Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk Pårørende, brukerstyrt personlig assistanse, Individuell plan v/Gro Sverdrup Kleppestø Spesialist i klinisk fysioterapi, M.Sc. MS Konferansen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk Pårørende, brukerstyrt personlig assistanse, Individuell plan v/Gro Sverdrup Kleppestø Spesialist i klinisk fysioterapi, M.Sc. MS Konferansen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk Pårørende, brukerstyrt personlig assistanse, Individuell plan v/Gro Sverdrup Kleppestø Spesialist i klinisk fysioterapi, M.Sc. MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

2 Disposisjon  Bakgrunn  Nettverk  MS forbundet/Likemannsarbeid  Brukerstyrt Personlig Assistent – ordningen (BPA)  Individuell plan (IP)  Pårørendesenteret  Erfaringer fra egen praksis – Tjensvolltunet dagsenter MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

3 Nettverk – hva og for hvem?  Et sosialt nettverk  Personer med MS  Pårørende  Helsearbeidere MS Konferansen Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

4 Nettverk – felles arenaer  Andre personer med MS/liknende sykdommer  Likemenn  Pårørende/Familie/venner  Helsearbeidere/BPA  Det kommunale tjenesteapparatet/spesialisthelsetjenesten MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

5 Nettverk – spesifikke arenaer  For MS pasienten:  Likemenn / mestringssenter m/kurs for mestring av å leve med MS  For Pårørende:  Likemenn for pårørende, Pårørendesenteret / mestringssenter m/kurs for pårørende  For helsepersonell:  Kolleger / veiledningsgrupper / fagspesifikke interessegrupper MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

6 MS-forbundets nettverk På MS-forbundets nettside www.ms.no finner du kontakt-info til:www.ms.no 1) Lokalforeninger 2) Kontakter for unge 3) Lokale likemenn (både personer med MS og pårørende) Har du ikke tilgang til internett, så ta kontakt på tlf. 22 47 79 90, så får du tlf.nr. og evt. informasjon du ønsker om den aktuelle tjenesten. MS-TELEFONEN – 22 42 45 45 Mandager kl. 11.00 – 15.00 og onsdager kl. 17.00 – 21.00 Betjenes av personer som har MS PÅRØRENDE TELEFONEN – 22 42 45 45 Tirsdager kl. 17.00 – 21.00 Betjenes av pårørende til personer som har MS

7 MS-forbundets nettverk fortsatt Likemenn for unge pårørende Anne- Marte Ødegård Olsen, mob. 92 28 73 08, epost: superstar92@hotmail.com superstar92@hotmail.com Hilde Kvarme, mob. 91 57 20 02, epost: gd_90_1@hotmail.comgd_90_1@hotmail.com Thea Østreng, mob. 95 70 53 73, epost: thea_ostreng@hotmail.comthea_ostreng@hotmail.com Likemenn for pårørende til barn med MS (barn under 18 år): Lars Bjørndal – datter med MS født 2003, fikk MS 2011 – mob. 46 79 54 22 Elin Kathrine Vestly – datter med MS født 1995, fikk MS 2006 – mob. 92 22 02 43

8 MS-forbundets nettverk fortsatt Likemann for arbeid og utdanning – har MS: Lene Jordanger Mobil: 97 07 66 52 Monica Fjelnset Røstvold Mobil: 90 89 16 58 Tora Schrøder Mobil: 41 10 66 46 Geir Skaara Mobil: 95 03 23 49

9 Helse og Omsorgs-Departementet  Forvaltningsloven Forvaltningsloven  Saksbehandling, vedtak, taushetsplikt, opplysningsplikt  Helse- og omsorgstjenesteloven Helse- og omsorgstjenesteloven  inneholder regler om kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen.  Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten  Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.  Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten  bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

10 Individuell plan  Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet  § 7-1.Individuell plan Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.  Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.  Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke pasient- og brukergrupper plikten omfatter, og stille krav til planens innhold. MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

11 Brukerstyrt personlig assistent (BPA)  Gjelder for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet  Et stort behov definert som et tjenestebehov på minst 25 til 32 timer per uke  Et langvarig behov er definert som behov ut over 2 år.  Personer som trenger bistand til å utøve brukerstyringen er omfattet av rettigheten.  https://www.youtube.com/watch?v=vi7oc1X2XlM https://www.youtube.com/watch?v=vi7oc1X2XlM MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

