Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagbrev på jobb Åfjord Ressurssenter Åfjord vgs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagbrev på jobb Åfjord Ressurssenter Åfjord vgs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagbrev på jobb Åfjord Ressurssenter Åfjord vgs. 19.03.15

2 Prosjekt Fagbrev på jobb Sør-Trøndelag
Agronom Skogsoperatør Yrkessjåfør Fagoperatør i akvakultur Salgsmedarbeider Kontor- og administrasjons-medarbeider

3

4

5 Samarbeidspartnere Ressurssentrene i Fosen (Rissa, Bjugn og Åfjord) og Hemne, STFK og VOX i tillegg til næringsliv, bransjer, kommuner, organisasjoner, opplæringskontor, fagpersoner, videregående skoler,veiledere, kandidater

6 Bakgrunn Juni 2014: Utlysning Stimuleringsmidler til videregående opplæring for ufaglærte voksne September 2014: Søknad om stimuleringsmidler til videregående opplæring for voksne    VOX Oktober 2014: Tilsagnsbrev fra VOX Mars 2015: Informasjonsmøter i kystregionen Krav fra VOX: «Stimulere til vgo for voksne innen service-, transport og primærnæringene» Signaler fra bedrifter/næringsliv, samt kandidater som har registrert interesse for fagbrev/ sluttkompetanse bidro til å bestemme de ulike fagområdene. Tilbudet konkurrerer IKKE med ordinære tilbud i vgs

7 Veien til fagbrev Ordinært opplæringsløp, 4 år Praksiskandidater, voksne Vg 1 1 år 5 år relevant praksis 1 år Vg 2 Helsefagarbeiderfaget 2 år P 2 år Lærling i bedrift 3 år 3 år Lærling i bedrift 4 år 4 år 5 år Praksiskravet, 25% lengre praksis i opplæring i faget, dvs. 60 mnd, 5 år. Dokumentert praksis 5 timers skriftlig eksamen FAGPRØVE – FAGBREV

8 Mål: En tredje vei mot fagbrev
Det nasjonale oppdraget: Finne fram til opplæringsmodeller som fungerer for voksne som er i arbeid, opplæringa skal i størst mulig grad foregå på arbeidsplassen Stimuleringsmidler, dvs. vi skal prøve ut en tredje vei til fagbrev innen disse yrkesretningene Stimulere til at voksne tar fagbrev Prøve ut en tredje opplæringsmodell, som kan videreføres etter at prosjektperioden er over Opplæring mest mulig integrert i arbeidstiden Ny modell, samme kvalitet Bedre kvalitet – flere kandidater – kortere tid

9 Kriterier Minimum 25 år (eg. krav)
Minimum 1 års praksis i faget, min 50% stilling (en utfordring?) Registrere søknad og opplysninger om tidligere skole og praksis i Deltakere skal få en personlig opplæringsplan Fokus på programfagene Samarbeid med bedrifter – arbeidsgivere/ organisasjoner Faglige veiledere (får opplæring) Veiledet praksis på arbeidsplassen Teoriopplæring ved behov Vekt på digitale ferdigheter Digitale verktøy i opplæringen Opplegget baseres på erfaringer fra «Fagbrev på jobb»-modell i Nord-Trøndelag 50% ansettelsesforhold i løpet av perioden ikke ved oppstart

10 Tidligere pilotprosjekt i Nord-Trøndelag i to andre yrkesområder, helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Forrige prosjekt var fullfinansiert

11 Video fra praksiskandidat PLUSS
https://www.youtube.com/watch?v=3aubQ3X5o3Y&list=UU-g_gMz-Cz84QiNaUh7Nbyg

12 Erfaringer fra prosjektet Fagbrev på jobb – Nord-Trøndelag
Resultat fra «Fagbrev på jobb» – statistikk pr Kommunene prioriterte 66 deltakere, av disse er 59 deltakere igjen, 7 har sluttet (flytting, høgere utdanning, byttet jobb, private forhold). 40 deltakere tok eksamen i 2013, 5 deltakere skal ta sentralgitt eksamen i juni 2014, 1/3 av deltakerne hadde eksamen fra tidligere. 26 deltakere har bestått fagprøven (10 av disse Meget godt), det vil si at vi har en måloppnåelse på 43% pr i dag. 5 deltakere har ikke bestått første gangs fagprøve, de er meldt opp til andre gangs fagprøve. I tillegg er 1 deltaker pr i dag oppmeldt til fagprøve. Spredning på hva som gjenstår av praksis (allsidighet/tid), individuelle løp etter personlig opplæringsplan. Det er realistisk å oppnå 55 fagbrev i løpet av prosjektperioden.

