Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon mai 2006 Sogn og Fjordane Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon Sogn og Fjordane januar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon mai 2006 Sogn og Fjordane Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon Sogn og Fjordane januar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon mai 2006 Sogn og Fjordane Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon Sogn og Fjordane januar 2007

2 Partnarskapen bak Næringsbarometeret Innovasjon Norge Hordaland Innovasjon Norge Sogn og Fjordane NAV Hordaland NAV Sogn og Fjordane NHO Hordaland NHO Sogn og Fjordane Hordaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sparebanken Vest Utarbeidd av Asplan Viak Samarbeid mellom ulike fagområde i to Vestlandsfylke

3 Datagrunnlag  Bedriftsundersøking som Asplan Viak har gjennomført for prosjektet, delvis i tilknyting med NHO sitt Økonomibarometer. Omfattar 1394 verksemder – 326 i Sogn og Fjordane og 1068 i Hordaland. Gjennomført i oktober/november 2006.  Eigen undersøking blant fylkeskommunane og kommunane i dei to fylka. Omfattar 34 kommunar.  Intervju med næringslivsleiarar.  NAV sin database og annan offentleg statistikk. Data, innspel og prognosar frå ulike fagmiljø og bransjeorganisasjonar. 2007

4 Framleis vekst i AS Norge  Kapasitetsutnytting mot historiske høgder  Globale kreftar og strukturelle endringar har bidrege til sterk vekst i økonomien  Billige importvarer og gode priser på eksportvarer har saman med det låge rentenivået bidrege til høg vekst i innanlandsk etterspurnad  65 000 fleire sysselsette i 2006

5 Næringslivet treng 2000 nye medarbeidarar  Høg etterspurnad etter arbeidskraft  Svært gode marknadsutsikter for 2007  Talet på verksemder med rekrutteringsproblem er dobla det siste året. 30 prosent melder om rekrutteringsproblem.  Utanlandsk arbeidskraft ein føresetnad for vidare vekst  Presset på arbeidsmarknaden fører til mykje overtidsbruk og stor arbeidsbelastning Oppsummering

6 Bedriftsundersøkinga Sogn og Fjordane Oppsummering – netto prosentdel som ventar vekst

7 Bedriftsundersøkinga Sogn og Fjordane Omsetning Del verksemder som ventar vekst i omsetninga minus del som ventar nedgang

8 Arbeidsmarknaden

9 Utvikling i arbeidsløyse og stillingstilgang  Nedgang i arbeidsløysa i begge fylke – størst i Sogn og Fjordane  Størst reduksjon i arbeidsløysa innanfor Bygg og Anlegg  Regionale forskjellar i Sogn og Fjordane –Ytre Sogn har sterkast nedgang  Positiv utvikling for ungdom  Innvandrarar har minst nedgang i arbeidsløysa  Stor auke i stillingstilgangen  Færre ledige per stilling

10 Sysselsette per desember 2005 Oversikt sysselsette ulke næringer

11 Arbeidsledige og deltakarar på arbeidsmarknadstiltak i prosent av arbeidsstyrken. Gjennomsnitt 2006 Frå NAV sin database

12 Prosentvis endring i stillingstilgang per virkedag frå 2005 til 2006 Frå NAV sin database – Sogn og Fjordane

13 Prosentvis endring i talet på heilt ledige frå 2005 til 2006 Frå NAV sin database - Sogn og Fjordane

14 Prosentvis endring i arbeidsløysa frå 2005 til 2006 etter region Nordfjord–27 Indre Sunnfjord–32 Ytre Sunnfjord–28 Ytre Sogn–40 Indre Sogn–32

15 Rekrutteringsproblem

16 Bedriftsundersøkinga Hordaland og Sogn og Fjordane Bedrifter som har ledige stillingar som følgje av rekrutteringsproblem

17 Bedriftsundersøkinga Hordaland og Sogn og Fjordane Konsekvensar av rekrutteringsproblem

18 Bedriftsundersøkinga Hordaland og Sogn og Fjordane Konsekvensar av rekrutteringsproblem

19 Bedriftsundersøkinga Hordaland og Sogn og Fjordane Tiltak som bedriftene gjer for å redusere konsekvensane av rekrutteringsproblema

20 Bedriftsundersøkinga Hordaland og Sogn og Fjordane Tiltak som bedriftene gjer for å redusere konsekvensane av rekrutteringsproblema

