Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Synovate 2011 0 Leserundersøkelse for Museumsnytt •Utarbeidet for: ABM media •Utarbeidet av: Bente Håvimb •April 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Synovate 2011 0 Leserundersøkelse for Museumsnytt •Utarbeidet for: ABM media •Utarbeidet av: Bente Håvimb •April 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Synovate 2011 0 Leserundersøkelse for Museumsnytt •Utarbeidet for: ABM media •Utarbeidet av: Bente Håvimb •April 2011

2 © Synovate 2011 1 Innhold •Prosjektinformasjon 2 •Sammendrag 4 •Resultater Museumsnytt -Lesing og bruk 7 -Redaksjonelt 14 -Diverse 21 •Bakgrunnsdata 26 •Vedlegg 30

3 Prosjekt- informasjon

4 © Synovate 2011 3 Prosjektinformasjon Formål Museumsnytt er landets landets eneste fagblad i museumssektoren, med fokus på museer og kulturpolitikk. Bladet er redaksjonelt uavhengig og går ut til abonnenter og alle medlemsinstitusjoner og personlige medlemmer av Norges museumsforbund. Synovate har i samarbeid med Museumsforbundet og Museumsnytt gjennomført en leserundersøkelse for å hente tilbakemeldinger fra målgruppen. Formålet med en slik undersøkelse er i hovedsak å se hvordan målgruppen vurderer Museumsnytt. Målgruppe/ utvalg Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmer av Norges museumsforbund samt registrerte abonnenter av Museumsnytt, og består av personer som jobber innenfor ulike deler av bransjen. Metode/ gjennomføring Basert på medlems- og abonnentlister er det gjennomført en webundersøkelse mot målgruppen. I alt er det gjennomført 179 intervju i perioden 24. mars – 4.april 2011. Resultatene er gjengitt i prosent. Ansvarlig kontaktperson Seniorkonsulent Kathrine Andersen og konsulent Bente Håvimb har vært hovedansvarlig for undersøkelsen hos Synovate.

5 Sammendrag

6 © Synovate 2011 5 Sammendrag - Museumsnytt •Vi ser høy lojalitet til Museumsnytt ved at 7 av 10 har lest alle de 5 siste utgavene av bladet. Tidsskriftet leses i snitt i 37 minutter og viser at mottakerne finner interessant stoff og tar seg tid til å bla i tidsskriftet. De fleste leser utvalgte artikler eller det meste av stoffet på denne tiden. •85% leser i en utgave av Museumsnytt flere ganger, og over halvparten tar vare på bladet i mer enn 6 måneder. Dette gir både redaksjonelt stoff og annonser lang levetid i Museumsnytt. Nær halvparten deler også tidsskriftet med 1 eller flere personer, noe som bidrar til å øke leserkretsen til bladet. I snitt leses bladet av 2,2 personer. •Fagartikler og reportasjer samt nyheter er mest interessant for leserne av Museumsnytt. Leserne gir også sterkt uttrykk for at de ønsker å lese mer av dette. Resultatene tyder på at leserne er godt fornøyde med de artiklene og reportasjene de finner i Museumsnytt i dag, og gir signaler om hvilke områder man bør satse på også i fremtiden. •Museumsnytt oppfattes som seriøst, relevant og pålitelig og er tydelig en god kilde for å holde seg oppdatert i bransjen. Kun 23% mener likevel at Museumsnytt er med på å sette dagsorden. Siden dette er en uttrykt målsetning med bladet kan det være et område å jobbe videre med fremover.

7 © Synovate 2011 6 Sammendrag - Museumsnytt •Rundt halvparten av leserne ser Museumsnytt som uavhengig. Den andre halvparten knytter i stor grad Museumsnytt til Museumsforbundet. •64 % av leserne finner ofte eller av og til annonser som de kan ha nytte av privat eller i jobbsammenheng i Museumsnytt. Dette viser at annonsene treffer målgruppen godt. I tillegg svarer også nær 6 av 10, de fleste ledere, at de i stor eller meget stor grad har beslutningsmyndighet i sin bedrift. Dette er positivt med tanke på muligheten for overføring av kjøpsintensjon til faktisk handling blant leserne. •65% av leserne kjenner til museumsnytt.no. Noen færre er klar over at Museumsnytt er aktiv på hhv. Facebook og Twitter, men blant de yngre leserne er andelen noe høyere. •Totalt sett er 8 av 10 meget eller ganske fornøyde med Museumsnytt. Dette er svært positive resultater.

