Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjon: Sikt høgare! Kjerneverdiar: Kompetent Aktiv Tett på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjon: Sikt høgare! Kjerneverdiar: Kompetent Aktiv Tett på."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Visjon: Sikt høgare! Kjerneverdiar: Kompetent Aktiv Tett på

3 Høgre utdanning i Sogn og Fjordane  51 år sidan dei første lærarstudentane  42 år sidan første sjølvstendige høgskule  Høgre utdanning i Sogn og Fjordane heilt marginalt fram til kring 1980  I dag ein rimeleg andel av student- og kandidattalet  Ein høgskule som fungerer godt  Attraktive og vel fungerande studiestader  Gjorde det me skulle i 1994  2015:Sjølvstendig eller fusjonert?

4 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE Ein middels stor norsk høgskule Sogndal, Førde, Sandane God studentrekruttering 3877 studentar 330 tilsette Tyngda på bachelornivå Mange utdanningsprogram: 6 masterprogram 21 bachelorprogram 45 kortare utdanningar

5 Sterke som utdanningsinstitusjon  Hausten 2014 studerer 1,6% av studentane i landet ved HiSF. (3877 av knapt 250 000)  God rekruttering. Mellom 1,5 og 1,8 primærsøkjarar per studieplass siste åra  God gjennomstrøyming: 62% av dei som byrja på ei trårig utdanning hausten 2010 var ferdig på normert tid. (42% i sektoren)  Høg studiepoengproduksjon per heiltidsstudent (53,3 mot 47,6 i sektoren)  651 ferdige kandidatar med gradsvitnemål i 2013.

6 Ikkje like sterke på fou  Under gjennomsnittet for –Andel med førstekompetanse eller høgre blant dei tilsette. –Tal professorar –Talet på vitskaplege publikasjonar –Publiseringspoeng per tilsett –EU-finansierte prosjekt  God framgang på eksterne inntekter, særleg via Noregs forskingsråd

7 Kven er studentane våre?  Både nasjonal og lokal rekruttering  Vidareutdanningsstudentane er vaksne og kjem i stor grad frå Sogn og Fjordane  65% av grunnutdanningsstudentane kjem utanfrå Sogn og Fjordane. Mange unge. Kvart år flytter kring 600 unge menneske til Sogndal og Førde for å studere  25% av grunnutdanningsstudentane frå Sogn og Fjordane studerer ved HiSF.  Noko svakare rekruttering frå Nordfjord siste åra  2/3 kvinner

8 Kva meiner studentane?  Studiebarometeret.no (hausten 2013): –Gjennomgåande meir fornøgde med det faglege enn landssnittet. –For fleire utdanningsområde er våre studentar dei mest fornøyde i landet  SHoT-undersøkinga (vinteren 2014): –Helse- og trivsel gjennomgåande betre enn landssnittet –Beste studentmiljøet i landet ved sida av Ås og Trondheim –Ingen er så fornøyde med mottakinga dei fekk på studieprogrammet sitt

9 651 ferdige kandidatar i 2013  157 lærarar (allmennlærar, førskulelærar og ppu- kandidatar)  128 sjukepleiarar  117 sosialarbeidarar (sosionom, barnevern, vernepleie)  75 bachelor innan økonomi, eigedomsm.,reiseliv  72 bachelor i idrett og friluftsliv  65 bachelor i ingeniør og naturvitskap  24 mastergrader (organisasjon og leiing, idrettsvitskap)

10 Kvar blir kandidatane av?  2/3 er i løna arbeid 6 mnd etter avslutta utdanning. Resten tek meir utdanning  Ca 50% bur i Sogn og Fjordane  Ca 70% av dei som har vakse opp i fylket og teke utdanning ved HiSF bur i SF to år etter avslutta utdanning  Ca 40% av dei som har vakse opp utanfor fylket og teke utdanninga si ved HiSF, bur her to år etter avslutta utdanning.  Ca 20% av dei som har vakse opp i fylket og teke utdanninga andre stader bur her to år etter avslutta utdanning

11 Kva er me opptekne av i strukturdebatten?  Samarbeid og arbeidsdeling eller fusjon?  Kva slags relasjonar gjer høgre utdanning i Sogn og Fjordane sterkare?  Kva samarbeidspartar styrkar oss fagleg?  Kva konstellasjonar kan me gjera sterke?  Korleis kan me sikra ein rimeleg grad av lokal autonomi?  Korleis kan me styrka utsette område som lærar- og ingeniørutdanning?

12 Studenttal på Vestlandet h14

13 8279 uteksaminerte kandidatar 2013

14 %-del ferdige kandidatar som fullførte på normert tid 2013. Bachelor

15 Alternativ 1.Sjølvstendig med nært og forpliktande samarbeid og arbeidsdeling 2.Viss ikkje me får lov: Stor fusjon på Vestlandet? Fusjon sørover? Fusjon nordover?


Laste ned ppt "Visjon: Sikt høgare! Kjerneverdiar: Kompetent Aktiv Tett på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google