Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for nye menighetsråd 2009 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for nye menighetsråd 2009 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for nye menighetsråd 2009 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan

2 Kurs for nye menighetsråd 2009 2 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Virksomhetsidé Hva er vårt oppdrag, vår misjon som menighet? Prioriteringer kan formuleres i en virksomhetsstrategi som inneholder kort og presis beskrivelse av: HVA vi vil gjøre, for HVEM skal vi gjøre det, HVORDAN vil vi gjøre det og NÅR skal vi gjøre det?

3 Kurs for nye menighetsråd 2009 3 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Visjon og strategiplan for Den norske kirke 2009 – 2014 vedtatt av Kirkemøtet: I Kristus, nær livet -en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke Hva innebærer denne visjonen for virksomheten i vår menighet?

4 Kurs for nye menighetsråd 2009 4 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Din plass i menighetsrådet Hvilke tanker har DU i forhold til ditt engasjement i menigheten og menighetsrådet? Hvilke oppgaver ser DU som viktige? Hva ønsker DU å bidra med i menighetsrådet? Hva ønsker DU å prioritere i MR de neste to årene?

5 Kurs for nye menighetsråd 2009 5 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Virksomhetsledelse Et hellig ansvar, et annerledes styre, med en åndelig dimensjon. Menighetsrådet er menighetens styringsorgan og strategiorgan. Under de strategiske valg bør det ligge visjoner om hvor vi vil. Visjoner uten strategiske konsekvenser er ikke mye verdt. Strategiske valg uten visjonære begrunnelser skaper liten begeistring.

6 Kurs for nye menighetsråd 2009 6 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede

7 Kurs for nye menighetsråd 2009 7 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Nøkkeltall fra 2008-statistikken (ca-tall): Medlemmer av Den norske kirke: 3,9 mill. Døpte: 43 000 Konfirmanter: 42 000 Kirkelige vigsler: 10 000 Gravferder: 38 000 Totalt antall gudstjenester: 67 500 Utmeldte: 7 000 Innmeldte: 1 000 1278 sokn/menigheter 424 kirkelige fellesråd 11 bispedømmer 104 prostier 1600 kirker 8000 ansatte

8 Kurs for nye menighetsråd 2009 8 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets formålsparagraf Kirkeloven § 9: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

9 Kurs for nye menighetsråd 2009 9 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar Menighetsrådet er styrings- og strategiorgan med ansvar for det kristelige livet i soknet. Blant de aller viktigste oppgavene er: Kirkelig undervisning Diakoni Kirkemusikk Gudstjenesteliv i samarbeid med prest Barne- og ungdomsarbeid Rekruttering og organisering av frivillige

10 Kurs for nye menighetsråd 2009 10 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets konkrete oppgaver i følge kirkeloven: Bestemme hva kirkeofringene skal gå til Opprette stillinger (med fellesrådets godkjenning) Avgi uttalelse ved tilsetting av prest, prost og biskop Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr Vedta utleie av kirken Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet Forberede og gjennomføre kirkevalget Avgi rapporter og lignende til kirkelige myndigheter

11 Kurs for nye menighetsråd 2009 11 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Kirkelig fellesråd (FR) Et serviceorgan som sørger for gode rammevilkår for soknenes virksomhet Ulike modeller for organisering Et fellesråd i hver kommune, med representanter for alle menighetsråd Ettsogns kommuner er både MR og FR Sammenslåing av FR-funksjonen i flere kommuner, i prostistyrer, regionsstyrer eller kirkestyrer.

12 Kurs for nye menighetsråd 2009 12 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Fellesrådets oppgaver og ansvar: Administrative og økonomiske oppgaver Mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen Arbeidsgiveransvar (tilsettinger, stillingsbeskrivelser osv) Fremme samarbeid mellom soknene og ivareta soknenes ansvar overfor kommunen Bygging, drift og vedlikehold av kirker Forvaltning av kirkegårder

13 Kurs for nye menighetsråd 2009 13 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Forholdet mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd Hvordan kan vi i MR på best mulig måte bruke fellesrådet? Hvordan kan vi gjøre fellesrådet til en arena for fellesløsninger og felles ressursforvaltning? Hvordan skal vi i MR kommunisere hva vi ønsker å prioritere og satse på? Hvordan kan vi skille mellom de ulike oppgavene i MR og FR? Hvordan kan vi som MR og FR ivareta de ulike funksjonene på best mulig måte?

