Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Synovate 2011 0 Omdømmemåling 2011 Gjennomført for Redningsselskapet Kystbefolkningen (AdHoc) Uke 1, 2011 Project #:84058.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Synovate 2011 0 Omdømmemåling 2011 Gjennomført for Redningsselskapet Kystbefolkningen (AdHoc) Uke 1, 2011 Project #:84058."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Synovate 2011 0 Omdømmemåling 2011 Gjennomført for Redningsselskapet Kystbefolkningen (AdHoc) Uke 1, 2011 Project #:84058

2 © Synovate 2011 1 Prosjektinformasjon På vegne av Redningsselskapet har Synovate gjennomført en leserundersøkelse blant Norges kystbefolkning. Kystbefolkningen defineres som personer bosatt i kommuner med havflate. Det er ikke satt ytterligere krav til geografi eller bruk av kystområdene, men det er sørget for en jevn fordeling på de ulike landsdelene. Personer 18 år eller eldre er intervjuet i undersøkelsen, det er ellers ikke satt krav til kvoter på kjønn eller alder. Resultatene kan derfor ikke generaliseres til befolkningen generelt, men kan hjelpe oss å si noe nærmere om hvordan personer bosatt ved kysten forholder seg til Redningsselskapet i dag. Undersøkelsen ser på kjennskap og assosiasjoner til Redningsselskapet. Deriblant kjennskap om og holdning til Redningsselskapets hovedoppgaver, finansiering, holdning til frivillig arbeid/medlemskap og totalinntrykk. Der det er hensiktsmessig er resultater fra den landsrepresentative omnibusundersøkelsen fra samme periode trukket inn. Slik kan vi se forskjeller og likheter mellom kystbefolkningen og befolkningen totalt sett. Feltperiode er 5. – 12. januar 2011 Det er totalt gjennomført 301 intervju på telefon. Derav finner vi 294 personer som svarer at de har hørt om Redningsselskapet.

3 © Synovate 2011 2 Oppsummering Kjennskap og assosiasjoner: Kjennskapen til Redningsselskapet er på 98% blant kystbefolkningen, og slik noe høyere enn for landet generelt. Med tanke på nytteverdi av Redningsselskapets tjenester er nok dette til en viss grad ventet, men resultatet kan også henge sammen med at kjennskapen har vist seg lavest i de yngste aldersgruppene, og at kystbefolkningen i denne undersøkelsen i stor grad består av personer over 40 år. Redningsselskapet forbindes først og fremst med redningsskøytene (uhjulpet). Flest i Nord-Norge og færrest på Østlandet. Totalt sett går assosiasjonene på ytelser fra og nytteverdi av Redningsselskapet og svært få har negative assosiasjoner. Vi ser også at kjennskapen til redningsskøytene er svært høy når vi spør hjulpet, men det er noe usikkerhet rundt om skøytene drives på frivillig basis. Senere påstander viser likevel at 3 av 4 er helt enig i at den frivillige innsatsen er meget viktig for Redningsselskapet. Det er også god kjennskap til at redningsskøytene er tilgjengelig langs hele kystlinjen og 58% svarer at de er helt eller delvis enig i at de vet hvor nærmeste redningsskøyte befinner seg.

4 © Synovate 2011 3 Oppsummering Inntrykk av innsats og oppgaver: Mer enn 9 av 10 har et meget eller ganske godt inntrykk av Redningsselskapets innsats, mens ingen svarer at de har et dårlig inntrykk. Dette er meget positive resultater. Redningsarbeid på sjøen og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sikkerheten på sjøen bør være viktigste oppgaver for Redningsselskapet fremover. Vi finner ingen direkte sammenheng mellom vurdering av ytelsene og tilfredshet med Redningsselskapet totalt sett. Det ser ut til at Redningsselskapet i stor grad anses som dyktige på de områdene som er viktige for kystbefolkningenen. Det betyr at ytelsene bør videreføres og vedlikeholdes for å sikre tilfredshet også i fremtiden. Prioriterte områder bør sees opp mot ulike interessentgrupper slik at differensierte tiltak kan iverksettes mot de forskjellige målgruppene. Totalinntrykket av Redningsselskapet er på den positive siden av skalen for hele 94% av de spurte, og nær 1 av 3 svarer at inntrykket er svært positivt. Blant de som svarer 5-6, og slik er meget positive til Redningsselskapet, finner vi en noe høyere andel i kystbefolkningen enn i befolkningen totalt sett.

