Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Homofile og lesbiske arbeidstakere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Homofile og lesbiske arbeidstakere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Homofile og lesbiske arbeidstakere
Landsorganisasjonen i Norge Innledning: Trakassering og mobbing på arbeidsplassen har blitt et stadig mer aktuelt tema i det siste. Vi vet for eksempel at mye av sykefraværet kan tilskrives dårlig arbeidsmiljø, hvor trakassering og mobbing forekommer. Det er en viktig sak for LO og forbundene. Ingen skal måtte grue seg til å gå på jobb. Fagbevegelsen har tatt sitt ansvar på området, gjennom for eksempel arbeidet med ny arbeidsmiljølov. Det er dessverre slik at noen grupper opplever diskriminering og trakassering mer enn andre. I dette foredraget vil jeg fokusere på en av dem, nemlig homofile og lesbiske. Det er viktig å huske på at det ofte er de samme diskriminerings-mekanismene som gjelder kvinner/kjønn, innvandrere, homofile/lesbiske og andre minoriteter. I det følgende vil jeg først definere diskriminering, så legge fram tall som viser at homofile og lesbiske arbeidstakere diskrimineres, og så gå inn på fagbevegelsens engasjement.

2 Introduksjon Homofile og lesbiske opplever i større grad enn andre å bli diskriminert og/eller trakassert på arbeidsplassen. 60% av homofile arbeidstakere er åpne om sin legning/orientering på arbeidsplassen. Introduksjon: Det er dessverre lite forskning på området. I dette foredraget vil Nova-rapporten fra 1999 om homofile og lesbiskes levekår, og noen undersøkelser som Tjänstemännens Centralorganisasjon i Sverige (TCO) har utført i bli brukt. Homofile og lesbiske blir mer diskriminert på arbeidsplassen enn andre. Om lag 20% oppgir å ha blitt diskriminert i en eller annen form. 60% av homofile og lesbiske arbeidstakere er åpne om sin seksuelle legning/orientering på arbeidsplassen. At 40% ikke vil være åpen for omverden er en indikasjon på at det ikke alltid er betraktet som lett å være åpen homofil på norske arbeidsplasser. Ved å ikke være åpen mot sine arbeidskolleger og sjefer motvirker man forekomsten av diskriminering, samtidig må man leve i frykt for å bli avslørt.

3 Definisjon diskriminering
Direkte: usaklig forskjellsbehandling på basis av et ulovlig grunnlag, f.eks kjønn/etnisitet. Kan være bevisst eller ubevisst. Indirekte: forskjellsbehandling på et isolert sett legitimt grunnlag, men som resulterer i skjeve og usaklige virkninger for bestemte grupper. Trakassering: kan være en særlig form for diskriminering. Begrepet favner en rekke forhold som har det til felles at handlemåten er sjikanøs/plagsom og er uønsket fra fornærmedes side, samt at den gjentar seg eller har en vedvarende karakter. Direkte diskriminering: At noen personer behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en lignende sak. Med bevisst menes at personen som utfører diskrimineringen mener å skade/hindre enkelte grupper, mens med ubevisst menes at den direkte diskrimineringen er konsekvenser av handlinger som ikke nødvendigvis var ment å ramme en gruppe spesielt. F.eks at en ikke blir ansatt fordi en er homofil eller at man ikke får tilbud om de samme videre-utdanningskursene og gis samme karrieremuligheter som de andre på arbeidsplassen osv. Indirekte diskriminering: En tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse eller praksis gir forskjellig utslag for ulike grupper. F.eks at en likebehandler ulike grupper, med ulike behov. Kjønnsnøytrale lover og avtaler kan få ulikt resultat for kvinner og menn, p.g.a. ulike levevilkår. Trakassering: Kan være fleipete/sleivete kommentarer, utestenging, hentydninger til intime forhold om seksuell atferd og lignende som sårer, og gjentas. Jfr håndboka mot seksuell trakassering.

4 Tall og fakta - generelt
46% av de spurte i en svensk undersøkelse sier at homofile arbeidstakere behandles i varierende grad urettferdig i arbeidslivet. 15% av homofile arbeidstakere har en eller flere ganger følt seg trakassert av arbeidskolleger. Nær tre av ti har opplevd, en eller flere ganger, at en homo- eller bifil kollega har blitt utsatt for diskriminering og/eller trakassert. En av åtte homofile arbeidstakere oppgir at de flere ganger har blitt diskriminert av arbeidsgiver. Tall og fakta – generelt: TCO har gjennomført flere undersøkelser i Sverige for å kartlegge problemstillingen. Som dere ser av tallene er diskriminering et stort problem for mange. Nova-rapporten har i mindre grad sett på arbeidslivet. Om det er forskjell i ulike bransjer vet vi dessverre ikke nok om, men på sikt håper vi å få mer kunnskap om situasjonen.

