Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samtale om forventninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samtale om forventninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bli en mer bevisst kommunikasjonspartner, språk- og leseveileder

2 Samtale om forventninger
Studentenes forventninger Mine forventninger Og hensikt er at dere skal oppdage og få nytte av ulike verktøy som dere kan bruke som leseveiledere Kontakt Kontrakt for å bygge relasjonen i samtalen

3 Handal og Lauvås’ sin praksistrekant
Praktisk Yrkes- teori Etisk/politisk rettferdiggjøring Praksis P3 Kunnskap – fra egne erfaringer - andres erfaringer - teori P2 P1 Handling

4 Hvilke profesjonelle utfordringer opplever du som språk- og leseveileder?

5 Veiledning Veiledning – betyr for meg……..

6 Veilederrollen Hva tenker du kjennetegner en god språk -og leseveileder?

7 Veilederrollen og Handlingskompetanse Du har faglig kompetanse
- Du har tilegnet deg faktakunnskap Du har en fagpersons evne til å forstå og forholde deg til de kravene som møter deg i en yrkessammenheng Du har sakskompetanse Du har prosesskompetanse Du har veilederkompetanse Hansen og Røkenes 2002

8 Som profesjonell yrkesutøver, og språk- og leseveileder
Veilederrollen Som profesjonell yrkesutøver, og språk- og leseveileder vil du være i situasjoner der det Samhandles mellom mennesker Du skal tilrettelegge for kommunikasjon som gir mening Du skal ivareta samhandlingen Du får kommunikasjonsmuligheter Du får kommunikasjonsutfordringer Du får etiske utfordringer

9 Veilederrollen og relasjonskompetanse
Som fagperson må du kunne gå inn i en relasjon Legge til rette for god kommunikasjon Forstå hva som skjer i samspillet Og forholde deg slik at det som skjer er til det beste for den andre Forstå den andres opplevelse Ikke krenke Kjenne seg selv Hansen og Røkenes 2002

10 Ferdigheter og kunnskap
Handlingskompetanse og relasjonskompetanse YRKESKOMPETANSE Relasjonskompetanse Handlingskompetanse Instrumentelle Ferdigheter og kunnskap Relasjonsforståelse, relasjonelle Ferdigheter og etnisk refleksjon

11 Veilederrollen og rolleforventninger
Hvordan vil det være mulig å etablere et likeverdig forhold mellom veisøker og veileder så lenge veisøker er avhengig av den hjelpen som du som profesjonell besitter?

12 Veilederrollen Symmetriske og komplementære relasjoner i veiledningen.
Symmetrisk relasjon viser til et atferdsmønster der partene betegnes som likeartet Opplevd likhet Oppfører seg på måter som tjener den samme hensikt Symmetriske forhold kan innebære likeverd som for eksempel Lik status Lik rett til å definere hva som er riktig og galt, godt eller dårlig

13 Veilederrollen komplementære relasjoner
Komplementære forhold Utfyller hverandre De beskrives som motsetninger og forskjeller Veileder/elev forhold forskjell i styrke og status der den ene parten gir og den andre mottar

14 Veilederrollen Hva slags relasjon som utvikler seg
Kommer an på hvilken holdning du som fagperson har til veiledning hva du vil oppnå med veiledningen

15 Veilederrollen Som veileder vil du stå ovenfor et etisk dilemma
Veisøker vet at når han/hun kommer til en fagperson – så får de hjelp – Spørsmålet blir: Hvordan hjelp de får

16 Veilederrollen Hva gir trygghet og tillit?
Det å bli møtt på en god måte Veileder er først og fremst menneske – så fagperson Ærlighet er bygget på trygghet i seg selv’ Veileder må gi av seg selv Tenke relasjon

17 Veilederrollen Hva gir trygghet og tillit?
Selvinnsikt er en stor fordel Hva reagerer jeg på selv Veileder må være åpen på egne reaksjoner og følelser i det som kommer opp av temaer Veileder må finne balanse mellom å bli berørt – la seg berøre - og det å ha passe avstand Veileder må opprettholde sin faglige myndighet

18 Veilederrollen Ydmykhet fra veileder bidrar til at tilliten opprettholdes. ” Du må slippe grepet – så lenge du sitter i grepet, kommer ikke den andre til deg.” (Levians)

19 Veilederrollen og likeverd
Så hvordan oppnå tillit og hindre faren for maktovergrep? Veileder huskeliste: Det er veisøker som eier utfordringen Det er veisøker som ber om hjelp – Det i seg sjøl innebærer en sårbarhet som du som veileder må ta hensyn til Veisøker er hovedpersonen

20 Veilederrollen - Tid nok…
TENKEPAUSER og REFLEKSJON la veisøker bli refleksjonens sentrum ikke du som fagperson . det vil kanskje alltid være sånn at veisøker vil befinne seg i en slags uvitenhet om sine tanker så lenge de ikke har formulert dem for seg selv eller skrevet dem… gjennom talen kan – veisøker selv oppdage…… REFLEKSJON – bidrar til å bevare livskreftene

21 Veilederrollen Vi forstår at det handler om en veilederrolle
der respekt, ydmykhet, kongruens, empati og dempet entusiasme er sentrale verdier og holdninger ”Det er når det etiske grunnforholdet er opprettet at ekspert kunnskapen kommer til sin rett.” (Asbjørn Aarnes)

22 Veilederrollen Martin Buber – Filosof og eksistensialist
Møtepedagogikkens far Hvilket forhold har menneskene til hverandre i møtet? Et Jeg – Det eller et Jeg – Du.