5 © Synovate 2011 4 Oppsummering Frivillig arbeid, medlemskap og pengestøtte: Over 7 av 10 forbinder i ganske eller meget stor grad Redningsselskapet med frivillig arbeid. Siden flere av de som er bosatt i kystkommuner her svarer ” i meget” -eller ” i ganske stor grad” kan det se ut til at tilknytningen til frivillig arbeid er noe sterkere blant kystbefolkningen enn totalt i landet. Når det gjelder egen deltakelse i frivillig arbeid, kan 3 av 10 tenke seg dette. Menn og personer bosatt i Nord-Norge ser ut til å være de ivrigste gruppene. Det er også positivt å se at de som i sterkere grad er knyttet til sjøen gjennom jobb, fritid eller familie i større grad kan tenke seg å delta som frivillig. Over 4 av 10 er allerede medlem/gir pengestøtte i dag eller kan tenke seg å motta tilbud om dette. 23% ønsker totalt sett tilbud, noe som viser at det fortsatt finnes et stort potensiale for markedsføring av Redningsselskapets virksomhet mot kystbefolkningen. Flest ønsker tilbud gjennom brev i posten og gjennom bøsseaksjoner, men kan være verdt å merke seg at dette først og fremst gjelder personer over 40 år.

6 © Synovate 2011 5 Oppsummering Finansiering av Redningsselskapet: Giverkampanjer og medlemsinntekter sees som viktigste kilder til finansiering av Redningsselskapets virksomhet. Dette gjenspeiler at frivillighet oppfattes som viktig for driften av Redningsselskapet. Departement og offentlige etater nevnes også av mange, og totalt sett nevner hver respondent 4,4 finansieringskilder. De fleste har slik en god forståelse for at inntektsbildet til Redningsselskapet er sammensatt. Nær 9 av 10 i kystbefolkningen mener at Staten bør bidra mer enn det de gjør i dag. Dette er flere enn i befolkningen generelt. Hvor mye Staten bør bidra med er det spredte meninger om, men i følge de spurte burde Staten i snitt bidra til nær halvparten av driftskostnadene (47,5%).

7 © Synovate 2011 6 Kjennskap og assosiasjoner til Redningsselskapet

8 © Synovate 2011 7 Høy kjennskap til Redningsselskapet på tvers av kjønn og landsdel blant kystbefolkningen Base: Alle (Kystbefolkningen: N=301) Spm: Har du noen gang hørt om Redningsselskapet? Personer som svarer ”Ja” Kjennskapen er noe høyere blant det vi har definert som kystbefolkningen enn blant befolkningen totalt sett.

9 © Synovate 2011 8 Redningsselskapet forbindes først og fremst med redningsskøytene Spm: Hva forbinder du først og fremst med Redningsselskapet? (Uhjulpet) Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294 | Befolkningen totalt: N=558)

10 © Synovate 2011 9 Høy kjennskap til vaktordningen og at Redningsselskapet drifter redningsskøytene % Spm: Mener du at følgende påstander om Redningsselskapet er riktige eller gale? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294)

11 © Synovate 2011 10 3 av 4 tror at den frivillige innsatsen er meget viktig for Redningsselskapet % Spm: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Redningsselskapet? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294)