14 Kurs for nye menighetsråd 2009 14 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Sokneprestens oppgaver/ansvar Soknepresten leder prestetjenesten i soknet, og prosten leder prestetjenesten i prostiet Ansvar for forkynnelsen og sakramentforvaltningen Holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger Utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring Utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og besøke syke Utføre forkynnerarbeid Annet menighetsbyggende arbeid

15 Kurs for nye menighetsråd 2009 15 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede

16 Kurs for nye menighetsråd 2009 16 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Satsingsområder og planarbeid

17 Kurs for nye menighetsråd 2009 17 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Satsingsområder 2009-2014 Diakoni – ny plan fra 2008 Bærekraftreform – styrking av Dnks engasjement for miljø, klima og rettferd Trosopplæringsreform – ny plan 2009 Kirke for 18-30 år – ”Myndig tro – mangfoldig fellesskap” Gudstjenesteliv – gudstjenestereform Samisk kirkeliv – ny plan 2010 Kirkemusikk – plan vedtatt 2008 Kultur – ”Kunsten å være kirke” Demokratireformen - avklaring forholdet stat/kirke

18 Kurs for nye menighetsråd 2009 18 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Tverrgående perspektiver som skal prege alt lokalt planarbeid: Misjon – gå og lær dem –størst av alt! Menneskeverd og menneskerettigheter Kjønn og likestilling Kulturelt mangfold og urfolks rettigheter Kontakt og samarbeid med andre kirker Vår plass i den verdensvide kirke Tilrettelegging for, og inkludering av mennesker med fysiske funksjonshemminger og utviklingshemminger Rekruttering og frivillighet

19 Kurs for nye menighetsråd 2009 19 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Styrking av det frivillige arbeidet Menighetsrådet er et viktig frivillighetsarbeid! Bevisstgjøring rundt frivillighet - kartlegging Det er få ansatte i kirken, arbeidet er avhengig av ulike frivillige medarbeidere Hvordan oppmuntre, ivareta og utruste frivillige medarbeidere? Tidsbegrenset engasjement og medarbeiderfester kan oppmuntre til frivillig medarbeiderskap Ingen menighet kan gjøre alt på en gang, men vær åpen for og konstruktiv i møte med initiativ fra frivillige

20 Kurs for nye menighetsråd 2009 20 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Møter i menighetsrådet De grunnleggende regler som gjelder for rådet finnes i kirkeloven §§ 8, 9, 28, 30 og 38 og i virksomhetsreglene (Vedlegg i Håndboka)

21 Kurs for nye menighetsråd 2009 21 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Møteteknikk En god møtestruktur er avgjørende for gode møter Unngå ørkenvandling, sørg for framdrift i møtet Innkalling og sakspapirer Tidspunkt og sted som passer for alle Et møterom hvor alle blir sett og hørt Bruk Arbeidsutvalget (AU) aktivt til saksforberedelser Drøft med jevne mellomrom hvordan rådsmedlemmene synes møteopplegg, saksliste og møteledelse fungerer

22 Kurs for nye menighetsråd 2009 22 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Møter i menighetsrådet Tenk på forholdet mellom saksbehandling og strategisk ledelse Vær opptatt av at også mindretallets anliggender skal ivaretas Konsensus-prinsippet Rådet bør arbeide seg fram til standpunkter og strategivalg hele menighetsrådet kan stille seg bak

23 Kurs for nye menighetsråd 2009 23 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Starten på arbeidet for menighetsrådet Hva er rådets ansvar og hovedoppgaver? Hva var satsingsområder i forrige periode? Hva er behovet i vår menighet nå? Har det skjedd endringer i vårt lokalsamfunn den siste tiden som utfordrer oss spesielt? Hvordan skal vi involvere de ansatte i vårt arbeid? Kartlegg kompetansen til rådets medlemmer

24 Kurs for nye menighetsråd 2009 24 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Mer informasjon: Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd Den norske kirkes lovsamling www.kirken.no

25 Kurs for nye menighetsråd 2009 25 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede


Laste ned ppt "Kurs for nye menighetsråd 2009 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google