21 Bedriftsundersøkinga Hordaland og Sogn og Fjordane Bruk av utanlandsk arbeidskraft

22 Bedriftsundersøkinga Hordaland og Sogn og Fjordane Bedrifter som planlegg å bruke meir utanlandsk arbeidskraft i 2007

23 Industri

24 Fleire gode år i sikte for industrien  Tre av fire bedrifter har auka omsetninga i 2006 –forventningane er gode for 2007 –60 prosent av bedriftene ventar fortsett auke i omsetninga (begge fylke)  Sysselsetjinga totalt i næringa har auka med over 10 % siste året –forventningane ved inngangen til 2006 var på 1 %  Verftsindustrien aukar mest –Sysselsettingsvekst på 20 %  Mangel på arbeidskraft fører til økt import av utenlandsarbeidskraft –34 % melder om ledige stillinger som følge av rekrutteringsproblem (begge fylke)  Industri totalt har behov for 400 nye tilsette i Sogn og Fjordane Industri Sogn og Fjordane

25 Industri Bedriftsundersøkelsen – Sogn og Fjordane

26 Industri Sogn og Fjordane Lerum: 100 år med saft og syltetøy  Produsert saft og syltetøy i Sogndal gjennom fire generasjonar!  Produksjon og tapping av drikkevarer på Kaupanger, produksjon av syltetøy i Sogndal og fryseanlegg for bær i Lærdal.  Satsa mykje på produktutvikling. Utvikla produkt med mindre sukker.  Lansert saft med 97 prosent råsaft av frukt og bær og redusert sukkerinnhaldet i all saft og alt syltetøy med 20 prosent.  Er opptekne av regjeringa sitt forslag om å utvide produktavgifta for produkt som inneheld sukker. Vil medføre 25 millionar i auka årlege kostnader.

27 Petroleum – begge fylke Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane Petroleum innbefatter petroleumsrelatert industri og deler av den forretningsmessige tj.yting, engroshandel og transport

28 Petroleum Sogn og Fjordane Gjøa kan gi store moglegheiter i Sogn og Fjordane  Leverandørnettverket LOG Fjord etablert hausten 2006. - Nettverket har til nå fått 30 medlemmer og interessa er stor.  Eit tilsvarande nettverk i Møre og Romsdal, resulterte i høg grad av regionale leveransar til Ormen Lange.  Målsettinga er å gi medlemmane nøyaktig og god informasjon om kontraktsform, leverandørar og kontaktpersonar.  Nettverket har gjort ein avtale med Statoil som skal byggje ut feltet. Avtalen skal sikre førstehands kunnskap om Gjøa-prosjektet og kompetanse om kva Statoil ventar seg av sine samarbeidspartnarar.  Gaz de France som overtar når feltet kommer i drift, vil nytte basen i Florø både i prosjekt- og i driftsfasen. Gaz de France håpar at basen kan bemanne opp store delar av plattformen med totalt 180 årsverk og rundt 20 årsverk i støttefunksjonar på land.

29 Auka satsing på vindkraft og bioenergi  14 vindkraftanlegg i Noreg –Ingen i Hordaland - 1 i Sogn og Fjordane  21 vindkraftanlegg er under planlegging på Vestlandet  Bioenergi frå skog vil kunne dekke varmebehovet til 50 000 husstandar i begge fylke  Fire prosjekt i Sogn og Fjordane har søkt om konsesjon per 31.12 2006 (Vågsøy, Gulen, Solund og Selje) Fornybar energi Sogn og Fjordane

30 Auka driftsmarginar i fiskeflåten  Reduserte driftskostnader og større produktivitet i næringen som følgje av færre fiskefartøy –Samstundes har prisane gått noko opp  Utfordringar knytt til mannskapssituasjonen – rekrutteringsproblem  Innføring av nye avgifter (NOX) fører til nye økonomiske utfordringar  Fiskeindustrien opplever ein liten auke i driftsmarginane –Framleis berre ringnot som kan vise til tilfredsstillande marginar over tid Fiskeri

31 Linefanga fisk som merkevare  Samarbeidsprosjektet ”Økt verdiskapning i lineflåten får stadig større oppslutning mellom linebåtreiarane i Sogn og Fjordane.  Prosjektet er godkjent som føreprosjekt i Marint Innovasjonsprogram som blir administrert av Innovasjon Noreg på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet.  Midlane frå programmet skal brukast til kompetansebygging og marknadstilpassing  Ved hjelp av informasjon og dokumentasjon til forbrukarane skal norsk linefanga fisk gjerast til ei eiga merkevera Fiskeri

32 Havbruk begge fylke Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

33 Transport med turbo  Behovet for transporttenester er aukande  60 prosent av bedriftene i Sogn og Fjordane ventar høgare omsetning  God lønnsemd tross i høge drivstoffkostnader i 2006  Sysselsetjinga auka med nær 10 prosent i 2006 (begge fylke)  Rekrutteringsproblem fører til tapte oppdrag og lønnspress  Tilnærma alle bedrifter rapporterer om at rekrutteringsproblema fører til mykje overtidsarbeid og stor belastning på tilsette  Behov for 50-100 nye tilsette i 2007 (Sogn og Fjordane) Transport Hordaland og Sogn og Fjordane