5 Tall og fakta - Norge Andel som har opplevd ulike typer diskriminering på grunn av seksuell legning. Nova-rapporten 1999 9% føler at folk snakker stygt om dem bak deres rygg. 7% føler seg holdt utenfor fellesskapet. 7% har blitt trakassert/mobbet av kolleger eller sjefer. 5% har blitt mobbet/trakassert av klienter, elever eller lignende. 3% har ikke blitt ansatt. 3% har ikke blitt forfremmet 3% har blitt tvunget til å slutte på en arbeids eller studieplass. Tall og fakta – Norge: Her ser vi at det klart er flere tilfeller av direkte diskriminering i arbeidslivet i Norge. Disse tallene gjelder alle aldersgrupper, begge kjønn og uavhengig av om man lever åpent eller skjult med sin seksuelle legning/orientering. Tallene er hentet fra Nova-rapporten. Nå skal vi gå videre å se på forskjeller innenfor disse gruppene.

6 Forskjell mellom kvinner og menn
Forskjell mellom kvinner og menn? Andel som har opplevd ulike typer diskriminering på grunnlag av seksuell legning/orientering og kjønn. Kvinner som har opplevd: trakassering, mobbing, baksnakking; 16% direkte diskriminering; 7% en av, eller begge deler; 19% 81% ikke diskriminert Menn som har opplevd: trakassering, mobbing, baksnakking; 20% direkte diskriminering; 9% en av, eller begge deler; 24% 76% ikke diskriminert Forskjell mellom kvinner og menn?: Vi ser at menn er litt mer utsatt enn kvinner. Dette gjelder både direkte diskriminering og trakassering. Disse tallene er hentet fra Nova-rapporten.

7 Skjult eller åpen? Spiller det en rolle om kolleger og sjefer vet?
Åpen overfor arbeids-kolleger, menn: 20% har opplevd trakassering. 10% har opplevd direkte diskriminering. 24% har opplevd en av, eller begge deler. Åpen overfor arbeids-kolleger, kvinner: 17% har opplevd trakassering. 8% har opplevd direkte diskriminering. 21% har opplevd en av, eller begge deler. Skjult eller åpen?: Her ser vi samme tendensen, menn som lever åpent er mer utsatt for diskriminering enn kvinner. Om vi ser i sammenheng med neste lysark så ser vi at de som lever åpent har flere problemer knyttet til diskriminering enn de som lever skjult. Samtidig opplever de som lever skjult en konstant frykt for å bli ”avslørt”. LOs prinsipprogram slår fast at homofile skal kunne leve åpent uten frykt for diskriminering. Et godt arbeidsmiljø er en fanesak for LO, og dette gjelder selvsagt også homofile og lesbiske.

8 Skjult eller åpen? Menn som lever skjult:
17% har opplevd trakassering. 5% har opplevd direkte diskriminering. 19% har opplevd en av, eller begge deler. Kvinner som lever skjult: 9% har opplevd trakassering. 1% har opplevd direkte diskriminering. 10% har opplevd en av, eller begge deler. Sett i forhold til forrige lysark ser vi at homofile og lesbiske som lever skjult på arbeidsplassen sin er mindre utsatt for diskriminering.