12 © Synovate 2011 11 Kommentarer til påstander om Redningsselskapet Det er høy kjennskap til at redningsskøytene har døgnvakt året rundt og at det er Redningsselskapet som driver skøytene. Det er derimot noe usikkerhet om skøytene drives på frivillig basis eller ikke, men det bør påpekes at dette også kan ha med definering av grad av frivillighet å gjøre. Kjennskapen til at at Redningsselskapet driver skøytene er noe høyere blant eiere og brukere av fritidsbåter enn blant andre. Dette er jo også en gruppe som med større sannsynlighet vil kunne få bruk for redningsskøytenes ytelser. Det kan også nevnes at samtlige av de som er involvert i nyttetrafikk kjenner til vaktordningen hos redningsskøytene. Det ser ut til å være en utbredt forståelse at redningsskøytene er tilgjengelig over større deler av landet. 77% svarer at de er helt eller delvis enig i at redningsskøytene er tilgjengelig i like stor grad langs hele kysten, og kun et fåtall mener de først og fremst gir ytelser til fritidsflåten i Oslofjorden (4% svarer helt enig). Det er særlig folk fra Østlandet som mener dette og som kanskje har mindre kjennskap til redningsskøytene over resten av landet. Dette gjelder også for personer som sier at de er engasjert i kystturisme, som kan tenkes også i stor grad finner sted i Oslofjorden. Flere menn enn kvinner har kjennskap til hvor nærmeste skøyte befinner seg. 64% blant menn sier at de er helt enig i påstanden mot kun 28% av kvinnene. Kjennskapen ser ellers ut til å være lik over hele landet. 3 av 4 er helt enig i at den frivillige innsatsen er meget viktig for Redningsselskapet

13 © Synovate 2011 12 Redningsselskapets innsats og oppgaver

14 © Synovate 2011 13 Mer enn 9 av 10 har et meget eller ganske godt inntrykk av Redningsselskapets innsats Spm: Hva er ditt inntrykk av den innsatsen som Redningsselskapet gjør i dag? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294 | Befolkningen totalt: N=558)

15 © Synovate 2011 14 Redningsarbeid på sjøen bør være viktigste oppgave fremover Spm: Hva synes du bør være Redningsselskapets aller viktigste oppgave fremover? Redningsarbeid er viktigste oppgave på tvers av kjønn og alder, men vi ser at menn og naturlig nok de som er fritidsbåteiere/brukere gir sterkest inntrykk av dette. Kvinner har derimot noe større fokus på opplæring enn menn. Redningsarbeid er viktigste oppgave på tvers av kjønn og alder, men vi ser at menn og naturlig nok de som er fritidsbåteiere/brukere gir sterkest inntrykk av dette. Kvinner har derimot noe større fokus på opplæring enn menn. Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294 | Befolkningen totalt: N=558)

16 © Synovate 2011 15 Flest mener at opplysningsarbeid er viktigste ytelse fra Redningsselskapet % Spm: Jeg skal nå lese opp noen tjenester. Hvor viktig er følgende ytelser fra Redningsselskapet for deg? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294)

17 © Synovate 2011 16 Mens Redningsselskapet anses som dyktigst på redningsberedskap og assistanse % Spm: Jeg skal nå lese opp de samme tjenestene. Hvor dyktig synes du Redningsselskapet er på følgende ytelser i dag? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294)

18 © Synovate 2011 17 Totalinntrykket av Redningsselskapet er meget positivt Spm: På en skala fra 1-6, der 1 betyr svært negativt og 6 betyr svært positivt, hva er ditt totalinntrykk av Redningsselskapet? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294 | Befolkningen totalt: N=558)

