Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Panterett Hausten 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Panterett Hausten 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Panterett Hausten 2010

2 Utleggspant Pantelova § 5-1 Namsutlegg Skifteutlegg 22

3 Namsutlegg Tvangsl. § 7-1 Utleggspant Utleggstrekk
panterett stifta som ledd i inndriving av krav Utleggstrekk 23

4 Dekningsobjekt Dekningslova § 2-2, jf. tvangsl. § 7-1
Kan gjerast om i pengar Unntak i deknl. kap. 2 Tilhøyre debitor framtidige krav, Rt s. 2073

5 Utlegg i tingssamband Pantelova § 5-4
driftstilhøyrsle varelager Motorvogner m.m., landbrukslausøyre, fiskerilausøyre, enkle krav? føresetnadsheimel i tvangsl. § 7-15 andre ledd og § 7-18 andre ledd, jf. Rt s. 2073

6 S A B Utleggs- takar Kreditor (utleggstakar konkursbu) Omsetnings-
ervervar Eigar (debitor) B 25

7 Rettsvern – omsyna Notoritet? Publisitet omsetningservervarar
kreditorar

8 Rettsvern – systemet Berre registrering
Registrering eller handpant, ev. notifikasjon

9 S Banken Eksempel 15 Kristin A B U Simon kunde 27

10 Eksempel 15 Kan det takast utlegg i kravet?
tvangsl. § 7-15 andre ledd Utlegg med prioritet attom bankens pant?

11 Odin Eksempel 16 S Lauris A U B kommunen banken 28

12 Eksempel 16 Kan det takast utlegg i samla krav?
Kan banken ta pant i framtidige krav? Har utlegget vern mot bankens pant? 30

13 Legalpant fast eigedom
Pantelova § 6-1 Eigedomsskatt m.m. Krav i seksjonssameiger Annan legalpanterett 26

14 Rettsvern legalpant fast eigedom
Panterett etter § 6-1: vern utan tinglysing, beste prioritet Annan panterett i fast eigedom: etter vanlege reglar Døme: tomtefeste (tfl. § 14)

15 Legalpant lausøyreting
Sjøpant m.m. (sjøl. §§ 51–64) Vanlege lausøyreting (døme vtrl. § 38, krinkl. § 8-4)

16 Rettsvern for legalpant i lausøyre
Hovudregel: utan rettsvernakt kreditorar omsetningservervarar Prioritet?

17 Legalpant for kostnader med konkurs
Legalpant i alle formuesgode som det heftar pant på Fem prosent av verdien, maksimum 700 R ( kroner) Også formuesgode som er selde opp til tre månader før fristdagen

18 Eksempel 17 Tomtefestelova § 14 Pantelova § 6-1 fjerde ledd
legalpant for festeavgift for dei siste tre åra Pantelova § 6-1 fjerde ledd rettsvern ved tinglysing Rettsvern ved tinglysing av avtalen, også utan at legalpanteretten er nemnd?

19 Pantekravet Spesialitetsprinsippet, pantel. § 1-4
bestemt sum eller maksimum Tilleggskrav etter pantel. § 1-5 renter andre tilleggskrav

20 To år Renter Prioritet for renter Oppgjersdag Kravsmål Renter
Pålydande

21 Pant og realisasjon Namsstyresmaktene Tingretten Namsmannen Medhjelpar

22 Realisasjon av pant i fast eigedom – tvangsgrunnlag
Tvangslova § 11-2 Allmenne tvangsgrunnlag Særlege tvangsgrunnlag avtalepant med rettsvern utlegg med rettsvern legalpant (med rettsvern)

23 Realisasjonsmåte Medhjelparsal Tvangsauksjon Tvangsbruk

24 Gjennomføring av salet
Bodgjeving Godtaking av bodet Stadfesting ved retten Oppgjer

25 Dekning og prioritet Hovudregel i tvangsl. § 11-20
Alle hefte med betre prioritet må dekkjast (dekningsprinsippet) Pengehefte Andre hefte

26 Pengehefte Generaloppgjer (tvangsl. § 11-20, jf. § 11-31 siste ledd)
Fordeling ved namsretten (tvangsl. § 11-36)

27 Andre hefte enn pengehefte
Betre prioriterte hefte blir overtekne ”utanom kjøpesummen” (§ 11-20) Sidestilte eller dårlegare prioriterte hefte (§ 11-21) kan setjast til side alternative bod

28 Leigerett Tapsbanken 2 mio Gebyrbanken 6 mio
Eksempel 18 Leigerett Tapsbanken 2 mio Gebyrbanken 6 mio 30

29 Eksempel 18 Utlegg 0,5 mio Risiko 2 mio Leigerett Tapsbanken 2 mio
Gebyrbanken 6 mio 31

30 Eksempel 18 Utlegg 0,5 mio Risiko 2 mio 9 mio Leigerett
Tapsbanken 2 mio Gebyrbanken 6 mio 32

31 Eksempel 18 Utlegg 0,5 mio Risiko 2 mio 9 mio Leigerett 7 mio
Tapsbanken 2 mio Gebyrbanken 6 mio 33

32 Eksempel 18 Kan Tapsbanken krevje sal utan påhefte av leigeretten?
tvangslova § 11-21 Kan Victoria krevje noko for leigekontrakten ”erstatning for heftelsens verdi (§ 11-21)

