Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett høst 2009 Dag 9 (27. august): Ansvarsgrunnlag (forts.). Årsakssammenheng v/ professor Are Stenvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett høst 2009 Dag 9 (27. august): Ansvarsgrunnlag (forts.). Årsakssammenheng v/ professor Are Stenvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett høst 2009 Dag 9 (27. august): Ansvarsgrunnlag (forts.). Årsakssammenheng v/ professor Are Stenvik

2 Objektivt ansvar for genusytelser (19.4.1 og 19.4.5) Kjl. 1907 § 24 – objektivt ansvar med unntak for ”force majeure” –Ansvar genusytelser (artsbestemte ytelser) –”Force majeure”-unntaket Ansvar med ”force majeure”-unntak på ulovfestet grunnlag ”Force majeure”-klausuler i kontraktspraksis

3 Kontrollansvaret (19.4.2) Kjl. § 27(1), jf. § 40(1) – objektivt ansvar med unntak for hindringer utenfor selgers kontroll (sml. forbrukerkjl. § 24; avhendl. § 4-5; håndverkertjl. § 28) Omfatter både genus- og speciesytelser Ansvaret dekker ikke indirekte tap Vilkår for ansvarsfritak –hindring, –ikke kunne unngås eller overvinnes, –utenfor debitors kontroll, –upåregnelig

4 Hindring som ikke kunne unngås eller overvinnes (19.4.2) Umulig eller ekstraordinært tyngende Økonomisk ”force majeure” – kostnadsøkning som debitor ”ikke med rimelighet kunne ventes å … unngå eller overvinne følgene av” –fritak for naturaloppfyllelse, kjl. § 23 –fritak for erstatningsansvar, kjl. § 27(1) –kriterier (Ot.prp. nr. 80 s. 72): upåregnelig uforholdsmessig –objektiv vurdering, jf. Ot.prp. nr. 80 s. 72 –skjønnsmessig vurdering, momenter: avtaleforholdets karakter og risikopreg avtalens varighet graden av upåregnelighet årsaken til kostnadsøkningen

5 Påregnelighetsvurderingen (19.4.2) ”ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning” Ikke fjerntliggende mulighet – foranledning til å ta forbehold? jf. Rt. 1962 s. 175 (importlisens) Skjønnsmessig vurdering, momenter: –hindringstypens hyppighet –konkrete risikoindikasjoner –profesjonalitet Eksempler: –offentligrettslige hindringer, jf. Rt. 1953 s. 478 (pølsemaskin) –værforhold, jf. Rt. 1931 s. 897 (cellulose) –arbeidskonflikter o.l., jf. Ot.prp. nr. 80 s. 73 –sviktende leveranser, jf. Rt. 1970 s. 1059 (knutelin)

6 Kontrollsfæren (19.4.2 og 19.4.3) ”Force majeure”-begivenheter ligger klart utenfor kontrollsfæren Hindringer som skyldes tredjemenn, jf. Rt. 1998 s. 1815 (Sties) Hindringer knyttet til debitor selv, hans folk, utstyr eller driftsopplegg, ligger innenfor Tvilstilfelle: hindringer som faller utenfor disse kategoriene –årsakslæren (har debitor fremkalt hindringen?) –kontrollæren (kunne debitor unngått hindringen?), jf. Rt. 2004 s. 675 (agurkpinne) Agurkpinnedommens rekkevidde?

7 Hindringer som rammer hjelpere og leverandører (19.4.4) Debitor identifiseres med kontraktshjelpere og leverandører, jf. kjl. § 27(2) ”Retroaktivt kontraktshjelperansvar” Leverandører av allmenne produksjonsmidler (som ikke er engasjert med sikte på den konkrete oppfyllelse) Bare debitors medkontrahenter, ikke bakenforliggende ledd (unntatt ”tidligere salgsledd”) Identifikasjonen etter andre bestemmelser er mindre vidtgående, jf. f.eks. håndverkertjl. § 28(2) og bustadoppfl. § 35 annet ledd.

8 Ansvarsgrunnlag utenfor lovregulerte områder (19.4.5) Områder uten lovregulert erstatningsansvar: entreprise, verksleie, tjenesteleveranser etc. Problemstilling: Skal kontrollansvarets fremvekst på de lovregulerte områder tillegges betydning for de uregulerte områder? Kategorier av forpliktelser: –innsats-/omsorgsforpliktelser –levering av artsbestemte ytelser (genus), jf. Rt. 2008 s. 537 (øyelinser) –levering av individuelt bestemte ytelser (species)

9 Rent objektivt ansvar (19.5) Ansvar for pengemangel (19.5.2) Ansvar for rettsvillfarelse (19.5.3), jf. Rt. 1983 s. 205 (trailer); Rt. 1994 s. 1617 (Stabil Fabrikker); Rt. 2000 s. 632 (Østfold Energi) Ansvar for opprinnelig vanhjemmel (19.5.4); total (manglende hjemmel) og partiell (heftelser). Kjl. § 41(2); husl. § 2-16; avhl. § 4-17(2) Garantiansvar, ansvar for tilsikrede egenskaper (19.5.5), jf. Rt. 2005 s. 257 (EpiLight)

10 Årsakssammenheng – oversikt Kravet om faktisk årsakssammenheng: Positiv og negativ kontraktsinteresse (20.2) Kravet om adekvans (20.3–20.4) Fradrag for fordeler – compensatio lucri cum damno (20.5) Medvirkning, tapsbegrensningsplikt Lempning (20.6)

11 Faktisk årsakssammenheng (20.2) Erstatning for tap som skyldes rettsbruddet – differanselæren Årsakssammenheng ved forskjellige typer rettsbrudd: –kontraktsbrudd hovedforpliktelser (positiv kontraktsinteresse) biforpliktelser, jf. Rt. 1970 s. 1059 (knutelin); Rt. 1988 s. 7 (eiendomsmegler); Rt. 2001 s. 1702 (Fearnley & Eger) urettmessig avbestilling el. hevning, jf. Rt.2003 s. 486 (typehus) –ugyldighet (negativ kontraktsinteresse) –prekontraktuelt erstatningsansvar, jf. Rt. 2001 s. 1062 (Nucleus); Rt. 2007 s. 983 (Reno-Vest); Rt. 2007 s. 425 (Rikstoto); Rt. 2008 s. 982 (Ventelo) Erstatning for negativ kontraktsinteresse ved hevning? jf. Rt. 1938 s. 606 (blårev); Rt. 2002 s. 1110 (Bodum) Kreditors valgmulighet

12 Adekvanskravet (20.3) Adekvanskravet, kjl. § 67(1), jf. Rt. 2004 s. 675 (agurkpinne) Forholdet til lempning, jf. Rt. 2004 s. 675 (agurkpinne); Rt. 2006 s. 690 (Lillestrøm) Tapet må være: –påregnelig –ikke for fjernt eller avledet –skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. Rt. 2004 s. 675 (agurkpinne) Retningslinjer for vurderingen: –utgangspunktet for vurderingen: det konkrete kontraktsbrudd –tapets art – generalisering på følgesiden –objektivisering –kreditors sårbarhet for tap, jf. Rt. 1972 s. 449 (Nordstrandveien); Rt. 1983 s. 205 (trailer); Rt. 1959 s. 883 (Nestor) –tidspunktet for vurderingen


Laste ned ppt "Obligasjonsrett høst 2009 Dag 9 (27. august): Ansvarsgrunnlag (forts.). Årsakssammenheng v/ professor Are Stenvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google