13 Hva har Nord-Trøndelag lyktes med?
Deltakerne i prosjektet har prioritert utdanning for å komme i mål med fagbrevet, det gir stolthet, personlig vekst og trygghet i yrkesutøvelsen. «Fagbrev på jobb»: Noen ble motivert til å søke mer utdanning (for eksempel fagskole) Egen motivasjon har vært viktigste drivkraft så langt i prosjektet. Arbeidstakerne har fått bedre PC-kompetanse, det har gitt flere IKT-brukere på arbeidsplassene. Deltakerne opplever at de har fått god støtte fra sine kolleger, det er en viktig drivkraft for å komme i mål med fagbrevet. Der det har vært flere deltakere fra samme arbeidsplass har de samarbeidet og støttet hverandre. Prosjektet har gitt økt fokus på veiledning på arbeidsplassen. Det gir et bedre grunnlag for veiledning på arbeidsplassen framover, både for ordinære lærlinger og praksiskandidater Kompetanseheving har gjennom «Fagbrev på jobb» blitt løftet som tema, både hos medarbeidere, tillitsvalgte og ledere. Kvaliteten på opplæringen, kobling mellom teori og praksis og arbeidsoppdrag, med fokus på kompetansemålene i læreplanen, gir bedre grunnlag for fagprøven.

14 Hvorfor denne modellen?
Modellen bygger på det beste fra voksenopplæring og det beste fra fagopplæring Kan jobbe samtidig med teori og praksis Opplæringa er tilrettelagt utfra tidligere erfaring og realkompetanse-vurdering Egenmotivasjon er den viktigste drivkraften Høyere lønn som fagarbeider

15 BKA: Basiskompetanse i arbeidslivet
Det legges vekt på grunnleggende ferdigheter som du trenger i opplæringa. Lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Avhengig av yrke. Eksempler: Salgsfaget: Lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Kontorfaget: Lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.

16 Digitale verktøy www.ndla.no Bruke data til å dokumentere og lære
Digital opplæringsbok Et eget dokumentasjonsverktøy vil bli benyttet Bruk av digitalt læringsmateriell, NDLA Eks fra Transport og logistikk:

17 Framdrift Våren 2015: Etter hvert – over 1-2,5 år:
Rekruttering deltakere Registrering/opptak i Rettsvurdering/ Voksenrett Avdekke opplæringsbehov Rekruttering og nødvendig opplæring veiledere Høsten 2015 Skolere veiledere Gjennomføre veiledersamlinger Oppstart veiledet og dokumentert opplæring i bedrift Oppstart dokumentert teoriopplæring i skole Etter hvert – over 1-2,5 år: Realkomp.vurdering i vg1 og vg2 Legge individuelle løp fram mot skriftlig eksamen vg3. (Søknad om fritak eksamen vg3 behandles i Udir.) og praktisk prøve til slutt Dokumentasjon og vurderinger underveis Fellessamlinger og tilpassede kurs etter behov.

18

19 Finansiering Evt. egenandel (voksenrett fritas uansett)
Utgifter til bøker og eksamensavgifter må påregnes Deltakere med voksenrett finansieres av STFK Faglige veiledere lønnes

20

21 AGRONOM Disse muligheter kan du studere på:

22 Agronom (yrkeskompetanse)
Aktuelle arbeidssteder Daglig arbeid som agronom er drift av og/eller arbeid på landbrukseiendommer. Agronomens arbeidsplass er hovedsakelig knyttet til gårdsbruk, men også til større landbrukseiendommer og -bedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver Som agronom vil sentrale arbeidsoppgaver være: husdyrproduksjon og planteproduksjon forvaltning av innmark og utmark bruk og vedlikehold av maskiner og tekniske hjelpemidler foredling av råvarer, markedsføring og omsetning driftsledelse, bedriftsutvikling og produktutvikling tjenesteyting med grunnlag i landbrukseiendommens ressurser, kundebehandling Agronomen arbeider i nær kontakt med naturen, og må derfor kjenne godt til prosesser i naturen og ta hensyn til dem i all planlegging og i det daglige arbeidet Personlige egenskaper Du bør være fortrolig med dyr og være praktisk anlagt. Du bør kunne jobbe svært selvstendig.

23 «Skogsoperatør» Interesserte bes registrere seg på Velg Voksenopplæring Vær tydelig på hvilket område det ønskes fagbrev/slutt- kompetanse innen.

24 SKOGSOPERATØR Disse muligheter kan du studere på:

25 Skogsoperatør (fagbrev)
Aktuelle arbeidssteder Som skogsoperatør kan du få jobb hos norske skogsbedrifter eller skogeiere, i kommunalt eller statlig skogvesen. Sentrale arbeidsoppgaver Skogfaget omfatter foryngelse (markberedning, planting og såing), ungskogpleie, tynning, hogst og kjøring av tømmer. Arbeidet kan utføres både manuelt og maskinelt. Sentrale arbeidsområder er: Bruk av hogstmaskin og lastbærer Bruk av traktor med utstyr til transport og vegvedlikehold Manuell hogst Utnytting og behandling av tømmer Etablering og pleie av skog – skogskjøtsel Natur- og miljøkunnskap Personlige egenskaper Du bør like å arbeide utendørs og i nær kontakt med naturen. Selv om de tyngste arbeidsoperasjonene er overtatt av maskiner, vil det manuelle yrket fremdeles kreve at du har sterk fysikk. Du må også like å arbeide selvstendig.

