Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200211 Aksel Hn Tjora kurs.tjora.net Tre forelesninger i OR120 –Motivasjonsteorier (idag) –Makt of konflikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200211 Aksel Hn Tjora kurs.tjora.net Tre forelesninger i OR120 –Motivasjonsteorier (idag) –Makt of konflikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200211 Aksel Hn Tjora kurs.tjora.net Tre forelesninger i OR120 –Motivasjonsteorier (idag) –Makt of konflikt (23/10) –Organisasjoner og omgivelser (30/10) Forelesninger på nett

2 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200212 Motivasjon - en prosess i organisasjonen

3 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200213 Person - organisasjon

4 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200214 Hva er motivasjon? En indre psykologisk prosess som skaper en drivkraft som får oss til å handle, og som gir retning for handling og opprettholder og forsterker handlingen

5 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200215 Motivasjon Motivere: Fra ”movere”: bevege Hva er det som får oss til å foreta oss noe? Motivasjonspsykologien: –Retningen i adferd –Hva er målet for våre handlinger? –Hvilken hensikt har vi med hva vi gjør? –Intensitet i handlinger

6 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200216 Fire typer motivasjonsteorier Behovsteorier –Adferd som utløst av behov Kognitive teorier –Motivasjon som resultat av forventninger om måloppnåelse, belønningsverdi og egen ytelse Sosiale teorier –Motivasjon knyttet til rettferdighet, likhet og fordeling av goder Jobbkarakteristikamodeller –Kartlegging av faktorer i arbeidet som virker motiverende og demotiverende - dermed regne ut ”motivasjonspotensiale”

7 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200217 Behovsteorier Antar at man kan forklare handling ut fra behov –Biologiske instinkter (preprogrammert adferd) –2 hoveddrifter (Freud/Hull) - balansen er viktig Eros (livsdrift) - seksualdrift Tanatos (dødsdrift) - aggresjonsdrift Sosiale drifter anses som sekundære, dvs utledet av de to andre driftene, ved en assosiasjonslæring –Idag: psykologer antar tre hovedtyper av behov biologiske, kognitive og sosiale

8 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200218 Ulike behovsteorier Hierarkiske modeller (man dekker ett behov detter det andre) –Maslows behovshierarki –Alderfers ERG-teori - en modifisering av Maslows modell Personlighetsmodeller (ulike personer motiveres av ulike faktorer) –McClellands behovsteori

9 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200219 Maslows behovshierarki Fysiologiske behov Opplevd motivasjonsstyrke Utviklingsnivå Behov for sikkerhet Sosiale behov Behov for aktelse Behov for selv- realisering UNDERSKUDDSMOTIVER OVERSKUDDS- ELLER VEKSTMOTIVER

10 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002110 Fysiologiske behov Som menneske: –Næring –Luft –Vann –Husly Som arbeidstaker: –Lønn –Fysisk arb.miljø

11 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002111 Sikkerhet/trygghet Trygge omgivelser –Mot fysisk skade –Mot psykisk skade Sikkerhet –F.eks at man fortsatt får beholde jobben

12 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002112 Sosiale behov Kontakt med gode venner og kolleger, for støtte og aksept Samarbeid Intimitet

13 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002113 Behov for aktelse Positiv tilbakemelding etter god jobb Oppmerksomhet (synlig) Knyttet til status og prestisje

14 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002114 Selvrealisering Kunne utvikle anlegg, evner og egenskaper Realisere sine ”potensialer”

15 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002115 Problemer med Maslow Hva betyr det at et behov er tilfredsstilt (%)? Er det individuelle forskjeller? Vanskelig å påvise at man må ha tilfredsstilt et lavere behov før man jobber etter høyere behov –Kanskje man man fortrenge et behov på et lavere nivå for å prøve å oppfylle høyere behov –Flyktninger som hjelper andre flyktninger –Sultne kunstnere som ikke vil selge sin kunst

16 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002116 VVS-utlysning - eks

17 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002117 Alderfers ERG-teori Reduserer Maslows 5 behov til 3 –Eksistensbehov (E) (fysiologiske, sikkerhet) –Relasjonsbehov (R) (sosiale) –Vekstbehov (G-growth) (aktelse, selvrealisering) Behov kan være aktive på samme nivå Man kan bevege seg i begge retninger mellom behov Er fortsatt ganske generell

18 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002118 Nytten av behovsteoriene 1.De lærer oss at individuell behovsstruktur kan påvirke motivasjon, 2.At behovenes innbyrdes betydning for motivasjon kan variere, 3.At det som motiverer, kan variere fra person til person, og 4.At behovskategorier kan være nyttige når vi skal analysere motivasjon

