Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvor i verdikjeden ligger ansvaret dersom uhellet har skjedd? Ansvar etter petroleumsregelverket (HMS) Guro Mona Oppen, juridisk rådgiver, Petroleumstilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvor i verdikjeden ligger ansvaret dersom uhellet har skjedd? Ansvar etter petroleumsregelverket (HMS) Guro Mona Oppen, juridisk rådgiver, Petroleumstilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvor i verdikjeden ligger ansvaret dersom uhellet har skjedd? Ansvar etter petroleumsregelverket (HMS) Guro Mona Oppen, juridisk rådgiver, Petroleumstilsynet NDT-konferansen 2008

2 2 Uhell?  Noen ord om flaks og uflaks ……………

3 3 Litt om Ptils myndighetsområde  Sokkelen – forskrift 31.8.2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften/rf)  Petroleumsanlegg på land – midlertidig forskrift 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift/mf)  Mer informasjon på Ptils nettsted www.ptil.no

4 4 Pliktsubjekt (ansvarlig) Krav som er gitt i sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen skal etterleves  Hvem er pliktsubjekt (ansvarlig)?  Hvordan regulert (metode)?  Hvilket ansvar Rf § 5 og mf § 4

5 5 Rf § 5, mf § 4 Rammeforskriften - sokkelen § 5 Ansvar etter denne forskriften Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomheten, er ansvarlig etter denne forskriften og forskrifter som er fastsatt i medhold av den. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd. Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I tillegg til de pliktene som rettighetshaverne har etter enkelte bestemmelser i denne forskriften, er rettighetshaverne ansvarlig for å påse at operatøren etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3. Midlertidig forskrift - landanlegg § 4 Hvem forskriften retter seg mot Den som eier eller driver petroleumsanlegg eller tilknyttede rørledningssystemer som definert i denne forskriften § 3 om definisjoner, og andre som deltar i virksomhet som er omfattet av denne forskriftens virkeområde, er ansvarlig etter denne forskriften. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen, blir etterlevd. Den som eier eller driver petroleumsanlegg eller rørledningssystemer som nevnt i første ledd, skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen.

6 6 Pliktsubjekt  Hvem er pliktsubjekt (ansvarlig)?  Rettighetshaver/ den som eier eller driver petroleumsanlegg  Operatør /den som eier eller driver petroleumsanlegg  Andre som deltar, for eksempel entreprenører og andre eiere, utleiere og brukere av innretninger, tjenesteytere, andre arbeidsgivere –Eksempel: NDT inspeksjonsselskap Rf § 5 og mf § 4

7 7 Pliktsubjekt  Hvordan regulert?  Siktemål - synliggjøring av ansvar, plikter og rettigheter, riktig plassering av ansvar  hovedbestemmelse om ansvar i hhv rf § 5 og mf § 4 – kombinert med:  Enkeltbestemmelser i hhv rf med utfyllende forskrifter og mf – I hovedsak nøytralt utformet (Den ansvarlige skal.., Det skal settes kriterier for.. –flere kan ha ansvar etter samme bestemmelse. Hvilken rolle hadde den enkelte deltakeren i den konkrete situasjonen? – I noen tilfeller konkrete pliktsubjekt (Operatøren skal.., Arbeidsgiveren skal..)

8 8 Eksempel - aktivitetsforskriften § 19 ”Det skal sikres at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene på en trygg måte og i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. ….”

9 9 Pliktsubjekt  Hvilket ansvar  Den enkelte deltakers (f eks NDT-selskap) primære plikt til å ” sikre” etterlevelse - aktiv handlingsplikt, ansvar for eget arbeid (rf § 5 og mf § 4 første ledd) –Ansvar for eget arbeid – hva er ansvarsområdet, kontroll/instruksjonsmyndighet –Etterlevelse av regelverket skal skje gjennom systematiske tiltak. I den grad entreprenørens styringssystem oppfyller regelverket, og er tilpasset den aktuelle aktivitet skal operatøren i størst mulig grad basere seg på entreprenørens styringssystem.  I tillegg: –Operatørens/rettighetshavers/den som eier eller driver petroleumsanleggets plikt til å ” påse” at den som utfører arbeid for seg (f eks NDT-selskap), etterlever krav i HMS-lovgivningen –Entreprenørers plikt til å følge opp sine underentreprenører (rf § 14)

10 10 Arbeidstakerne – plikter Arbeidstakerne har plikt til å medvirke ved  etterlevelse av regelverket  etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem,  Eks. på arbeidstaker: Ansatte NDT-operatører (nivå I – III) Rf § 5, mf § 4

11 11

12 12 Myndighetenes virkemidler, bl a  Pålegg – ved brudd på regelverkskrav  kan være aktuelt også overfor entreprenører som har brutt regelverkskrav rettet mot dem  lite aktuelt overfor arbeidstakere  Straff – ved brudd på regelverkskrav (anbefaling til politiet)  kun aktuelt i de mer graverende tilfellene  Entreprenørselskap (foretaksstraff)  arbeidstakere  Straff = normalt bøter

13 13 Litt mer om straffansvar  Overtredelse av HMS-regelverket er straffebelagt, jf rammeforskriften § 62 og midlertidig forskrift § 53 som kun henviser til relevant overordnet regelverk.  Eks: petroleumsloven § 10-17: forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser eller vedtak truffet i eller i medhold av denne lov straffes med bøter….  Bestemmelsene om foretaksstraff kommer også til anvendelse på dette område  Straffelovens alminnelige bestemmelser om vilkår for straff mv vil gjelde

14 14 Vilkår for straff – hva er det?  De objektive vilkår for straff  Det må finnes et straffebud som passer for handlingen  Det må ikke foreligge noen straffrihetsgrunn, f eks nødrett eller nødverge  De subjektive vilkår for straff  Kravet om skyld (fremgår av straffebudet. Forsett eller uaktsomhet )  Krav om tilregnelighet, jf straffeloven § 44

15 15 Uaktsomhet  Spørsmål om aktpågivenhet – har en opptrådt som en kyndig og omtenksom person ville ha gjort på det aktuelle livsområdet?  Forholdsvis streng aktsomhetsplikt i arbeidslivet/profesjonelle sammenhenger  Helhetsvurdering, noen momenter: hvor klart/uklart var regelverkskravet, fantes klar praksis/normer i bransjen og ble disse fulgt, var rammene for oppdraget klare, ble nødvendig informasjon gitt av oppdragsgiver, hadde NDT-selskapet gode interne systemer for organisering mv av arbeidet og ble disse fulgt opp  Arbeidstakere – medvirkningsplikt. Foretakets straffeansvar det vanligste på vårt område. Organisering, tilrettelegging, arbeidsinstruks mv  Ledende rolle/særlig ansvar/erfaring mv kan få betydning

16 16 Foretaksstraff Straffelovens kap. 3 a  § 48 a - Når et straffebud er overtrådt av noen som handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen navngitt enkeltperson kan straffes for overtredelsen  Momenter i vurderingen av om foretaksstraff bør ilegges: § 48 b  De objektive vilkår for straff må foreligge.  Det gjelder et skyldkrav for den/de som har handlet, men da slik at også anonym og kumulativ skyld rammes

17 17 Hovedfokus: forebygging! Og takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Hvor i verdikjeden ligger ansvaret dersom uhellet har skjedd? Ansvar etter petroleumsregelverket (HMS) Guro Mona Oppen, juridisk rådgiver, Petroleumstilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google