Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor i verdikjeden ligger ansvaret dersom uhellet har skjedd?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor i verdikjeden ligger ansvaret dersom uhellet har skjedd?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor i verdikjeden ligger ansvaret dersom uhellet har skjedd?
Ansvar etter petroleumsregelverket (HMS) Guro Mona Oppen, juridisk rådgiver, Petroleumstilsynet NDT-konferansen 2008

2 Uhell? Noen ord om flaks og uflaks ……………

3 Litt om Ptils myndighetsområde
Sokkelen – forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften/rf) Petroleumsanlegg på land – midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift/mf) Mer informasjon på Ptils nettsted

4 Pliktsubjekt (ansvarlig)
Krav som er gitt i sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen skal etterleves Hvem er pliktsubjekt (ansvarlig)? Hvordan regulert (metode)? Hvilket ansvar Rf § 5 og mf § 4

5 Rf § 5, mf § 4 Rammeforskriften - sokkelen § 5 Ansvar etter denne forskriften Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomheten, er ansvarlig etter denne forskriften og forskrifter som er fastsatt i medhold av den. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd. Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I tillegg til de pliktene som rettighetshaverne har etter enkelte bestemmelser i denne forskriften, er rettighetshaverne ansvarlig for å påse at operatøren etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3. Midlertidig forskrift - landanlegg § 4 Hvem forskriften retter seg mot Den som eier eller driver petroleumsanlegg eller tilknyttede rørledningssystemer som definert i denne forskriften § 3 om definisjoner, og andre som deltar i virksomhet som er omfattet av denne forskriftens virkeområde, er ansvarlig etter denne forskriften. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen, blir etterlevd.        Den som eier eller driver petroleumsanlegg eller rørledningssystemer som nevnt i første ledd, skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen.

6 Pliktsubjekt Hvem er pliktsubjekt (ansvarlig)?
Rettighetshaver/ den som eier eller driver petroleumsanlegg Operatør /den som eier eller driver petroleumsanlegg Andre som deltar, for eksempel entreprenører og andre eiere, utleiere og brukere av innretninger, tjenesteytere, andre arbeidsgivere Eksempel: NDT inspeksjonsselskap Rf § 5 og mf § 4

7 Pliktsubjekt Hvordan regulert?
Siktemål - synliggjøring av ansvar, plikter og rettigheter, riktig plassering av ansvar hovedbestemmelse om ansvar i hhv rf § 5 og mf § 4 – kombinert med: Enkeltbestemmelser i hhv rf med utfyllende forskrifter og mf I hovedsak nøytralt utformet (Den ansvarlige skal.., Det skal settes kriterier for.. flere kan ha ansvar etter samme bestemmelse. Hvilken rolle hadde den enkelte deltakeren i den konkrete situasjonen? I noen tilfeller konkrete pliktsubjekt (Operatøren skal.., Arbeidsgiveren skal..)

8 Eksempel - aktivitetsforskriften § 19
”Det skal sikres at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene på en trygg måte og i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. ….”

9 Pliktsubjekt Hvilket ansvar
Den enkelte deltakers (f eks NDT-selskap) primære plikt til å ”sikre” etterlevelse - aktiv handlingsplikt, ansvar for eget arbeid (rf § 5 og mf § 4 første ledd) Ansvar for eget arbeid – hva er ansvarsområdet, kontroll/instruksjonsmyndighet Etterlevelse av regelverket skal skje gjennom systematiske tiltak. I den grad entreprenørens styringssystem oppfyller regelverket, og er tilpasset den aktuelle aktivitet skal operatøren i størst mulig grad basere seg på entreprenørens styringssystem. I tillegg: Operatørens/rettighetshavers/den som eier eller driver petroleumsanleggets plikt til å ”påse” at den som utfører arbeid for seg (f eks NDT-selskap), etterlever krav i HMS-lovgivningen Entreprenørers plikt til å følge opp sine underentreprenører (rf § 14)

10 Arbeidstakerne – plikter
Arbeidstakerne har plikt til å medvirke ved etterlevelse av regelverket etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem, Eks. på arbeidstaker: Ansatte NDT-operatører (nivå I – III) Rf § 5, mf § 4

11

12 Myndighetenes virkemidler, bl a
Pålegg – ved brudd på regelverkskrav kan være aktuelt også overfor entreprenører som har brutt regelverkskrav rettet mot dem lite aktuelt overfor arbeidstakere Straff – ved brudd på regelverkskrav (anbefaling til politiet) kun aktuelt i de mer graverende tilfellene Entreprenørselskap (foretaksstraff) arbeidstakere Straff = normalt bøter

13 Litt mer om straffansvar
Overtredelse av HMS-regelverket er straffebelagt, jf rammeforskriften § 62 og midlertidig forskrift § 53 som kun henviser til relevant overordnet regelverk. Eks: petroleumsloven § 10-17: forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser eller vedtak truffet i eller i medhold av denne lov straffes med bøter…. Bestemmelsene om foretaksstraff kommer også til anvendelse på dette område Straffelovens alminnelige bestemmelser om vilkår for straff mv vil gjelde

14 Vilkår for straff – hva er det?
De objektive vilkår for straff Det må finnes et straffebud som passer for handlingen Det må ikke foreligge noen straffrihetsgrunn, f eks nødrett eller nødverge De subjektive vilkår for straff Kravet om skyld (fremgår av straffebudet. Forsett eller uaktsomhet) Krav om tilregnelighet, jf straffeloven § 44

15 Uaktsomhet Spørsmål om aktpågivenhet – har en opptrådt som en kyndig og omtenksom person ville ha gjort på det aktuelle livsområdet? Forholdsvis streng aktsomhetsplikt i arbeidslivet/profesjonelle sammenhenger Helhetsvurdering, noen momenter: hvor klart/uklart var regelverkskravet, fantes klar praksis/normer i bransjen og ble disse fulgt, var rammene for oppdraget klare, ble nødvendig informasjon gitt av oppdragsgiver, hadde NDT-selskapet gode interne systemer for organisering mv av arbeidet og ble disse fulgt opp Arbeidstakere – medvirkningsplikt. Foretakets straffeansvar det vanligste på vårt område. Organisering, tilrettelegging, arbeidsinstruks mv Ledende rolle/særlig ansvar/erfaring mv kan få betydning

16 Foretaksstraff Straffelovens kap. 3 a
§ 48 a - Når et straffebud er overtrådt av noen som handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen navngitt enkeltperson kan straffes for overtredelsen Momenter i vurderingen av om foretaksstraff bør ilegges: § 48 b De objektive vilkår for straff må foreligge. Det gjelder et skyldkrav for den/de som har handlet, men da slik at også anonym og kumulativ skyld rammes Ved avgjørelsen av om straff skal ilegges et foretak etter § 48 a, og ved utmålingen av straffen overfor foretaket skal det særlig tas hensyn til a)straffens preventive virkning, b)overtredelsens grovhet, c)om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen, d)om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser, e)om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen, f)foretakets økonomiske evne, g)om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff.

17 Hovedfokus: forebygging!
Og takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Hvor i verdikjeden ligger ansvaret dersom uhellet har skjedd?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google