesielt fokus på velferdsteknologi. Og jeg kunne gjerne like godt sagt innovasjon og tjenesteutvikling fordi det er der utfordringene kommer når alle pilot-prosjektene skal forsøkes over i drift. Innovasjon handler om å gjøre noe på en ny måte som folk vil ta i bruk. Det er å identifisere brukerens reelle behov og hvilke muligheter som da finnes. Finne teknologi som treffer behovet, er til nytte og som brukeren virkelig ønsker bruke. Det er utfordringer med organiseringen av tjenesten, kartleggingen sammen med bruker, drift og support og hvem tar ansvar for hva og evalueringen av at teknologien fungerer som det er tenkt. Da kan vi ikke jobbe alene i hver kommune for oss selv men utveksle erfaringer og gjerne samarbeide i prosjekter påtvers av kommunegrensene. Jeg er involvert i flere prosjekter, men alle er helt i startfasen

2 Hva er velferdsteknologi
Kanskje vanskeligere å si hva det ikke er etter den brede definisjonen Hagen-utvalget laget i st.meld «Innovasjon i omsorg»

3 Utviklingskonferansen 2015
Vellykket. VFT et hovedtema. Over 250 deltakere fra utøvere, mellom- til toppledere.

4 Questback spørreundersøkelse Velferdsteknologiaktiviteter i Sør-Rogaland
16 av 18 kommuner har gitt svar & kommuner svarer at de har planer om å starte opp prosjekter

5 Questback spørreundersøkelse Velferdsteknologiaktiviteter i Sør-Rogaland
16 av 18 kommuner har gitt svar

6 Questback spørreundersøkelse Velferdsteknologiaktiviteter i Sør-Rogaland
16 av 18 kommuner har gitt svar

7 Questback spørreundersøkelse Velferdsteknologiaktiviteter i Sør-Rogaland
16 av 18 kommuner har gitt svar 90 % har en arbeidsgruppe eller liknende for VFT

8 Kanskje vanskeligere å si hva det ikke er etter den brede definisjonen Hagen-utvalget laget i st.meld «Innovasjon i omsorg»

9 Det kan være en av svakhetene ved denne undersøkelsen at det ikke kommer godt frem hva som er trygghetsalarm basert på ny teknologi

10 Programmet har et kommunalt perspektiv, der tjenesteinnovasjon er et sentralt virkemiddel. Hovedoppgavene er: Utvikle og prøve ut velferdsteknologiske løsninger i kommunene Skape og spre kunnskap om velferdsteknologi Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi Kompetanseheving Etablere standarder og IT-arkitektur for velferdsteknologi Velferdsteknologiens ABC skal utvikles ikke av KS til ulike verktøy slik det tidligere er sagt. Systematisk kunnskapsinnhenting fra prosjekter som foregår i kommunene og praktisk kunnskap hentet fra prosjekter i kommunene skal fremdeles analyseres og systematiseres. Følg med på KS sin nettside og mer informasjon som blir lagt ut der utover vår/sommer. Medio 2015 og medio 2016 vil «Veikart for velferdsteknologi» lanseres med nye arbeidsverktøy, opplæringspakker mv.

11 Det er også et av de første konkrete verktøyene som er laget for kommunene rettet mot bruk av velferdsteknologi. FoU-prosjektet er gjennomført av SINTEF og NOVA på oppdrag fra KS. Et hjelpemiddel for kommunene Målet med prosjektet har vært å finne ut mer om hvordan velferdsteknologiprosjekter drives fram i praksis, Grunnlaget for veikartet (kunnskap, erfaringer, behov og resultater fra kommunene) er samlet i en egen rapport som kan lastes ned i boksen under

12 Trygghetsalarmer Interkommunale avtaler for alarmmottak?
Mobile trygghetsalarmer System for formidling og mottak av alarmer – pårørende eller hj.tj. Integrasjon med fagsystemer Implementering av nye digitale løsninger Et tema skilte seg ut og gikk igjen i de fleste ønsker og planer. Det var utfordringer knyttet til nye trygghetsalarmløsninger.