26 AKVAKULTUR I SJØ og PÅ LAND

27 AKVAKULTUR Disse muligheter kan du studere på:

28 Fagoperatør i akvakultur (fagbrev)
Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplassene innen denne næringen finnes hovedsakelig i oppdrettsanlegg og mat- og settefiskanlegg langs kysten. Akvakulturanleggene omfatter både små og mellomstore bedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver Fagarbeiderens arbeid består av stell, tilsyn med og kontroll av akvatiske organismer (f.eks. alger, skalldyr og fisk) i oppdrett. Sentrale arbeidsområder i akvakulturfaget er: daglige observasjoner i forhold til oppdrettsorganismenes optimale vekst, velferd og trivsel riktig fôring praktisering av god hygiene og sykdomsforebyggende tiltak driftsregistreringer daglige kontroller av utstyr som forebygger rømming og driftsproblemer drift og vedlikehold av anlegg og utstyr Personlige egenskaper I dette arbeidet er det viktig at du liker deg utendørs under skiftende værforhold. Det stilles også store krav til samarbeidsvilje, nøyaktighet og ansvarsbevissthet, samt at du har stor interesse for biologi.

29 YRKESSJÅFØR BUSS? GODS- TRANSPORT?

30 YRKESSJÅFØR Disse muligheter kan du studere på:

31 Yrkessjåfør (fagbrev)
Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplasser for en yrkessjåfør finnes i transportbransjen og omfatter alt fra forskjellige typer godstransport til persontransport. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: transport av personer og varer håndtering og sikring av last og personer lasting og lossing service og kundebehandling ruteplanlegging planlegging og gjennomføring av oppdrag håndtering av transportdokumenter og dokumenter for grensepassering vedlikehold og klargjøring av utstyr

32 Yrkessjåfør forts. Personlige egenskaper
Yrkessjåføren må i sitt arbeid vise ansvarsbevissthet, samarbeidsevne, nøyaktighet, serviceinnstilling og evne til å planlegge sin egen arbeidsdag. Yrkessjåføren må ha en evne til å kommunisere med de forskjellige aktørene. Formelle krav Yrkessjåførfaget krever i tillegg til førerkort i alle kategorier en rekke spesialopplæringer som ADR- og truckførerbevis. For elever/lærlinger som velger godstransport inngår førerkortopplæring kl. C og CE eller for persontransport kl. D og DE i henhold til førerkortforskriftene for aktuelle førerkortklasser.

33 SALGSMEDARBEIDER Disse muligheter kan du studere på:

34 Salgsmedarbeider (fagbrev)
Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke private og noen offentlige virksomheter. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp) kommunikasjon og sosial samhandling bruk av teknologiske hjelpemidler inngående kunnskaper om bedriftens produkter Personlige egenskaper En salgsmedarbeider må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig, kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, men også i samarbeid med andre. God kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter er avgjørende kvalitetsfaktorer. Du bør ha økonomisk sans, gode språkkunnskaper og være ryddig.

35 KONTOR- og ADMINISTRASJONSFAGET
Disse muligheter kan du studere på:

36 Kontor- og administrasjonsmedarbeider (fagbrev)
Aktuelle arbeidssteder Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er service, kundebehandling og veiledning skriftlig og muntlig informasjonsformidling kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler Personlige egenskaper En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

37 What’s in it for me? Egenmotivasjon er den viktigste drivkraften
For den ansatte: Kjenne seg prioritert av arbeidsgiver Høyere kompetanse Økt yrkesstoltet/økt status Beholde lønn og ansettelsesforhold under opplæring Høyere lønn som fagarbeider For bedriften: Mer kompetente medarbeidere Riktig kompetanse skaper bedre kvalitet, bedre faglig utvikling, bedre trivsel, effektiviserer ressursbruken, bedre økonomi Bedre motivasjon Økt ansvarsfølelse

38 Kontaktinfo. Ketil Tokstad Senterleder/Adjunkt
Ketil Tokstad  Senterleder/Adjunkt Rissa videregående skole Vurderingsenhet Kysten 7100 Rissa Lync adresse: /  (sentralbord) Torunn Butli Rømma  leder ressurssenteret Åfjord videregående skole Åveien 8, 7170 Åfjord Lync adresse: /  (sentralbord)                                         Roar Skånøy  Ressurssenterleder Fosen videregående skole Alf Nebbs gate 14, 7160 Bjugn Lync adresse: /  (sentralbord)


Laste ned ppt "Fagbrev på jobb Åfjord Ressurssenter Åfjord vgs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google