33 Panterett og prioritet
Tilhøvet mellom fleire rettar i same formuesgodet Mest om fast eigedom og om panterettar

34 Prioritet 3. prioritet 2. prioritet 1. prioritet

35 Fastlegging av prioritet
”Køprinsippet” Lov pantel. § 1-13, pantel. § 6-1 luftl. kap. 3, brl. kap. 6 Avtale Ekstinksjon

36 Problemstillingar Endring av etablert prioritet ved avtale?
Utnytting av tomme prioritetar? Tap av etablert prioritet?

37 X=“cesjonar” Y=“cedent” Z
Prioritetsviking X=“cesjonar” Y vil vike for X Y=“cedent” Z

38 Y=“cedent” X=“cesjonar” Z
Prioritetsviking Y=“cedent” Y har vike for X X=“cesjonar” Z

39 X=“cesjonar” Z Y=“cedent”
Prioritetsviking X=“cesjonar” Y vil vike for X Z Y=“cedent”

40 X=“cesjonar” Z Y=“cedent”
Prioritetsviking X=“cesjonar” Z Y=“cedent”

41 X=“cesjonar” Z Y=“cedent”
Prioritetsviking X=“cesjonar” Z Y=“cedent”

42 Y=“cedent” Z X=“cesjonar”
Prioritetsviking Y=“cedent” Z X=“cesjonar”

43 Y=“cedent” Z X=“cesjonar”
Prioritetsviking Y=“cedent” Y har vike for X Z X=“cesjonar”

44 Avtale om prioritetsendring
Y=“cedent” Z X=“cesjonar” Avtale om prioritetsendring Luftfartslova § 3-28 Disposisjon frå cedenten Samtykke frå eigaren Samtykke frå mellomliggjande men panterett mot panterett og ikkje større pålydande

45 Ombyting Luftfartslova § 3-30
Registrering av ny panterett seinast samtidig med sletting Ikkje større pålydande Eigarens ønske

46 Tomme prioritetar Opplåning Gjenopplåning Førehandsregistrering

47 Nyare utlegg Luftfartslova § 3-30 Hovudregel: beste ledige prioritet
Risiko for tap ved avbrot av kreditten God tru

48 Opplåning Nyare utlegg 10

49 Opplåning Nyare utlegg 10

50 Etterståande avtalepant
Oppstigingsretten, luftfartslova § 3-29 Avtale om rett til opplåning (eller det motsette) Luftfartslova § 3-30 hovudregel: rett til opplåning

51 Etterståande panthavar
Opplåning Etterståande panthavar 10

52 Etterståande avtalepanthavar
Opplåning Etterståande avtalepanthavar 10

53 Etterståande har krav på betre prioritet
Rt s. 775 (Yousuf) Ikkje opplåning i høve til etterståande avtalepanthavar

54 Rt s. 775 CBK 10

55 Rt s. 775 CBK 10

56 Rt s. 775 Sparebanken CBK 10

57 CBK Sparebanken CBK Rt. 1994 s. 775 6.11.86 300 000 12.12.85 300 000
CBK 10

58 Etterståande har krav på betre prioritet
Rt s. 775 (Yousuf) Ikkje opplåning i høve til etterståande avtalepanthavar Etterståande har ikkje fått rett prioritet

59 ? Bortfall av prioritet Innfriing (luftl. § 3-29)
Forelding av rettsvern luftl. § 3-29 (ikkje bortfall) annleis brl. § 6-9 elles? Sletting ved mistak (ikkje bortfall) ?

60 Eksempel 19 Simon Banken Banken 7

61 Eksempel 19 Simon Banken 8

62 Eksempel 19 Simon Banken 9

63 Eksempel 20 Fondet 50 Rytter Banken 200

64 Banken 50 Rytter Banken 150 Fondet 50
Eksempel 20 Banken 50 Rytter Banken 150 Fondet 50

65 Eksempel 21 Dalila 30 Wim 50 Banken 300 23

66 Eksempel 21 Dalila 30 Wim 50 Banken 240 23

67 Dalila 30 Wim 50 Banken 60 Banken 240
Eksempel 21 Alt. 1: Utlegget hindrar ikkje opplåning. Wim må finne seg i opplåning. Dalila 30 Wim 50 Banken 60 Banken 240 23

68 Banken 30 Wim 50 Banken 30 Dalila 30 Banken 240
Eksempel 21 Alt. 2: Utlegget hindrar opplåning. Wim må finne seg i opplåning Banken 30 Wim 50 Banken 30 Dalila 30 Banken 240 23


Laste ned ppt "Panterett Hausten 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google