Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid på nettverksmøtet jan/feb 2011 Utdanningsforbundet Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid på nettverksmøtet jan/feb 2011 Utdanningsforbundet Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid på nettverksmøtet jan/feb 2011 Utdanningsforbundet Bergen

2 Målsettinger med ny arbeidstidsavtale 2006 Bedre læring - Bedre resultater – Læringsmiljøet i sentrum Organisering av læringsarbeidet og skoledagen slik at en oppnår økt læringstrykk og læringsutbytte i skolen Økt kvalitet i møtet mellom lærer og elever Regulering av lærernes arbeidstid slik at det gir gode arbeidsvilkår og fremmer et godt arbeidsmiljø for lærerne Utvikling av arbeidsmåter som styrker og muliggjør tilpasset opplæring Gi bedre grunnlag for å ta hensyn til lokale forhold i fordeling av oppgaver og bruk av tid

3 Tilstrekkelig og rimelig tid Avtalen skal sikre den enkelte lærer tilstrekkelig tid til de oppgaver som følger direkte eller indirekte av undervisningsoppgavene.

4 Utdanningsforbundet Bergens4 Arbeidstidsutvikling

5 Utdanningsforbundet Bergens5 Arbeidstidsutvikling

6 Reformer i reformpausens tid Lokalt læreplanarbeid Frukt og grønt Leksehjelp Fysisk fostring Veiledning av nytilsatte nyutdannede pedagoger Ny vurderingsforskrift ++ Utdanningsforbundet Bergens6

7 SFS 2213 1. Årsverket Lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1687,5 timer (1650 timer for lærere som er 60 år og over). Av årsverket er 38 uker sammenfallende med elevenes skoleår. I tillegg avsettes 1 uke til kompetanseutvikling og planlegging m.m. Utdanningsforbundet Bergens7

8 SFS 2213 2. Inndeling av årsverket Lærerne får avsatt tid til undervisning, annet arbeid med elever, kollegialt samarbeid, for- og etterarbeid, samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen, faglig-administrative oppgaver og andre planlagte aktiviteter med: 1300 timer på barnetrinnet 1225 timer på ungdomstrinnet 1150 timer i videregående opplæring Utdanningsforbundet Bergens8

9 SFS 2213 Dette er arbeidsplanfestet tid der tid utover 38 uke ligger inne med 37,5 timer pr uke og tid til undervisning slik den framkommer som årsrammer i vedlagte tabell. Lærerne spiser og legger nødvendig pausetid innenfor arbeidsplanfestet tid. Resten av årsverket disponeres av læreren til for- og etterarbeid og faglig ájourføring. Utdanningsforbundet Bergens9

10 SFS 2213 Utdanningsforbundet Bergens10 3. Arbeidsplaner 4. Seniortiltak Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 5,8 % og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 55 og 60 år. Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket. Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon.

11 SFS 2213 5. Andre arbeidsoppgaver 6. Bestemmelser om tidsressurser Det avsettes 76 årsrammetimer pr opprettet gruppe (maks 30 elever) på ungdomstrinnet. Ressursene forutsettes nyttet blant annet til sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning, kontaktlærer elevråd og eventuelt lokalt opprettede funksjoner. Utdanningsforbundet Bergens11

12 a) Byrdefull arbeidssituasjon Ressurs til lærere med en byrdefull arbeidssituasjon fastsettes til 2 årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole og enhet i voksenopplæringen, og 2 årsrammetimer per elev ved den enkelte skole/enhet i videregående opplæring. Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole/enhet. Ved partsenighet på kommunalt/fylkeskommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens arbeidssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes arbeidsbyrde kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av arbeidsoppgaver. Utdanningsforbundet Bergens12

13 SFS 2213 b) Kontaktlærertjeneste for elevene c) Sosiallærer/rådgiver i ordinær grunnskole d) Sosiallærer/rådgiver ved egne skoler for spesialundervisning og ved skoler ved sosiale og medisinske institusjoner e) Rådgiver i videregående opplæring f) Voksenopplæring g) Kontaktlærer for elevråd i grunnskolen h) Prosedyre ved krav om nye eller endrete årsrammer i fag i videregående opplæring Utdanningsforbundet Bergens13