8 Resultater •Museumsnytt Lesing og bruk av tidsskriftet

9 © Synovate 2011 8 7 av 10 har lest alle de siste 5 utgavene av Museumsnytt Spm: Museumsnytt er et kulturtidsskrift med fokus på museer og kulturpolitikk. Tidsskriftet kommer ut 5 ganger i året. Hvor mange av de siste 5 papirutgavene har du lest eller tittet i? • Dette viser høy leserlojalitet blant mottakerne av Museumsnytt. • Medlemskap i Museumsforbundet ser ut til å trigge til økt lesing av Museumsnytt. Hele 86% av medlemmene har lest alle de 5 siste utgavene. • Leserlojaliteten er høyest blant personer over 45 år. Base: Museumsnytt, N=179

10 © Synovate 2011 9 1 av 3 leser det meste av stoffet i Museumsnytt Spm: Hvordan vil du beskrive din lesing av Museumsnytt? • 83% leser utvalgte artikler eller det meste av stoffet. Dette viser at nær alle finner stoff de ønsker å lese i Museumsnytt. Dette er meget positivt! Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

11 © Synovate 2011 10 Museumsnytt leses i snitt i 35 minutter Spm: Omtrent hvor lang tid bruker du vanligvis på å lese et nummer av Museumsnytt? • Dette er gode resultater og viser at leserne finner interessant stoff og tar seg tid til å bla i tidsskriftet. • Kvinner og personer over 45 år bruker lengst tid på å lese Museumsnytt (37 minutter). Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

12 © Synovate 2011 11 85% leser i en enkelt utgave av Museumsnytt mer enn en gang Spm: Omtrent hvor mange ganger tar du frem et nummer av Museumsnytt før du anser deg som ferdig med det? • I snitt leser man i bladet 3 ganger. Dette tyder på at Museumsnytt har informasjon som er verdifull over tid. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

13 © Synovate 2011 12 Over halvparten tar vare på Museumsnytt i mer enn 6 måneder Spm: Omtrent hvor lenge tar du vare på Museumsnytt etter at du har lest fagtidsskriftet? • Det faktum at hele 55% tar vare på bladet i mer enn 6 mnd bekrefter igjen at stoffområdene i Museumsnytt har lang levetid i bransjen. • Flest ledere tar vare på bladet over tid. Det kan tenkes at bladet benyttes som oppslagsverk og referansegrunnlag i jobbsammenheng. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

14 © Synovate 2011 13 Museumsnytt deles gjerne med andre Spm: I tillegg til deg selv, omtrent hvor mange andre leser samme eksemplar av Museumsnytt? • Nær halvparten deler tidsskriftet med en eller flere personer, og i snitt leses tidsskriftet av 2,2 personer. • Det er ledere som i størst grad deler Museumsnytt. 6 av 10 på dette stillingsnivået deler bladet med en eller flere, trolig sine ansatte. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

15 Resultater •Museumsnytt Redaksjonelt

16 © Synovate 2011 15 Fagartikler og reportasjer samt nyheter er mest interessant for leserne av Museumsnytt Spm: Hvor interessert er du i å lese om følgende tema i Museumsnytt? • Det er stor enighet om hvilke områder som er mest interessante, men vi ser gjennomgående at museumsansatte er noe mer interessert i de ulike temaene enn offentlig ansatte. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

17 © Synovate 2011 16 Enighet i påstander om Museumsnytt Spm: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Museumsnytt… Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

18 © Synovate 2011 17 Museumsnytt sees som et seriøst og relevant tiddskrift blant leserne Spm: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Museumsnytt… Andel ”helt” eller ”delvis enig” Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

19 © Synovate 2011 18 Museumsnytt oppfattes i stor grad som knyttet til Museumsforbundet Spm: Du svarte at du ikke oppfatter Museumsnytt som uavhengig. Hvilke av følgende aktører mener du Museumsnytt i større eller mindre grad er knyttet til? • 6 av 10 linker Museumsnytt til Museumsforbundet, uavhengig av fagområde, stilling og andre bakgrunnsfaktorer. Base: Oppfatter ikke Museumsnytt som uavhengig, N=93

20 © Synovate 2011 19 Leserne ønsker å lese flere fagartikler og reportasjer samt nyheter Spm: Ønsker du mer eller mindre av følgende i Museumsnytt, eller er du fornøyd som det er i dag med: • Svært få ønsker mindre av dette, noe som tyder på at leserne er godt fornøyde med artiklene og reportasjene de finner i Museumsnytt i dag. • Korte fagartikler er ønskelig uavhengig av kjønn og alder. Ser vi på de mer dyptpløyende artiklene er det flere blant de yngre (under 45 år) som ønsker mer av dette (58%). Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