13 InnoMed har i samarbeid med Helsedirektoratet, Helse Midt-Norge og SINTEF Teknologi og samfunn utviklet en veileder i behovsdrevet innovasjon. Partnerne samarbeider om kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Erfaringer fra pilotprosjekter er nå samlet i en kortfattet håndbok for å komme alle innovasjonsaktører til gode. Håndboken er et hjelpemiddel og verktøy for alle som arbeider med innovasjon i helsesektoren, og viser til ulike metoder og tips som gir leseren en god tilnærming mot en behovsdrevet innovasjonsprosess. Anbefalte metoder er beskrevet steg for steg, og gjør veien mot en behovsdreven utvikling av både produkter og tjenester enklere

14 USHT har et mandat på å videreformidle kunnskap og offentlige føringer
USHT har et mandat på å videreformidle kunnskap og offentlige føringer. Vi ønsker blant annet holde dere i nettverket oppdatert

15 Erfaringer så lang er bl. a
Erfaringer så lang er bl.a. at åpne plattformer/grensenitt er forutsetning for å lykkes med kostnadseffektive IKT-løsninger. Teknologien for digitale trygghetsalarmer er noe umoden (digitalisering av telefonnettet innen 2018 anbefales IP-basert (internett på bredbånd/mobil) Private leverandører kjenner ikke brukernes hverdag og behov Mobildekning varierer (inne i bygg) Sliter med dårlig lyd og backup vansker ved bl.a. strømbrudd i trygghetsalarmene En rekke andre utfordring viser seg knyttet til organisering av tjenestene, drift, vedlikehold, eierskap og finansiering. Helsedirektoratets anbefaling til kommunene akkurat nå er å konsentrere ressurser på og starte planleggingen av overgangen fra analog til digital basert trygghetsalarm med anbudsprosess for utskiftingen av de gamle. Hdir kommer med anbefalinger i midten av Imens anbefales å få overblikk over ulike løsninger og leverandører. Vurder innovative anskaffelser (www.leverandorutvikling.no).

16 Trygghetsalarmer Vestlandsnettverk for innovative anskaffelser. Påmeldingsfrist er utsatt. Heng dere på dette kurset. Prosessen gir bl.a. forslag til konkrete tiltak for å gjøre en god og grundig kartleggings- og utredelsefase av hva som egentlig er behovene. Isteset for at kommunen legger ut anbud som er løsningsfokusert kan vi bli flinkere til å formidle hva vi trenger til det private næringsliv. Særlig viktig er det i et marked som vi ikke er eksperter på. Det gir mulighet for å finne løsninger vi aldri har tenkt på. Eks. arena-klyngen Medtech og Oslo kommunes anskaffelse av nye digitalt baserte trygghetsalarmer. 4 dagers kurs er inkludert i tillegg til nettverkssamlinger for søkerkommuner som blir tatt opp.

17 Veien videre.. Vi trenger strategiplan som en informasjon og forankring hos politikerne Vi må informere brukerne, pårørende og befolkningen om og skape en forståelse for at dette ikke bare handler om helse og omsorg, men at det er teknologi som kan gjøre hverdagen enklere for «hvermannsen» Hva passer for hvem? Gode redskaper for kartlegging av brukergrupper. Hvem er den "rette" bruker? Vi ønsker oppnå en god prosess for å få tjenesten integrert i organisasjon Vi ønsker gode rutiner for implementering av VFT hos bruker Vi ønsker gode tjenester og trygghet for bruker. Mindre ressursbruk for kommunen Eksempler på tilbakemeldinger fra 16 kommuner i sør-Rogaland i spørreundersøkelsen jan-mars 2015

18 Veien videre.. Økt kunnskap om hva de andre kommunene har gjort
Mulighetene for samarbeid Hvordan få i gang prosjekter; forberedelsesfasen, kartlegging av brukerbehov, tilskudd, lover & regler- Hva er kjekt å ha? Hva bør tas i bruk? Eksempler på tilbakemeldinger fra 16 kommuner i sør-Rogaland i spørreundersøkelsen jan-mars 2015

19 Forventningene til morgendagens helse- og omsorgstjenester er store!
Oppslag i VG i januar i 2014

20 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen
«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» Kåre Hagen Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg Vi må tenke annerledes og nytt om hvordan de kommunale tjenestene skal utformes fremover. Vi kan ikke fortsette å gi tjenester på samme måte som før, da vi verken kommer til å ha nok folk eller penger til det. Film https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4sC14B5HFNU


Laste ned ppt "Selv om det er forskjellig hvor langt de ulike kommunene har kommet i VFT satsingen så er mange store utfordringer der samme. Mange ulike fagsystemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google