Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menighetsrådet som styringsorgan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menighetsrådet som styringsorgan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Menighetsrådet som styringsorgan
Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan

2 Virksomhetsidé Hva er vårt oppdrag, vår misjon som menighet? Prioriteringer kan formuleres i en virksomhetsstrategi som inneholder kort og presis beskrivelse av: HVA vi vil gjøre, for HVEM skal vi gjøre det, HVORDAN vil vi gjøre det og NÅR skal vi gjøre det?

3 Visjon og strategiplan
for Den norske kirke 2009 – 2014 vedtatt av Kirkemøtet: I Kristus, nær livet en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke Hva innebærer denne visjonen for virksomheten i vår menighet?

4 Din plass i menighetsrådet
Hvilke tanker har DU i forhold til ditt engasjement i menigheten og menighetsrådet? Hvilke oppgaver ser DU som viktige? Hva ønsker DU å bidra med i menighetsrådet? Hva ønsker DU å prioritere i MR de neste to årene?

5 Virksomhetsledelse Et hellig ansvar, et annerledes styre, med en åndelig dimensjon. Menighetsrådet er menighetens styringsorgan og strategiorgan. Under de strategiske valg bør det ligge visjoner om hvor vi vil. Visjoner uten strategiske konsekvenser er ikke mye verdt. Strategiske valg uten visjonære begrunnelser skaper liten begeistring.

6 Ungdommens kirkemøte og ungdomsrådet i tillegg.

7 1278 sokn/menigheter 424 kirkelige fellesråd 11 bispedømmer
104 prostier 1600 kirker 8000 ansatte Nøkkeltall fra 2008-statistikken (ca-tall): Medlemmer av Den norske kirke: 3,9 mill. Døpte: Konfirmanter: Kirkelige vigsler: Gravferder: Totalt antall gudstjenester: Utmeldte: 7 000 Innmeldte: 1 000

8 Menighetsrådets formålsparagraf
Kirkeloven § 9: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

9 Menighetsrådets oppgaver og ansvar
Menighetsrådet er styrings- og strategiorgan med ansvar for det kristelige livet i soknet. Blant de aller viktigste oppgavene er: Kirkelig undervisning Diakoni Kirkemusikk Gudstjenesteliv i samarbeid med prest Barne- og ungdomsarbeid Rekruttering og organisering av frivillige

10 Menighetsrådets konkrete oppgaver
i følge kirkeloven: Bestemme hva kirkeofringene skal gå til Opprette stillinger (med fellesrådets godkjenning) Avgi uttalelse ved tilsetting av prest, prost og biskop Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr Vedta utleie av kirken Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet Forberede og gjennomføre kirkevalget Avgi rapporter og lignende til kirkelige myndigheter

11 Kirkelig fellesråd (FR)
Et serviceorgan som sørger for gode rammevilkår for soknenes virksomhet Ulike modeller for organisering Et fellesråd i hver kommune, med representanter for alle menighetsråd Ettsogns kommuner er både MR og FR Sammenslåing av FR-funksjonen i flere kommuner, i prostistyrer, regionsstyrer eller kirkestyrer.

12 Fellesrådets oppgaver og ansvar:
Administrative og økonomiske oppgaver Mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen Arbeidsgiveransvar (tilsettinger, stillingsbeskrivelser osv) Fremme samarbeid mellom soknene og ivareta soknenes ansvar overfor kommunen Bygging, drift og vedlikehold av kirker Forvaltning av kirkegårder

13 menighetsråd og kirkelig fellesråd
Forholdet mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd Hvordan kan vi i MR på best mulig måte bruke fellesrådet? Hvordan kan vi gjøre fellesrådet til en arena for fellesløsninger og felles ressursforvaltning? Hvordan skal vi i MR kommunisere hva vi ønsker å prioritere og satse på? Hvordan kan vi skille mellom de ulike oppgavene i MR og FR? Hvordan kan vi som MR og FR ivareta de ulike funksjonene på best mulig måte?

14 Sokneprestens oppgaver/ansvar
Soknepresten leder prestetjenesten i soknet, og prosten leder prestetjenesten i prostiet Ansvar for forkynnelsen og sakramentforvaltningen Holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger Utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring Utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og besøke syke Utføre forkynnerarbeid Annet menighetsbyggende arbeid

15 Fellesrådet: Ansvar for økonomi!

16 Satsingsområder og planarbeid

17 Satsingsområder 2009-2014 Diakoni – ny plan fra 2008
Bærekraftreform – styrking av Dnks engasjement for miljø, klima og rettferd Trosopplæringsreform – ny plan 2009 Kirke for år – ”Myndig tro – mangfoldig fellesskap” Gudstjenesteliv – gudstjenestereform Samisk kirkeliv – ny plan 2010 Kirkemusikk – plan vedtatt 2008 Kultur – ”Kunsten å være kirke” Demokratireformen - avklaring forholdet stat/kirke

18 Tverrgående perspektiver som skal prege alt lokalt planarbeid:
Misjon – gå og lær dem –størst av alt! Menneskeverd og menneskerettigheter Kjønn og likestilling Kulturelt mangfold og urfolks rettigheter Kontakt og samarbeid med andre kirker Vår plass i den verdensvide kirke Tilrettelegging for, og inkludering av mennesker med fysiske funksjonshemminger og utviklingshemminger Rekruttering og frivillighet

19 Styrking av det frivillige arbeidet
Menighetsrådet er et viktig frivillighetsarbeid! Bevisstgjøring rundt frivillighet - kartlegging Det er få ansatte i kirken, arbeidet er avhengig av ulike frivillige medarbeidere Hvordan oppmuntre, ivareta og utruste frivillige medarbeidere? Tidsbegrenset engasjement og medarbeiderfester kan oppmuntre til frivillig medarbeiderskap Ingen menighet kan gjøre alt på en gang, men vær åpen for og konstruktiv i møte med initiativ fra frivillige

20 Møter i menighetsrådet
De grunnleggende regler som gjelder for rådet finnes i kirkeloven §§ 8, 9, 28, 30 og 38 og i virksomhetsreglene (Vedlegg i Håndboka)

21 Møteteknikk En god møtestruktur er avgjørende for gode møter
Unngå ørkenvandling, sørg for framdrift i møtet Innkalling og sakspapirer Tidspunkt og sted som passer for alle Et møterom hvor alle blir sett og hørt Bruk Arbeidsutvalget (AU) aktivt til saksforberedelser Drøft med jevne mellomrom hvordan rådsmedlemmene synes møteopplegg, saksliste og møteledelse fungerer

22 Møter i menighetsrådet
Tenk på forholdet mellom saksbehandling og strategisk ledelse Vær opptatt av at også mindretallets anliggender skal ivaretas Konsensus-prinsippet Rådet bør arbeide seg fram til standpunkter og strategivalg hele menighetsrådet kan stille seg bak

23 Starten på arbeidet for menighetsrådet
Hva er rådets ansvar og hovedoppgaver? Hva var satsingsområder i forrige periode? Hva er behovet i vår menighet nå? Har det skjedd endringer i vårt lokalsamfunn den siste tiden som utfordrer oss spesielt? Hvordan skal vi involvere de ansatte i vårt arbeid? Kartlegg kompetansen til rådets medlemmer

24 Mer informasjon: Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd
Den norske kirkes lovsamling

25


Laste ned ppt "Menighetsrådet som styringsorgan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google