Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle saker: Forberedelser Tariff 2010, videreutdanning, vold og trakassering, ny HA og ATA KURS ATV-VGO 24.-25.03 2010 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle saker: Forberedelser Tariff 2010, videreutdanning, vold og trakassering, ny HA og ATA KURS ATV-VGO 24.-25.03 2010 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Aktuelle saker: Forberedelser Tariff 2010, videreutdanning, vold og trakassering, ny HA og ATA KURS ATV-VGO 24.-25.03 2010 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

3 Tariff 2010 - forberedelser Vi ber de tillitsvalgte om å foreta oppryddingene på medlemslistene sine i god tid før lønnsforhandlingene starter. Det er viktig å melde fra om endringer ved nytt ansettelsesforhold ny stillingskode, tariffområde og tilhørighet til medlemsgruppe. Ansatte i Oslo kommune og i staten og må også være registrert med oppdaterte lønnsopplysninger (lønnstrinn, lønnsramme og årslønn) ny adresse (viktig i f.m. utsending uravstemningsdokumenter) riktig e-postadresse Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

4 Tariff 2010 - forberedelser overgang til/fra ulønnet permisjon overgang til ikke-yrkesaktiv (f.eks. pensjonist) avsluttede studier (husk å melde tidspunktet for avsluttende eksamen (måned/år)) Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

5 Tariff 2010 - forberedelser I tillegg skal studentmedlemmer som arbeider ved siden av studiene i 20 prosent stilling eller mer innen barnehage- og skolesektoren, registreres på arbeidsplassen og trekkes kontingent av inntekten. De vil da ha fulle rettigheter som andre ordinære medlemmer i jobb. Meldingene bør inneholde mest mulig fullstendige opplysninger. Dette innebærer å gi informasjon om tidspunktet endringen gjelder fra ved stillingsendring, samt beskjed om nytt arbeidssted, stillingstittel og -størrelse. Videre er det viktig at arbeidsplasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt står registrert med aktivt verv, samt med riktig mobilnummer og e-postadresse. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

6 Slik gjør du det: Som tillitsvalg i Utdanningsforbundet, enten det er i lokallagsstyret eller som arbeidsplasstillitsvalgt, har du mulighet til å få tilgang til, samt gjøre endringer på medlemslistene via Utdanningsforbundets nettsider, www.utdanningsforbundet.no En forutsetning er imidlertid at du er registrert som tillitsvalgt i medlemsregisteret. www.utdanningsforbundet.no Alle endringer skal meldes til det sentrale medlemsregisteret. Selv om det er det enkelte medlem som har et selvstendig ansvar for å sørge for at de er riktig registrert, ligger det likevel et overordnet ansvar hos lokallags-/arbeidsplasstillitsvalgte mht. å sørge for at medlemslistene er korrekte. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

7 Videreutdanning for lærere Målet er at 2500 lærere skal få videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet fra høsten 2010. Staten stiller med frikjøpte studieplasser og midler til rådighet for å frigjøre lærere fra deres ordinære arbeidsoppgaver. Fristen for skoleeiers søknad til fylkesmannen er 8. mars. I fjor ble det innført et varig system for videreutdanning av lærere, Kompetanse for kvalitet. Dette ble gjort som en partnerskapsavtale mellom Kunnskapsdepartementet, lærerorganisasjonene, KS og Nasjonalt råd for lærerutdanning. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

8 Videreutdanning for lærere Målgruppa for videreutdanningsmidlene er lærere i hele grunnopplæringen, inkludert lærere i grunnopplæringen for voksne. I 2010 er det bevilget 260 millioner kroner til denne videreutdanningen. Pengene skal gå til å dekke skolenes vikarutgifter, til frikjøp av studieplasser og til tilpasning og utvikling av videreutdanningstilbudet. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

9 Nulltoleranse for vold mot lærere Vold og trakassering av lærere er et betydelig og økende problem. I januar offentliggjorde Arbeidstilsynet en rapport fra over 500 tilsyn i Skole-Norge. Tilsynene - som resulterte i 2437 pålegg - avdekket blant annet at én av tre skoler manglet skriftlige rutiner for å melde fra om uønskede hendelser og at halvparten manglet rutiner for å håndtere konflikter, klager, vold, trusler og omstillinger. Utgangspunktet er at det skal vises nulltoleranse overfor vold og trakassering. Vold og trakassering er ikke en privatsak - det er et arbeidsmiljøproblem. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver, men det forebyggende arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

