Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon mai 2006 Sogn og Fjordane Rådgiverkonferansen januar 2008 Bergen Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon mai 2006 Sogn og Fjordane Rådgiverkonferansen januar 2008 Bergen Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon mai 2006 Sogn og Fjordane Rådgiverkonferansen januar 2008 Bergen Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret:

2 Partnerskapet bak Næringsbarometeret  Innovasjon Norge Hordaland  Innovasjon Norge Sogn og Fjordane  NAV Hordaland  NAV Sogn og Fjordane  NHO Hordaland  NHO Sogn og Fjordane  Hordaland fylkeskommune  Sogn og Fjordane fylkeskommune  Sparebanken Vest Utarbeidet i samarbeid med Asplan Analyse Samarbeid mellom ulike fagområder i to Vestlandsfylker

3 Datagrunnlag  Bedriftsundersøkelse som Asplan Analyse har gjennomført for prosjektet, delvis i tilknytning til NHO sitt Økonomibarometer. Omfatter 1382 virksomheter – 1034 i Hordaland og 348 i Sogn og Fjordane  Kommuneundersøkelse som omfatter 22 kommuner og 2/3 av befolkningen i de to fylkene  Landbruksundersøkelse som omfatter 139 gårdsbruk i Hordaland og Sogn og Fjordane  Intervju med en rekke næringslivsledere  NAV sin database og annen offentlig statistikk. Data, innspill og prognoser fra ulike fagmiljø og bransjeorganisasjoner

4 Arbeidsmarkedet

5 Gode utsikter fra toppen  9000 flere sysselsatte i privat sektor i Hordaland i 2007  Bedriftene i Hordaland håper på 8000-9000 flere medarbeidere i 2008  Innvandringen er doblet  God lønnsomhet tas ut i økte investeringer  Rekrutteringsproblemene har blitt en tydelig flaskehals  Høy lønnsvekst og sterk krone svekker konkurranseevnen Oppsummering

6 Kilde: NHO Hvor mange ubesatte stillinger? Prosent av antall årsverk i bransjen

7 Kilde: Aftenposten – OECD sier norsk økonomi er overopphetet Finansministeren lurer på hvor mye av dette skyldes global oppvarming.

8 Bedriftsundersøkelsen for Næringsbarometeret Bedriftene i Hordaland sine forventninger for 2008

9 Arbeidsmarkedet i Hordaland er nå preget av: Laveste ledighet på 20 år  Høy sysselsetting  Lav arbeidsledighet  Stor etterspørsel etter arbeidskraft  Næringsbarometeret bekrefter at vi er inne i en historisk sterk høykonjunktur og at antall timeverk er Hordalands knappe ressurs.

10 Ledigheten går ned – nedgang for alle grupper

11 Fra NAV sin database - Hordaland Endring i arbeidsledigheten fra 2006 til 2007 etter region i tall og prosent Hordaland 2006 - tall 2007 – tall Endring i % Hardanger og Voss 407 271 -33 Midthordland 235 163 -31 Nordhordland 392 199 -33 Sunnhordland 583 396 -32 Region Vest 776 530 -32 Bergen 3787 2751 -27

12 Bedriftsundersøkelsen Bedrifter som har ledige stillinger som følge av rekrutteringsproblemer - Hordaland

13 Kilde: Bergens Tidende 05.08.2006

14 VG, lørdag 4. februar 2006

15

16

17

18 Sysselsettingen blir det arbeidstyrken tillater den å bli  Hvis det blir flere tilgjengelig på arbeidsmarkedet fordi flere utsetter sin avgang vil sysselsettingen stige tilsvarende.  ”Employment always adjust to the size of the labour force” 2.edition 2005 av Unemployment (Layard, Nickell og Jackman):

19 2007 © Statistisk sentralbyrå

20 Arbeidslinjen er strategien for å sikre tilgang på arbeidskraft:  1. Størst mulig andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i arbeid –Skreddersydde tiltak slik at frafallet fra arbeidsstyrken blir så lite som mulig –Ordninger og tiltak som stimulerer til arbeidsdeltakelse –Overgang fra utdanning til arbeid/ grip fatt i ”Gutter på randen”  2. Økt tilgang på spisskompetanse fra utlandet –Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft fra utlandet – Kampen mellom landene om de beste hodene blir stadig hardere. Vi må delta.  3. Få mest mulig ut av befolkningens talent –Kvalitet i utdanning –Økt satsing på teknologi og realfag –Arbeidslivet som viktig kompetanse- og læringsarena

21 Næringene

22 Både blå himmel og storm i vente  Etterspørselen etter sjømat øker  Rekordstor produksjonsvekst i laksenæringen i 2007  Prisen på laks redusert med 20 prosent fra 2006  Økende eller stabile priser på villfisk  Lav lønnsomhet i fiskeindustrien varsler fortsatt restrukturering  Markedsadgang en viktig utfordring Marine næringer; havbruk, fiske og fiskeindustri