9 Spiller alder en rolle? Unge (16-24 år) homofile og lesbiske har opplevd mer diskriminering enn andre grupper. Dette gjelder både direkte og indirekte diskriminering. Unge voksne (25-34 år) homofile og lesbiske er den gruppen som har opplevd minst diskriminering. Unge homofile og lesbiske er mest utsatt for vold, og trusler om vold ellers i livet også. Alder: Som dere ser er det unge som opplever mer diskriminering i forhold til eldre grupper. Unge opplever generelt mer diskriminering, trakassering og vold enn eldre. Nova-rapporten viser at flere homofile og lesbiske lever i frykt for vold, eller blir utsatt for vold enn resten av befolkningen. Unge lesbiske jenter er dobbelt så utsatt for vold som resten av befolkningen i samme aldersgruppe. Unge homofile menn opplever mange flere trusler om vold enn resten av befolkningen i samme aldersgruppe. Det viser seg at lesbiske er mer utsatt for vold fra familie og personer de har et forhold til, enn homofile menn. Unge homofile og lesbiske har også flest psykiske plager i forhold til den generelle befolkningen. Vi vet at selvmordsraten er høyere blant homofile og lesbiske. Andelen som har vært plaget av tanker om å ta sitt eget liv i løpet av de siste 14 dagene er 6-7 ganger høyere blant homofile og lesbiske enn for den generelle befolkningen. 16% av mennene og 20% av kvinnene har prøvd å ta sitt eget liv minst en gang, 88% før fylte 25 år. Dette er urovekkende tall som viser at det er nødvendig å ta tak i homofile og lesbiske sine levekår. Vårt ansvar ligger først og fremst i arbeidslivet.

10 Hvilke holdninger møter homofile og lesbiske
Hvilke holdninger møter homofile og lesbiske? Svensk undersøkelse TCO 2001 En majoritet av de spurte anser det som verken positivt eller negativt å ha en homofil arbeidskollega. Kvinner har, generelt, en mer tolerant holdning til homofile og lesbiske arbeidskollegaer enn menn har. Hele 30% av mennene i undersøkelsen stiller seg negative til en homofil arbeidskollega. Tilsvarende for kvinner er 6%. Hvilke holdninger møter homofile og lesbiske?: Flesteparten er verken positivt eller negativt innstilt til homoseksuelle arbeidskolleger.

11 LOs engasjement LOs prinsipielle handlingsprogram for sier: ”Homofile må kunne leve i full åpenhet uten frykt for diskriminering eller trakassering og sikres et godt psykososialt arbeidsmiljø i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.” LO vedtok i 1999 et strategidokument om homofile i arbeidslivet. Hvorfor er fagbevegelsen opptatt av dette?: LO har et grunnleggende menneskesyn om rettferdighet. Derfor sier LOs prinsipielle handlingsprogram at LO skal arbeide for at homofile skal kunne leve i full åpenhet uten frykt for diskriminering eller trakassering og sikres et godt arbeidsmiljø i tråd med arbeidsmiljøloven. Som oppfølging av handlingsprogrammet har LO laget et strategidokument for hvordan arbeidet skal organiseres, og hvordan vedtakene skal gjennomføres i praksis.

12 Konkrete saker i strategidokumentet
Konkrete saker LO skal arbeide med/for er: at det skal være mulig for homofile å leve i full åpenhet, bedre vilkårene i arbeidslivet for homofile, f.eks sikre trygghet gjennom arbeidsmiljøloven og motarbeide trakassering, at homofile kan inneha alle typer stillinger innen kirken/ trossamfunn, at det skal være like naturlig for homofile som heterofile å tjenestegjøre i forsvaret, og at det positive arbeidet i forsvaret fortsetter, at forsikringsordninger og pensjons- og arverettigheter blir like for homofile og heterofile. Konkrete saker i strategidokumentet: Arbeide for at homofile kan inneha alle typer stillinger i kirken/trossamfunn. Til nå har arbeidsmiljølovens §55A unntatt kirken og trossamfunn fra antidiskriminering i tilsettingssaker. LO vil fjerne dette unntaket, og likestille homofile og heterofile også i kirke og trossamfunn. LO ser at dette er et konfliktområde, men har i dette tilfellet først og fremst valgt å ta hensyn til arbeidstakerne. Arbeidet for at forsikringsordninger og pensjons- og arverettigheter blir like for homofile og heterofile er godt i gang, blant annet har Sparebank 1 endret sine gruppelivsvilkår slik at samboere av samme kjønn er likestilt med heterofile par.