19 © Synovate 2011 18 Kommentarer til Redningsselskapets ytelser Redningsselskapet scorer høyt på dyktighet på de fremsatte ytelsene. Hele 9 av 10 mener at Redningsselskapet er ganske eller meget dyktig både på redningsberedskap og assistanse. Noen færre (67%) mener Redningsselskapet er dyktige på opplysningsarbeid, men det er svært få (kun 2% som svarer ”ikke dyktig i det hele tatt”. Menn synes i noe større grad enn kvinner at Redningsselskapet er meget dyktig på både redningsberedskap og assistanse. Også de over 60 år vurderer i større grad Redningsselskapet som meget dyktig på redningsberedskap. Når det gjelder opplysningsarbeid finner vi også her flere personer over 60 år og samtidig en større andel i Nord-Norge enn ellers i landet, som vurderer Redningsselskapet som meget dyktig på dette. Ser vi på vurdert viktighet av de samme tjenestene kommer opplysningsarbeid ut som den viktigste ytelsen fra Redningsselskapet, og 83% mener dette er ganske eller meget viktig. Noe av årsaken til at opplysningsarbeid kommer ut på topp kan være at dette er en ytelse som gagner alle som er i nærheten av sjøen. Assistanse og redningsberedskap på sin side har en noe snevrere målgruppe, og er mer aktuelt for de som ofte eller av og til befinner seg på sjøen eller selv har båt. Dette ser vi også i at hele 8 av 10 av fiskere/ansatte i fiskeindustri og deres familier mener at redningsberedskap er meget viktig, og at 7 av 10 eiere/brukere av fritidsbåt svarer det samme. Andelene er også høyere for disse gruppene når det gjelder viktigheten av assistanse. Punktet over gjenspeiles også i at flere kvinner (71%) enn menn (51%) mener at opplysningsarbeid er meget viktig, og som vi allerede vet er det færre kvinner enn menn som i dag er båteiere og som er aktive på sjøen. Også for personer over 60 år kommer opplysningsarbeid ut som meget viktig for 7 av 10.

20 © Synovate 2011 19 Frivillig arbeid, medlemskap og pengestøtte

21 © Synovate 2011 20 Over 7 av 10 forbinder i ganske eller meget stor grad Redningsselskapet med frivillig arbeid Spm: I hvilken grad forbinder du Redningsselskapet med frivillig arbeid? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294 | Befolkningen totalt: N=558)

22 © Synovate 2011 21 3 av 10 er interessert i å delta i Redningsselskapets frivillige arbeid Spm: Kunne du tenke deg å delta i Redningsselskapets frivillige arbeid? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294 | Befolkningen totalt: N=558)

23 © Synovate 2011 22 Det er flest menn og personer fra Nord- Norge som ønsker å jobbe som frivillig Spm: Kunne du tenke deg å delta i Redningsselskapets frivillige arbeid? Personer som svarer ”Ja” Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294)

24 © Synovate 2011 23 23% ønsker tilbud om medlemskap eller om å gi pengestøtte Spm: Kunne du tenke deg å å få tilbud om medlemskap i Redningsselskapet eller tilbud om å gi pengestøtte til foreningen? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294 | Befolkningen totalt: N=558)

25 © Synovate 2011 24 Flest ønsker tilbud gjennom brev i posten og gjennom bøsseaksjoner Spm: Hvordan foretrekker du eller ville du foretrukket å få tilbud om medlemskap eller tilbud om å gi pengestøtte? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294 | Befolkningen totalt: N=558)

26 © Synovate 2011 25 Finansiering

27 © Synovate 2011 26 Giverkampanjer og medlemsinntekter sees som viktigste kilder til finansiering Spm: Hvilke av følgende tror du er de viktigste kildene til finansiering av Redningsselskapets virksomhet i dag? Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294)

28 © Synovate 2011 27 Det er en klar mening om at Staten bør bidra mer i driften av Redningsselskapet Spm: Staten bidrar med rundt 10 prosent av det som driften av Redningsselskapet koster. Resten må Redningsselskapet selv skaffe til veie. Synes du Staten burde bidra mer eller mindre i driften, eller som i dag? Nær 9 av 10 i kystbefolkningen mener at staten bør bidra mer i driften. Dette er flere enn i befolkningen generelt. Vi ser også at denne meningen står sterkt hos de ulike interessentgruppene. Nær 9 av 10 i kystbefolkningen mener at staten bør bidra mer i driften. Dette er flere enn i befolkningen generelt. Vi ser også at denne meningen står sterkt hos de ulike interessentgruppene. Base: Har hørt om Redningsselskapet (Kystbefolkningen: N=294 | Befolkningen totalt: N=558)

