Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 7. Kontraktsbruddssanksjoner (misligholdsbeføyelser) Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 7. Kontraktsbruddssanksjoner (misligholdsbeføyelser) Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 7. Kontraktsbruddssanksjoner (misligholdsbeføyelser) Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Tilblivelse (avtaleretten) Innhold (tolkingslæren) Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds- sanksjoner Hvor er vi nå? Krav på vederlag? Vederlagsrisikoen

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontraktsbruddssanksjon = misligholdsbeføyelse Virkninger av at det foreligger kontraktsbrudd (virkemidler kreditor har mot den misligholdende debitor) Kontraktsbruddssanksjoner: –Detensjonsrett –Naturaloppfyllelse –Retting (utbedring/avhjelp) –Prisavslag –Heving –Erstatning

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Detensjonsrett – rett til å holde tilbake egen ytelse –Aktuelt både ved forsinkelse og mangler »Hele eller deler av egen ytelse Omfanget av kontraktsbruddet – hel eller delvis ikke- oppfyllelse Omfanget av kravet mot debitor – mer eller mindre enn vederlaget –Utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse »Et vilkår at ytelsene er konnekse –Ikke det samme som heving – forpliktelsene består

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Detensjonsrett og retensjonsrett –Detensjonsrett – tilbakeholdelse av egen ytelse »Alltid mulig i gjensidig bebyrdende kontrakter – utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse »Ved avtalt kreditt forutsettes antesipert mislighold –Retensjonsrett – tilbakeholdelse av andres ting »For eksempel realdebitors tilbakeholdelse av realkreditors gjenstand til sikkerhet for vederlaget »Bare aktuelt i spesielle situasjoner (forvaring, reparasjon) hvor realdebitor har kreditors gjenstand i sin besittelse »Retensjonsretten er viktig når debitor ikke kan holde tilbake sin egen ytelse isolert – han har allerede ytet (reparert, forvart)

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Naturaloppfyllelse –Aktuelt ved forsinkelse, ikke ved mangler (retting) –Alminnelig regel i norsk rett – mulig å få fullbyrdelsesdom på naturaloppfyllelse »Forlengelse av kontraktens realforpliktelse »Unntak for arbeidsoppdrag/tjenester av mer personlig karakter –Retten til naturaloppfyllelse er begrenset når »Det er faktisk, rettslig eller praktisk umulig for debitor å oppfylle »Ulempen og kostnaden for debitor står i vesentlig misforhold til kreditors interesse i å få oppfyllelse –Årsaken til at det er vanskelig for debitor å oppfylle er i denne sammenhengen uten betydning

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Retting (utbedring/avhjelp/reparasjon) –Aktuelt ved mangler, ikke forsinkelse (naturaloppfyllelse) »Sammenheng med retten til å kreve naturaloppfyllelse –Primær beføyelse i forhold til prisavslag og heving –Retting har to sider: »Kontraktsbruddssanksjon for kreditor Rett for kreditor – plikt for debitor Retteplikt i de fleste kontraktstypene Likevel ikke en alminnelig regel? »Defensivt tiltak for å avverge andre sanksjoner Rett for debitor til å rette – plikt for kreditor til å akseptere retting i et visst omfang – alminnelig regel – forlengelse av naturaloppfyllelsen

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Retting (forts.) –Retteplikten er en ubetinget følge av at ytelsen har en mangel »Uavhengig av om mangelen er stor eller liten »Uavhengig av om mangelen skyldes uaktsomhet eller annet –Retteplikten er likevel ikke ubegrenset »Unntak dersom retting volder debitor urimelig kostnad eller ulempe – lignende vurdering som ved naturaloppfyllelse –Brudd på retteplikt – objektivt erstatningsansvar for rimelige retteutgifter (sammenlign prisavslag) –NB: Dette er verken et spørsmål om kontraktsbrudd eller om erstatning for oppfyllelsesinteressen på kontrollansvarsgrunnlag »Retteplikt forutsetter kontraktsbrudd i form av mangel (debitor må ha risikoen for oppfyllelsessvikten) »Retting vil kunne avverge erstatningsansvar for oppfyllelsesinteressen (og prisavslag og heving)