10 Nulltoleranse for vold mot lærere Brosjyre om vold og trakassering Se også Utdanningsforbundets brosjyre Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen som finnes på udf.no >Publikasjoner. http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Pdf- filer/Publikasjoner/Brosjyrer/Vold_LR.pdf?epslanguage=nohttp://www.utdanningsforbundet.no/upload/Pdf- filer/Publikasjoner/Brosjyrer/Vold_LR.pdf?epslanguage=no Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

11 Hovedavtalen Hovedavtalen (HA) regulerer samarbeid og medbestemmelse. HA blir forhandlet og avtalt av sentrale parter, for eksempel av UNIO og KS. HA inneholder bl.a. regler om: informasjon, drøftinger, retter og plikter, likeverdighet. Praktiseringen av reglene påvirker det reelle innholdet i medbestemmelsen Felles skolering. Pålagt gjennom § 1-5 Del B, enda tydeligere 2010 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

12 KS: Partenes felles forord endres til formål Formål: ”Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller.” ” Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. Partene vil hver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for gode lokale prosesser og at de lokale parter følger opp Hovedavtalens intensjoner. ” Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

13 Formål, samarbeid og medbestemmelse KS: Del B § 1 § 1-2: Samarbeid - Avgjørende betydning for å utvikle tjenestene -Samarbeid i rasjonelle og betryggende former -Mål at eventuelle problemer løses gjennom ordningen med tillitsvalgte -Forholdene på arbeidsplassen må legges til rette for at den tillitsvalgte skal kunne utføre sine oppgaver. -Medbestemmelse skal utøves effektivt og være tilpasset kommunens/fylkeskommunens organisering Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

14 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter § 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte Følge tariffavtalen Orientere/ drøfte tidligst mulig ved endringer/ omstillinger Orientere/ drøfte om utlysninger/ tilsettinger Sende søkerliste til tillitsvalgte Orientere om nytilsettinger og tillitsvalgte Holde informasjonsmøter Samarbeide om IA- tiltak Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

15 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes rettigheter og plikter § 3-2: Tillitsvalgte rettigheter og plikter: -Drøfte/forhandle om spørsmål ved lønns- og arbeidsvilkår -Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtaler -Forplikte medlemmene -Ikke tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter -Informere arbeidsgiver om forhold som vil ha betydning for kommunen/fylkeskommunen -Prioritere møter med arbeidsgiver -Uttale seg om tilsetting, overflytting og opprykk Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

16 Tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid KS § 3-4 hjemler tillitsvalgtes rett til tjenestefri med lønn for å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt på arbeidsplassen Nytt 4. ledd tilføyes: For tillitsvalgte som innkalles av arbeidsgiver til møter som faller utenfor vedkommendes arbeidstid, avklares om medgått tid kompenseres med timelønn eller avspasering. Del B § 3-6 hjemler tillitsvalgtes rett til tjenestefri med hel eller delvis lønn for å delta på skoleringsopplegg som har betydning for tillitsvalgtfunksjonen. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

17 Leder - og tillitsvalgtroller Samarbeidet forutsetter felles forståelse og respekt for hverandres roller Både leder og tillitsvalgt er forpliktet av felles lov– og avtaleverk De overordnede målsettingene er felles for begge parter (jfr hovedavtalen) Partene kan være uenige om strategi og om hvordan målene skal nås Rollene er forskjellige –Arbeidsgiver er forpliktet av arbeidsgivers styringsdokumenter for ledere. Ikke forpliktet av Utdanningsforbundets politikk. –Tillitsvalgt skal prøve å få gjennomslag for Utdanningsforbundets politikk. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

18 Arbeidsgivers styringsrett Ulovfestet rett som har allmenn tilslutning i norsk rettspraksis Styringsrett innebærer: Opprette og nedlegge stillinger Tilsette og si opp Organisere, lede, fordele og kontrollere arbeid Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