21 © Synovate 2011 20 8 av 10 er meget eller ganske fornøyde med Museumsnytt Spm: Alt i alt, hvor fornøyd er du med Museumsnytt? • Tilfredsheten er svært høy på tvers av kjønn, alder og landsdel. Kvinner (25%) uttrykker i noe større grad enn menn (10%) at det er meget fornøyde. • Det er meget positivt å se at det er så godt som ingen som er misfornøyde med Museumsnytt! • En målsetning kan være å få de som svarer ”verken eller” over på ganske eller meget fornøyd. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

22 Resultater •Museumsnytt Diverse

23 © Synovate 2011 22 64 % av leserne finner ofte eller av og til nyttige annonser i Museumsnytt Spm: Hender det at du finner annonser i Museumsnytt som du kan ha nytte av, privat eller i jobbsammenheng? • Personer under 45 år finner oftest nyttige annonser. Dette knyttes ikke tydelig til stilling, men kan kanskje henge sammen med at denne aldersgruppen befinner seg i fase i livet hvor man ønsker å foreta flere investeringer. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

24 © Synovate 2011 23 57% har i stor eller meget stor grad beslutningsmyndighet ved innkjøp i sin bedrift Spm: I hvilken grad har du beslutningsmyndighet ved innkjøp av varer og tjenester i din bedrift? • Flest menn (35%) og personer over 45 år (34%) har i meget stor grad beslutningsmyndighet. Mye av dette kan nok forklares ved at flertallet av lederne befinner seg blant disse. 6 av 10 ledere har totalt sett beslutningsmyndighet i meget stor grad. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

25 © Synovate 2011 24 65% kjenner til nettsidene til Museumsnytt Spm: I hvilke kanaler kjenner du til at Museumsnytt er aktiv? • Nær 3 av 10 kjenner også til at Museumsnytt er aktiv på Facebook, mens kun et fåtall er klar over tilstedeværelsen på Twitter. • Kjennskapen til Facebook og Twitter er høyest blant personer under 45 år (42%/ 16%), og det er flere kvinner (37%) enn menn (17%) som er klar over at Museumsnytt er aktiv på Facebook. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt, N=173

26 © Synovate 2011 25 Tilfredshet med innhold fra Museumsnytt Spm: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med innholdet fra Museumsnytt i følgende kanaler? • Leserne er mest fornøyde med Museumsnytt sitt innhold på museumsnytt.no. • ”Vet ikke” andelen viser at kjennskapen trolig er lavere i de andre to kanalene. Base: Kjenner til Museumsnytt.no, N= 114, Kjenner til Facebook, N=48, Kjenner til Twitter, N=16

27 Bakgrunnsdata

28 © Synovate 2011 27 Bakgrunnsdata Base: Alle, N=179

29 © Synovate 2011 28 Bakgrunnsdata – Stilling og ansettelse Base: Alle, N=179

30 © Synovate 2011 29 Bakgrunnsdata – Departement og område Base: Alle, N=179

31 Vedlegg •Feilmarginer

32 © Synovate 2011 31 Feilmarginer Eksempel. Man har stilt et spørsmål med to svaralternativer: ”Ja” og ”nei”. I tabellen finner vi at 20% har svart ”ja” på spørsmålet, mens 80% har svart ”nei”. Er undersøkelsen basert på et utvalg på 1.000 intervju, vil feilmarginen i dette tilfellet være +/- 2,5 prosentpoeng. I praksis vil dette si at det reelle ”ja”-svar i populasjonen vil (med 95% sikkerhet) ligge et sted mellom 17,5% og 22,5%. Alle resultater som presenteres i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi har kun observert et utvalg av enheter, og ikke hele populasjonen. Denne usikkerheten kan imidlertid beregnes. Generelt i denne undersøkelsen gjelder at tall i tallkolonnen er beheftet med en feilmargin på rundt +/- 3.6-8.2 prosentpoeng. Feilmarginene for tall i undergrupper er større.

33 © Synovate 2011 32 Takk for oppmerksomheten Our curiosity is all yours!


Laste ned ppt "© Synovate 2011 0 Leserundersøkelse for Museumsnytt •Utarbeidet for: ABM media •Utarbeidet av: Bente Håvimb •April 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google