Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentralt regelverk om skadedyr - etter matlovgivningen Kurs for skadedyrbekjempere Ellen Christine Sjølie Mattilsynet Hovedkontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentralt regelverk om skadedyr - etter matlovgivningen Kurs for skadedyrbekjempere Ellen Christine Sjølie Mattilsynet Hovedkontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentralt regelverk om skadedyr - etter matlovgivningen Kurs for skadedyrbekjempere Ellen Christine Sjølie Mattilsynet Hovedkontoret

2 Plan for timen  Kort oversikt over aktuelt regelverk i matvirksomheter.  Litt om nytt regelverk  Spesifikt om skadedyr

3 Dagens generelle regelverk • Forskrift 8. juli 1983 nr 1252 om produksjon og frambud m.v. av næringsmidler • Forskrift 12. nov 1997 nr 1239 om næringsmiddelhygiene • Forskrift 15. desember 1998 nr 1187 om internkontroll

4 Bakgrunnen for nytt regelverk Generell fornyelse av at alt regelverk på matområdet innenfor EU, med formål: Sikre forbrukerne trygg mat, dvs bedre regler. Like regler innenfor EØS-området for å oppnå fri bevegelighet av næringsmidler. Fra detaljstyring til målstyring. Forenkling – færre direktiver/reguleringer/bestemmelser.

5 Nytt hygieneregelverk hygienepakken •Tre hovedforordninger  forskrift om generell næringsmiddelhygiene  forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse  forskrift om offentlig kontroll •Kontrollforordning  Stiller krav til tilsynsmyndigheten

6 Hygienepakken - status Status for hygienepakken: EU: Trådte i kraft 1. januar 2006 Norge: Vedtatt i EØS-komitéen i oktober 2007. Innføres etter 6 måneder På høring i Norge i juli 2005

7 Forskrift om næringsmiddelhygiene - oppbygging av forskriften Henvisningsforskrift: Inneholder: •Kapitler bestående av -Generell del – presisering at forordningen gjelder som norsk forskrift -Nasjonale bestemmelser •Tilhørende forordning som vedheng - inndelt i fortale, kapitler (I – IV) som hver er inndelt i artikler samt vedlegg (I og II) der mer detaljerte krav finnes Blanding av §§, tall og bokstaver

8 Hygienepakken - hovedlinjer Det legges opp til målstyring og stor grad av fleksibilitet og mulighet for tilpasning av foretakene i forhold til den aktiviteten som skal utøves. Foretakene får stor frihet til å finne løsninger som fører til trygg mat, og tilsvarende ansvar for å dokumentere at egne valg, rutiner og kontroll sikrer oppfyllelse av regelverket. Tilsynet skal fokusere på resultatene og i mindre grad på løsningene.

9 Forskrift om næringsmiddelhygiene  Generelle krav til lokaler og drift som er felles for alle typer næringsmiddelforetak.  Detaljreglene er erstattet av begreper som ”om nødvendig”, ”hvis det er relevant”, ”passende”, ”hensiktsmessig” og ”tilstrekkelig” - for å oppfylle forordningens mål.  Forskriften inkluderer også primærproduksjonen, og stiller krav til primærprodusentens egenkontroll med produksjonen av næringsmidler/råvarer Forskrift om næringsmiddelhygiene

10 Systemkrav •Virksomheten skal etablere rutiner for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivningens krav. Ansvar og myndighet for utførelse skal fastlegges (internkontrollforskriften § 5 nr 3). internkontroll

11 Grunnkrav  Mattrygghet  Ansvarsplassering  Kravet om HACCP innebærer en selvstendig plikt til å gjøre individuelle farevurderinger med tanke på å forebygge risiko (art.5)  Krav til opplæring (Kap.XII) Forskrift om næringsmiddelhygiene

12 Eksempel på grunnforutsetninger • Hygieniske krav til lokaler, innredning og utstyr. • Hygieniske krav til råvarer. • Minimumskompetanse til personell. • Vann av drikkevannskvalitet. • Generelle driftsmessige krav: - Rengjøring av lokaler, innredning, utstyr m.v. - Vedlikehold av lokaler, utstyr, transportmidler m.v. - Kontroll med prosess og lagringstemperatur - Skadedyr bekjempes

13 Forurensning -problemstillinger • Forurensning gjennom insekt eller skadedyr i seg selv. • Forurensning ved at insekt eller skadedyr er bærer av forurensningen. • Forurensning ved at de skadeforebyggende stoffer overføres til matkjeden. • Tekniske innretninger.

14 Dagens regelverk fysiske krav •Lokalene skal ha en planløsning og utforming som hindrer forurensning (§ 8). •Vinduer som kan åpnes skal om nødvendig være utstyrt med insektnett (§ 16 annet ledd). •Dersom åpning av vinduene kan medføre forurensning av næringsmidlene, skal vinduene holdes lukket og låst under produksjon, bearbeiding eller tilberedning (§ 16 tredje ledd). hygieneforskriften

15 Nytt hygieneregelverk: forskrift om næringsmiddelhygiene •Planløsningen og utforming av lokaler skal være slik at det er mulig å holde god næringsmiddelhygiene, herunder beskytte mot forurensning og særlig bekjempe skadedyr (kap.1,punkt 2 bokstav c) •Vinduer som kan åpnes, må om nødvendig være utstyrt med insektnett, som lett må kunne fjernes og rengjøres (kap.II,pkt 2 bokstav d) Forskrift om næringsmiddelhygiene

16 Prinsippene i regelverket • Formålsstyrt (generelle krav) • Minimumskrav (grunnforutsetninger) • Ansvar plassert i virksomheten • Krav om metodisk kontroll med relevante farer • Systemkrav (internkontroll) • Bransjen skal utvikle egne normer for etterlevelse (=nasjonale retningslinjer) Forskrift om næringsmiddelhygiene

17 Oppsummering 1 • Kontroll med skadedyr er virksomhetens ansvar. • Virksomheten skal ha en plan for å forebygge, kontrollere og eventuelt bekjempe (systematiske tiltak). • Det skal det foreligge en skisse/kart/beskrivelse hvor åte-stasjoner og feller er plassert. Fellene skal være nummerert, og kunne kontrolleres av tilsynsmyndigheten.

18 Oppsummering 2 • Tilsyn og kontroll fra bekjempelses-firma skal dokumenteres og danner utgangspunkt for virksomhetens overordnete tiltak, for eksempel plan for oppfølging. Tilsynsfokus! • Bekjempelse skal ikke foregå i områder hvor det produseres eller lagres matvarer (eller ingredienser).

19 Nyttige adresser www.mattilsynet.no www.matportalen.no www.regelhjelp.no Telefon 06040 (ditt lokale mattilsyn)


Laste ned ppt "Sentralt regelverk om skadedyr - etter matlovgivningen Kurs for skadedyrbekjempere Ellen Christine Sjølie Mattilsynet Hovedkontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google