Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pantelova § 5-1 Namsutlegg Skifteutlegg Utleggspant

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Namsutlegg Tvangsl. § 7-1 Utleggspant –panterett stifta som ledd i inndriving av krav Utleggstrekk

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Dekningsobjekt Dekningslova § 2-2, jf. tvangsl. § 7-1 Kan gjerast om i pengar Unntak i deknl. kap. 2 Tilhøyre debitor –framtidige krav, Rt. 1999 s. 2073

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Utlegg i tingssamband Pantelova § 5-4 –driftstilhøyrsle –varelager Motorvogner m.m., landbrukslausøyre, fiskerilausøyre, enkle krav? –føresetnadsheimel i tvangsl. § 7-15 andre ledd og § 7-18 andre ledd, jf. Rt. 1999 s. 2073

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S B Eigar (debitor) Utleggs- takar Kreditor (utleggstakar konkursbu) Omsetnings- ervervar

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsvern – omsyna Notoritet? Publisitet –omsetningservervarar –kreditorar

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsvern – systemet Berre registrering Registrering eller handpant, ev. notifikasjon

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S B U kunde Kristin Banken Simon Eksempel 15

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 15 Kan det takast utlegg i kravet? –tvangsl. § 7-15 andre ledd Utlegg med prioritet attom bankens pant?

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Lauris Odin Eksempel 16 B U kommunen banken

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 16 Kan det takast utlegg i samla krav? Kan banken ta pant i framtidige krav? Har utlegget vern mot bankens pant?

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Legalpant fast eigedom Pantelova § 6-1 Eigedomsskatt m.m. Krav i seksjonssameiger Annan legalpanterett

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsvern legalpant fast eigedom Panterett etter § 6-1: vern utan tinglysing, beste prioritet Annan panterett i fast eigedom: etter vanlege reglar Døme: tomtefeste (tfl. § 14)

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Legalpant lausøyreting Sjøpant m.m. (sjøl. §§ 51–64) Vanlege lausøyreting (døme vtrl. § 38, krinkl. § 8-4)

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsvern for legalpant i lausøyre Hovudregel: utan rettsvernakt –kreditorar –omsetningservervarar Prioritet?

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Legalpant for kostnader med konkurs Legalpant i alle formuesgode som det heftar pant på Fem prosent av verdien, maksimum 700 R (602 000 kroner) Også formuesgode som er selde opp til tre månader før fristdagen

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 17 Tomtefestelova § 14 –legalpant for festeavgift for dei siste tre åra Pantelova § 6-1 fjerde ledd –rettsvern ved tinglysing Rettsvern ved tinglysing av avtalen, også utan at legalpanteretten er nemnd?

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pantekravet Spesialitetsprinsippet, pantel. § 1-4 –bestemt sum eller maksimum Tilleggskrav etter pantel. § 1-5 –renter –andre tilleggskrav

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Prioritet for renter To år Kravsmål Oppgjersdag Renter Pålydande Renter

21 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pant og realisasjon Namsstyresmaktene Tingretten Namsmannen Medhjelpar

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Realisasjon av pant i fast eigedom – tvangsgrunnlag Tvangslova § 11-2 Allmenne tvangsgrunnlag Særlege tvangsgrunnlag –avtalepant med rettsvern –utlegg med rettsvern –legalpant (med rettsvern)

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Realisasjonsmåte Medhjelparsal Tvangsauksjon Tvangsbruk

24 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Gjennomføring av salet Bodgjeving Godtaking av bodet Stadfesting ved retten Oppgjer

25 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Dekning og prioritet Hovudregel i tvangsl. § 11-20 Alle hefte med betre prioritet må dekkjast (dekningsprinsippet) Pengehefte Andre hefte

26 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pengehefte Generaloppgjer (tvangsl. § 11-20, jf. § 11-31 siste ledd) Fordeling ved namsretten (tvangsl. § 11-36)

27 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Andre hefte enn pengehefte Betre prioriterte hefte blir overtekne ”utanom kjøpesummen” (§ 11-20) Sidestilte eller dårlegare prioriterte hefte (§ 11-21) –kan setjast til side –alternative bod

28 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Leigerett Gebyrbanken 6 mio Eksempel 18 Tapsbanken 2 mio

29 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Tapsbanken 2 mio Leigerett Gebyrbanken 6 mio Risiko 2 mio Utlegg 0,5 mio Eksempel 18

30 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Leigerett Gebyrbanken 6 mio Risiko 2 mio Utlegg 0,5 mio 9 mio Eksempel 18 Tapsbanken 2 mio