19 Styringsretten begrenses av: Lover: Arbeidsmiljøloven Ferieloven Opplæringsloven Barnehageloven Likestillingsloven Arbeidstvistloven Avtaler Tariffavtaler: HTA HA Særavtaler Lokale avtaler Rettspraksis Personlige arbeidsavtaler Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

20 Drøftinger og forhandlinger Drøftinger: Kontakt på et område der arbeidsgiver har styringsrett. Endelig avgjørelse blir tatt i form av en beslutning fra arbeidsgivers side: Referat (skal godkjennes) Forhandlinger: Kontakt mellom to likeverdige parter, hvor en eventuell avgjørelse blir fastsatt i en avtale: Protokoll (skal undertegnes) Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

21 Referat Settes opp av arbeidsgiver etter drøftingsmøter (medbestemmelsesmøter) Skal være kortfattet Partenes syn (enighet og uenighet) må likevel framkomme Skal ikke undertegnes Godkjennes av møtedeltakerne TIPS: Bruk saksnummer gjennomløpende Første sak: Godkjenning av innkalling og referat av xx.xx.(dato/år) Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

22 Bidra til et godt samarbeidsklima Skille mellom sak og person Fokusere på verdier og interesser Finne fram til gode løsningsmodeller for begge parter Spør leder om respons på dine synspunkter. Dersom det ikke er klart – etterspør når du kan forvente svar. Når vi har sagt vårt, må vi akseptere at beslutninger tas på ledernivå. Samhandling Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

23 Hold deg orientert om aktuelle saker Oppmuntre klubbmedlemmene dine til å involvere seg og stille på klubbmøtene Gjør deg kjent med medlemmenes synspunkter gjennom klubben Gjør deg kjent med Utdanningsforbundets politikk Bruk lokallaget og Utdanningsforbundet sin hoved- tillitsvalgte i din kommune. Ring når du lurer på noe! Tips i arbeidet Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

24 Arbeidstidsavtalen, SFS 2213 Hva er nytt etter reforhandlingen? Hvorfor ble avtalen prolongert? ”Arbeidstidsavtalen med KS er forlenget i 2 år. Utdanningsforbundet kunne ikke akseptere kravene fra KS og en videreføring av dagens avtale var dermed den beste løsningen for våre medlemmer.” Hvilke endringer må vi vite om og ta hensyn til? Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

25 Gjennomgang av protokoll "Partene er enige om følgende: Avtalen prolongeres for 2 år med utløp 31.12.2011. Kommer ikke partene til enighet ved reforhandlingene, kan uenigheten bringes inn i hovedtariffoppgjøret 2012. Lokale avtaler for skoleåret 2009/2010 løper videre inntil en av partene krever reforhandling. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

26 Tvisteløsning I prolongeringsperioden er partene enige om at det ved uenighet lokalt gjennomføres bistandsforhandlinger. Oppnås ikke enighet i disse, fastsetter de sentrale parter løsningen. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

27 Avtalens virketid er forlenget med 2 år – fram til 31.12.2011. For å unngå iverksetting av en reforhandlet avtale pr. 01.01.2012 – midt i et skoleår – er de sentrale parter enige om at arbeidstidsavtalen for skoleåret 2011/2012 i praksis vil gjelde til 31.07.2012. Det er ikke lenger noe krav om at det skal føres årlige forhandlinger. Dette er uttrykt ved at de avtalene som er inngått for inneværende skoleår, løper videre inntil en part krever reforhandling. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

28 Partene har justert vedlegget til SFS 2213 som følge av nye/endrede fag/fagplaner. I vedlegget er det nå også klargjort hvilke årsrammer som benyttes for lærere som har redusert undervisningstid p.g.a. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver m.fl. I vgo: 810 t Undervisningstiden er nå angitt som årsrammer både i 60 og 45 minutters enheter. Dette medfører ingen endring i den enkelte lærers undervisningsforpliktelse. Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

29 Utfordringer: Lokal behandling av SFS 2213 Ikke lengter krav om årlige forhandlinger, men… Lokale avtaler inngås på kommune- /fylkesplan (som før) Men det skal drøftes / avtales på den enkelte arbeidsplass først Kommunale- /fylkeskommunale utviklingsmål Men kan være egen avtale for hver skole etter drøfting mellom rektor og atv Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

