Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thon Hotel Arena Lillestrøm

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thon Hotel Arena Lillestrøm"— Utskrift av presentasjonen:

1 Thon Hotel Arena Lillestrøm
Generalforsamling Tirsdag 12.mai 2015 Thon Hotel Arena Lillestrøm Velkommen!

2 Dagsorden for generalforsamling Oslo og Akershus Bilbransjeforening 12
Dagsorden for generalforsamling Oslo og Akershus Bilbransjeforening 12.mai 2015 Formell konstituering av årsmøte Styrets årsberetning for 2014 Revidert regnskap for 2014 med revisjonsberetning. Budsjett 2015 Fastsettelse av kontingent/serviceavgift og budsjett for 2015. Valg av styreleder, nestleder og 3-tre styremedlemmer samt valgkomite Innkomne saker: Informasjon om navne- og vedtektsendring samt gjennomført fusjon med Romerike BF. Andre saker fremlagt av styret eller medlemmer

3 Formell konstituering av Generalforsamling
Innsigelser på varsling (flere) og innkalling (20.april) eller på dagsorden? Formelt godkjent og møtet erklæres lovlig satt. Valg av møteleder; John Fiskvik – andre forslag? Valg av personer til å underskrive protokoll; Tor Arne Ballo og John Fiskvik – andre forslag? Annet til det formelle? Da kjører vi: Ber styrets leder gjennomgå styrets årsberetning

4 Gjennomgang av styrets årsberetning 2014

5 ÅRSBERETNING 2014 Innledning
Foreningens initiativ, saker og forhold / prioritering fagområder: Overordnede initiativ og saker Nyttekjøretøy Nye biler Brukte biler Skade og lakk Frittstående verksteder og reservedeler Verksted og ettermarked Rekruttering og opplæring Økonomi og administrasjon Markedssituasjonen generelt Aktiviteter 2014 Medlemstall Økonomi Organisering Arbeidsmiljø Ytre miljø Fremtidsutsikter Aktiviteter 2015 Ett og ett punkt. Spørsmål ??

6 Foreningens styre og valgkomité
Styret: Styret har i valgperioden 2014/2015 (fra generalforsamlingen 8.mai 2014) bestått av følgende personer: Styreleder: Adm. direktør Jarle Viuls, Bertel O. Steen Vare Last Buss AS (Ansvarsområde; Nyttekjøretøy) Nestleder: Daglig leder Cathinka Skotvedt Sundling, Skotvedt Asker & Bærum (Ansvarsområde; Nye biler)

7 Foreningens styre og valgkomité
Styremedlemmer: Daglig leder Thomas Engebretsen, Ødegården Auto AS (Ansvarsområde; Reservedeler / frittstående verksteder) Salgs-og markedsdirektør Knut Karlsen, Toyota Oslo AS (Ansvarsområde; Brukte biler) Brand manager Espen Berg, Erik Arnesen Bryn AS (Ansvarsområde; Verksted/ettermarked) Daglig leder Boye Evensen-Lie, Møller Bil Skadesenter Romerike AS (Ansvarsområde; Skade og lakk) Servicesjef Ove Arne Sønsteby, Toyota Oslo AS (Ansvarsområde; Rekruttering og opplæring)

8 Foreningens styre og valgkomité
Valgkomiteen: Følgende valgkomité ble valgt på generalforsamlingen i 2014: Leder: Rune Hegstad, RSA Detalj (gjenvalg som leder) Medlemmer: Jens Fjeldstrøm, MAN Truck & Bus Norge AS (gjenvalg) Knut Espen, Møller Bil AS (ny) Revisor: Revisjonsfirmaet Beckman Lundevall Revisjon AS v/registrert revisor Jo-Inge Knutsen  Daglig leder og leder av sekretariat: John Fiskvik, John Fiskvik Consulting org.nr MVA

