Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lågaste forventingar sidan finanskrisa www.naringsbarometeret.no Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane Januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lågaste forventingar sidan finanskrisa www.naringsbarometeret.no Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane Januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lågaste forventingar sidan finanskrisa www.naringsbarometeret.no Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane Januar 2015

2  Sparebanken Sogn og Fjordane  Innovasjon Norge Sogn og Fjordane  NAV Sogn og Fjordane  Sogn og Fjordane fylkeskommune  NHO Sogn og Fjordane Partnarskapen bak Næringsbarometeret

3  Velkomst ved Hilmar Høl, hovudutval for plan og næring  Utviklinga på arbeidsmarknaden. Tore Thorsnes, NAV Sogn og Fjordane  Utsiktene for 2015. Marit Gjerstad, NHO Sogn og Fjordane  Nasjonal og internasjonal økonomi med vekt på fall i kronekurs og oljepris. Korleis påverkar dette næringslivet i fylket? Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane. PROGRAM

4  Lågast arbeidsløyse i landet  Gjennomsnitt 2014: 1,9 %  Utgangen av desember: 1,6 %  Høgast arbeidsløyse i Nordfjord Uendra arbeidsløyse i Sogn og Fjordane Arbeidsledige og tiltaksdeltakarar i % av arbeidsstyrken. Snitt 2014. Kjelde: NAV

5  Lågast arbeidsløyse i ytre Sunnfjord/ytre Sogn  Høgast arbeidsløyse i Nordfjord Store regionale variasjonar Arbeidsløyseprosent, fordelt på region, 2013-2014.

6  Lågare arbeidsløyse i industri og barne- og ungdomsarbeid  Høgare arbeidsløyse innan handel og serviceyrke Positivt i industrien Endring i arbeidsløyse, fordelt på yrke, 2013- 2014.

7 Innvandringa er viktig for fylket…

8  Innvandrarar utgjorde 37 prosent av dei helt ledige i 2014.  Innvandrarar frå vestlege land hadde ein auke i arbeidsløysa på seks prosent frå 2013, mens innvandrar frå ikkje-vestlege land hadde ein auke på éin prosent. Etnisk norske hadde ein reduksjon i arbeidsløysa på to prosent. 10 prosent av dei sysselsette, 40 prosent av dei ledige…

9 Nedgang i talet på ledige stillingar Sjukepleiarar112 Butikkmedarbeidarar89 Helsefagarbeidarar78 Reinhaldarar i bedrifter54 Høgare sakshandsamarar i offentleg og privat verksemd45 Barnehage- og skulefritidsassistentar mv.37 Grunnskolelærarar37 Vernepleiarar35 Lastebil- og trailersjåførar34 Spesialsjukepleiarar29 * Stillingstilgangen er redusert med 11 prosent i 2014, samanlikna med 2013. Reduksjonen er størst innan akademiske yrke og helse, pleie og omsorg. * I 2014 var det ein gjennomsnittleg tilgang på 394 stillingar per månad. Tilgangen var størst innafor helse, pleie og omsorg, undervisning og reiseliv og transport. Tilgang stillingar i 2014. Ti på topp

10  Ifølgje dei siste prognosane frå NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, kan gjennomsnittleg arbeidsløyse auke med åtte prosent på landsnivå i 2015.  NAV Sogn og Fjordane trur at fylket vil få ein noko gunstigare utvikling og at arbeidsløysa vil halde seg uendra på 1,9 prosent.  Dette grunngir vi mellom anna med at vi har forholdsvis lite oljerelatert verksemd. Prognosen for 2015: NAV ventar uendra arbeidsløyse

11  Gjennomført i oktober/november 2014  Retta mot 2 016 verksemder innafor alle næringsområde  730 verksemder svarte på undersøkinga  Svarprosent: 36,2 % Om undersøkinga

12  Samla indeks ned 6 poeng  Lågare forventingar enn under finanskrisa (15 poeng) Nedgangen i forventingane held fram Samla forventingsindeks, alle næringar

13  Særleg investeringane trekkjer ned (2 poeng)  Svakast nedgang i forventingar til lønsemd …gjeld alle fire indikatorar Forventingsindeksar

14  Lågast forventingar i byggjenæringa  Høgast forventingar i finansiell og forretningsmessig tenesteyting  Kultur, reiseliv og oppleving einaste næring med auka forventingar Variasjonar mellom næringane Forventingsindeksar fordelt på næring

15  Negative indeksar for omsetnad og investering Byggjenæringa Forventingsindeksar

16  Omsetnad aukar svakt, elles nedgang  Investerings- indeks ned 20 poeng Industri Forventingsindeksar

17  Størst nedgang etter byggjenæringa  Langt færre ventar omsetnadsauke Varehandel og privat tenesteyting Forventingsindeksar

18  Einaste næring med auka forventingar  Ventar betre lønsemd Kultur, reiseliv og oppleving Forventingsindeksar


Laste ned ppt "Lågaste forventingar sidan finanskrisa www.naringsbarometeret.no Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane Januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google