Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«BITAR FELL PÅ PLASS MED KUNNSKAP» VELKOMEN SOM RÅDSMEDLEM I DEN NORSKE KYRKJA Vald til å styre, Del 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«BITAR FELL PÅ PLASS MED KUNNSKAP» VELKOMEN SOM RÅDSMEDLEM I DEN NORSKE KYRKJA Vald til å styre, Del 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 «BITAR FELL PÅ PLASS MED KUNNSKAP» VELKOMEN SOM RÅDSMEDLEM I DEN NORSKE KYRKJA Vald til å styre, Del 1

2 INFORMASJON OG OPPLÆRING FOR NYVALDE FELLESRÅD/ SOKNERÅDRÅD I KOMMUNAR MED EITT SOKN Del 1: Rådsarbeid Ei innføring i lokale oppgåver og utfordringar, ved kyrkjeverja. Del 2: Rådsarbeid Eit regionalt KA-kurs om aktuelle utfordringar, om det som er mogleg å få til, og kyrkjepolitikk. 2 Vald til å styre

3 LITT HISTORIKK 1920Sokneråd 1933Bispedømmeråd 1969Kyrkjeråd 1984Kyrkjemøte 1996 Kyrkjeleg fellesråd 3 Vald til å styre

4 VALD TIL Å SITJE I RÅD Eit kollektivt og individuelt ansvar Møte på møta Delta i behandling av saker Fatte vedtak Kollektivet forplikta på vedtak. «Regler om formene for menighetsrådets og fellesråds virksomhet» Lovsamling for Dnk 6.1. 4 Vald til å styre

5 SOM RÅDSMEDLEMER Kan de påvirke Kan de være lyttepost Skal de prioritere Skal de styre Skal de utøve myndigheit 5 Vald til å styre

6 TO ORGAN I SOKNET 6 Sokneråd (SR) Ansvar for strategisk utvikling av kyrkjelyden. Vedtek mål og planar. Organiserer aktivitetar. Vedtek lokale planar for kyrkjeleg undervisning, diakoni og kyrkjemusikk. Vedtek lokal grunnordning for gudstenestelivet. Har ansvar for bruk og utleige av kyrkja. Vedtek formål for kyrkjeoffer. Førebur saker for kyrkjelydsmøtet. Kyrkjeleg fellesråd (FR) Ansvar for rammevilkåra for sokna i kommunen. Vedtek mål og planar for den kyrkjeleg verksemda i kommunen. Forvaltar kommunale og statlege tilskott. Er arbeidsgivar. Forvaltar kyrkjer og kyrkjegardar/ gravplassar. Forvaltar sokna sine interesser opp mot kommunen. Samarbeidsorgan for sokna. NN SOKN NN SOKN Vald til å styre

7 TO ARBEIDSGIVARLINER I KYRKJA 77 Departementet Biskop Prost Kyrkjelydsprest Fellesrådet Dagleg leiar/ kyrkjeverje Kantor Sekretær Kyrkjegardsarb. / Kyrkjetjenar Bispedømmeråd Kongen Kateket Kyrkjelydspedagog Vald til å styre

8 LOV- OG REGELVERK I KYRKJA Grunnloven Kyrkjeleg lovverk: - Kongelege resolusjoner - Kyrkjelova - Gravferdslova - Forskrifter Anna aktuelt lovverk: - Arbeidsmiljølova og anna arbeidsrettsleg lovverk - Kulturminnelova - Plan- og bygningslova - Offentleglova og forvaltningslova 8 Vald til å styre

9 KYRKJELEG FELLESRÅD SINE OPPGÅVER Kirkeloven § 14: a)bygging, drift og vedlikehold av kirker, b)anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder, c)opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, d)anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, e)administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, f)- - - g)anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. kyrkjelova kirkeloven 9 Vald til å styre

10 ARBEIDSGIVARANSVAR Fellesrådet er arbeidsgivar for alle unntatt: – Statstilsette prestar – Soknerådstilsette 10 Vald til å styre

11 FELLESRÅDET SINE TILSETTE 11 NN kyrkjeleg fellesråd Kantor / Organist -total stillingsressurs Kyrkjetjenar -total stillingsressurs Undervisning - total stillingsressurs Adm. stillingar - total stillingsressurs Kyrkjegards- arbeidere - total stillingsressurs Diakoni - total stillings- ressurs Kyrkjeverja Vald til å styre

12 FELLESRÅDET SOM ARBEIDSGIVAR Forvaltar personalressursane Er forplikta på lov- og avtaleverk Delegerer ansvar til dagleg leiar/ kyrkjeverje Har gitt KA fullmakt til å inngå og si opp tariffavtalar 12 Vald til å styre

13 FELLESRÅDET SITT BYGNINGSANSVAR Kyrkjer Andre bygg Inventar Kontor for fellesrådstilsette og prestar 13 Vald til å styre

14 FELLESRÅDET SITT GRAVFERDSANSVAR To roller: Gravferdsmyndigheit for alle - uansett trus- og livssyn. Legge til rette for gravferdsseremoni for Den norske kyrkjas medlemmer. 14 Vald til å styre

15 ØKONOMIEN TIL NN KYRKJELEG FELLESRÅD 15 Vald til å styre

16 FELLESRÅDET SINE INNTEKTER 16 Valgt til å styre

17 FELLESRÅDET SINE UTGIFTER 17 Valgt til å styre

18 ØKONOMIHJULET I FELLESRÅDET 18 15. Februar: Administrasjonen legg fram rekneskap. Februar: Fellesrådet behandlar rekneskap og årsrapport. 1. Mars: Årsrekneskap og årsrapport vedtekne av rådet. Mai / Juni Økonomi/ Handlingsplan for komande 4 år. Budsjettframlegg til kommunen. Desember / Januar: Årsbudsjett. Vald til å styre

19 STRATEGISK RESSURSARBEID Bygg Anlegg Inventar i kyrkje og kapell Kontorplassar / utstyr/ IKT Utstyr til kyrkjegard/ gravplassverksemda 19 Menneske Vald til å styre

20 PLANARBEID Fellesrådet må: ha kunnskap om eiga verksemd gjere val fordele ressursar utarbeide årsplanar utarbeide/rullere langtidsplanar 20 Vald til å styre

21 KOMMUNEN SITT ØKONOMISKE ANSVAR Kirkeloven § 15. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 21 Vald til å styre

22 PLAN- OG ØKONOMIPROSESSEN 22 Årsbudsjett Kommunens økonomiplan og budsjett Plan etter §14 fellesrådet Plan etter § 9 soknerådet Vald til å styre

23 UTFORDRINGAR – Rådet vil bli utfordra til å tenke langsiktig om Den norske kyrkja – Rådet vil bli høyringsinstans ved framlegg til framtidig kyrkjeordning – Rådet vil bli utfordra på bruk av ressursar 23 Vald til å styre

24 Kva blir viktig for vårt råd dei neste 4 åra? «Drammensfilmen» 24 Valgt til å styre

25 VIDARE KURSTILBOD: KA-kurs med meir om kyrkjeleg fellesråd sine oppgåver: dato: ………………. stad: ………………. Bispedømmekontoret arrangerar eigne kurs om soknerådet sine oppgåver (kyrkjelova § 9) 25 Vald til å styre


Laste ned ppt "«BITAR FELL PÅ PLASS MED KUNNSKAP» VELKOMEN SOM RÅDSMEDLEM I DEN NORSKE KYRKJA Vald til å styre, Del 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google