Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Panterett Hausten 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Panterett Hausten 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Panterett Hausten 2009

2 Avtalepant i lausøyreting
? Avtalepant i lausøyreting Realregistrerbar lausøyre skip fly Vanlege lausøyreting – handpant Næringslausøyre – underpant Salspant

3 Handpantregelen Pantelova § 3-2 Vanlege lausøyreting
Ikkje handpant i realregistrerbar lausøyre Praktisk? vanlege lausøyreting verdipapir, heimelsdokument til husrom

4 Handpantregelen ”… eieren taper rådigheten over pantet”
Overlevering til panthavar Overlevering til tredjeperson Nøkkelpant Melding til tredjeperson

5 S Panthavar A Panthavar sit med tingen Eigar

6 S Panthavar A Nøkkelpant Eigar

7 U S Panthavar A Tredjemann sit med tingen Eigar

8 Sekundærpant S Panthavar1 S Panthavar2 A B Eigar

9 U S Panthavar1 S Panthavar2 A B Eigar Sekundærpant

10 S Frampant- havar A Panthavar B U Eigar Frampant

11 Eksempel 5

12 Eksempel 5 Kan båten registrerast? Sjølova § 11
Kan båten handpantsetjast? Pantelova § 3-2 første ledd

13 Underpant i næringslausøyre
Driftstilhøyrsle Motorvogner m.m. Landbrukslausøyre Fiskerilausøyre Varelager

14 Næringsdrivande Føretak registrert i Føretaksregisteret
Sjukehus, universitet m.m.

15 Rettsvern Tinglysing i Lausøyreregisteret

16 Driftstilhøyrsle Maskiner, reiskapar, innbu og anna utstyr
Rt s (kundeliste) Rett til varemerke, patent, mønster, krinsmønster, planteforedlarrett, erverva opphavsrett Mutingsrett (undersøkingsrett) Avgrensing mot andre grupper lausøyre

17 Motorvogner m.m. Pantelova § 3-8 Motorvogner Anleggsmaskiner
Jarnbanemateriell Bruk i verksemda

18 Motorvogner m.m. ”Flåtepant” eller pantsetjing einskildvis
Særregel om rettsvern mot omsetningservervar ved pantsetjing einskildvis

19 Landbrukslausøyre Pantelova § 3-9 Næringsverksemd i landbruket
Driftslausøyre og varer ikkje vanleg tilhøyrsle til fast eigedom ikkje motorvogner Særleg om akvakultur

20 Fiskereiskapar Pantelova § 3-10
Næringsverksemd med fiske- eller fangsfarty Ikkje tilhøyrsle til fartyet Ikkje varer

21 Varelager Pantelova § 3-11
Råvarer, uferdige varer, ferdige varer, handelsvarer Drivstoff, forbruksmateriell Emballasje

22 Varelager Alle varer som tilhøyrer pantsetjaren Avdeling
Varer på veg ut eller inn

23 Eksempel 6 Omfatta panteretten tanken?
Omfatta panteretten drivstoffet? Pantelova § 3-11

24 Meir om rettsvern Tinglysing i Lausøyreregisteret Tingssamband
Avdeling driftstilhøyrsle varelager Eigedomsrett eller bruksrett Frampantsetjing

25 Salspant og prioritet Pantelova § 3-4 tredje ledd
Salspanteretten går framom underpanterett i driftstilhøyrsle

26 Rt. 2000.1360 ”Flåtepant” i motorvogner 1994 Salspant i traktor 1997
Pantelova § 3-4 tredje ledd

27 Avhending Retten til å avhende, pantel. § 3-7
forsvarleg drift, ikkje vesentleg reduksjon av trygd varesal innafor vanleg verksemd til varsel om tvangsdekning Bortfall av panteretten skjeringspunkt?

28 Avhending i strid med panthavars rett
Godtruerverv etter godtrulova Men merk særregel for motorvogn

29 Eksempel 7 Hadde Gyldenlaks rett til å selje fisken?
Pantel. § 3-9 femte ledd, jf. § 3-7 Har Oppdrift vunne rett i god tru? Godtrulova § 1

30 Eksempel 8 Omfattar bankens pant hjullastaren?
Rett til å handpantsetje? Har Wim vunne rett i god tru? Godtrulova § 1


Laste ned ppt "Panterett Hausten 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google