Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tom Knudsen Regiondirektør NHO Hordaland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tom Knudsen Regiondirektør NHO Hordaland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tom Knudsen Regiondirektør NHO Hordaland

2 VISJON, MÅL, SATSINGSOMRÅDER
NHO-Hordaland slutter seg i hovedsak til visjon, mål og satsingsområder…

3 REGIONPERSPEKTIVET Positivt med en erkjennelse av felles bolig, arbeids- og servicemarked, der næringslivet har interesser på tvers av kommunegrenser. Dette kan være en kilde til samarbeid mellom kommuner. Næringslivet har etterlyst dette…

4 KOMPARATIVE FORTRINN Positivt at en velger å satse på næringer der Hordaland har komparative fortrinn: Hav, kyst og energinæringene Dette bygger opp under Fylkesplanen og Regionalt utviklingsprogram og vil gi en styrket innsats hvis ressursene koordineres.

5 REGIONER MED VEKST Regioner med vekst kjennetegnes ved at de har vekst i folketall, forekomst av universitet og høgskoler, næringsstruktur og interkommunalt samarbeid.

6 REGIONER MED VEKST Næringsstruktur:
Regioner som har mange tjenesteytende bedrifter har en mer positiv næringsutvikling enn regioner som har lav andel. Regioner med relativt mange industriforetak gjort det dårligere enn regioner med lite industri. Ettersom konkurranseevnen i Norge er svekket er det mest ”lønnsomt” for regionene å minst mulig konkurranseutsatt næringsliv.

7 REGIONER MED VEKST Interkommunalt samarbeid:
Vi ønsker oss et forpliktende interkommunalt samarbeid med for eksempel felles bedriftsrådgivningstjenester, veiledningstjenester for nyetablerere, felles næringsfond, felles arealplanlegging og felles interkommunalt næringsselskap. Interkommunalt samarbeid er et kjennetegn for regioner med vekst.

8 GLOBALISERING Globalisering:
Sammenlignet med andre land kan Norge fremstå som en global vinner. Vi er blant de landene i verden som tjener mest på globaliseringen ved at våre viktigste eksportvarer – olje, gass, metaller, fisk og transporttjenester (skipsfart) – har hatt en svært god prisutvikling. Naturressurser alene kan ikke sikre vår posisjon i den globale konkurransen. Hva får globaliseringen å si for regionen og hvilke tiltak kan kommunen bidra med?

9 Arbeidskraften og kompetansen er vår viktigste ressurs
% % % % Kilde: Finansdepartementet

10 Andel sysselsatte Prosent
Norge USA NHO mener at arbeid er et gode. Det å stå utenfor arbeidslivet og ikke ha et arbeid er et onde. Enten det dreier seg om arbeidsledighet, sykdom eller uførhet. NHOs mål er å skape så mange arbeidsplasser som mulig, slik at flest mulig skal ha et arbeid å gå til. Det er positivt for Norge og for den enkelte at vi har en høy andel av befolkningen i arbeid. Figuren viser sysselsettingsfrekvensen i Norge, USA og EU (EU-15) fra 1972 til 2004. Sysselsettingsfrekvensen er målt som sysselsatte personer i alderen år i prosent av den totale befolkningen i samme aldersgruppe. EU Kilde: OECD, Norges Bank

11 Kilde: Bergens Tidende 05.08.2006

12 HVORDAN SKAFFE ARBEIDSKRAFT
KOMMUNENS BIDRAG? FORHOLDET OG KONKURANSEN MELLOM OFFETLIG OG PRIVAT SEKTOR?

13 Vel 545.000 personer på ulike trygdeordninger i 2005
I tusen personer personer var ved utgangen av 2005 borte fra arbeidslivet som følge av helseårsaker. Fra 2003 til 2004 var det en reell nedgang i antall trygdetilfeller på vel personer. Det viser at det er mulig å føre folk fra trygdeytelser tilbake til lønnsinntekter, hvis vi legger til rette for det. Tallet utenfor arbeidslivet benyttes ofte. Det inkluderer, i tillegg til de på ”helseaksen”, også arbeidsledige og personer som mottar sosialhjelp. Kilde: Trygdeetaten Tall for sykepenger ved utgangen av 2005 er anslag basert på endringen juni 2004/juni 2005

14 Arbeidstimer utført per ansatt
USA EU Vi trenger tiltak som fører til at vi får flere arbeidstimer til disposisjon, ikke færre. Figuren viser faktiske arbeidstimer utført per ansatt i USA, EU og Norge fra 1970 til Årstall. EU omfatter her kun Euroområdet. Fra 1970 og frem til 2004 har sysselsettingen økt med 40,8 prosent, mens antall utførte timeverk bare har økt med 7,7 prosent. Nærmere hver fjerde sysselsatte jobber deltid. Det går an å øke samlet arbeidstilbud i Norge dersom flere går over til å jobbe fulltid. Norge Kilde: OECD, Norges Bank

15 6-timersdag tilsvarer 9 ukers mer ferie Antall virkedager ferie
Vi trenger tiltak som gir flere arbeidede timer, ikke færre. 6-timers dagen er ikke et positivt tiltak. 6- timers dagen vil ikke løse noen problemer. Den vil ikke føre til Lavere sykefravær At eldre står lengre i jobb, eller At flere som står utenfor arbeidslivet får tilbud om å komme tilbake. Den vil bare føre til lavere verdiskaping og mindre velferd. Kilde: NHO

16 KOMMUNEPLANEN (næringsplanens rolle)
Andre planer: Hva må andre planer ta inn over seg for at det skal skje tilsiktet næringsutvikling i regionen. Eks.vis: Boligarealer og boligbygging Næringsarealer og struktur Barnehager og skoler Infrastruktur Offentlige tjenester som konkurransefortrinn

17 Business Region Bergen
Vi nevnte dette som et ønske under ”oppstartskonferansen”, men det sies lite om mandat osv… Selskapet må ha regional forankring og legitimitet.


Laste ned ppt "Tom Knudsen Regiondirektør NHO Hordaland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google