30 Utfordringer: Lokal behandling av SFS 2213 Antall uker arbeidstiden skal fordeles på utover 38 uker innafor årsverket på 1687,5 Hvordan arbeidstiden skal fordeles innafor denne tida Fordeling av tid til: Undervisning, annet arbeid med elever, kollegialt samarbeid, individuelt arbeid, kompetanseutvikling, samarbeid med foresatte, samarbeid med andre instanser utafor skolen Tid til utførelse av funksjoner Seniorpolitiske tiltak og hvordan de skal praktiseres Eventuelle avvik fra sentralt fastsatte regler som utløser overtid Arbeidsplaner og prinsippene for disse

31 Litt mer om innholdet i SFS 2213 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

32 SFS 2213 5. Andre arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i årsrammen for undervisning –Utføres i arbeidsplanfestet tid –Reduksjon samlet under 15% medfører ikke endring i arbeidsplanfestet tid –Ved reduksjon tilsvarende 40% eller mer kan arbeidsplanfestet tid økes inntil 1462,5 timer –Ved reduksjon mellom 15% og 40% fastsettes eventuell økning forholdsvis opp til 1462,5 timer –Ved reduksjon tilsvarende 70% eller mer kan arbeidsåret økes inntil 40 uker. –Reduksjon pga seniortiltak medregnes ikke Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

33 SFS 2213 Byrdefull arbeidssituasjon –2 årsrammetimer pr elev ved den enkelte skole/enhet –Fordeling etter drøfting på den enkelte skole/enhet –Kan omfordeles mellom skoler/enheter ved partsenighet på kommune-/fylkeskommunenivå –Lette i den enkelte lærers/leders arbeidssituasjon –Hovedregel: Reduksjon av antall undervisningstimer –Kan - ved partsenighet - brukes til økning i personaltetthet Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

34 SFS 2213 Rådgiver i videregående opplæring –Minimum 38 årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5% av et årsverk til lærere som utfører rådgiving. Kontaktlærertjeneste –Minimum 38 timers reduksjon i årsrammen Sosiallærer/rådgiver ved egne skoler for spesialundervisning og ved skoler ved sosiale og medisinske institusjoner –Inntil 76 årsrammetimer pr. 6 elever. Regnes av årsramme 810 t og ikke av årsverket (1687,5) Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

35 SFS 2213 PROSESSER FØR ARBEID MED LOKAL AVTALE STARTER –Omforente utviklingsmål –Prosesser for å nå målene –Konkrete tiltak som må iverksettes –Utviklingsmål skal fastlegges i kommunens/fylkeskommunens sentrale styringsdokumenter Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

36 SFS 2213 EN LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE SKAL TA UTGANGSPUNKT I SKOLENS UTVIKLINGSMÅL Hvilke tiltak må settes i verk for å nå utviklingsmålene? –Hvilke av disse tiltakene krever en spesiell organisering av undervisningspersonalets arbeidstid? Partene avgjør selv hvilke bestemmelser de vil ta inn i avtalen. –Bare årsverket ligger fast Resten av bestemmelsene kan utgå eller endres Avtalens hensikt: Bedre undervisning for elevene Bedre arbeidsvilkår for undervisningspersonalet Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

37 SFS 2213, AKTUELLE DRØFTINGSTEMAER: Fordeling av årsverket Årsramme for undervisning Byrdefullressursen Funksjoner Overtid Særskilte oppgaver ”Annet arbeid med elever” Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø

38 SFS 2213 NB! En lokal arbeidstidsavtale skal føre til forbedringer både for elever og undervisningspersonalet Avtalen skal ikke medføre redusert ressursbruk i skolen DET ER INGEN SOM MÅ GODTA EN LOKAL AVTALE SOM FØRER TIL DÅRLIGERE ARBEIDSFORHOLD FOR UNDERVISNINGSPERSONALET Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø


Laste ned ppt "Aktuelle saker: Forberedelser Tariff 2010, videreutdanning, vold og trakassering, ny HA og ATA KURS ATV-VGO 24.-25.03 2010 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google