Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 7.februar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 7.februar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 7.februar 2012

2 Kirken i lokalsamfunnet Utvikling fra 1100-tallet Lokalsamfunnet involvert Reformasjon 1537 Skole- og fattigdomsvesen Kommuneloven 1837 Kirkekassa Arbeidsgiver for krkl.ans. Kirkeloven 1996 Kirkelig fellesråd, rettsl.sub. Kommunalt rammebidrag Grunnlovsendring 2012 …

3 Kirkens todelte myndighetsområde 33 Departementet Biskop Prost Menighetsprest Fellesrådet Daglig leder/ kirkeverge KirketjenerKateket Kirkegårdsa rbeider Bispedømmeråd Kongen Menighetsarbeider Kantor Diakon

4 Soknet (grunnenheten i Dnk) har to juridiske organ: Menighetsrådene 10 folkevalgte (hvert 4de år) Ansvar for strategisk menighetsutvikling. Vedtar mål og planer. Organiserer aktiviteter. Vedtar lokale planer for kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk. Vedtar lokal grunnordning for gudstjenestelivet. Ansvar for bruk og utleie av kirken. Vedtar kirkeofferformål. Forbereder saker for menighetsmøtet. Fellesrådet (DKF) 8 repr.+ kommunal repr. + prost Sørger for rammebetingelser for soknene i kommunen. Vedtar mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. Forvalter kommunale og statlige tilskudd. Er arbeidsgiver. Forvalter kirker og kirkegårder/ gravplasser. Ivaretar soknenes interesser overfor kommunen. Samarbeidsorgan for soknene. 8 stk. SOKN 8 stk. SOKN

5 Kirkeloven § 14. ”Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: bygging, drift og vedlikehold av kirker, anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder, opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring….”

6 Drammen kirkelige fellesråd 1.Kirkebyggforvaltning 10 kirker (6 vernede) 2.Gravferd og gravplassforvaltning 8 kirkegårder 5 gravkapell Krematorium 3.Menighetsforvaltning for Dnk (arbeidsgiveransvar og drift) 115 ansatte 3 barnehager 2 eldresenter

7 Gravferdsforvaltning Resultater: –1015 utførte kremasjoner (også utenbys) (72% krem.) –577 kirke- eller kapellseremonier (419 med urner) –Livssynsnøytralt gravkapell Utfordringer: –Tilstrekkelige antall gravplasser i bydelenes nærområder –Tilpasning til nye kulturer med andre tros- og livssyn –Gravferdsbrosjyre på ulike språk for innbyggerne i Drammen

8 Gravplasser Resultater: –Utvidelse og rehabilitering av kirkegårder –Navnet minnelund, nye gravferdsordninger Utfordringer: –Vedlikehold og utskiftinger på kirkegårdene –Gravplassplan for byen / Bevaringsplan –Trenger ett nytt årsverk, jfr. utredn.

9 Kirker / kulturbygg Resultater –Rehabilitert alle vernede kirker –Livssynsnøytralt krematoriekapell –Sikkerhet (brann, vann, elektr., tyveri) Utfordringer: –Årlig vedlikehold og allmenn tilgjengelighet –Omfattende lekkasjer på takene til Konnerud og Åssiden kirker –Vern av kulturbygg som brukslokaler

10 Menighetsarbeid –Møtesteder / gudstjenester –Frivillighet / fellesskap –Barnetreff / Trosopplæring –Innvandrerarbeid / integrering –Eldretreff / omsorgsarbeid –Mat / velferd / tilhørighet –Besøkstjeneste –Ungdomsklubb –Korsang

11 Utdrag av kirkelig årsstatistikk Årsbudsjett: 44 mill., hvorav 28 mill fra kommunen Forvalter 73 årsverk med 115 ansatte Aktivitet 2010: Antall Ant deltakere Vigsler 83 Gravferder 448 (87% av døde i Drm.) Dåp 357 (50% av fødte) Konfirmasjon 363 (100% av døpte) Konserter 92 17 564 Gudstjenester 695 59 208 Korgrupper 21 493 Frivillige medarbeidere 1 254 I tillegg kommer mange ulike typer samlinger innen bla.a. eldrearbeid og ungdomsarbeid

12 Kirkelig fellesråd i framtiden Den norske kirke vil: fortsatt være en åpen folkekirke, - styrt av lokale kirkepolitikere være juridisk og praktisk forankret i lokalsamfunnet bidra til å gi lokalsamfunnet identitet og menneskelige verdier

13 Kirkelig fellesråd i framtiden Drammen kirkelige fellesråd vil: følge opp at kirkebygningene bevares som viktige kulturhistorisk symbol- og identitetsbærere i nærmiljøet, og kan brukes som seremonilokaler i generasjoner følge opp at gravferdsordningen tar hensyn til tros- og livssynsmangfoldet i Drammen, og at gravplassene er verdige og godt ivaretatte parkanlegg for befolkningen

14 Kirkelig fellesråd i framtiden Drammen kirkelige fellesråd baserer seg på: at Drammen kommune fortsatt har en sentral rolle i forhold til kirken at både forventninger om, og etterspørsel etter kirkelige handlinger og verdige gravferder, fortsetter å være stabilt, og uavhengig av størrelsen på medlemsmassen at lokalkirken bygger nettverk og lokal tilhørighet gjennom folkevalgte, ansatte og frivillige

15 Kirkelig fellesråd i framtiden Drammen kirkelige fellesråd basere seg på (videre): at menighetene fortsatt vil ha profesjonelle og frivillige i arbeidet med omsorg, nærhet, oppvekst, helse og kultur for Drammens befolkning at menighetsansatte har god beredskap og kompetanse på oppfølging av ulike livssituasjoner og kriser at Drammen kommune ønsker et utstrakt samarbeid med kirken for å gjøre Drammen til et godt sted å leve

16 Den norske kirke i Drammen ønsker å være med på å gjøre Drammen til et godt sted å leve for alle innbyggerne


Laste ned ppt "Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 7.februar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google