Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013. Internasjonal påverknad Lovgjevinga –CISG –EU-retten Kontraktspraksis Modellreglar Særleg om utkastet til europeisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013. Internasjonal påverknad Lovgjevinga –CISG –EU-retten Kontraktspraksis Modellreglar Særleg om utkastet til europeisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013

2 Internasjonal påverknad Lovgjevinga –CISG –EU-retten Kontraktspraksis Modellreglar Særleg om utkastet til europeisk kjøpsrett

3 Oversyn Fastlegging av innhaldet av yteplikta Avtale og bakgrunnsrett –kontraktstypar –lovgjeving, fråvikeleg og ufråvikeleg –standardvilkår Inndelingar av yteplikter Tidsbestemte og tidsubestemte plikter Endringsrett og valfridom Betinga plikter

4 Avtalen Avtalen er viktigaste grunnlag for fastlegging av ytepliktene i kontraktsforhold Tolking av avtalen Utfylling med bakgrunnsretten –utfylling med reglar for bestemte kontraktstypar –utfylling med allmenne reglar

5 Kontraktstypar Inndeling på grunnlag av karakteristisk yting Døme frå tradisjonell inndeling –kjøp av ting –leige av ting –arbeidskontrakt –utføring av arbeid på ting –fraktkontraktar –pengelån og annan kreditt –«tenester»

6 Kontraktslover Kjøpslova Forbrukarkjøpslova Avhendingslova Husleigelova Tomtefestelova Arbeidsmiljølova Handverkartenestelova Bustadoppføringslova Osv.

7 Fråvikeleg og ufråvikeleg lovgjeving Fråvikeleg lovgjeving som bakgrunnsrett Ufråvikeleg lovgjeving –kan ikkje fråvikast i det heile –kan ikkje fråvikast til skade for den eine parten Lovgjeving om urimelege kontraktsvilkår –avtl. §§ 36 og 37 –EU-direktiv 93/13 om urimelege kontraktsvilkår

8 Standardvilkår som bakgrunnsrett Standardvilkår og praksis –kan uttrykkje allereie etablert praksis –kan gje grunnlag for fast praksis Einsidig utarbeidde standardvilkår Framforhandla standardvilkår –entreprisekontraktar –fabrikasjonskontraktar i petroleumsverksemda –Incoterms

9 Karakteristikk av yteplikter Genus- og spesiesplikter Hovudplikter og sideplikter

10 Resultatplikter og innsatsplikter krav på yting av teneste krav på vederlag? seljar meklar

11 Resultatplikter og innsatsplikter Opptening av vederlag Mishaldsverknader Inga «liste» over pliktene Ofte berre eit namn på resultatet Men til hjelp for tankegangen

12 Resonnementet Karakteristikk –meklaren har ikkje krav på vederlag utan at huset ikkje er seld –derfor kan vi omtala yteplikta som resultatplikt Slutning –meklarens yteplikt er ei resultatplikt –derfor har meklaren ikkje krav på vederlag utan at huset er seld

13 Tidsbestemte og tidsubestemte plikter Tidsbestemte plikter –til bestemt tidspunkt eller for bestemt tidsrom –tidsbestemte leigeavtalar –åremålstilsetjing, mellombels tilsetjing Tidsubestemte plikter –hovudregelen i arbeidskontraktar og ved husleige om tomtefeste –rett til oppseiing –oppseiingsvern –oppseiingsfristar

14 Endringsrett og valfridom Endring av realytinga –forsyningskontraktar –arbeid på ting, tilverknad Endring av vederlaget –ved endring av realytinga –ved endring av kostnader eller prisutvikling Samanhengen med kontraktsrevisjon

15 Betinga plikter Suspensive vilkår –yteplikta oppstår berre dersom ei framtidig hending finn stad Resolutive vilkår –yteplikta fell bort dersom ei framtidig hending finn stad Særleg om opsjonar –valrett for den eine parten


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013. Internasjonal påverknad Lovgjevinga –CISG –EU-retten Kontraktspraksis Modellreglar Særleg om utkastet til europeisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google