Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generalforsamling 12.mai 2015. Dagsorden for generalforsamling Oslo og Akershus Bilbransjeforening 12.mai 2015 1.Formell konstituering av årsmøte 2.Styrets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generalforsamling 12.mai 2015. Dagsorden for generalforsamling Oslo og Akershus Bilbransjeforening 12.mai 2015 1.Formell konstituering av årsmøte 2.Styrets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Generalforsamling 12.mai 2015

2 Dagsorden for generalforsamling Oslo og Akershus Bilbransjeforening 12.mai 2015 1.Formell konstituering av årsmøte 2.Styrets årsberetning for 2014 3.Revidert regnskap for 2014 med revisjonsberetning. 4.Budsjett 2015 5.Fastsettelse av kontingent/serviceavgift og budsjett for 2015. 6.Valg av styreleder, nestleder og 3-tre styremedlemmer samt valgkomite 7.Innkomne saker: Informasjon om navne- og vedtektsendring samt gjennomført fusjon med Romerike BF. Andre saker fremlagt av styret eller medlemmer

3 Generalforsamling 12.mai 2015

4 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Gjennomgang av styrets årsberetning 2014

5 Generalforsamling 12.mai 2015 ÅRSBERETNING 2014 1.Innledning 2.Foreningens initiativ, saker og forhold / prioritering fagområder: a)Overordnede initiativ og saker b)Nyttekjøretøy c)Nye biler d)Brukte biler e)Skade og lakk f)Frittstående verksteder og reservedeler g)Verksted og ettermarked h)Rekruttering og opplæring i)Økonomi og administrasjon 3.Markedssituasjonen generelt 4.Aktiviteter 2014 5.Medlemstall 6.Økonomi 7.Organisering 8.Arbeidsmiljø 9.Ytre miljø 10.Fremtidsutsikter 11.Aktiviteter 2015

6 Generalforsamling 12.mai 2015 Foreningens styre og valgkomité Styret: Styret har i valgperioden 2014/2015 (fra generalforsamlingen 8.mai 2014) bestått av følgende personer: Styreleder: Adm. direktør Jarle Viuls, Bertel O. Steen Vare Last Buss AS (Ansvarsområde; Nyttekjøretøy) Nestleder: Daglig leder Cathinka Skotvedt Sundling, Skotvedt Asker & Bærum (Ansvarsområde; Nye biler)

7 Generalforsamling 12.mai 2015 Foreningens styre og valgkomité Styremedlemmer: Daglig leder Thomas Engebretsen, Ødegården Auto AS (Ansvarsområde; Reservedeler / frittstående verksteder) Salgs-og markedsdirektør Knut Karlsen, Toyota Oslo AS (Ansvarsområde; Brukte biler) Brand manager Espen Berg, Erik Arnesen Bryn AS (Ansvarsområde; Verksted/ettermarked) Daglig leder Boye Evensen-Lie, Møller Bil Skadesenter Romerike AS (Ansvarsområde; Skade og lakk) Servicesjef Ove Arne Sønsteby, Toyota Oslo AS (Ansvarsområde; Rekruttering og opplæring)

8 Generalforsamling 12.mai 2015 Foreningens styre og valgkomité Valgkomiteen: Følgende valgkomité ble valgt på generalforsamlingen i 2014: Leder:Rune Hegstad, RSA Detalj (gjenvalg som leder) Medlemmer:Jens Fjeldstrøm, MAN Truck & Bus Norge AS (gjenvalg) Knut Espen, Møller Bil AS (ny) Revisor: Revisjonsfirmaet Beckman Lundevall Revisjon AS v/registrert revisor Jo-Inge Knutsen Daglig leder og leder av sekretariat: John Fiskvik, John Fiskvik Consulting org.nr.984 484 550 MVA