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Prisavslag –Aktuelt ved mangler, ikke forsinkelse –Subsidiær beføyelse i forhold til retting –Ubetinget krav – uten hensyn til mangelens størrelse eller debitors forhold (skyld) –Derimot et vilkår om redusert økonomisk verdi –Utmåling – flere varianter »Forholdmessig avslag – normalregelen i kjøp »Reparasjons-/rettekostnader – hvis mulig »Debitors besparelse – nedre grense i entreprise

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Heving –Aktuelt ved både forsinkelse og mangler –Subsidiær sanksjon – utelukker naturaloppfyllelse/retting og prisavslag –Alminnelig vilkår: Vesentlig kontraktsbrudd –Unntaksvis strengere vilkår »Vesentlig forfeilet formål (tilvirkningskjøp) »Skyld (avskjed i arbeidsforhold)

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Vesentlig kontraktsbrudd –Helhetsvurdering – ”skjellig grunn til å heve” – flere momenter »Avvikets omfang og betydningen for kreditor »Hva kreditor kan oppnå ved å heve »Om øvrige sanksjoner er effektive for kreditor »Virkningen av heving for debitor »Årsaken til kontraktsbruddet – for eksempel skyld hos debitor –Hva som er et ”vesentlig kontraktsbrudd” vil derfor avhenge av kontraktstypen og situasjonen for øvrig »Sammenlign løsørekjøp og entreprise

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Debitors hevingsadgang ved foretatt realoppfyllelse –Fullstendig oppfyllelse – hevingsretten tapes (hovedregel) –Delvis oppfyllelse – heving bare for fremtidige ytelser (ex nunc) Kreditors hevingsadgang ved foretatt realoppfyllelse –Oppfyllelse ikke til hinder hvis tilbakelevering er mulig –Hvis ikke kan det bare heves for fremtidige ytelser (ex nunc) –En viss adgang til å heve i kjøpsforhold selv om realytelsen ikke kan tilbakeleveres

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Oppfyllelse av pengeforpliktelser utelukker ikke heving Virkninger av heving –Bortfall av hovedforpliktelser –Tilbakeføring av mottatte ytelser (ved heving ex tunc) –Vederlag for avkastning og nytte av ytelsene i perioden fra oppfyllelse til tilbakeføring (ved heving ex tunc) –Avtalens økonomiske realitet kan bestå i form av erstatningsansvar

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Erstatning –Aktuelt ved både forsinkelse og mangler –Kan kumuleres med øvrige sanksjoner –Vilkår – i tillegg til kontraktsbrudd: »Ansvarsgrunnlag »Økonomisk tap »Årsakssammenheng »Påregnelighet (adekvans)

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Ansvarsgrunnlag –Uaktsomhetsansvar (culpa) »Rettvendt bevisbyrde – utgangspunktet »Omvendt bevisbyrde (presumsjonsansvar) –Objektivisert ansvar »Kontrollansvar »Rent objektivt ansvar

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Culpa –Alminnelig ansvarsgrunnlag »Alle slags kontraktstyper Supplererer kontrollansvaret i kontraktslovene »Alle slags kontraktsbrudd –Ansvar for klanderverdig opptreden »Kunne handlet annerledes (alternativer) »Burde vært handlet annerledes –Grader av skyld »Simpel/grov uaktsomhet »Forsett – kontraktsbrudd og følgene av det

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Culpa i kontrakt –Mange fellestrekk med culpa på deliktsgrunnlag – en skjønnsmessig helhetsvurdering –Visse særtrekk i kontraktsforhold »Kontrakten etablerer forpliktelser til å handle aktivt (oppfylle forpliktelsene) »Innholdet i forpliktelsene følger av kontrakten »Det er frivillig å påta seg forpliktelser ved kontrakt »Forpliktelsene påtas mot vederlag »Aktsomhetsvurderingen er en streng profesjonsnorm