23 Samtalen Hva styrer samtalen? Hvem styrer samtalen?
Hvordan styres samtalen?

24 Aktiv lytting Lytte innbærer å motta å tolke å analysere å bevare
å handle ( Jones 1956, Zimmermann, 1979 og Montgomery, 1981)

25 Lytting på 3 ulike nivå Nivå 1 – Indre lytting
Nivå 2 – fokusert lytting Nivå 3 – global lytting Susann Gjerde , 2003

26 Aktiv lytting - Å kunne lytte aktivt til det samtalepartneren sier
både verbalt og nonverbalt er helt grunnleggende for å forstå han eller henne.

27 Ansiktsuttrykk Observasjon av samtalepartnerens ansiktsuttrykk er et viktig hjelpemiddel for å få informasjon som vi ellers ikke får tak i Å være bevisst egne ansiktsuttrykk – de gir viktig informasjon til den du prater med

28 Kroppsspråk bidrar til å skape kontakt og trygghet i samtalesituasjoner Bidrar til å understøtte budskapet i samtalen

29 Stemmens klang Forteller mye om personen
Det er faktisk dine følelser som vil påvirke klangen

30 Berøring Formidle kontakt Sympati Forståelse Trøst og støtte

31 Stillhet Vil gi samtalepartneren tid til å bearbeide det som er sagt – og tid til å reflektere Det vil gi deg tid til å bearbeide og fortolke det samtalepartneren formidler verbalt og nonverbalt Det gis rom for å dele og dvele det meningsfulle i situasjonen Stimulere samtalepartneren til å fortsette å dele sine tanker og følelser

32 Bruke pauser Minimale responser Gi oppmuntring og rom Gjenta utsagn
Plukke opp nøkkelord

33 Å stille spørsmål Hva du stiller spørsmål til
Spørsmål styrer en samtale Hvordan du stiller spørsmålene Bestemmer i stor grad hvilke svar du får Hvilken retning samtalen tar Kvaliteten på samtalen

34 Lukkede spørsmål Spørsmålene starter som oftest med verb
Besvares med få ord Samtalepartneren passiviseres

35 Åpne spørsmål Starter gjerne med spørrepronomen
Gir samtalepartneren rom til å snakke ut i fra egne opplevelser og premisser Gir som oftest langt mer informasjon

36 Åpne spørsmål Hva spørsmål - eller informasjonsspørsmål - leder i retning av fakta og konkrete forhold

37 Åpne spørsmål Hvorfor spørsmål Eller begrunnelsesspørsmål
Inviterer til fornuftige forklaringer og begrunnelser

38 Åpne spørsmål Hvordan spørsmål Eller refleksjonsspørsmål
Leder i retning av opplevelser, prosesser og følelser

39 - Ledende spørsmål VÆR VARSOM - retoriske spørsmål
- sammensatte spørsmål

40 Parafrasere Å omskrive eller gjengi med andre ord uten at meningen endres Hensikten kan være Å tydeliggjøre innholde Å vise at du lytter Å sjekke at du har forstått Å bevisstgjøre den andre Å styre samtalen

41 Å speile følelser - Betyr å gjengi den andres følelser, slik at disse blir synlig eller gjenkjent av den andre.

42 Ferdighet: aktiv lytting
NONVERBAL VERBAL Stille spørsmål ansiktsuttrykk øyekontakt bruke pauser kroppsspråk sammenfatte oppmuntre berøring Stemmens klang parafrasere stillhet speile følelser Eide og Eide 1999

43 Bakthin uttrykker det slik:
”Det er i spenningen og konfrontasjonen mellom de ulike stemmene at ny innsikt og forståing oppstår.”

44 Kollegabasert veiledning
Fasene Presentasjon av problemet Problemvalg Redegjørelse for problemet Avklaring av problemet og situasjonen Egne løsningsforslag Råd Evaluering av råd Oppsummering

45 Nyttige spilleregler i all veiledning
Å ville hverandre vel Enighet om hvem som skal lede prosessen Enighet om at vi snakker i jeg-form Mulighetsfokus Taushetsplikt Mulighet for å melde pass

46 Til oppsummering av kollegabasertveiledning
Pedagogisk sol som verktøy Bidrar til å synliggjøre mangfold av meninger Hva assosierer jeg nå med kollegabasert veiledning?


Laste ned ppt "Samtale om forventninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google