9 Generalforsamling 12.mai 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2015

10 Generalforsamling 12.mai 2015 NoterFaktiskBudsjett Faktisk Inntekter31.12.20142014201531.12.2013 Kontingenter Serviceavgift1774 787780 000850 000780 338 Tilskudd NBF16 000 00 Andre inntekter 205 033180 000 177 833 Sum Inntekter995 820976 0001 046 000974 171 Utgifter Støtte NBF00 Driftskostnader/sekretariat2583 649560 000590 000555 116 Årsmøte, styrem, andre m. 124 915375 000380 000412 695 Honorarer472 29545 00075 00043 499 Elektronisk lærebok150 0000 0 Kontingent8 000 7 700 Tap på fordringer 22 2020023 925 Sum kostnader961 061988 0001 203 0001 042 935 Resultat34 760-12 000-157 000-68 764 Renteinntekter 11 50115 00012 00016 129 Aksjeutbytte00 Nedskrivning aksjer0000 Renteutg. Bankomk.-3 310-3 000 -2 799 Finansresultat8 19012 0009 00013 329 Resultat42 9500-148 000-55 435 REGNSKAP 2014 Note 1:Det var pr 31.12.2014 195 medlemmer som er inntektsført med kr 774.787,- i kontingent og serviceavgift. Note 2: Foreningen har ingen ansatte. Det er utbetalt kr 560.500,- i samlet godtgjørelse til daglig leder. Note 4:Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 16.000,-

11 Generalforsamling 12.mai 2015 BALANSE 2014 vs. 2013 Faktisk Noter31.12.201431.12.2013 Anleggsmidler Aksjer 7 446 Danske Fund Norsk Likviditet I1 000 000 Fidelity Funds International800 000 Danske Fund Norge I200 000 Sum anleggsmidler32 007 446 Omløpsmidler Kundefordringer 12 330271 235 Til gode moms41 8740 Forskuddsbetalte kostnader5 097257 090 Bankinnskudd1 830 1671 614 706 Sum omløpsmidler1 889 4682 143 031 Sum eiendeler3 896 9144 150 477 Egenkapital og gjeld Egenkapital 3 747 5453 704 595 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld101 2370 Skyldig merverdiavgift0140 508 Avsatte kostnader/inntekter48 132305 374 Sum kortsiktig gjeld149 369445 882 Sum egenkapital og gjeld3 896 9144 150 477 Note 3: Det kan nevnes at verdi pr 31.12.14 var kr 2.775.225,- for fondene. Investert beløp er kr 2.000.000. Aksjene i Autotal AS er nedskrevet til kr.0,-.

12 Generalforsamling 12.mai 2015 NOTER REGNSKAP Regnskapsprinsipper: Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak. Note 1: Det var pr 31.12.2014 195 medlemmer som er inntektsført med kr 774.787,- i kontingent og serviceavgift. Note 2: Foreningen har ingen ansatte. Det er utbetalt kr 560.500,- i samlet godtgjørelse til daglig leder. (inkluderer administrasjonsutgifter til drift av foreningen, husleie etc.) Note 3: Det kan nevnes at verdi for fondene pr 31.12.12 var kr. 2.775.225,-. Investert beløp kr. 2.000.000,-. Aksjene i Autotal AS er nedskrevet til kr.0-null i 2012. Note 4: Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 16.000.

13 Generalforsamling 12.mai 2015 Revisors beretning

14 Generalforsamling 12.mai 2015 Serviceavgift / kontingent Etter at serviceavgift/kontingent ble oppjustert ca. 5 % for 2-to år siden foreslår styret ingen endring heller for 2015, og serviceavgift / kontingent er derved; Samlet serviceavgift/kontingent; 2015 Bedrifter 1-19 ansattekr.2.775,- Bedrifter 20-39 ansattekr.5.550,- Bedrifter > 40 ansattekr.8.300,- Hvert driftssted behandles som eget medlem når det gjelder fastsettelse av serviceavgift/kontingent. Serviceavgift/kontingent tillegges 25 % mva.