19 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002119 McClellands behovsteori Tar utgangspunkt i ulike personligheter Fordeling av ulike behov er individuell Tre hovedtyper behov – Prestasjonsbehov har personer som tiltrekkes av å ha personlig ansvar for å løse et problem – Kontaktbehov har personer som er avhengig av å ha nær omgang med andre mennesker – Maktbehov har personer som ønsker å få gjennomslag for egne ideer og meninger

20 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002120 Prestasjonsmotivasjon McClelland er spesielt opptatt av dette To krefter bak prestasjonsmotivasjon –Håp om suksess –Frykt for å mislykkes

21 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002121 Prestasjonssituasjonen høylav høyAC lavBD HÅP OM SUKSESS FRYKT FOR NEDERLAG

22 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002122 AMK-sentraler

23 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002123 Fire typer motivasjonsteorier Behovsteorier –Adferd som utløst av behov Kognitive teorier –Motivasjon som resultat av forventninger om måloppnåelse, belønningsverdi og egen ytelse Sosiale teorier –Motivasjon knyttet til rettferdighet, likhet og fordeling av goder Jobbkarakteristikamodeller –Kartlegging av faktorer i arbeidet som virker motiverende og demotiverende - dermed regne ut ”motivasjonspotensiale”

24 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002124 Kognitiv motivasjonsteori Til nå: vi har betraktet motivasjon som basert på dypere, mer eller mindre ubevisste behov Nå: Antar mennesker som bevisste, rasjonelle, resonnerende og kalkulerende beslutningstakere Kognitiv psykologi: Man antar at handling er resultat av bevisste valg Tre ulike kognitive motivasjonsteorier –Forventningsteori –Målsettingsteori –Målstyring

25 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002125 Vrooms forventingsteori Motivasjonen er en funksjon av Forventninger: –om forholdet mellom egen anstrengelse og oppnådde prestasjoner –om forholdet mellom prestasjon og belønning Den subjektive verdien av belønningen: Valens

26 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002126 Vrooms forventingsteori motivasjon anstrengelser prestasjon belønning Evner og anlegg Hjelpe- midler valens instrumentalitet

27 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002127 Målsettingsteori Antar at intensjonen om å arbeide mot et mål er en sentral motivasjonskraft Mål –Hva vi skal gjøre –Hvordan vi skal komme dit Spesifikke mål antas å være best –Målforpliktelse (forpliktet til å følge opp) –Subjektiv mestringsevne (er det sannsynlig at man når målet?)

28 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002128 Målstyring (MBO) Utviklet fra målsettingsteori Ledelsen setter opp mål og evaluerer måloppnåelse jevnlig Tre trinn –Målsetting; leder/medarbeidere setter opp mål for neste periode –Iverksetting; medarbeider utformer tiltak –Evaluering; ved slutten av perioden; ble målet nådd?

29 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002129 Målsetting i tre trinn målsetting iverksetting evaluering Justert eller ny målsetting Evt avslutning

30 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002130 Fire typer motivasjonsteorier Behovsteorier –Adferd som utløst av behov Kognitive teorier –Motivasjon som resultat av forventninger om måloppnåelse, belønningsverdi og egen ytelse Sosiale teorier –Motivasjon knyttet til rettferdighet, likhet og fordeling av goder Jobbkarakteristikamodeller –Kartlegging av faktorer i arbeidet som virker motiverende og demotiverende - dermed regne ut ”motivasjonspotensiale”

31 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002131 Sosiale motivasjonsteorier Likeverdsteori/likhetsteori Teorien om prosedyrerettferdighet Sosial informasjonsbehandlingsteori

32 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002132 Likeverdsteori Vi strever etter likhet/balanse i ytelse/belønning Vi sammenligner vår egen belønning med de andre belønning, og motiveres av en belønning vi synes er rimelig helt til vi hører at en kollega belønnes bedre Virker begge veier –Den som synes de belønnes for mye øker innsatsen –Den som belønnes for lite reduserer innsatsen

33 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002133 Teorien om prosedyrerettferdighet Man er ikke så opptatt av fordelingen av belønning som sådan, men at prosedyrene som ligger bak oppleves som rettferdige –Hvordan tas beslutninger om opprykk, ferier o.l.? –Hvilke metoder benyttes for å vurdere ansattes innsats? –De ansatte må behandles med respekt –De må kunne forstå grunnlaget for beslutninger

