Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om skole og næringslivssamarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om skole og næringslivssamarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om skole og næringslivssamarbeid
Ingveig Holand Wahl, NHO Trøndelag Takk for at jeg fikk komme. Veldig glad for det. Spesielt glad for å komme fordi dere har en så viktig rolle for utviklingen av Trøndelag. Jeg håper det er noe dere av og til tenker over og får tilbakemelding om fra folk rundt dere. Rådgiverrollen er ekstremt viktig for utviklingen av regionen vår. Kompetanse og såkalt humankapital er byggesteinene for Nord-Trøndelags framtidige arbeids- og næringsliv og det er dere som gir våre ungdommer de verktøyene og rådene som gjør at de forhåpentligvis får kunnskap og inspirasjon til å både slå seg ned i Trøndelag og skape noe nytt, enten i eksisterende eller i nye bedrifter. Eller er med å videreutvikler offentlig sektor, også en veldig viktig oppgave.

2 Norges største interesseorganisasjon for bedrifter
Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter medlemmer og årsverk i medlemsbedriftene Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. bedrifter er medlemmer i NHO og årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Vi i NHO får stadig flere nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft for bedriftenes interesser. NHO har 20 landsforeninger, 15 regionkontorer og et kontor i Brussel. foto: Olav Heggø

3 NHO arbeider for bedriftenes arbeidsvilkår
Medlem i fokus NHO arbeider for bedriftenes arbeidsvilkår Medlemsbedriftene styrer NHOs arbeid NHO er talerør for et stort interessefellesskap. Når et bredt utvalg av bedrifter står sammen er det lettere å bli hørt og få forståelse hos politikere og i befolkningen. I alle ledd av organisasjonen er det tillitsvalgte fra medlemsbedriftene som bestemmer retningen for arbeidet i NHO. Bedriftsledere sitter i styrer, råd og utvalg og sikrer at organisasjonen arbeider med saker som opptar bedriftene. Bildet er av Kjetil Eriksen, medlem av NHO og med i NHOs utvalg for mindre bedrifter. NHO jobber for stabile og konkurransedyktige vilkår for bedriftene, og engasjerer oss for bedriftenes interesser på en rekke samfunnsområder. foto: Olav Heggø

4 Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser
Verdiskaping = velferd Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser Gir inntekter som finansierer velferd Gode bedrifter gir grunnlag for høy levestandard i et økonomisk sunt og bærekraftig samfunn. Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser og gir inntekter for samfunnet ved at bedrifter, eiere og ansatte betaler skatter og avgifter som finansierer velferden vår. En helt vesentlig oppgave for NHO er å synliggjøre verdiskapingen som skjer i bedriftene. Dette gjøres gjennom kontakt med politikere, partnerskapsavtaler mellom NHO-bedrifter og skoler, samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og en rekke andre aktiviteter, ikke minst i NHOs regionforeninger. foto: Jo Michael

5 NHO sentralt 15 region- kontorer 21 lands- foreninger
En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 lands- foreninger NHO er en paraplyorganisasjon med 21 landsforeninger, 15 regionforeninger og et kontor i Brussel. Landsforeningene organiserer igjen en rekke bransjeforeninger. NHO, NHOs regionforeninger og landsforeninger jobber sammen lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å sikre medlemsbedriftene gode rammevilkår og gunstige medlemsfordeler. NHO-fellesskapet gjør det mulig for næringslivet å fremstå med én samlet og sterk stemme på tvers av bransjer, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Alle medlemmer i NHO er også medlem i en landsforening, som spesielt ivaretar deres bransjeinteresser og en regionforening som fremmer viktige næringspolitiske saker. NHO sentralt har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser. Bransje- og landsforeningene er det leddet som i størst grad yter direkte service overfor medlemsbedriftene. NHOs regionale nettverk står i direkte kontakt med lokale myndigheter og yter service til bedriftene lokalt.