15 Generalforsamling 12.mai 2015 For 2015 budsjetteres med et negativt resultat på - kr.148.000,- etter finans. Dette med bakgrunn i ekstraordinært tilskudd til utvikling av elektroniske lærebøker i bilfag på kr.150.000,-. Aktivitetsnivået i foreningen holdes derved fortsatt på et meget høyt nivå (minimum på fjorårets nivå), og styret og administrasjonen vil (som tidligere) fortløpende arbeide for å finne alternative inntektskilder gjennom året. Med bakgrunn i foreningens solide finansielle stilling finner ikke styret grunn til å kutte på noen av de budsjetterte kostnader for 2014. Det minnes om at foreningen har en meget solid økonomi med betydelige likvide reserver (våre fonds samlede verdi p.t. er nærmere NOK 3 mill., mens bokført verdi er satt til NOK 2 mill.). I tillegg har foreningen p.t. bankinnskudd på godt i overkant av NOK 1,3 mill. før årets fakturering av kontingent… Styret vil arbeide aktivt for å opprettholde foreningens solide finansielle stilling og egenkapital over tid, såfremt det ikke fremkommer behov / saker som tilsier at dette er god og fornuftig anvendelse av foreningens kapital. Kommentarer til budsjett 2015

16 Generalforsamling 12.mai 2015 BUDSJETT 2015 NoterFaktiskBudsjett Faktisk Inntekter31.12.20142014201531.12.2013 Kontingenter Serviceavgift1774 787780 000850 000780 338 Tilskudd NBF16 000 00 Andre inntekter 205 033180 000 177 833 Sum Inntekter995 820976 0001 046 000974 171 Utgifter Støtte NBF00 Driftskostnader/sekretariat2583 649560 000590 000555 116 Årsmøte, styrem, andre m. 124 915375 000380 000412 695 Honorarer472 29545 00075 00043 499 Elektronisk lærebok150 0000 0 Kontingent8 000 7 700 Tap på fordringer 22 2020023 925 Sum kostnader961 061988 0001 203 0001 042 935 Resultat34 760-12 000-157 000-68 764 Renteinntekter 11 50115 00012 00016 129 Aksjeutbytte00 Nedskrivning aksjer0000 Renteutg. Bankomk.-3 310-3 000 -2 799 Finansresultat8 19012 0009 00013 329 Resultat42 9500-148 000-55 435

17 Generalforsamling 12.mai 2015 Innkomne saker Det er ingen innkomne saker, men vi vil kort informere om foreningens arbeid for å modernisere organiseringen av lokalforeninger generelt og vår forening spesielt. Navneendring til Oslo og Akershus Bilbransjeforening og tilhørende vedtektsendring ble vedtatt allerede på fjorårets generalforsamling og fusjon med Romerike Bilbransjeforening ble etter flere års prosess formelt gjennomført med virkning fra 1.januar 2015. Dette anses som både et riktig og nødvendig skritt. Vi har tilsvarende over tid diskutert fremtidig organisering av NBFs lokalforeninger generelt, og vår forening har anmodet Forbundsstyret om å revidere vedtektene slik at forbundet sikres både større kontroll og myndighet over lokalforeningene. Det er tatt initiativ vs. NBF for i større grad å samordne både vår forenings drift, organisering, initiativ og aktiviteter med tilsvarende hos NBF. Dette arbeidet vil forseres gjennom inneværende år. Dette for å sikre at vi ikke «løper i beina» på hverandre, at vi får enda mer kraft i våre initiativ samt optimal utnyttelse av våre samlede ressurser. Et naturlig ledd i denne organisasjonsutviklingsprosessen vil dessuten være å sikre foreningen langsiktig kontroll over Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS – slik intensjonen opprinnelig var da opplæringskontoret ble etablert i 1991…

18 Generalforsamling 12.mai 2015 Innkomne saker Oslo og Akershus Bilbransjeforening vil selvfølgelig fortsette som en selvstendig forening og organisasjon, men i større grad samordnes med NBF sentralt. I hvilken grad og på hvilke områder samordningen vil få størst effekt vil fortløpende avklares i prosessen (mer i retning av et regionskontor for NBF). Det vil legges vekt på en klar organisering med tydelig avklarte roller og ansvar. Lokalforeningen må på alle områder og i alle sammenhenger være NBFs forlengede arm mot vs. marked og medlemmer i Oslo og Akershus, og en slik samordning vil på den annen side sikre at initiativ fra vårt styre og våre medlemmer raskere kan nå NBF I prosessen vil vi søke å avdekke hvilke stordriftsfordeler og rasjonaliseringseffekter som kan oppnås på de forskjellige områder (kvalitet og kostnadseffektivisering) På den ene side vil vår forening kunne dra veksler på fagmiljøene i NBF og gjensidig kan man i enda større grad kunne utnytte hverandres kunnskap og kompetanse. NBF vil signifikant kutte ned på avstanden til markedet og de som «har skoene» på… Vår forening er allerede tungt representert i løpende prosjekter/utvalg i NBF, og både NBF og OABF bør gjensidig enklere og raskere kunne påvirke hverandres agenda Organisering av både OABF og OBOA bør kunne utvikles til et skoleeksempel for etterfølgelse for resten av landet…