14 Utdanningsforbundet Bergens14 Fra den lokale arbeidstidsavtalen 1. Følgende sentrale og kommunale utviklingsmål legges til grunn: 2. SFS 2213 følges som lokal arbeidstidsavtale med følgende tilpasninger: 70 skoler har ingen endringer. Vedlegg 1. 12 skoler har ekstra planleggingsdager, uten økning av arbeidsplanfestet tid. Vedlegg 2. 12 skoler har øvrige endringer av deler av avtalen. Endringene fremkommer av vedlegg 3. Bergen Voksenopplæring og Voksenopplæringen ved Nygård skole følger egne arbeidstidsavtaler tilpasset særskilte behov i voksenopplæringen, jfr. skolens drøftingsreferater. For øvrig følger Bergen Voksenopplæring SFS 2213, med lokale tilpasninger jfr. vedlegg 3, mens Nygård skole følger SFS 2213, jfr. vedlegg 1.

15 Fra den lokale arbeidstidsavtalen 3. Skolenes drøftingsreferater om forslag til arbeidstidsavtale og tolkningskompetanse På skoler der det er oppnådd enighet, skal skolens drøftingsresultat brukes som et enighetsreferat for praktisering av skolens arbeidstidsavtale i tråd med det som er avtalt i denne avtale. Det forutsettes også at praktisering av lokal arbeidstidsavtale er i tråd med annet lov- og avtaleverk. Det er partene på kommunenivået som har tolkningskompetanse i forhold til denne avtale. Utdanningsforbundet Bergens15

16 Fra den lokale arbeidstidsavtalen 4. Partene i Bergen kommune vil også peke på følgende forhold: Undervisningsbegrepet Partene er enige om at dersom et arbeid sammen med elever er en del av lærerens pedagogiske opplegg og dessuten medfører for- eller etterarbeid, er det å definere som undervisning. -og dermed var det slutt for ”anna” Utdanningsforbundet Bergens16

17 Fra den lokale arbeidstidsavtalen Seniortiltak Partene i Bergen kommune har en intensjon om at seniorer skal få en arbeidssituasjon som legger til rette for at den enkelte skal ha mulighet til å stå lengst mulig i jobb. Partene er enige om at skolene må legge avgjørende vekt på den enkeltes opplevelse av lette i arbeidssituasjonen når det skal avtales alternative arbeidsoppgaver til undervisning. Dersom lærere som har fylt 55 år, og dermed kommer inn under bestemmelsene om seniortiltak i SFS 2213, ikke får beholde kontaktlærerfunksjonen, skal disse - som en personlig ordning - beholde sentralt funksjonstillegg for kontaktlærer, på det tidspunkt de trer ut av ordningen. Denne bestemmelsen gjelder ikke dersom den aktuelle lærer selv sier fra seg funksjonen. Utdanningsforbundet Bergens17

18 Fra den lokale arbeidstidsavtalen Utdanningsforbundet Bergens18 Elevsamtaler Elevsamtale skal bl.a. utvikle elevens sosiale kompetanse. Elevsamtaler kan være et godt hjelpemiddel i forhold til tilpasset opplæring, klasseledelse og som forberedelse til foreldrekonferanser. Ved skoler i Bergen kommune som bruker elevsamtaler systematisk som en del av det pedagogiske opplegget, er disse å betrakte som undervisning, jfr. undervisningsbegrepet.

19 Fra den lokale arbeidstidsavtalen Fysisk aktivitet Elever på 5.-7. trinn har i følge Opplæringsloven rett til 76 årstimer fysisk aktivitet. Partene er enige om at dersom en lærer gjennomfører slike aktiviteter, vil dette være å betrakte som undervisning (jf undervisningsbegrepet ovenfor). Dersom en lærer planlegger aktiviteten, men andre enn lærere gjennomfører aktiviteten, skal planleggingen utføres i lærerens arbeidsplanfestede tid. Utdanningsforbundet Bergens19

20 Fra den lokale arbeidstidsavtalen For- og etterarbeid Partene er enige om at det er viktig å avsette nødvendig og tilstrekkelig tid til for- og etterarbeid for å opprettholde god kvalitet på elevenes undervisning. Utdanningsvalg på ungdomstrinnet Årsrammen i Utdanningsvalg er den samme som for tilsvarende obligatoriske fag, forutsatt at disse har tilnærmet samme innhold. Ellers har Utdanningsvalg årsramme som øvrige fag. Utdanningsforbundet Bergens20


Laste ned ppt "Arbeidstid på nettverksmøtet jan/feb 2011 Utdanningsforbundet Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google