Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forprosjekt Verdiskaping 2010 Sogn og Fjordane Torbjørn Årethun.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forprosjekt Verdiskaping 2010 Sogn og Fjordane Torbjørn Årethun."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forprosjekt Verdiskaping 2010 Sogn og Fjordane Torbjørn Årethun

2 Forprosjekt Verdiskaping 2010 Sogn og Fjordane Fire prosjektpartnarar: fylkesavdelingane til NHO, LO, og SND og Vestlandsforsking Løyving Noregs Forskningsråd kr. 200.000 Eigeninnsats kr. 230.000

3 Verdiskaping 2010 Nasjonalt program som er eit samarbeid mellom LO NHO SND Norges forskningsråd (HF-B, Hovedorganisasjonenes Fellestiltak – Bedrift)

4 Kva er VS2010? ”Verdiskaping 2010 skal gjennom partsbasert medvirkning og utviklingskoalisjoner bidra til å videreutvikle og utløse potensialet for bedriftsintern og nettverksbasert nyskaping, særlig på regionalt nivå. Samtidig skal det vitenskapelig kunnskapsgrunnlaget på feltet styrkes.” (For meir informasjon om VS2010 programmet sjå https://program.forskningsradet.no/vs2010)https://program.forskningsradet.no/vs2010

5 Kva er VS2010? Utvikle nye former og arenaer for samarbeid i den enkelte bedrift. Forsterke virkningene av samarbeidet på produktivitet/verdiskaping, innovasjon, kompetanse og arbeidsmiljø/mer attraktive arbeidsplasser. Forsterke felles læring og andre synergier mellom bedrifter gjennom å skape og styrke bedriftsnettverk. Styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for utviklings- og innovasjonsprosesser. Videreutvikle bedriftsrettet kompetanse i forskningsmiljøene med hovedvekt på organisasjonsfagene og samspillet med andre fag, eksempelvis innen teknikk og økonomi. Gjøre kompetansen mer tilgjengelig for bedriftene gjennom bedriftsretting av undervisning og anvendt forskning. Forsterke virkemiddelapparatets effekter gjennom bedre samarbeid. Forsterke den næringspolitiske effekten av samarbeid mellom bedrifter og virkemiddel-apparat gjennom å forme flere/sterkere utviklingskoalisjoner basert på regionale, bransje-messige, internasjonale eller andre forutsetninger.

6 Programmets … (sitat) … primære tiltak er å bidra til forskermedvirkning i utviklingsprosesser vitenskapelige framskritt knyttet til utviklingsprosessene og til kunnskaps-grunnlaget for innretning av virkemiddelapparatets virkemidler dannelse og styrking av bedriftsnettverk og utviklingskoalisjoner en nasjonal kompetanseinfrastruktur for bedriftsutvikling i form av faglige nettverk. … virkemidler er finansiering av forskeres deltakelse i aktiviteter på de tre nivåene finansiering av vitenskapelig produksjon, herunder doktorgrader organisatoriske tiltak som gir dynamikk i forsknings- og utviklingsaktivitetene, herunder utviklingskoalisjoner og øvrige nettverk aktivitetene som vil styrke innovasjonsprosessenes interaktive karakter.

7 Målet med forprosjektet… …å betre vilkåra for verdiskaping i Sogn og Fjordane. Dette skal skje gjennom: 1.Å skipa ei regional avtale om ein verdiskapingskoalisjon mellom regionale bransjeorganisasjonar, hovudsamanslutningar, FoU aktørar og det regional tiltaksapparatet. 2.Identifisere 2 – 4 delprosjekt i samarbeid med enkeltverksemder, bransjeorganisasjonar eller nettverk av verksemder. 3.Vidareføring i eit hovudprosjekt finansiert gjennom VS 2010.

8 1. Regional verdiskapingskoalisjon Samordning av interesser, oppgåver og ressursar i breie utviklingskoalisjonar med ein kombinasjon av bedrifter og forskarar i samarbeid med andre verdiskapingsaktørar på ein regional basis. Ide- og dialogkonferansar på overordna nivå Involverer organisasjonar/institusjonar som Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Aetat Sogn og Fjordane, Fylkestrygdekontoret ved etatens arbeidslivsenter, Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Sogn og Fjordane kunnskapspark Skal freiste å skipa ein verdiskapingskoalisjon med utgangspunkt i dette forumet.

