Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling Daglig leder i menighet – i relasjon til menighetsråd, fellesråd og medarbeidere Grete Ellingsen Aaby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling Daglig leder i menighet – i relasjon til menighetsråd, fellesråd og medarbeidere Grete Ellingsen Aaby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling Daglig leder i menighet – i relasjon til menighetsråd, fellesråd og medarbeidere Grete Ellingsen Aaby – MF 220314

2

3  Prosjekt i perioden 2004 -2007. Hadde som målsetning å skape større samhandling, mer effektiv bruk av menneskelige ressurser og tydeligere ledelse og ansvar.  Få til så mye samordning som mulig innenfor gjeldende regelverk  Målgruppen for prosjektet var alle ansatte i Asker kirkelige fellesråd og Oslo bispedømmeråd med Asker prosti som arbeidssted. Askerprosjektet

4 •Menighetsrådets plass i ledelsesapparatet •Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd. Felles forståelse for prioriteringer. •Samhandling i stab •Avklaring av roller og samspill mellom tredelt ledelse (menighetsråd, daglig leder og sokneprest) •Fagstillingene – hvordan utnytte ressursene annerledes, mer spisset og på tvers Saksområder i Askerprosjektet

5  Lederforum – prost og kirkesjef  Samarbeidsforum – prost og kirkesjef, sokneprester og daglige ledere i menighet  Daglig leder forum – kirkesjef og daglige ledere  Presteforum – prost og prester i prostiet  Fagforum – de ulike fagstillingene i menighetene møtes i egne forum Samarbeidsfora i Askerkirken:

6  Asker menighet ble med i MUV høsten 2012  Daglig leder med i styringsgruppen sammen med sogneprest og representanter fra menighetsråd og menighet  Jobbet med tidslinje og gullgraving (hva har gjort oss til den menigheten vi er i dag?)  Jobbet med menighetskart  Gjennomført spørreundersøkelse  Jobbet med handlingsplaner Prosjekt menighetsutvikling - MUV

7  har et positivt forhold til sin lokale kirke og dens allsidige arbeid, uavhengig av personlig kristen tro.  opplever at kirken står spesielt sterkt som tradisjonsbærer og markør ved viktige begivenheter i livet.  har et markert ønske om tilbud om samtale om tro. MUV – Hva mener folk om den lokale kirken?

8  Stillingens formål:  «1. Daglig leder har det administrative ansvaret for menighetsrådets virksomhet og skal lede virksomheten på en slik måte at menighetsrådet kan utføre de oppgavene som følger av lovverk og kirkelige organers vedtak og bestemmelser. Daglig leder er arbeidsgivers (fellesrådet) representant på arbeidsstedet og har ansvar for rådets lovpålagte oppgaver.  2. Daglig leder skal sørge for at menighetens arbeid er hensiktsmessig organisert og at vedtatte mål kan nås innenfor fastlagte rammer» Daglig leder rollen

9 I Asker sokn har vi 7 fellesrådsansatte  daglig leder,  sekretær,  kirketjener (60 %),  kantor (80 %),  kateket,  trosopplærer  diakon (menighetsfinanisert). Prestelinjen består av sokneprest og kapellan. Ansatte i Asker sokn

10 Ledelse – legge til rette for god samhandling og kommunikasjon  Helhetstenkning  Strategisk tenkning  God ressursforvaltning  God samhandling  God kommunikasjon internt i stab, mellom stab og menighetsråd og mellom stab og frivillige

11 Erfaringer: Allsidig jobb!

12  Todelt ledelse utfordrende  Ledelse ikke anerkjent som et fag i seg selv på lik linje med andre kirkefag  Formell ledelse – uformell ledelse. Erfaringer: Legitimitet som leder

13 Bruker mye tid på rolleavklaringer mellom  menighetsråd - fellesråd  stab – frivillige  DL – fagansatt  DL - sokneprest  DL – menighetsråd  stab – menighetsråd Erfaringer: Rolleuklarheter

14  Ansvarsforholdet mellom fellesråd og menighetsråd gjenstand for diskusjon i menighetsrådet.  Manglende forståelse for at arbeidsfordelingen er til for å frigjøre tid – redd for å ikke få bestemme. Erfaringer: Forholdet mellom rådene

15  Som mellomleder med stort ansvar er det mange vi skal forholde oss til – med ulike ønsker og motstridende behov  Ansvar for økonomi og ressursforvaltning – uriaspost  Mange praktiske oppgaver som må ivaretas – «Hverdagsledelse»  Nedbygging av kirketjener/vaktmesterfunksjon og administrative funksjoner til fordel for «forkynnende stillinger» - mangler viktige støttefunksjoner som er nødvendig for å utøve god overordnet ledelse Erfaringer: Balansekunst og skvis

16  MUV gir anledning til å sette av tid til analyse og strategisk tenkning  Styringsgruppen sammensatt på tvers av stab, råd og frivillige – spennende gruppe for refleksjon. Medforskerne gode bidragsytere.  Inspirerende å møte de andre menighetene i MUV  Utfordrende å involvere menighetsråd, stab og menigheten for øvrig – nødvendig for at MUV ikke bare blir en spennende tankeprosess for styringsgruppen. Ledelse og MUV

17 Kirkeledelse - erfaringer Ulik faglig bakgrunn hos de ansatte beriker arbeidsplasser og skaper bedre grunnlag for beslutninger Tør vi gå nye veier i rekrutteringen av ledere i Kirken?


Laste ned ppt "Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling Daglig leder i menighet – i relasjon til menighetsråd, fellesråd og medarbeidere Grete Ellingsen Aaby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google