9 Regnskap 2014 Budsjett 2015

10 REGNSKAP 2014 Noter Faktisk Budsjett Inntekter 31.12.2014 2014 2015
Kontingenter Serviceavgift 1 Tilskudd NBF 16 000 Andre inntekter Sum Inntekter Utgifter Støtte NBF Driftskostnader/sekretariat 2 Årsmøte, styrem, andre m. Honorarer 4 72 295 45 000 75 000 43 499 Elektronisk lærebok Kontingent 8 000 7 700 Tap på fordringer 22 202 23 925 Sum kostnader Resultat 34 760 Renteinntekter 11 501 15 000 12 000 16 129 Aksjeutbytte Nedskrivning aksjer Renteutg. Bankomk. -3 310 -3 000 -2 799 Finansresultat 8 190 9 000 13 329 42 950 Note 1:Det var pr medlemmer som er inntektsført med kr ,- i kontingent og serviceavgift. Note 2: Foreningen har ingen ansatte. Det er utbetalt kr ,- i samlet godtgjørelse til daglig leder. Note 4:Revisjonshonorar er kostnadsført med kr ,- Vi leverte et resultat langt bedre enn budsjett, til tross for at vi kostnadsførte kr ,- for ikke-budsjettert støtte til utvikling av elektronisk lærebok. Noe av bakgrunnen er langt lavere kostnader enn budsjettert for møter etc. (skaffet en del inntekter / sponsing til å dekke møteutgifter etc). Det bør vi vel si oss meget godt fornøyd med. Spørsmål eller kommentarer? Godkjent.

11 BALANSE 2014 vs. 2013 Faktisk Noter 31.12.2014 31.12.2013
Anleggsmidler Aksjer 7 446 Danske Fund Norsk Likviditet I Fidelity Funds International Danske Fund Norge I Sum anleggsmidler 3 Omløpsmidler Kundefordringer 12 330 Til gode moms 41 874 Forskuddsbetalte kostnader 5 097 Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig merverdiavgift Avsatte kostnader/inntekter 48 132 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 3: Det kan nevnes at verdi pr var kr ,- for fondene. Investert beløp er kr Aksjene i Autotal AS er nedskrevet til kr.0,-. Bankinnskudd øket med i overkant av kr.200’ og ikke realisert gevinst på fond er p.t. nærmere NOK 1 mill. Verdien er altså tilnærmet NOK 3 mill. Finansielt kan vi si at situasjonen for foreningen er god. Spørsmål/kommentarer? Godkjent.

12 NOTER REGNSKAP Regnskapsprinsipper:
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak. Note 1: Det var pr medlemmer som er inntektsført med kr ,- i kontingent og serviceavgift. Note 2: Foreningen har ingen ansatte. Det er utbetalt kr ,- i samlet godtgjørelse til daglig leder. (inkluderer administrasjonsutgifter til drift av foreningen, husleie etc.) Note 3: Det kan nevnes at verdi for fondene pr var kr ,-. Investert beløp kr ,-. Aksjene i Autotal AS er nedskrevet til kr.0-null i 2012. Note 4: Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Kommentarer til notene? Nei

13 Revisors beretning Ren beretning. Ønskelig at den leses? Nei. Tatt til etterretning.

14 Serviceavgift / kontingent
Etter at serviceavgift/kontingent ble oppjustert ca. 5 % for 2-to år siden foreslår styret ingen endring heller for 2015, og serviceavgift / kontingent er derved; Samlet serviceavgift/kontingent; 2015 Bedrifter 1-19 ansatte kr.2.775,- Bedrifter ansatte kr.5.550,- Bedrifter > 40 ansatte kr.8.300,- Hvert driftssted behandles som eget medlem når det gjelder fastsettelse av serviceavgift/kontingent. Serviceavgift/kontingent tillegges 25 % mva. Spørsmål eller kommentarer? Godkjent.

15 Kommentarer til budsjett 2015
For 2015 budsjetteres med et negativt resultat på - kr ,- etter finans. Dette med bakgrunn i ekstraordinært tilskudd til utvikling av elektroniske lærebøker i bilfag på kr ,-. Aktivitetsnivået i foreningen holdes derved fortsatt på et meget høyt nivå (minimum på fjorårets nivå), og styret og administrasjonen vil (som tidligere) fortløpende arbeide for å finne alternative inntektskilder gjennom året. Med bakgrunn i foreningens solide finansielle stilling finner ikke styret grunn til å kutte på noen av de budsjetterte kostnader for 2014. Det minnes om at foreningen har en meget solid økonomi med betydelige likvide reserver (våre fonds samlede verdi p.t. er nærmere NOK 3 mill., mens bokført verdi er satt til NOK 2 mill.). I tillegg har foreningen p.t. bankinnskudd på godt i overkant av NOK 1,3 mill. før årets fakturering av kontingent… Styret vil arbeide aktivt for å opprettholde foreningens solide finansielle stilling og egenkapital over tid, såfremt det ikke fremkommer behov / saker som tilsier at dette er god og fornuftig anvendelse av foreningens kapital.