12 BPA gir muligheter til å delta på ulike arenaer og det å treffe andre etter eget ønske og når man selv ønsker det!

13 Pårørendesenteret MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.  Et nøytralt sted for pårørende  Informasjon, støtte, veiledning,- på internett, i gruppe og individuelt  Diagnoseuavhengig  Dekker hele landet  Lavterskeltilbud  Rask tilgjengelig hjelp i vanskelige situasjoner  Forebyggende tiltak  Hjelper helsearbeidere i møte med pårørende  Bemannet med helse- og sosialfaglig ansatte med taushetsplikt.  Et gratis tilbud.

14 Pårørendesenteret (forts)  Ta kontakt med oss pr telefon 51 53 11 11.  Mailadresse: parorende@parorendesenteret.no Skriv ditt telefonnummer, slik at vi kan ringe for å avtale videre dialog.  Åpningstider : Mandag og onsdag: 09-19. Tirsdag, torsdag og fredag: 09-15.  Du kan også ringe oss utenom våre åpningstider. Hver morgen leser vi av telefonsvareren, og ringer deg opp dersom du har lagt igjen en beskjed der!  Besøksadresse : Vaisenhusgata 39, 4012 Stavanger. MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

15 Andre arenaer for nettverksbygging:  Støttekontakt  Treningskontakt  Miljøtjenesten  Funksjonsassistent MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

16 Egen erfaring med nettverksbygging for MS brukere  Tjensvolltunet Dagsenter  Et bydekkende dagtilbud i Stavanger, for personer med MS og andre nevrologiske lidelser.  Dagrehabilitering, innhold:  Måltider  Individuelt tilpasset trening i gruppe med fysioterapeut  Kognitiv trening  Sosialt samvær  Aktivitør  «Annerledesdager»  Samarbeid med Johannes læringssenter, dataundervisning  «Språkkurs» MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

17 Egen erfaring (forts)  De positive sideeffektene av tilbudet:  En ny sosial arena  Trygghet  Tilhørighet  Forutsigbarhet  Ansattes forståelse, kompetanse og erfaring  Lang realkompetanse med brukergruppen  Utveksling av erfaringer  Høyt under taket, mye gøy, vitser MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

18 Egen erfaring (forts)  Treningsgrupper utenom dagsenter-regi  Ser samme effekten av å være en gruppe  Dannelsen av nye sosiale nettverk  Knytter nye bekjentskaper på tvers av diagnosegrupper  Andre arenaer… MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

19 Aktuelle nettsteder:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_7 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_7  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapport2_2013.pdf https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapport2_2013.pdf  https://www.regjeringen.no/nb/sok/id86008/?term=Brukerstyrt+personlig+as sistent https://www.regjeringen.no/nb/sok/id86008/?term=Brukerstyrt+personlig+as sistent  https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-86-L- 20132014/id758644/?docId=PRP201320140086000DDDEPIS&ch=1&q= https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-86-L- 20132014/id758644/?docId=PRP201320140086000DDDEPIS&ch=1&q  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-12-20-1731 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-12-20-1731  http://www.ms.no/hjelp-og-raad/spoer-om-rettigheter/kommunale- tjenester http://www.ms.no/hjelp-og-raad/spoer-om-rettigheter/kommunale- tjenester  http://www.parorendesenteret.no/om-oss/ http://www.parorendesenteret.no/om-oss/  https://helsedirektoratet.no/lover/helse-og-omsorgstjenesteloven https://helsedirektoratet.no/lover/helse-og-omsorgstjenesteloven  http://mestring.no/praksiseksempel-mestringskurs-parorende/ http://mestring.no/praksiseksempel-mestringskurs-parorende/ MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.

20 TAKK FOR MEG! MS Konferansen, Ålesund 29/5-2015 Gro Sverdrup Kleppestø, Fysioterapeut, M.Sc.


Laste ned ppt "Nettverk Pårørende, brukerstyrt personlig assistanse, Individuell plan v/Gro Sverdrup Kleppestø Spesialist i klinisk fysioterapi, M.Sc. MS Konferansen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google