34 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002134 Sosial informasjonsbehandlingsteori Våre kolleger påvirker våre meninger Negativ stemning på arbeidsplassen kan smitte over på positivt innstilt nyansatte Vår egenvurdering kan snus helt på hodet

35 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002135 En fornøyd digital nomade Eldre ansatte påvirker nyansatte Kulturutvikling

36 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002136 Fire typer motivasjonsteorier Behovsteorier –Adferd som utløst av behov Kognitive teorier –Motivasjon som resultat av forventninger om måloppnåelse, belønningsverdi og egen ytelse Sosiale teorier –Motivasjon knyttet til rettferdighet, likhet og fordeling av goder Jobbkarakteristikamodeller –Kartlegging av faktorer i arbeidet som virker motiverende og demotiverende - dermed regne ut ”motivasjonspotensiale”

37 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002137 Jobbkarakteristikamodeller Herzberg tofaktorteori Emery og Thorsruds ”psykologiske jobbkrav” Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell

38 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002138 Herzbergs tofaktorteori Motivasjonsfaktorer –Skaper trivsel dersom de er tilstede –Prestasjoner, anerkjennelse, involvering, ansvar, forfremmelse, vekst Hygienefaktorer –Kan skape mistrivsel dersom de ikke er til stede –Politikk/administrasjon, ledelse, fysiske arbeidsforhold, mellommenneskelige forhold, lønnsforhold, status, sikkerhet, privatliv

39 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002139 Herzberg vs Maslow Fysiologiske behov Opplevd motivasjonsstyrke Utviklingsnivå Behov for sikkerhet Sosiale behov Behov for aktelse Behov for selvaktualisering UNDERSKUDDSMOTIVER OVERSKUDDS- ELLER VEKSTMOTIVER HYGIENEFAKTORER Lønn - politikk - sikkerhet - relasjoner MOTIVASJONS- FAKTORER Status - vekst - ansvar

40 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002140 Hva kan skape god motivasjon? Jobbutvidelse (arbeidet i et naturlig hele) –Mekanisere repeterende og kjedelige oppgaver –Utvide jobben med flere oppgaver, jobbrotasjon Jobb-berikelse (ansvarlighet/selvstendighet) –Gi slipp på direkte kontroll av ansatte –Økt personlig ansvar, frihet og tilgang til informasjon –Gi ansatte mulighet til å utvikle seg

41 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002141 Emery og Thorsruds jobbkrav IDP (industrielt demokrati programmet) –Samarbeid mellom NAF (NHO) og LO fra rundt 1960 –Eksperimenter med ny organisering Selvstyrte grupper Gruppebasert avlønning (fast + gruppebonus) –Økt produktivitet og tilfredshet Formulert som ”psykologiske jobbkrav” i arbeidsmiljøloven fra 1977

42 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002142 Thorsrud: 6 grunnleggende behov Et rimelig nivå på utfordringer og variasjon For å kunne lære noe og fortsette læringsprosessen For et minimumsnivå av beslutningsmyndighet og eget ansvar For et minimumsnivå av sosial støtte og anseelse For å kunne relatere det en gjør i jobben til ens sosiale liv i videre forstand For å kunne se at jobben fører fram til en ønskverdig framtid (bl.a. egen vekst og utvikling)

43 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002143 Jobbkarakteristikamodell Klassifiserer og måler en jobbs motivasjonspotensial Variasjon i ferdigheter (forskjellige evner) Oppgaveidentitet (et helt stykke arbeid) Oppgavebetydning (en større mening) Autonomi (kontroll over situasjonen) Tilbakemelding (info om egne resultater) MPS = * autonomi * tilbakemelding OV + OI + OB 3

44 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002144 Fire typer motivasjonsteorier Behovsteorier –Adferd som utløst av behov Kognitive teorier –Motivasjon som resultat av forventninger om måloppnåelse, belønningsverdi og egen ytelse Sosiale teorier –Motivasjon knyttet til rettferdighet, likhet og fordeling av goder Jobbkarakteristikamodeller –Kartlegging av faktorer i arbeidet som virker motiverende og demotiverende - dermed regne ut ”motivasjonspotensiale”

45 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002145 Problemer ved modellene Man må ta hensyn til individuelle forskjeller Ulike grader av vekstbehov Ulike kunnskaper og ferdigheter Jobbtilfredshet er vanskelig å oppnå ved et negativt utgangspunkt Motivasjon er bare en liten del av kriterier for et vellykket arbeidsliv


Laste ned ppt "A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200211 Aksel Hn Tjora kurs.tjora.net Tre forelesninger i OR120 –Motivasjonsteorier (idag) –Makt of konflikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google