6 En del av et større fellesskap
NHO Finnmark NHO Troms NHO Nordland NHO Trøndelag NHO Møre og Romsdal NHO Sogn og Fjordane NHO Innlandet NHO Hordaland NHOs 15 regionkontorer bistår NHOs medlemmer over hele Norge, fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord. Vi har i tillegg et eget Brusselkontor. Regionkontorene arbeider med næringspolitiske saker og arbeidslivssaker, og gir råd og veiledning til medlemmer. Oversikt over nærmeste regionkontor finnes på nho.no/regionforeninger NHO Buskerud NHO Oslo og Akershus NHO Rogaland NHO Østfold NHO Agder NHO Vestfold NHO Telemark

7 Våre landsforeninger

8 3 av 4 har færre enn 20 årsverk Samspill gir gjennomslag
NHOs medlemmer 3 av 4 har færre enn 20 årsverk Samspill gir gjennomslag Småbedriftene er næringslivets ryggrad, og småbedriftenes verdiskaping er avgjørende for å finansiere velferdssamfunnet vårt. Flertallet av medlemsbedriftene i NHO er små og mellomstore bedrifter. 3 av 4 bedrifter i NHO har færre enn 20 årsverk. Det er samspillet mellom de små bedriftene og de store konsernene som gir NHO slagkraft og gjennomslag i samfunnsdebatten. Bildet er av Jeanine Svaem Christensen, hos Perry Colosseum AS, medlem av NHO og Norske frisør- og velværebedrifter. foto: Olav Heggø

9 Dette er vår utfordring: internasjonal konkurranse!

10 NHO-bedriftenes politiske prioriteringer ”Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer?” - Satsing på utdanning - Stabile og lave energipriser Effektiv kommunesektor Effektiv offentlig sektor Fleksibelt arbeidsregelverk Lavt rentenivå og konkurransedyktig kronekurs Redusere skjemaveldet Lavere skatt på bedriftsoverskudd Fjerne formuesskatten Økte bevilgninger til vei Over 65% 60-65 % 50-60% - Lavere skatt på lønnsinntekt - Fornybar energi 40-50% NHOs medlemsbedrifter prioriterer kompetanse og utdanning svært høyt. Kompetanse er norsk næringsliv fremste konkurransefortrinn. (Ekstra klikk for å få fram rød markering) (Alle tilstedeværende møtedeltakere bør være klar over dette) Et rådslag som dette må brukes til å bli enige om målretting av tiltak, og hvordan ansvaret skal fordeles. NHO har påtatt seg et betydelig ansvar i dette arbeidet og er parat til å gjøre det også videre. Medlemsbedriftene har gitt klar beskjed om å prioritere dette arbeidet. Kilde: Næringslivets økonomibarometer

11 Viktige utfordringer For lav rekruttering til yrkesfag
For lav rekruttering til realfag Manglende språk- og kulturkunnskap Jeg har hørt flere si at det er umulig å dimensjonere skolen etter hva vi tror vi får bruk for i framtida. Jeg er enig i at det er en utfordring å vite hvilken kompetanse vi får bruk for, men ethvert samfunn må ha en viss kopling mellom skole, utdanning og ikke minst også etterutdanningssystem og behov i arbeidslivet. Partene har mulighet til å gi innspill via yrkesopplæringsnemda og høringsrunder. Vi vet ikke hvordan arbeidslivet og næringslivet ser ut om 30 år, men vi vet at det vil bygge på dagens. Vi har en basis i dagens næringsliv, som hele tiden er helt avhengig av oppdatert kunnskap og utvikler nye tankesett, nye måter å utvikle og produsere på. For lav rekruttering til yrkesfag: Trenger kunnskapshungrige og flinke folk med fagbrev. Kan også bygges på videre. De er de absolutt mest ettertraktede. Fortelle om Energitimen og møtet med elevene på Skjetlein vdg skole. Klimautfordringene vår tids største utfordring, Tall fra Håkon Fyhn…Erfaringene fra Energitimen. Hvem er ekspertene? Hvem kan hjelpe oss til å ta opplyste valg som kunder. Jo, DE! Realfag: Viser noen foiler Språk og kulturkunnskap: Næringslivet i endring. Globalisering. Ser det i alt. Vi påvirker og lærer av hverandre. Språk: Bekymring for tysk.