34 Transport (Feil?) Bedriftsundersøkelsen – Sogn og Fjordane

35 Urban næring i sterk vekst  Auka omsetning og betre lønnsemd –To av tre bedrifter auka omsetninga i 2006 – og venter ytterligare vekst i 2007 –Størst optimisme i Sogn og Fjordane  God marknad for teknisk og byggrelatert tenesteyting  Stor optimisme i IT–næringa –Tre av fire bedrifter ventar auka lønnsemd (begge fylka)  Meir enn 50 % av bedriftene i Sogn og Fjordane venter auke i talet på tilsette (nettoauke) –Utfordring å skaffe personar med høgare utdanning  Behov for nye tilsette i 2007 –Sogn og Fjordane: 15 % - 300 arbeidsplassar Forretningsmessig tjenesteyting

36 Forretningsmessig tenesteyting Bedriftsundersøkelsen – Sogn og Fjordane

37 Framleis god butikk  Høg aktivitet og aukande rekrutteringsproblem i engroshandelen  Ventar 900 fleire arbeidsplassar i engroshandelen (begge fylke)  Moderat optimisme i detaljhandelen  Bemanningsvekst tilsvarande 1600 nytilsette i detaljhandelen (begge fylke)  Totalt sett ventar varehandelen i Sogn og Fjordane ein sysselsetjingsvekst på 4-500 personar Varehandel

38 Bedriftsundersøkelsen – Sogn og Fjordane

39 Gode framtidsutsikter innan reiseliv  Solid vekst i hotellovernattingane i Sogn og Fjordane –Auke på 13 % –Turistovernattingar aukar mest  Storsatsing på Innovativ Fjordturisme  Forventningar om auka bemanning –Tilsvarande 500 personar i Hordaland –Vel 100 i Sogn og Fjordane  Melder om ledige stillingar som følgje av rekrutteringsproblem –29 % i Hordaland –21 % i Sogn og Fjordane

40 Innovativ Fjordturisme - storsatsing på korttidsferiemarknaden  Reiselivsnæringen på Vestlandet har etter initiativ frå Innovasjon Norge Hordaland jobba fram eit prosjekt for den såkalla Fly & Drive-kortferiemarknaden  Dette er ein marknad kor det ventast sterk vekst i åra framover og visjonen er at Vestlandet skal bli det leiande europeiske reismålet for denne gruppa turistar.  Prosjektet er et såkalla ARENA-prosjekt som skjer i eit samarbeid mellom Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.  Island har ved hjelp av målretta satsing oppnådd stor vekst i denne marknaden. No er det dei norske Vestlandsfjordane som står for tur.  Utfordringane ligg i å kople opplevingar og aktivitetar saman og utvikle produkt som kan marknadsførast mot kortidsferiemarknaden.

41 Prosjekta hoper seg opp  Næringsbarometeret stadfestar biletet av høg aktivitet –God marknadssituasjon og forventningar om positiv marknadsutvikling  Utfordringane akkurat no er lange leveringstider  Full kapasitetsutnytting og fulle ordrebøker innan bygg kan føre til utsetjing på nye prosjekt  Tall frå SSB viser sterk auke i igangsetting av nfb - bygg  Tilgjengelig kapasitet innan anlegg  Ventar ein reduksjon i anleggsinvesteringar i 2007 og 2008  Behov for nytilsette: –300 i Sogn og Fjordane Bygg og anlegg

42 Bygg og Anlegg Bedriftsundersøkelsen – Sogn og Fjordane

43 Igangsatte boliger per halvår i Sogn og Fjordane Kilde:SSB Bedriftsundersøkelsen – Sogn og Fjordane

44 Utvikling i tal på årsverk i kommunane Kommuneundersøkelsen Kommuner i %

45 Oppsummert  Det går framleis så det suser  Næringane på Vestlandet ser positivt på framtida  Arbeidsløysa går ned og sysselsetjinga aukar  Kan vere eit lite varsku for framtidig sjukefråvær?  Utanlandsk arbeidskraft ei mogleg føresetnad for vidare vekst  12 000 - Ein uoppnåeleg draum? NæringSogn og Fjordane Bygg og anlegg300 Industri350 Transport100 Reiseliv100 Eiendom500 Varehandel450 Andre600 SUM2000 Overslag over vekst i sysselsetjinga per næring


Laste ned ppt "Presentasjon mai 2006 Sogn og Fjordane Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon Sogn og Fjordane januar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google