Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Synovate Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011

2 © Synovate Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011 og utvalgene er tilfeldig trukket fra Utdanningsforbundets medlemsregister. Målgrupper/ svargrunnlag: 1644 personer. Respondentene oppgir følgende stilling: Undervisningsstilling: 83% Ledere med undervisningsstilling: 9% Lederstilling uten undervisning:3% Andre: 5% Respondentene underviser: Ungdomstrinnet: 732 respondenter Videregående: 777 respondenter

3 Resultater

4 © Synovate av 3 lærere i videregående mener digitale læremidler har en sentral plass i undervisningen på sin skole. Halvparten sier det samme på ungdomstrinnet. Hvor godt passer følgende utsagn: På vår skole har digitale læremidler en sentral plass i undervisningen.

5 © Synovate I videregående kan vi spore en liten økning i bruk av digitale læremidler fra På ungdomstrinnet oppgir 3 av 4 at de bruker digitale læremidler flere ganger i måneden eller oftere Hvor ofte benytter du digitale læremidler i din undervisning? åringene er den aldersgruppen som i størst grad benytter digitale læremidler daglig

6 © Synovate I videregående kjenner de fleste lærere til Forlagenes sider, NDLA og Skolenettet som kilder for digitale læremidler. På ungdomstrinnet dominerer Skolenettet og forlagenes sider som kilder Kjenner du til noen av følgende som kilder til digitale læremidler? I 2010 ble spørsmålet stilt direkte for noen av kildene. 83% kjente da LOKUS, 72% NDLA

7 © Synovate Forlagssidene, NDLA og Skolenettet benyttes mest som digitale kilder i videregående. På ungdomstrinnet dominerer Forlagenes sider og Skolenettet. Hvor henter du digitale læremidler fra? De av lærerne som er daglige brukere benytter også nesten alle de oppgitte kildene

8 © Synovate I den videregående skolen er bruken av digitale læremidler fra forlagene omtrent på fjorårets nivå. På ungdomstrinnet er frekvensen noe lavere enn for videregående. Hvor ofte benytter du digitale læremidler fra forlagene? De som benytter digitale læremidler mest er også de som benytter seg mest av de digitale læremidlene fra forlagene

9 © Synovate I den videregående skolen har lærernes bruk av læremidler fra NDLA hatt en økning sammenlignet med bruksfrekvensen i Hvor ofte benytter du digitale læremidler fra NDLA (for videregående)? Vi ser en svak tendens til noe høyere bruk blant kvinner og noe høyere bruk i Midt-Norge

10 © Synovate Interessen for å bruke digitale læremidler i videregående er på samme høye nivå som i 2010, - og interessen er like stor på ungdomstrinnet. Hvor interessert er du i å ta i bruk digitale læremidler i din undervisning? Interessen er aller størst hos kvinnelige lærere, lærere under 30 år og de mellom

11 © Synovate Dårlig kvalitet, liten tilgang på relevant stoff, manglende teknisk utstyr og manglende egenkompetanse synes å være hovedårsakene for hvorfor noen sjelden eller aldri benytter digitale læremidler. Dersom du sjelden eller aldri benytter digitale læremidler i din undervisning, hva er de hovedsaklige årsakene til dette? Spesielt på ungdomstrinnet oppgis manglende teknisk utstyr som viktigste årsak for ikke å bruke digitale læremidler. Mange over 50 år mangler IT-kompetanse

12 © Synovate av 10 benytter digitale læremidler oftest som et supplement til en lærebok Når du benytter digitale læremidler i din undervisning, benytter du da som oftest digitale læremidler som et supplement eller som erstatning for en lærebok?

13 © Synovate I videregående er andelen som er skeptisk til læringsutbytte av digitale læremidler svakt økende fra På ungdomstrinnet er de mindre skeptiske. Hvor enig eller uenig er du i følgende: Jeg mener læringsutbyttet ved bruk av digitale læremidler er like godt som for trykte læremidler Lederne og lærere under 40 år er generelt mindre skeptiske. De som er minst interessert i å bruk digitale læremidler er de mest skeptiske

14 © Synovate Som i 2010 mener 3 av 4 lærere i videregående at digitale læremidler aldri kan erstatte trykte læremidler. Også på ungdomstrinnet mener 2 av 3 dette. Hvor enig eller uenig: Jeg mener digitale læremidler aldri kan erstatte trykte læremidler fullstendig Påstanden får mindre tilslutning blant unge lærer under 30 år

15 © Synovate Mange lærere er usikre på om elevene foretrekker trykte eller digitale læremidler. På ungdomstrinnet er lærerne delt på midten. I videregående øker andelen som tror elevene foretrekker trykte læremidler. Hvor enig eller uenig: Jeg tror elevene foretrekker trykte læremidler fremfor digitale At elevene foretrekker trykte læremidler får størst tilslutning av lærerne på Vestlandet

16 © Synovate Andelen som tror at digitale læremidler vil ta helt over for trykte er noe synkende i den videregående skolen. De fleste lærere på ungdomstrinnet tror heller ikke på en slik utvikling Hvor enig eller uenig er du: Digitale læremidler vil etter hvert ta helt over for trykte læremidler De med minst interesse for å bruke digitale læremidler tror også minst på at de trykte læremidlene skal forsvinne

17 © Synovate Både i videregående og i ungdomsskolen mener nå halvparten av lærerne at kvaliteten på digitale læremidler er ganske god. Alt i alt, hvordan vurderer du kvaliteten på dagens digitale læremidler sammenlignet med tilsvarende trykte læremidler? De som har størst interesse for og som bruker digitale læremidler daglig eller ukentlig, er også de som vurderer kvaliteten høyest.

