Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013. Endringsrett og valfridom Endring av realytinga –forsyningskontraktar –arbeid på ting, tilverknad Endring av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013. Endringsrett og valfridom Endring av realytinga –forsyningskontraktar –arbeid på ting, tilverknad Endring av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013

2 Endringsrett og valfridom Endring av realytinga –forsyningskontraktar –arbeid på ting, tilverknad Endring av vederlaget –ved endring av realytinga –ved endring av kostnader eller prisutvikling Samanhengen med kontraktsrevisjon

3 Betinga plikter Suspensive vilkår –yteplikta oppstår berre dersom ei framtidig hending finn stad Resolutive vilkår –yteplikta fell bort dersom ei framtidig hending finn stad Særleg om opsjonar –valrett for den eine parten

4 Innhald og mishald Sjølvstendig regulering av innhaldet av yteplikta Indirekte regulering via reguleringa av kva som er mishald

5 Risiko – ulike tydingar Fare for at noko uønskt skal inntreffe Konsekvens av at noko uønskt er inntreft Risiko som motsetnad til skyldansvar Risiko og mishald –kven skal bera konsekvensane? Vederlagsrisiko Oppfyllingsrisiko Risikoplassering er aldri grunngjeving!

6 «Nærast til å bera risikoen» Namn på resultatet –vi meiner Peder Ås bør bera konsekvensane av X –altså meiner vi at Peder Ås er nærast til å bera risikoen Slutning –vi meiner Peder Ås er nærast til å bera risikoen for X –altså bør Peder Ås bera konsekvensane av X

7 Tida for oppfylling Oppfyllingstid, forfall –tidspunktet da oppfylling skal skje for ikkje å vera for sein Avtaleregulering av oppfyllingstid –levering, framdriftsplanar, avdragsplanar, påkrav m.m. Loveregulering av tida for oppfylling –innan rimeleg tid –etter påkrav –rimeleg framdrift

8 Rt. 2011 s. 670 Nye Major Tolking av buofl. § 10 Oppfatta som regel om skadebotansvar Samanheng med reguleringsmodellen

9 Mishaldsverknader Avvik frå planlagt oppfyllingstid Omstende «på kreditors side» som kan avskjera mishaldsverknader –kreditors ønske om endring –mishald av kreditors plikter –andre omstende på kreditor side

10 Kreditormora – bruken av ordet Mishald av kreditors plikt til å medverke Bakgrunnen for bruken av ordet Verknader av mishald av medverknadsplikt –avskjering av mishaldsverknader ved avvikande oppfylling frå debitor –mishaldsverknader mot kreditor (den som skulle medverke) –omsorg for yting som ikkje blir motteken Reglane kan framstillast utan bruk av ordet

11 Reguleringsmodellar Kjøpsmodell –mishald men eventuelt avskjering av mishaldsverknader Entreprisemodell –tilleggstid

12 avtala tid endringar mishald frå kreditor uventa hindring utafor kontroll Kjøp mishald, men avskjering (kjl. § 22) eller fritak (kjl. § 27) avtala tid Entreprise tilleggsfrist ikkje mishald (buofl. § 11) endringar mishald frå kreditor uventa hindring utafor kontroll

13 Frigjeringstid Når har debitor rett til å yte? Yting før forfall –medverknadsplikt? –verknad for motytinga? –andre ulemper ved tidleg yting Særleg om rentetap ved tidleg innfriing

14 Staden for oppfyllinga Realyting –debitors (seljars) stad i kjøp –vanskeleg å stille opp generell regel for andre realytingar Pengeyting –utgangspunkt kreditors stad (gbl. § 3) –men i praksis overføring av kontopengar (finansavtl. § 39)

15 Grensa mellom forseinking og mangel Rett til å avvise tilbod om oppfylling på grunn av mangel? Bustadoppføringslova § 15 tredje ledd

16 Rt. 2007 s. 1587 avvisingsrettsdommen «Etter min mening vil avvisning særlig kunne være aktuelt i situasjoner hvor den aktuelle eiendom på overtakelsestidspunktet må utbedres og – før det er gjort – ikke kan regnes som beboelig. Slik avvisningsrett må imidlertid etter mitt syn være forbeholdt de klare tilfeller, hvor det vil virke sterkt urimelig om ikke kjøper skal kunne avvise overtakelse.»

17 Grensa mellom forseinking og mangel (framhald) Avvisingsrett dersom mangelen gjev grunnlag for heving? Elles?


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013. Endringsrett og valfridom Endring av realytinga –forsyningskontraktar –arbeid på ting, tilverknad Endring av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google