16 BUDSJETT 2015 Noter Faktisk Budsjett Inntekter 31.12.2014 2014 2015
Kontingenter Serviceavgift 1 Tilskudd NBF 16 000 Andre inntekter Sum Inntekter Utgifter Støtte NBF Driftskostnader/sekretariat 2 Årsmøte, styrem, andre m. Honorarer 4 72 295 45 000 75 000 43 499 Elektronisk lærebok Kontingent 8 000 7 700 Tap på fordringer 22 202 23 925 Sum kostnader Resultat 34 760 Renteinntekter 11 501 15 000 12 000 16 129 Aksjeutbytte Nedskrivning aksjer Renteutg. Bankomk. -3 310 -3 000 -2 799 Finansresultat 8 190 9 000 13 329 42 950 Posten «Andre inntekter» har riktignok allerede sviktet i forhold til budsjett, ved at vår 50 % av inntektene fra skade/lakk konferansen kun var ca. kr ,- mot et budsjett som var 50’ høyere. Styret og adm. vil søke etter mulige inntektskilder… (andel av digitaliseringskurs for Oslo/Akershus etc.). Spørsmål eller kommentarer? Godkjent.

17 Innkomne saker Det er ingen innkomne saker, men vi vil kort informere om foreningens arbeid for å modernisere organiseringen av lokalforeninger generelt og vår forening spesielt. Navneendring til Oslo og Akershus Bilbransjeforening og tilhørende vedtektsendring ble vedtatt allerede på fjorårets generalforsamling og fusjon med Romerike Bilbransjeforening ble etter flere års prosess formelt gjennomført med virkning fra 1.januar Dette anses som både et riktig og nødvendig skritt. Vi har tilsvarende over tid diskutert fremtidig organisering av NBFs lokalforeninger generelt, og vår forening har anmodet Forbundsstyret om å revidere vedtektene slik at forbundet sikres både større kontroll og myndighet over lokalforeningene. Det er tatt initiativ vs. NBF for i større grad å samordne både vår forenings drift, organisering, initiativ og aktiviteter med tilsvarende hos NBF. Dette arbeidet vil forseres gjennom inneværende år. Dette for å sikre at vi ikke «løper i beina» på hverandre, at vi får enda mer kraft i våre initiativ samt optimal utnyttelse av våre samlede ressurser. Et naturlig ledd i denne organisasjonsutviklingsprosessen vil dessuten være å sikre foreningen langsiktig kontroll over Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS – slik intensjonen opprinnelig var da opplæringskontoret ble etablert i 1991…

18 Innkomne saker Oslo og Akershus Bilbransjeforening vil selvfølgelig fortsette som en selvstendig forening og organisasjon, men i større grad samordnes med NBF sentralt. I hvilken grad og på hvilke områder samordningen vil få størst effekt vil fortløpende avklares i prosessen (mer i retning av et regionskontor for NBF) . Det vil legges vekt på en klar organisering med tydelig avklarte roller og ansvar. Lokalforeningen må på alle områder og i alle sammenhenger være NBFs forlengede arm mot vs. marked og medlemmer i Oslo og Akershus, og en slik samordning vil på den annen side sikre at initiativ fra vårt styre og våre medlemmer raskere kan nå NBF I prosessen vil vi søke å avdekke hvilke stordriftsfordeler og rasjonaliseringseffekter som kan oppnås på de forskjellige områder (kvalitet og kostnadseffektivisering) På den ene side vil vår forening kunne dra veksler på fagmiljøene i NBF og gjensidig kan man i enda større grad kunne utnytte hverandres kunnskap og kompetanse. NBF vil signifikant kutte ned på avstanden til markedet og de som «har skoene» på… Vår forening er allerede tungt representert i løpende prosjekter/utvalg i NBF, og både NBF og OABF bør gjensidig enklere og raskere kunne påvirke hverandres agenda Organisering av både OABF og OBOA bør kunne utvikles til et skoleeksempel for etterfølgelse for resten av landet… Spørsmål eller kommentarer? Årsmøtet stilte seg bak styrets initiativ, og ga styret mandat til å gjennomføre i henhold til ovennevnte.

