Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET TRE-HODEDE TROLLET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET TRE-HODEDE TROLLET"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jan-Tore Pedersen: Det tre-hodete trollet i arbeids- og velferdsforvaltningen jtp@arbeidslinja.no

2 DET TRE-HODEDE TROLLET
NAV – Utfordringer og muligheter Etablering av en felles førstelinje - makt og avmakt 3. Avliver NAV trollet – eller dukker det opp i ny drakt? 4. Arbeidslinja er et hovedmål i NAV – arbeid eller tvangsarbeid? Resosialisering av profesjonene - fra portvokter- til portåpner

3 VELFERDSPOLITIKKENS TO PARADOKSER
At de som har mest behov for hjelp - er de hjelpeapparatet er dårligst organisert for å hjelpe. At veksten i antall stønadsmottakere har fortsatt under arbeidslinjen selv i en høykonjunktur

4 FORSVINNER SEKTORISERINGENS PROBLEMER MED NAV?
Klientnivå – Vil folk få den hjelp de trenger for å komme ut av stønadsrollen ? Etatsnivå – Vil de som skal hjelpe få nødvendige virkemidler ? Samfunnsnivå – Blir det færre stønads-mottakere ?

5 STORTINGETS ØNSKE I UTGANGSPUNKET:
”en felles etat, et velferdskontor, der hele virkemiddelapparatet til arbeidsmarkeds- etaten, trygdeetaten og sosialkontoret tas i bruk i saksbehandlingen overfor den enkelte bruker” (Innst.S.nr.189 ( ).

6 NAV-reformen Departementsavdelingene samlet under en statsråd
Aetat og trygd slås sammen Oppgavedelingen mellom stat og kommune består Felles førstelinje - basert på samarbeid og samlokalisering

7 NAV VIL KUNNE BETY EN RENESSANSE FOR DET SOSIALFAGLIGE ARBEIDET
Blir integrasjonsarbeidet vellykket vil dere kunne få langt større spillerom: i å gi brukerne deres helhetlig hjelp i å fjerne barrierer som begrenser brukergruppers muligheter

8 Pasienter har behov for et hjelpeapparat som både er:
Profesjonelt, ”har et menneskelig ansikt”, er helhetlig, og gir individuelt tilpasset bistand, som innbefatter      Oppfølging   Økonomiske ytelser      Hjelpemidler      Arbeid eller annen aktivitet      Hjemmetjenester

9 GOD NAIVISME? HVA ER BESTEMT Samlokalisering mellom likeverdige parter
Tydelig ansvarsdeling mellom stat og kommune INTENSJONEN Enhetlig bistand Full integrasjon – fokus på helhet Enhetlig utadrettet virksomhet

10 Etablering av en felles førstelinje - makt og avmakt

11 Samlokalisert etatsforvaltning
Etatene kan flytte under samme tak; men bo i hver sin "leilighet" og bli styrt av hver sin sjef  

12 Integrert forvaltning
Fullt integrerte kontor med: én leder og saksbehandlere som kan anvende alle virkemidler overfor sine målgrupper

13 Strukturproblemet i NAV – kan det overkommes ?
OPPGAVEDIFFERENSIERING For ”større kommuner” Interkommunale løsninger – kompensere for størrelse? Søknadsmulighet INDIVIDUELL Koordinator Plan

14 Avtalen Fundamentet for samarbeidet vil være lokale samarbeidsavtaler

15 VIKTIGE PUNKTER Hovedutfordringen er:
Å finne samarbeidsformer mellom statsetaten og kommuneetaten Avklaring av den indre organiseringen av NAV-kontoret

16 Avliver NAV trollet – eller dukker det opp i ny drakt?

17 OMSTILLINGENS FIENDE I St.meld. nr. 14 (2002-2003):
”det kan være en reell fare for at dagens fragmenterte organisering følger med og sementeres over i en ny organisasjon”.

18 Motstand mot endring Samordning - trussel mot profesjoner og
ansattes domener Forsvar av egen autonomi

19 Er maktkampen over ? Etatsinteressene Profesjonsinteresser
Personlige interesser

20        ”Keiserens nye klær” Det er de samme personene som skal gjøre jobbene i det nye som er der i dag Behov for resosialisering – men er det mulig?

21 Arbeidslinja er et hovedmål i NAV – arbeid eller tvangsarbeid?

22 HJELPER DET Å HJELPE ? Arbeidslinjas langtidseffekter
Målet var å belyse Har organiseringen av hjelpen betydning for hvordan det går med klientene? Dagliglivets erfaringer – kontrollgruppe Det klassiske spørsmål - Hvem hjelper det å hjelpe?

23 GIR SAMORDNING EN MER EFFEKTFULL REALISERING AV ARBEIDSLINJA ?
Modellene gir hjelpeapparatet vidt forskjellig organisatorisk evne og handlingskapasitet til å møte klientenes behov

24 Resosialisering av profesjonene - fra portvokter- til portåpner

25 TAKK FOR MEG. Jan-Tore jan-tore. pedersen@arbeidslinja
TAKK FOR MEG ! Jan-Tore –


Laste ned ppt "DET TRE-HODEDE TROLLET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google