13 Forslag til hva som kan gjøres
På arbeidsplassen: Tenk over dine egne holdninger. Kontakt tillitsvalgt og/eller verneombud. Ta i bruk arbeidsmiljøloven! § 55 A forbyr diskriminering av homofile og lesbiske ved ansettelser. I fagbevegelsen: Jobb med holdningsskapende arbeid! Ta opp temaet på kurs og seminarer. Oppdater medlemmene på problematikken slik at de kan bli bevisste på sine egne holdninger. Kontakt LOs Likestillings-avdeling eller arbeids-gruppen for homofile og lesbiske arbeidstakere for mer informasjon eller spørsmål. Forslag til hva som kan gjøres?: Diskriminering av homofile og lesbiske arbeidstakere må sees i sammenheng med andre problemstillinger om mobbing/trakassering og arbeidsmiljø. Det bør håndteres på samme måte som seksuell trakassering. Vær bevisst på hvordan du opptrer i arbeidsmiljøet. Vi er hverandres arbeidsmiljø. Mye av ansvaret ligger hos oss alle. Vær mer bevisst på hvilke kommentarer du lar gå upåaktet hen, som andre kan oppfatte som diskriminering. Tenk over dine egne holdninger. Det er viktig at vi følger opp arbeidet som LO har startet. Kursvirksomhet, seminarer og fagforeningsmøter som dette er ypperlige steder å ta opp slike problemstillinger. Likestillingsavdelingen i LO er fagavdelingen på feltet, og vil kunne hjelpe dere med mer informasjon eller å komme i kontakt med ressurspersoner på feltet.

14 LOs organisering Familie- og likestillings-politisk
Likestillingsavdelingen, LO Familie- og likestillings-politisk utvalg LOs organisering: Her er oversiktskart som viser forholdet mellom de ulike instansene som kan bidra med mer informasjon. Kontaktinformasjon kommer helt til sist. Vi anbefaler at du kopierer opp og gir dette og de følgende lysarkene til deltakerne fremfor å legge dem på fremviseren. Arbeidsgruppe for homofile og lesbiske arbeidstakere

15 Vite mer? Litteratur: Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn. Nova rapport 1/99. Stortingsmelding nr. 25 ( ). Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg. Marianne C. Brantsæter, Turid Eikvam, Reidar Kjær og Knut Olav Åmås (red.) 2001: Norsk homoforskning. Universitetsforlaget. Strategidokument om homofile i arbeidslivet. LO 1999. Håndbok - Seksuell trakassering. LO og AOF. Vite mer?: Nova-rapporten er sentral på temaet, og jeg anbefaler alle som vil vite mer å få tak i den. Her tar man opp levekår og livskvalitet for homofile og lesbiske på alle områder, deriblant arbeidslivet. LO arbeider med å få oppdatert den i samarbeid med FAFO. Stortingsmeldingen kom som direkte følge av Nova-rapporten. Tar blant annet opp mer konkrete tiltak som kan vurderes fra statens side. ”Norsk homoforskning” er en oversikt over hva som finnes av forskning på området, men da mest utenfor arbeidslivet. Strategidokumentet kan fås ved henvendelse til Likestillingsavdelingen. Håndbok, seksuell trakassering. LO og AOF. Kan fås ved henvendelse til Likestillingsavdelingen Vi anbefaler at du kopierer opp og gir dette og de følgende lysarkene til deltakerne, fremfor å legge dem på fremviseren.

16 Nettressurser http://www.lo.no/ http://www.jus.uio.no/ifk/nettverket/
Nettressurser: Her finner du relevante linker til sider på nettet hvor du kan finne mer informasjon, også til ulike interesseorganisasjoner for homofile og lesbiske. Vi anbefaler at du kopierer opp og gir dette og de følgende lysarkene til deltakerne fremfor å legge dem på fremviseren.

17 Likestillingsavdelingen
Kontakt: Tlf: e-post: Kontakt informasjon: Her er siste arket som viser hvordan man får kontakt med Likestillingsavdelingen, og gjennom dem arbeidsgruppen for homofile og lesbiske arbeidstakere. Vi anbefaler at du kopierer opp og gir dette og de følgende lysarkene til deltakerne fremfor å legge dem på fremviseren.

18 Gruppearbeid, forslag til diskusjonstema
Tror du det er mer diskriminering på noen arbeidsplasser fremfor andre? Hvilke i så tilfelle? Diskuter eventuell likhet med seksuell trakassering. Kan det være en sammenheng mellom det at kvinner tenderer til å være mer tolerante enn menn, og at lesbiske opplever mindre diskriminering? Tror du det er slik, og eventuelt hvorfor? Hva er/bør være den tillitsvalgets og verneombudets rolle i diskrimineringssituasjoner? Hva kan fagbevegelsen gjøre? Hva kan du gjøre? Vi foreslår at du enten kopierer opp dette lysarket eller legger det på fremviseren når gruppearbeidet skal starte.


Laste ned ppt "Homofile og lesbiske arbeidstakere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google