31 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Leigerett Gebyrbanken 6 mio Risiko 2 mio Utlegg 0,5 mio 9 mio 7 mio Eksempel 18 Tapsbanken 2 mio

32 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 18 Kan Tapsbanken krevje sal utan påhefte av leigeretten? –tvangslova § 11-21 Kan Victoria krevje noko for leigekontrakten –”erstatning for heftelsens verdi (§ 11-21)

33 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett og prioritet Tilhøvet mellom fleire rettar i same formuesgodet Mest om fast eigedom og om panterettar

34 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2. prioritet 1. prioritet 3. prioritet Prioritet

35 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fastlegging av prioritet ”Køprinsippet” Lov –pantel. § 1-13, pantel. § 6-1 –luftl. kap. 3, brl. kap. 6 Avtale Ekstinksjon

36 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Problemstillingar Endring av etablert prioritet ved avtale? Utnytting av tomme prioritetar? Tap av etablert prioritet?

37 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Y=“cedent” Prioritetsviking Y vil vike for X Z X=“cesjonar”

38 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Y=“cedent” Prioritetsviking Y har vike for X Z X=“cesjonar”

39 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Y=“cedent” Prioritetsviking Y vil vike for X Z X=“cesjonar”

40 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Y=“cedent” Prioritetsviking Z X=“cesjonar”

41 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Y=“cedent” Prioritetsviking Z X=“cesjonar”

42 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Y=“cedent” Prioritetsviking Z X=“cesjonar”

43 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Y=“cedent” Prioritetsviking Y har vike for X Z X=“cesjonar”

44 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Y=“cedent” Z X=“cesjonar” Avtale om prioritetsendring Luftfartslova § 3-28 Disposisjon frå cedenten Samtykke frå eigaren Samtykke frå mellomliggjande –men panterett mot panterett og ikkje større pålydande

45 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Ombyting Luftfartslova § 3-30 Registrering av ny panterett seinast samtidig med sletting Ikkje større pålydande Eigarens ønske

46 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Tomme prioritetar Opplåning Gjenopplåning Førehandsregistrering

47 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Nyare utlegg Luftfartslova § 3-30 Hovudregel: beste ledige prioritet Risiko for tap ved avbrot av kreditten God tru

48 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Opplåning Nyare utlegg

49 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Opplåning Nyare utlegg

50 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Etterståande avtalepant Oppstigingsretten, luftfartslova § 3-29 Avtale om rett til opplåning (eller det motsette) Luftfartslova § 3-30 –hovudregel: rett til opplåning

51 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Opplåning Etterståande panthavar

52 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Opplåning Etterståande avtalepanthavar

53 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Etterståande har krav på betre prioritet Rt. 1994 s. 775 (Yousuf) –Ikkje opplåning i høve til etterståande avtalepanthavar

54 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rt. 1994 s. 775 2.9.85 120 000 +56 000 CBK

55 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rt. 1994 s. 775 2.9.85 120 000 +56 000 CBK

56 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rt. 1994 s. 775 2.9.85 120 000 +56 000 CBK 12.12.85 300 000 Sparebanken

57 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rt. 1994 s. 775 2.9.85 120 000 +56 000 CBK Sparebanken 12.12.85 300 000 6.11.86 300 000 CBK

58 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Etterståande har krav på betre prioritet Rt. 1994 s. 775 (Yousuf) –Ikkje opplåning i høve til etterståande avtalepanthavar Etterståande har ikkje fått rett prioritet

59 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo ? Bortfall av prioritet Innfriing (luftl. § 3-29) Forelding av rettsvern –luftl. § 3-29 (ikkje bortfall) –annleis brl. § 6-9 –elles? Sletting ved mistak (ikkje bortfall)

60 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Banken Simon Banken Eksempel 19

61 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Banken Eksempel 19 Simon

62 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Banken Eksempel 19 Simon

63 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Banken 200 Rytter Fondet 50 Eksempel 20

64 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Banken 150 Rytter Fondet 50 Eksempel 20 Banken 50

65 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Banken 300 Eksempel 21 Wim 50 Dalila 30

66 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Banken 240 Eksempel 21 Wim 50 Dalila 30

67 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Banken 240 Eksempel 21 Wim 50 Dalila 30 Banken 60 Alt. 1: Utlegget hindrar ikkje opplåning. Wim må finne seg i opplåning.

68 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Banken 240 Eksempel 21 Wim 50 Dalila 30 Banken 30 Alt. 2: Utlegget hindrar opplåning. Wim må finne seg i opplåning


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google