Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale arbeidstidsavtaler Kurs for plasstillitsvalgte november 2010 Mathea Ruud McGhie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale arbeidstidsavtaler Kurs for plasstillitsvalgte november 2010 Mathea Ruud McGhie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale arbeidstidsavtaler Kurs for plasstillitsvalgte november 2010 Mathea Ruud McGhie

2 Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010 Bakgrunn  2006: Sentral arbeidstidsavtale 2006-2010: Årlige lokale forhandlinger 2010-2012: Mulighet for lokale forhandlinger 2011: Reforhandling 2012: Ny avtale?? Fortsatt mye forvirring angående begreper, praktisering og formaliteter.

3 Begrepsavklaring •Arbeidstidsavtalen: SFS 2213, sentral avtale •Lokal arbeidstidsavtale: Framforhandlet på kommunenivå, gjeldende for en eller flere skoler •Arbeidsplan: Individuell plan over arbeidstida •(Arbeidsavtale/-kontrakt: avtalen som inngås ved tilsetting) Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

4 Ny lokal arbeidstidsavtale? •Forhandling hvis en av partene på kommunenivå krever det •Drøfting på skolen •God involvering av klubben •Forhandling på kommunenivå Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

5 Arbeidsplan •Prinsipper for utarbeidelse av planen drøftes i MBA •Eks: detaljeringsgrad, varighet, tid til funksjoner •Den enkelte lærer skal ha samtale med rektor •Tillitsvalgt kan bistå •Rektor har styringsrett •Ingen avtale, ikke behov for underskrift •Ytre rammer kan endres med 14 dagers varsel Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

6 Viktig å holde orden •Lokale avtaler kan reforhandles •Viktig at avtalene gjenspeiler praksis •Si nei til glidende overganger og små justeringer •Mest mulig ryddighet er til beste for alle •Bevisstgjøring, forutsigbarhet, profesjonalitet •Realistisk grunnlag for videre forhandling og drøfting Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

7 Arbeidsplanfestet tid ”Tilstedeværelsestid”, tida som legges til arbeidsplan, tida rektor har styringsrett over •1300 timer på barnetrinnet •1300 t – 37.5 t / 38 uker = 33,22 t/u •Gjennomsnittlig ca 33 t og 10 min i uka på b-trinn •1225 timer på ungdomstrinnet •1225 t – 37.5 t / 38 uker = 31,25 t/u •Gjennomsnittlig 31 t og 15 min i uka på u-trinn Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

8 Innenfor arbeidsplanfestet tid: •I arbeidsplanfestet tid skal følgende gjøres: –Undervisning –Annet arbeid med elever –Kollegialt samarbeid –For- og etterarbeid –Samarbeid med foresatte –Samarbeid med instanser utenfor skolen –Faglig-administrative oppgaver –Andre planlagte aktiviteter –Spising –Pauser Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

9 Hvordan få tid til alt? Eks 1 barneskole: 33,22 timer legges i arbeidsplan. •Alle oppgaver må gjøres i denne tida. •Planen kan endres enkelte uker, f eks fellestid endres til utviklingssamtaler (skal være i arbeidsplanfestet tid) Eks 2 barneskole: 32 timer legges i arbeidsplan •45,6 timer blir en pott til foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser •Fordeles utover året etter behov / iht planer Følg med, hvis tida er oppbrukt, utløses overtid. Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

10 Hva skal ut? •Hvis arbeidsplanen er full, og det ”dukker opp” nye oppgaver, må noe fjernes. •Dette er drøftingstema •Er oppgavene like tidkrevende? •Er det mulig å bruke så lite tid som avsatt? Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

11 Selvstendig tid •”Resten av årsverket disponeres av læreren til for- og etterarbeid og faglig ajourføring” •Rektor har ikke styringsrett •Arbeidet utføres hvor og når man vil •Lærer avgjør selv hva som skal gjøres Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

12 Kontaktlærertimen •Kontaktlærertimen er en ”gammeldags” skoletime, 45 minutter nedsatt undervisningstid •Mulig å avtale noe annet •Skal brukes til alle små og store kontaktlæreroppgaver •Tillitsvalgte bør prøve å hegne om denne tida •Vi får den ikke klarere definert Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

13 Seniortiltak •5,8 % og 12,5 % redusert undervisning fra skoleårets begynnelse det kalenderåret man fyller hhv 55 og 60 år •Eks: lærer fyller 55 år desember 2010, får redusert undervisning fra august 2010. •Eks: lærer fyller 55 år januar 2011, får redusert undervisningstid fra august 2011. •Omfordeling innenfor årsverket •Nyttes til pedagogisk arbeid •Forutsettes å lette den enkeltes arbeidssituasjon Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

14 Arbeidsplaner og deltid •Prosentvis beregning av undervisning og tilstedeværelse •Komme til enighet om praktiske løsninger •Hva innenfor fellestid er det viktig å være med på? Planleggingsdager, fellesmøte, trinnmøte?? •Arbeidsgiver kan lønne ekstra arbeid ved spesielle behov •Deltidsansatte har samme adgang til for- og etterarbeid, spising og pauser Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

15 Arbeidsplaner og gradert sykemelding •Helsa legger premissene for arbeidet, må lytte til den sykmeldte •Utgangspunktet: samme som for deltidsansatte, standard fordeling mellom undervisning og annet arbeid •Er noen deler av arbeidet mer belastende enn andre? •Målet: utnytte restarbeidsevne og unngå langvarig og/eller full sykemelding •Timeplan og vikarproblemer er underordnet Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

16 Flytting av tid, eller overtid? -undervisning •Eks basert på enn lærer som underviser 25 t/u. •Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka, og 23 timer neste uke. Flytting av tid, ingen overtid. •Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka. De 2 timene kan avspaseres en annen gang. Overtidstillegget utbetales, avspasering tas ut senere. •Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka. Det utbetales overtid for 2 timer, og gis ikke avspasering. Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

17 Flytting av tid, eller overtid? – annet arbeid? •En barneskole har 33,2 t arbeidsplanlagt. Elevrådet ber om en grøtfest før jul. Med 14 dagers varsel varsler rektor at alle lærere jobber kl 18-21 den 16.12. •Alternativer: –Det utbetales 3 t overtidslønn (timelønn x 1,5 x 3) –Det utbetales overtidstillegg (timelønn x 0,5 x 3), og hver lærer har 3 t avspasering til gode –Fellesmøte 8.12 og 15.12 kuttes med 1,5 t. det utbetales tillegg for kveld og delt dagsverk. (husk 14-dagersfristen) Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Laste ned ppt "Lokale arbeidstidsavtaler Kurs for plasstillitsvalgte november 2010 Mathea Ruud McGhie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google