19 Valgkomiteen har for øvrig bestått av: Rune Hegstad – RSA Detalj
Valg av styre gjennomføres normalt av valgkomiteens leder (som er Rune Hegstad), men ettersom Rune er foreslått valgt inn i det nye styret tillater møteleder seg (som også har vært valgkomiteens sekretariat) å gjennomføre valget Valgkomiteen har for øvrig bestått av: Rune Hegstad – RSA Detalj Jens Fjeldstrøm – MAN Truck & Bus Knut Espen – Møller Bil

20 Valgkomiteens innstilling til styre 2015/2016
Valgkomiteen foreslår følgende for generalforsamlingen (styret skal i henhold til vedtektene bestå av 5-8 medlemmer): Styreleder Jarle Viuls; Nyttekjøretøy – foreslås valgt for 1 år Som styremedlemmer foreslås følgende: Tor Arne Ballo (ny); Verksted/ettermarked – foreslås valgt for 1 år (også som nestleder) Rune Hegstad (ny - fra rolle som leder av valgkomité); Nye biler – foreslås valgt for 2 år Kjell Rese (ny); Brukte biler – foreslås valgt for 2 år Georg Nygaard (ny); Reservedeler/frittstående verksteder – foreslås valgt for 2 år Kristian Feiring (ny); Skade/lakk – foreslås valgt for 1 år (overtar etter Boye Evensen-Lie som har byttet jobb) Espen Berg: Opplæring/rekruttering – har 1-et år igjen av valgperiode – tidligere ansvar for verksted/ettermarked) – tar øket ansvar innen fagområdet (NBF, UDE etc.) Styret vil vurdere etablering av et 8. fagområde i styret - digitalisering - til neste års generalforsamling (?) – alt. vil det tillegges «alle» fagområder? Er det andre forslag ?? Nei. Valgt ved akklamasjon. Noen kan muligens synes det er litt mye Møller og BOS-dominans i styret. Styret er valgt på bakgrunn av engasjement, kompetanse og arbeid for bransjen – ikke hvilke bedrifter de representerer… Og styret har et helhetlig ansvar for ALLE våre medlemmer !!!! Punktum!

21 Styrets innstilling til valgkomité 2015/2016
Styret foreslår følgende kandidater til valgkomiteen: Jens Fjeldstrøm (gjenvalg – opprykk fra medlem til leder) Knut Karlsen (ny – fra styret) Thomas Engebretsen (ny – fra styret) Andre forslag? Nei Valgt ved akklamasjon Da appelleres det til valgkomiteen å finne både jenter og frittstående aktører til engasjement i styret!!

22 Avtroppende tillitsvalgte
Det bes om at følgende kommer frem: Cathinka Skotvedt Sundling Knut Espen Takk også til Ove Arne Sønsteby og Boye Evensen Lie samt Thomas Engebretsen og Knut Karlsen (begge sistnevnte inn i valgkomiteen) Takk til styret, valgkomiteen og avtroppende tillitsvalgte for innsatsen !

23 AVSLUTNING Det nyvalgte styret ønskes lykke til i sitt arbeid og minnes om konst. styremøte tirsdag 26.mai kl hos BOS vare-last-buss på Lørenskog. Medlemmene takkes for fremmøtet og for vel gjennomført generalforsamling, og de som er påmeldt ønskes velkommen middag. De øvrige ønskes god sommer og velkommen til høstens medlemsmøter og konferanser, blant annet: Servicemarked15 – onsdag 28.oktober BruktBil15 – november Minner dessuten om Nyttekjøretøykonferansen 2015 – tirsdag 2.juni Takk ! Pause frem til kl.19.00


Laste ned ppt "Thon Hotel Arena Lillestrøm"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google