9 2. Delprosjekt samarbeid med enkeltverksemder, bransjeorganisasjonar eller nettverk av verksemder ide- og dialogkonferansar for å identifisere aktuelle delprosjekt brei medverknad skal involvere både eigar/leiing og tillitsmannsapparatet

10 Delprosjekt (2) kan vere utvikling av eit nytt produkt/ei ny teneste, utvikling av nytt produksjonsutstyr, tilpassing til nye marknader, endra strategiar for sal og marknadsføring eller endringar i organisasjonsform og samarbeidsmønster.

11 Delprosjekt (3) I arbeidet med å finne aktuelle prosjekt vil fyljande faktorar bli lagt til grunn: Vekstpotensiale i dei næringane der det aktuelle prosjektet skal gjennomførast. Desse næringane si relative økonomiske og sysselsetjingsmessige storleik i fylket. I kva grad prosjektet kan ventast å gje stor verdiskapingseffekt I kva grad resultata frå prosjektet kan spreiast til mange og ”tunge” verksemder/næringar.

12 ReiselivIndustriLandbrukKunnskaps- næringar * Hotella v/Sognefjorden * Kvalitetsturisme * Marine * Energi * Småskala mat* FjordInnovasjon * Næringshagar * K-park * Enable E-handel * Kvalitet på tjenester XX * Nettverk XXXX * Regional Innovasjon XXXX Marked * Produksjon/ krav/kvalitet XXX * Markedsutv. XXX * Organisering X * Regional innovasjon XXXX Internasjonal- isering XX Kompetanse- heving XXXX Marin Vest Bit Reiseliv E-handel og IKT basert samarbeid

13 Andre VS2010 prosjekt Utviklingskoalisjonen Hordaland/Rogaland Møre og Romsdal Agder-alliansen (Øst- og Vest-Agder) Buskerud / Vestfold / Telemark Hedmark / Oppland Nord og Sør Trøndelag Nordland Troms og Finnmark

14 Visjon: Verdiskapingskoalisjonen for Sogn &Fjordane skal… …ta initiativ til, vere koordinator for og pådrivar for aktivitetar som fremjar verdiskaping i næringslivet i Sogn og Fjordane. Det skal særleg arbeidast for å styrke og utvikle samhandling og samordning mellom det regionale verkemiddelapparatet, organisasjonane i arbeidslivet og bedrifter i Sogn og Fjordane... iverksette, kontrollere og godkjenne nye aktivitetar. Aktiviteten blir styrt av ein strategisk plan. Denne planen må jamleg oppdaterast i høve nye utfordringar. Denne bør bli del av Fylkesplanen for næring. Aktivitetane i verdiskapingskoalisjonen blir organisert i prosjekt, til vanleg organisert av ein eller fleire medlemmer saman med næringslivet eller i nettverk, som utviklingskoalisjonen er hovudansvarleg for. Prosjektgruppene står for gjennomføring av tidsavgrensa aktivitetar, medan nettverka organiserer meir langsiktige og breie aktivitetar med større vekt på informasjons- og kunnskapsutveksling.

15 Struktur for verdiskapingskoalisjonen Styringskomité NHO, LO, SND, NFR, S&Fj FK, VF, HISF … Prosjekt Referansegruppe? Leiarforum ? eller Styringskomitee + Aetat, Næringssjefar, næringslivet og andre interessentar … Faglige arenaer På tvers av prosjekt

16 Kvifor er me her? Intensjonen i prosjektet er å involvere og invitere med organisasjonar/institusjonar i det regionale verkemiddelapparatet, Me vart av ”prosjektstyret” bedne om å vurdere koordinering med Utviklingsrådet som høgskulen hadde tatt initiativ til og vurdere forholdet til leiarforum i Sogn og Fjordane Vi ønskjer ein overbygging til dei individuelle prosjekta som set fokus på verdiskaping på eit regionalt nivå – ein verdiskapingskoalisjon Kople eit bredt spekter av lokale aktørar Bindeledd mellom FOU aktivitetar og næringslivet


Laste ned ppt "Forprosjekt Verdiskaping 2010 Sogn og Fjordane Torbjørn Årethun."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google