29 © Synovate 2011 28 Hvor mye Staten burde bidra med er det derimot spredte meninger om Spm: Hvor stor prosentandel av kostnadene synes du Staten burde bidra med? Base: Har hørt om Redningsselskapet og synes Staten bør bidra mer, (Kystbefolkningen: N=258 | Befolkningen totalt: N=409)

30 © Synovate 2011 29 Konklusjoner Undersøkelsen viser at omdømmet til Redningsselskapet generelt er godt i kystbefolkningen. Først og fremst vises dette ved assosiasjonene går på godene Redningsselskapet representerer gjennom kjernevirksomhet og tjenester. Totalinntrykket av Redningsselskapet er på den positive siden av skalen for hele 94% av de spurte, og viser at kystbefolkningen har et enda mer positivt inntrykk av Redningsselskapet enn befolkningen totalt sett. Kjennskapen til Redningsselskapet er på 98% blant kystbefolkningen, og også noe høyere enn for landet generelt. Vi finner en høy interesse for å delta i frivillig arbeid og en positiv innstilling til å motta tilbud om medlemskap. Brev i posten og bøsseaksjoner kan være nyttige kanaler for å nå ut til kystbefolkningen som i stor grad er i alderen 40 år +. Redningsarbeid på sjøen og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sikkerheten på sjøen bør i følge kystbefolkningen være viktigste oppgaver for Redningsselskapet fremover. Men hvilke oppgaver som anses som viktigst er i stor grad avhengig av hvilke interessentgrupper man hører hjemme i. For kvinner og de som ikke er tilknyttet sjøen gjennom jobb eller fritid, er for eksempel opplæringsarbeid i større grad vurdert som en viktig ytelse fra Redningsselskapet. Det ser ut til at det er noe høyere bevissthet blant kystbefolkningen enn totalt i landet om at Redningsselskapet driftes på frivillig arbeid. Men det er spredte meninger om i hvilken grad dette gjelder. Det kommer også frem en klar holdning til at Staten bør være mer delaktig i finansieringen av Redningsselskapets drift. Dette tyder på at Redningsselskapets tjenester sees på som nyttige for kystbefolkningen og som et gode offentligheten i større grad bør stå ansvarlig for. Respondentene er derimot ikke bedt om å ta stilling til hvordan Staten evt. burde finansiere ytterligere tilskudd.

31 © Synovate 2011 30 Bakgrunnsinformasjon

32 © Synovate 2011 31 Tilknytning til Redningsselskapet Base: Alle (2011: N= 301) Spm: Hvilke beskrivelse passer på deg?

33 © Synovate 2011 32 Kjønn og alder Kjønn % Alder % Base: Alle (2011: N= 301)

34 © Synovate 2011 33 Landsdel og utvalg Landsdel % Base: Alle (2011: N= 301)

35 © Synovate 2011 34 Vedlegg: Feilmarginer

36 © Synovate 2011 35 Feilmarginer Eksempel. Man har stilt et spørsmål med to svaralternativer: ”Ja” og ”nei”. I tabellen finner vi at 20% har svart ”ja” på spørsmålet, mens 80% har svart ”nei”. Er undersøkelsen basert på et utvalg på 1.000 intervju, vil feilmarginen i dette tilfellet være +/- 2,5 prosentpoeng. I praksis vil dette si at det reelle ”ja”-svar i populasjonen vil (med 95% sikkerhet) ligge et sted mellom 17,5% og 22,5%. Alle resultater som presenteres i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi har kun observert et utvalg av enheter, og ikke hele populasjonen. Denne usikkerheten kan imidlertid beregnes. Generelt i denne undersøkelsen gjelder at tall i tallkolonnen er beheftet med en feilmargin på +/- 2.5-5.8 prosentpoeng. Feilmarginene for tall i undergrupper er større.


Laste ned ppt "© Synovate 2011 0 Omdømmemåling 2011 Gjennomført for Redningsselskapet Kystbefolkningen (AdHoc) Uke 1, 2011 Project #:84058."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google