19 Generalforsamling 12.mai 2015 VALG Valg av styre gjennomføres normalt av valgkomiteens leder (som er Rune Hegstad), men ettersom Rune er foreslått valgt inn i det nye styret tillater møteleder seg (som også har vært valgkomiteens sekretariat) å gjennomføre valget Valgkomiteen har for øvrig bestått av: Rune Hegstad – RSA Detalj Jens Fjeldstrøm – MAN Truck & Bus Knut Espen – Møller Bil

20 Generalforsamling 12.mai 2015 Valgkomiteens innstilling til styre 2015/2016 Valgkomiteen foreslår følgende for generalforsamlingen (styret skal i henhold til vedtektene bestå av 5-8 medlemmer): Styreleder Jarle Viuls; Nyttekjøretøy – foreslås valgt for 1 år Som styremedlemmer foreslås følgende: Tor Arne Ballo (ny); Verksted/ettermarked – foreslås valgt for 1 år (også som nestleder) Rune Hegstad (ny - fra rolle som leder av valgkomité); Nye biler – foreslås valgt for 2 år Kjell Rese (ny); Brukte biler – foreslås valgt for 2 år Georg Nygaard (ny); Reservedeler/frittstående verksteder – foreslås valgt for 2 år Kristian Feiring (ny); Skade/lakk – foreslås valgt for 1 år (overtar etter Boye Evensen-Lie som har byttet jobb) Espen Berg: Opplæring/rekruttering – har 1-et år igjen av valgperiode – tidligere ansvar for verksted/ettermarked) – tar øket ansvar innen fagområdet (NBF, UDE etc.) Styret vil vurdere etablering av et 8. fagområde i styret - digitalisering - til neste års generalforsamling (?) – alt. vil det tillegges «alle» fagområder?

21 Generalforsamling 12.mai 2015 Styrets innstilling til valgkomité 2015/2016 Styret foreslår følgende kandidater til valgkomiteen: Jens Fjeldstrøm (gjenvalg – opprykk fra medlem til leder) Knut Karlsen (ny – fra styret) Thomas Engebretsen (ny – fra styret)

22 Generalforsamling 12.mai 2015 Avtroppende tillitsvalgte Det bes om at følgende kommer frem: Cathinka Skotvedt Sundling Knut Espen Takk også til Ove Arne Sønsteby og Boye Evensen Lie samt Thomas Engebretsen og Knut Karlsen (begge sistnevnte inn i valgkomiteen) Takk til styret, valgkomiteen og avtroppende tillitsvalgte for innsatsen !

23 Generalforsamling 12.mai 2015 AVSLUTNING Det nyvalgte styret ønskes lykke til i sitt arbeid og minnes om konst. styremøte tirsdag 26.mai kl.14.00 hos BOS vare-last-buss på Lørenskog. Medlemmene takkes for fremmøtet og for vel gjennomført generalforsamling, og de som er påmeldt ønskes velkommen middag. De øvrige ønskes god sommer og velkommen til høstens medlemsmøter og konferanser, blant annet: Servicemarked15 – onsdag 28.oktober BruktBil15 – 10.-11.november Minner dessuten om Nyttekjøretøykonferansen 2015 – tirsdag 2.juni Takk !


Laste ned ppt "Generalforsamling 12.mai 2015. Dagsorden for generalforsamling Oslo og Akershus Bilbransjeforening 12.mai 2015 1.Formell konstituering av årsmøte 2.Styrets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google