Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling
Daglig leder i menighet – i relasjon til menighetsråd, fellesråd og medarbeidere Grete Ellingsen Aaby – MF

2

3 Askerprosjektet Prosjekt i perioden Hadde som målsetning å skape større samhandling, mer effektiv bruk av menneskelige ressurser og tydeligere ledelse og ansvar.   Få til så mye samordning som mulig innenfor gjeldende regelverk Målgruppen for prosjektet var alle ansatte i Asker kirkelige fellesråd og Oslo bispedømmeråd med Asker prosti som arbeidssted.

4 Saksområder i Askerprosjektet
• Menighetsrådets plass i ledelsesapparatet • Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd. Felles forståelse for prioriteringer. • Samhandling i stab • Avklaring av roller og samspill mellom tredelt ledelse (menighetsråd, daglig leder og sokneprest) • Fagstillingene – hvordan utnytte ressursene annerledes, mer spisset og på tvers

5 Samarbeidsfora i Askerkirken:
Lederforum – prost og kirkesjef Samarbeidsforum – prost og kirkesjef, sokneprester og daglige ledere i menighet Daglig leder forum – kirkesjef og daglige ledere Presteforum – prost og prester i prostiet Fagforum – de ulike fagstillingene i menighetene møtes i egne forum

6 Prosjekt menighetsutvikling - MUV
Asker menighet ble med i MUV høsten 2012 Daglig leder med i styringsgruppen sammen med sogneprest og representanter fra menighetsråd og menighet Jobbet med tidslinje og gullgraving (hva har gjort oss til den menigheten vi er i dag?) Jobbet med menighetskart Gjennomført spørreundersøkelse Jobbet med handlingsplaner

7 MUV – Hva mener folk om den lokale kirken?
har et positivt forhold til sin lokale kirke og dens allsidige arbeid, uavhengig av personlig kristen tro. opplever at kirken står spesielt sterkt som tradisjonsbærer og markør ved viktige begivenheter i livet. har et markert ønske om tilbud om samtale om tro.

8 Daglig leder rollen Stillingens formål:
«1. Daglig leder har det administrative ansvaret for menighetsrådets virksomhet og skal lede virksomheten på en slik måte at menighetsrådet kan utføre de oppgavene som følger av lovverk og kirkelige organers vedtak og bestemmelser. Daglig leder er arbeidsgivers (fellesrådet) representant på arbeidsstedet og har ansvar for rådets lovpålagte oppgaver. 2. Daglig leder skal sørge for at menighetens arbeid er hensiktsmessig organisert og at vedtatte mål kan nås innenfor fastlagte rammer»

9 Ansatte i Asker sokn I Asker sokn har vi 7 fellesrådsansatte
daglig leder, sekretær, kirketjener (60 %), kantor (80 %), kateket, trosopplærer diakon (menighetsfinanisert). Prestelinjen består av sokneprest og kapellan.

10 Ledelse – legge til rette for god samhandling og kommunikasjon
Helhetstenkning Strategisk tenkning God ressursforvaltning God samhandling God kommunikasjon internt i stab, mellom stab og menighetsråd og mellom stab og frivillige

11 Erfaringer: Allsidig jobb!

12 Erfaringer: Legitimitet som leder
Todelt ledelse utfordrende Ledelse ikke anerkjent som et fag i seg selv på lik linje med andre kirkefag Formell ledelse – uformell ledelse.  

13 Erfaringer: Rolleuklarheter
Bruker mye tid på rolleavklaringer mellom menighetsråd - fellesråd stab – frivillige DL – fagansatt DL - sokneprest DL – menighetsråd stab – menighetsråd

14 Erfaringer: Forholdet mellom rådene
Ansvarsforholdet mellom fellesråd og menighetsråd gjenstand for diskusjon i menighetsrådet. Manglende forståelse for at arbeidsfordelingen er til for å frigjøre tid – redd for å ikke få bestemme.

15 Erfaringer: Balansekunst og skvis
Som mellomleder med stort ansvar er det mange vi skal forholde oss til – med ulike ønsker og motstridende behov Ansvar for økonomi og ressursforvaltning – uriaspost Mange praktiske oppgaver som må ivaretas – «Hverdagsledelse» Nedbygging av kirketjener/vaktmesterfunksjon og administrative funksjoner til fordel for «forkynnende stillinger» - mangler viktige støttefunksjoner som er nødvendig for å utøve god overordnet ledelse

16 Ledelse og MUV MUV gir anledning til å sette av tid til analyse og strategisk tenkning Styringsgruppen sammensatt på tvers av stab, råd og frivillige – spennende gruppe for refleksjon. Medforskerne gode bidragsytere. Inspirerende å møte de andre menighetene i MUV Utfordrende å involvere menighetsråd, stab og menigheten for øvrig – nødvendig for at MUV ikke bare blir en spennende tankeprosess for styringsgruppen.

17 Kirkeledelse - erfaringer
Ulik faglig bakgrunn hos de ansatte beriker arbeidsplasser og skaper bedre grunnlag for beslutninger Tør vi gå nye veier i rekrutteringen av ledere i Kirken?


Laste ned ppt "Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google