18 © Synovate Forbedringsområder som angis i begge utvalgene er: å forbedre faglig innhold, gi gratis tilgang, bedre brukervennligheten og gi opplæring i bruk av digitale læremidler Hva tror du må til for å gjøre digitale læremidler enda bedre? Lederne tror mest på bedre opplæring og gratis tilgang. De hyppigste brukerne tror mest på kvalitetsforbedringer.

19 © Synovate Lærerne i videregående skole synes å ha reelle valgmuligheter mellom digitale og trykte læremidler. På ungdomstrinnet er valgmulighetene noe mer begrenset I hvor stor grad vil du si at du som lærer har reelle valgmuligheter til å velge mellom digitale og trykte læremidler på den skolen du arbeider? De som benytter digitale læremidler hyppigst er også de som synes valgmulighetene er størst

20 © Synovate Lærerne på ungdomstrinnet tror mest på at digitale læremidler er mer motiverende enn trykte læremidler. Men nesten halvparten i begge utvalgene er usikre på hva de skal mene Hvor enig eller uenig er du i: Digitale læremidler er mer motiverende for eleven enn trykte læremidler De yngste lærerne tror mest på at digitale læremidler er mest motiverende. Østlandet tror mest og Vestlandet minst på dette

21 © Synovate av 4 lærere i begge utvalg ser det ikke som en fordel med bare digitale læremidler i sine fag. I videregående er bildet det samme som i Hvor enig eller uenig er du: I mine fag ville det være en fordel med bare digitale læremidler

22 © Synovate Både i den videregående skolen og på ungdomstrinnet synes det å råde usikkerhet blant lærerne omkring rektors frihet til å velge læremidler Hvor enig eller uenig er du: På den skolen jeg arbeider har rektor full frihet til å velge læremidler Her mener lederne i langt sterkere grad enn lærene at rektor har full frihet til å velge læremidler

23 © Synovate I videregående mener 4 av 5 lærere at de bør kunne få velge mellom alternative læreverk i hvert enkelt fag. Også på ungdomstrinnet er dette en utbredt oppfatning Hvor enig eller uenig er du i: Lærere bør kunne velge mellom alternative læreverk i hvert fag

24 © Synovate I videregående oppgir 7 av 10 at både lærere og elever kan benytte digitale læremidler i alle fag. Bare 4 av 10 ungdomsskolelærere anser at det er slik. Hvor enig eller uenig er du i: På den skolen jeg arbeider er utstyr og datastøtte organisert slik at både lærere og elever kan benytte digitale læremidler i alle fag Også her er det naturlig nok de som hyppigst benytter digitale læremidler som er mest fornøyd

25 © Synovate Både blant lærerne i videregående og på ungdomstrinnet er det svært ulike oppfatninger om økonomi er det viktigste kriteriet for valg av læremidler. Hvor enig eller uenig er du: Økonomi er det aller viktigste kriteriet ved valg av læremidler

26 © Synovate I begge utvalgene er det en utbredt oppfatning at det er Nasjonale sentre for fag, Forlagene og Utdanningsdirektorartet som bør ha et hovedansvar for utviklingen av digitale læremidler Hvilke institusjoner bør etter din mening ha et hovedansvar for utviklingen av digitale læremidler?

27 © Synovate I begge utvalgene er lærerne også samstemte i at digitale læremidler har en rekke fordeler knyttet til; visualisering, avveksling og variasjon, interaktivitet, motivasjon og fleksibilitet. Hvilke fordeler har digitale læremidler i forhold til trykte lærebøker? Yngre lærere fremhever spesielt at digitale læremidler er moderne/ motiverende//inspirerende

28 © Synovate I videregående oppgir 6 av 10 at det er faglærerne som bestemmer hva som skal kjøpes inn av digitale læremidler. På ungdomstrinnet er rektor mer med i prosessen. Hvilke prosedyrer følger din skole ved valg og innkjøp av digitale læremidler?

29 © Synovate Blant lærerne med yrkesfag vurderes kvaliteten på de digitale læremidlene som verken god eller dårlig. Spørsmålet ble stilt på en annen måte i 2010, men bildet var da mye det samme Hvordan vurderer du alt i alt kvaliteten på digitale læremidler i yrkesfagene? Blant de ca 350 respondentene som underviser i yrkesfag, vurderes kvaliteten på de digitale læremidlene best blant de kvinnelige lærerne.

30 © Synovate Takk for oppmerksomheten Our curiosity is all yours

31 © Synovate Respondentenes alder

32 © Synovate Respondentenes kjønn

33 © Synovate Landsdel

34 © Synovate Utarbeidet for: Seminaret om digitale læremidler 2011 Utarbeidet av: Tom Hansen Dato: 11. mars 2011


Laste ned ppt "© Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google