23 Er toppen nådd?  Rekordhøy omsetning i 2007  God tilgang på nye bygge- og anleggsprosjekter  80 prosent av bedriftene karakteriserer markedsutsiktene som gode eller svært gode  Halvparten av bedriftene budsjetterer med økt omsetning i 2008  Høyere rente og sterk vekst i byggekostnader bremser boligbyggingen  Aktiviteten stabiliseres på et høyt nivå innen både bolig og næring  Næringen ønsker seg 900 flere medarbeidere i 2008  Rekrutteringsproblemene er store Bygg og anlegg

24 Boligmarkedet – pris pr. kvm for alle boliger 1000 kroner Kilde: NEF.EFF, Finn.no Bank, finans og eiendomsdrift

25 Bedriftenes forventninger for 2008 sammenlignet med forventningene for 2007 Bedriftsundersøkelsen - Industri

26 Reiseliv, petroleumsnæringene og forretningmessig tjenesteyting

27 Vekst i turisttrafikken  Gode tider for næringslivet gir kraftig vekst i yrkestrafikken  God utvikling i turisttrafikken  Vestlandet øker markedsandelen på utenlandsmarkedet  Hotellene bedrer lønnsomheten og øker investeringene  Mange restauranter sliter med lav lønnsomhet  Stort potensial innen kortferiesegmentet Reiseliv

28 Bedriftenes forventninger for 2008 sammenlignet med forventningene for 2007 Bedriftsundersøkelsen - Reiseliv

29 Er det mer å gå på i petroleumsindustrien?  Investeringene på norsk sokkel kom i 2007 opp i rekordhøye 117 milliarder kroner  Det går mot en ny investeringstopp i 2008  70 prosent av leverandørindustrien venter økt omsetning i 2008  Like mange oppgir at de har rekrutteringsproblemer  Leverandørene planlegger å ansette 2000 flere medarbeidere  Hele 80 prosent av de oljerelaterte bedriftene bruker høyere lønn for å beholde eller rekruttere arbeidskraft Petroleumsnæringene

30 Investeringer på norsk sokkel (milliarder kroner) SSB

31 Bedriftenes forventninger for 2008 sammenlignet med forventningene for 2007 Bedriftsundersøkelsen – Petroleumsnæringene

32

33 Rekordhøy vekst innen forretningsmessig tjenesteyting  2500 flere arbeidsplasser i Hordaland i 2007  Svært gode markedsutsikter  Nesten alle tror på økt omsetning  Bedriftene planlegger å ansette ytterligere 2500 i Hordaland  Stor økning i antall bedrifter med rekrutteringsproblemer  Forventet utflating i lønnsomheten Forretningsmessig tjenesteyting

34 Sysselsettingsutvikling i Hordaland Forretningmessig tjenesteyting

35 Bedriftenes forventninger for 2008 sammenlignet med forventningene for 2007 Bedriftsundersøkelsen – Forretningsmessig tjenesteyting

36 Hordaland det klart største eksportfylket Hordaland står for 40 prosent av landets eksport Lavere eksportverdi på raffinerte oljeprodukter og fisk har svekket eksportutviklingen i Hordaland og S&F. Dersom vi holder oljeprodukter utenom ser vi at Hordaland har hatt en økning på nivå med landet ellers (+11%). Eksportutvikling

37 Prosentvis endring i eksportverdi på tradisjonelle varer ekskl. oljeprodukter 2006-2007 Eksportutvikling

38 Skigutane AS og Kari Traa AS, Voss  Samarbeid om design, produkt- og markedsutvikling  Omsetningen økte fra 70 millioner i 2006 til 125 millioner i 2007  Kari Traa-produkter økte fra 20 til 50 millioner i 2007  Antall ansatte økt fra 5 i 2001 til 50 i 2007

39 Isklar AS, Hardanger  Ny fabrikk for produksjon av naturlig mineralvann  50% norsk og 50% omansk eierskap  Planlagte investeringer på 250 millioner  Kapasitet på 36.000 flasker pr. time  Vannledning med 250 mill. liter pr. år  Lansering i april 2008 – marked UK

40 Oppsummert  Selv om det er noen få skyer på himmelen, er det mest optimisme å spore  Flere bedrifter planlegger å øke omsetningen  Arbeidsløsheten er svært lav og det er flere hender i arbeid enn noen gang før  Økt bruk av arbeidskraftsreserven og økt bruk av utenlandsk arbeidskraft gjør videre vekst mulig  Nedgang i boligprisene bekymrer  Når er taket nådd? NæringHordaland Sogn og Fjordane Industri900250 Bygg og anlegg900250 Varehandel1100100 Reiseliv400100 Transport og kommunikasjon500100 Bank, finans, eiendom og forretn. tjenesteyting2800600 Annet2000450 Sum86001850 Anslått vekst i sysselsettingen per næring

41 Kompetent arbeidskraft – hvordan tilpasse yrkesopplæringen til næringslivets behov?


Laste ned ppt "Presentasjon mai 2006 Sogn og Fjordane Rådgiverkonferansen januar 2008 Bergen Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google