Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseforvaltningen Assisterende fylkeslege Marit Kamøy Turnuslegekurs Buskerud, Telemark, Vestfold 21.10.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseforvaltningen Assisterende fylkeslege Marit Kamøy Turnuslegekurs Buskerud, Telemark, Vestfold 21.10.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseforvaltningen Assisterende fylkeslege Marit Kamøy Turnuslegekurs Buskerud, Telemark, Vestfold 21.10.14

2 Kjært barn… «Helsemyndighetene» «De sentrale helsemyndigheter» «Helsebyråkratiet» «Helsebyråkratene» «Helseøkonomene» «Helsejurister» «Helseinformatikk» «HELFO» «NAV» «Helsetilsynet» «Fylkesmannen» Hva er deres assosiasjoner?? Jmf. redusere byråkratiet, det voksende byråkratiet…

3 Forvaltningsoppgaver Helse- og omsorgsdepartementet FolkehelseinstituttetHelsedirektoratet Statens Helsetilsyn Gjennomføre valgt politikk på helseområdet Lovfortolkning – helselovgivningen Overvåkning/beredskap – helsefeltet Sette nasjonale faglige standarder – utredning og behandling Fagorgan – øverste faglige myndighet Rådgivning – myndigheter og befolkning Tilsyn – helse- og omsorgstjenestene til befolkningen Delegering av oppgaver – til andre forvaltningsnivåer Fylkesmennene Statens legemiddelverk Statens strålevern m.fl. Kommunal helseforvaltning Kommuneoverlegen Regjeringen Stortinget

4 Helsedirektoratet Iverksette nasjonal politikk på helseområdet Forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren Faglig rådgivning gjennom utarbeidelse av faglige retningslinjer, veiledningsmateriell og kurs Forvalte ulike tilskuddsordninger Flere underliggende organer, bl.a. SAK Oppgavene i det enkelte fylke utøves av fylkesmannen Hjemmeside: www.helsedirektoratet.no

5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Fagmyndighet på områdene smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse, rettsmedisin og rusmiddelforskning Motta og registrere meldinger og varsler etter smittevernloven Gi råd og tjenester for å forbedre folkehelsen Ha beredskap mot akutte hendelser innen særlig smittevern og miljømedisin og yter faglig støtte overfor kommunene Hjemmeside: www.fhi.no

6 Statens Helsetilsyn Har overordnet faglig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i landet Kan gi administrative reaksjoner overfor helsepersonell og virksomheter Tilsynet i det enkelte fylke utøves av fylkesmannen Har også tilsyn med barnevern og sosiale tjenester i NAV Hjemmeside: www.helsetilsynet.no

7 Fylkesmannen Kongens og regjeringens øverste representant i fylket! Følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen Utføre ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater Kontrollere kommunenes virksomhet og være klageorgan for mange kommunale vedtak Være tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene og helseforetakene Koordinere beredskapsarbeidet i fylket Samordne statlige virksomheter i fylket Høy fagkompetanse innen: o Helse og sosial o Barn og familie o Vergemål o Utdanning og barnehage o Kommunal forvaltning o Samfunnssikkerhet og beredskap o Miljøvern o Landbruk

8 Når uhellet er ute… 25 % av legene opplever en tilsynssak i løpet av karrieren o ca. 3000 hendelsesbaserte tilsynssaker pr. år o ca. 300 oversendes Statens Helsetilsyn o reaksjon i 2/3 av sakene Klagegrunnlag: o Kommunikasjon og oppfølging o Utredning og behandling o Forskrivning Reaksjoner 2013: o Advarsel - (64) o Tap av rekvireringsrett helt/delvis (6) o Tap av autorisasjon – (25) o Rusmisbruk o Faglig svikt o Atferd utenfor tjenesten o Seksuelt forhold til pasient Tilsynsrapport 2013: o https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner /tilsynsmelding/tilsynsmelding2013.pdf https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner /tilsynsmelding/tilsynsmelding2013.pdf

9 Tilsynssak Fylkesmannen mottar klage fra pasient, pårørende eller Pasient- og brukerombud på noe en lege har gjort eller ikke gjort Primærsaksbehandler (jurist) hos FM vurderer om det er grunn til å mistenke pliktbrudd på bakgrunn av informasjon som kommer fram i klage. NB! FM har lav terskel for opprettelse av tilsynssak! Sekundærsaksbehandler (lege/s.pl.) gjør vurdering av det medisinskfaglige i saken Det innhentes nødvendig informasjon fra berørte parter – lege, sykehus, andre Påklaget lege skal avgi redegjørelse, men trenger ikke å vurdere egen praksis/feil Pasient/pårørende gis mulighet til innsyn i redegjørelse og annen informasjon fra lege/sykehus Det gjøres en samlet vurdering av hvorvidt det er ytt « forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp jmf HP § 4 » – eller om det foreligger pliktbrudd Når visse kriterier er oppfylt, oversendes saken Statens Helsetilsyn for vurdering av eventuell administrativ reaksjon Saken avsluttes hos FM, eller hos Statens Helsetilsyn – eventuelt kan klage sendes Helsepersonellnemda. Mange leger tar tilsynssaker veldig tungt…. Råd dersom du opplever tilsynssak: o Overhold frister! o Redegjør ærlig! o Beklag dersom feil er begått! o Rett opp! o Svelg skammen og del!

10 Kommunal helseforvaltning Kommunene har bl.a. ansvar for: o Miljørettet helsevern o Smittevern o Beredskap o Oversikt/folkehelsetiltak o Psykisk helsevern Kommunene skal ha o Medisinskfaglig rådgiver o Smittevernlege o Beredskap

11 Kommuneoverlegen Mine oppgaver - samfunnsmedisin: o Følge opp fastlegene i bydelen + arbeidsgiver for turnuslegen o Sekretær LSU o Befaringer byggeplasser o Klage på hundebjeffing og hanegal o Dispensasjonssøknader fra støyforskriften o Rådgi i forhold til psykisk syke o Følge opp fysioterapeutene i bydelen o Ansette nye leger og fysioterapeuter o Oppdatere smittevernplan o Arrangere beredskapsøvelser o Begjære tvungen undersøkelse o Utrede helse i plansaker o Lede arbeidet med folkehelseplan o Møte politikere og frivilligheten o Planlegge smitteoppsporing o Være rådgiver ved avvik i tjenestene o Delta i prosjektarbeid og styringsgrupper o Skrive kronikker og saksinnlegg o Tilsyn med legionellautsatte virksomheter o Tverrfaglig samarbeid o Være ansikt utad o Ta imot og behandle klager på helsepersonell o Gi faglige råd til administrasjonen o Delta i samfunnsmedisinsk beredskapsvakt o Veilede leger innen smittevern og miljørettet helsevern o Arrangere vaksinasjonsdager for utsatte grupper o Være høyt og lavt for å lære om kommunen o Attestere reiseregninger og fakturaer fra fastlegene o Innspill til strategisk plan o Samtalepartner o ++ Lovpålagt rolle etter FHL & KHOL

12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Helseforvaltningen Assisterende fylkeslege Marit Kamøy Turnuslegekurs Buskerud, Telemark, Vestfold 21.10.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google