Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011

2 Bruksretten Eigarseksjonslova § 19 Seksjonseigaren har –einerett til bruk av brukseininga –rett til å bruke fellesareal Bruk av fellesareal –i samsvar med føremål, tida og tilhøva –ikkje til unødig skade eller ulempe for andre Bruk i samsvar med føremålet

3 Vedtekt om einerett til bruk av fellesareal Eigarseksjonslova § 19 femte ledd Einerett kan vedtektsfestast Vilkår for bruken Ikkje permanent bruksrett

4 Vedlikehald Eigarseksjonslova § 20 Sameigaren har plikt til å halde brukseininga forsvarleg ved like Kvar sameigar har krav på at felleareal blir haldne forsvarleg ved like

5 Rett til å råde rettsleg Eigarseksjonslova § 22 Sameigaren rår som ein eigar Avgrensing av råderett kan vedtektsfestast med tilslutning Godkjenningsordning for erverv kan vedtektsfestast Godkjenningsordning for utleige kan vedtektsfestast

6 Rt. 2003 s. 288 Seksjonane «forbeholdt voksne mennesker uten beboende barn» Godteke som avgrensing av retten til å råde rettsleg over seksjonen

7 Toseksjonsregelen Eigarseksjonslova § 22 tredje ledd Hovudregel om at ingen kan erverve meir enn to seksjonar i sameiga Ei rekkje unntak, mellom anna for arv og for burettslag Vanskeleg å handheve

8 Tiprosentregelen Eigarseksjonslova § 22 fjerde ledd Vedtektene kan ikkje hindre kommunen (mfl.) å erverve seksjonar Gjeld for sameige med fem eller fleire seksjonar

9 Fordeling av felleskostnader Eigarseksjonslova § 23 Hovudregel: fordeling etter sameigebrøk Vedtektene kan ha ei anna fordeling Fordeling etter nytte eller bruk dersom særlege grunnar talar for det Endring av fordelingsnøkkelen

10 Hefteform Eigarseksjonslova § 24 Sameigarane heftar etter sameigebrøk for felles ansvar og skyldnader

11 Panterett for krav frå sameigarforholdet Eigarseksjonslova § 25 Panterett i kvar seksjon Krav opp til grunnsummen i folketrygda (79 216)

12 Mishald av plikter Kan gjelde betaling, vedlikehald, bruk Kan føre til –pålegg om sal –pålegg om fråviking av eigar –pålegg om fråviking av brukar –skadebotansvar

13 Pålegg om sal Eigarseksjonslova § 26 Vilkår: –vesentleg mishald –åtvaring –skriftkrav –frist på seks månader –opplysning om konsekvensar

14 Tvunge sal Pålegget blir ikkje etterkome Sal gjennom namsstyresmaktene Søksmål dersom innvendingar som ikkje er klårt grunnlause Ikkje regel om minstepris

15 Fråviking Eigarseksjonslova § 27 Oppførsel som medfører fare eller alvorleg plage eller sjenanse

16 Skadebotansvar Mishald kan føre til skadebotansvar –overfor fellesskapen –overfor ein annan sameigar

17 Vedtekter Eigarseksjonslova § 28 Minsteinnhald: –grunnboksnemning –tal på styremedlemmer Vedtaking og endring på sameigarmøte –minst to tredjedels fleirtal Rettsvern

18 Hovudregel om fleirtalskompetanse Eigarseksjonslova § 29 Øvste mynde hos sameigarmøtet Restriksjonar i følgjande føresegner

19 Fleirtalskrav Eigarseksjonslova § 30 Hovudregel vanleg fleirtal Krav om to tredjedels fleirtal –tiltak som går ut over vanleg forvaltning og vedlikehald

20 Styrets kompetanse Eigarseksjonslova § 31 Hovudregel om at styret kan ta avgjerder som berre krev vanleg fleirtal i sameigarmøte

21 Mindretalsvern Eigarseksjonslova § 32 –«urimelig fordel» –«andre sameieres bekostning» Same regel for opphavlege vedtekter Generell misbruksregel også elles

22 Vedtak i sameigarmøtet Eigarseksjonslova § 37 Røysterett –per seksjon i reine bustadsameiger –etter sameigebrøk i andre sameiger, –om ikkje anna er vedtektsfesta Inhabilitet –avtale, ansvar, sals- eller fråvikingspålegg

23 Representasjon Eigarseksjonslova § 43 Styret representerer sameigarane i saker som gjeld felles rettar og plikter Også søksmål Særleg om mangelskrav mot seljar (utbyggjar, entreprenør) Legitimasjon


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google