12 Bedriftene mangler kompetanse
Store rekrutteringsutfordringer for høyere teknisk naturvitenskapelig kompetanse Over halvparten av bedriftene oppgir fortsatt mangel på relevant kompetanse - særlig i olje og gass 1 av 5 virksomheter i privat sektor har måttet utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter som følge av mangel på kompetanse Mer enn 70% av virksomhetene oppgir å ha utfordringer med rekruttering Svein Sjøberg, professor, UiO: "Ungdommer er nå mer opptatt av å realisere seg selv. Den realiseringen går ikke så ofte i retning av matematikk og fysikk." Hvordan realisere seg selv gjennom matte og fysikk? Det går an det! Kilde: TEKNAs Synnovate-undersøkelse 2009

13 Sterk vekst i etterspørsel etter realfaglig kompetanse
Kilde: SSB

14 Faglært arbeidskraft Fremskriving av behovet for
yrkesfaglig arbeidskraft 2008 – 2030 En motor i norsk verdiskaping Kilde: SSB, 2010

15 Bedriftene mangler fagarbeidere
Fafo anslår at byggenæringen trenger ca nye medarbeidere hvert år frem mot 2020 Av disse anslår BNL følgende behov: 8.500 fagarbeidere og håndverkere 1.500 ingeniører, sivilingeniører og fagteknikere Viktig at dere har kontakt med næringene. De kan fortelle dere nærmere om hvordan de tror rekrutteringssituasjonen blir i framtida. Det er ikke slik at jeg mener at dette skal være den viktigste bakgrunnsinformasjonen deres når dere anbefaler og rettleder, men det er en bakgrunnsinformasjon. De kan også gi dere ett oppdatert bilde av hvordan det er å være bygningsarbeider, helsearbeider eller kokk og det er i alle fall viktig for å gi riktig veiledning. Det finnes her en del informasjon på nettet. Vi skal se på noen nettsider etterpå på NHO. I tillegg vil jeg tro dere kjenner til utdanning.no, vilbli.no. I noen yrker er det også viktig at du har spesielle kvalifikasjoner, eks gymnastikkprogrammet på Charlottenlund.

16 Unges kjennskap til ulike yrker varierer mye
Dette er gamle tall, så det er mest en illustrasjon for å vise poenget. Norge har ett kjønnsdelt arbeidsmarked. Det må ha noe med skjev kunnskap og erfaringer å gjøre. Fortell om avtalen mellom Siemens og Thora Storm konkret både at det er en Lektor 2 avtale og at Siemens ønsker fokus på jenter. Budskapet fra Thora Storm er at de flinkeste er jenter, men det ser ikke ut til at de vil bli elektroingeniører. Lektor 2: Har gjort at flere flinke jenter får øynene åpne for andre yrker enn dyrlege og leger. Kilde: NHO-undersøkelse blant ungdomsskoleelever

17 Partnerskapsavtaler mellom bedrifter og skoler
NHO Ung NHO Besøkssenter nhoung.no Partnerskapsavtaler mellom bedrifter og skoler En av initiativtakerne til Ungt Entreprenørskap Dagens ungdom er morgendagens arbeidstakere. NHO satser på å nå ungdom blant annet gjennom NHO Besøkssenter hvor ungdom kan lære om sammenhenger mellom verdiskaping og velferd i samfunnet gjennom filmer, dialog og et interaktivt spill. Per har 5200 elever besøkt NHO siden åpningen i En grunn til at så mange har besøkt oss er at elever lærer lite på skolen om hva næringsliv er og hvordan bedrifter bidrar i samfunnet. Vi har også et eget nettsted for unge, nhoung.no. NHO arbeider også med partnerskapsavtaler mellom NHO-bedrifter og skoler. Per i dag har vi 3000 partnerskapsavtaler. I tillegg er NHO en av flere initiativtakere til Ungt Entreprenørskap, som driver et vellykket samarbeid med skolene om etablering av elevbedrifter/ungdomsbedrifter. I 2009 var det 1741 elevbedrifter i ungdomsskolen, 2018 ungdomsbedrifter i videregående og 149 studentbedrifter i høyere utdanning. foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

18 Ungt Entreprenørskap Trøndelag sine tilbud knyttet til karrierevalg
Økonomi og karrierevalg Jobbskygging Fra utdanning til jobb Framtid - Samspill - Skaperglede


Laste ned ppt "Om skole og næringslivssamarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google