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Culpa – utvidelse ved identifikasjon –Arbeidsgiveransvar »Gjelder også i kontraktsforhold (begrensninger) »Liten betydning ved siden av kontraktshjelperansvaret –Kontraktshjelperansvar »Bruk av hjelper letter ikke debitors forpliktelser »Identifikasjon ikke begrenset til arbeidstakere (ansatte) »Grenser for identifikasjon Sammenheng med oppfyllelsen av kontrakten – identifikasjon Generelle tjenester/underleveranser – ikke identifikasjon –Problemstilling: Om hjelperens handlinger/unnlatelser ville vært culpøse om de var foretatt av debitor (én norm) –Uaktsomt valg av hjelper = debitors egen culpa

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Nærmere om presumsjonsansvar –Omvendt bevisbyrde – debitor må bevise at han ikke er ansvarlig –Innholdet i presumsjonsansvaret varierer Bevistema – hva skal debitor føre bevis for? Bevisbyrde – bare omvendt eller også strengere? –Lovfestet presumsjonsansvar »hvtjl., tfl., lftl.og sjøl. –Presumsjonsansvar på ulovfestet grunnlag »Hva er en rimelig ansvarsregel? »Hvem av partene er nærmest til eller kan lettest føre bevis? Forsinkelse – ofte grunnlag for presumsjonsansvar Mangler – ingen fast regel

20 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvar –Et objektivisert ansvar »Debitor er ansvarlig med mindre han kan vise til en relevant unnskyldningsgrunn for kontraktsbruddet »Fravær av uaktsomhet er ikke nok til å slippe unna ansvaret –Et positivrettslig ansvarsgrunnlag »Anvendelse også på ulovfestede områder Generisk bestemte resultatforpliktelser Sammensatte resultatforpliktelser med et visst element av personlig arbeid »Avløser det objektive ansvaret med unntak for force majeure?

21 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvar – 4 kumulative vilkår for fritak –Kontraktsbruddet må skyldes en HINDRING –Hindringen må ligge UTENFOR DEBITORS KONTROLL –Hindringen kunne ikke med rimelighet vært TATT I BETRAKTNING ved avtaleinngåelsen –Hindringen kunne ikke med rimelighet vært UNNGÅTT ELLER FØLGENE AV DEN OVERVUNNET Debitor har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt (”godtgjøre”) –Utgangspunktet er ansvar – unnskyldningsgrunner som ikke kan bevises er pr. se ikke relevante

22 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – hindringskravet –Hindringskravet har begrenset selvstendig betydning »Ingen selvstendig begrensning til visse relevante årsakstyper – det følger av kontroll-vilkåret –Må ses i sammenheng med kravet om at hindringen ikke må kunne unngås eller overvinnes »Er det en hindring hvis den kan overvinnes? »Uten praktisk interesse – uansett erstatningsansvar Kumulative vilkår for fritak – objektivt ansvar

23 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret - overvinnelse av hindringen –Umulighet – tilstrekkelig, men ikke nødvendig –Men ikke nok at det blir litt vanskeligere eller dyrere å oppfylle Overvinnelse - offergrense –Må være ekstraordinært tyngende å oppfylle »Høyere terskel enn fritak fra plikten til å naturaloppfylle –Ofte et rent pengespørsmål (fungible ytelser) »Belastning utenfor forutsetningene for avtalen »Terskelen vil avhenge av kontraktstype og omstrendighetene –Strengt krav – skal normalt mye til før det kan sies å foreligge en hindring som ikke kan unngås eller overvinnes

24 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – kunne hindringen med rimelighet vært tatt i betraktning på avtaletiden? –Krav til sannsynlighet for at hindringen inntreffer »Sannsynlighet er nok, men ikke nødvendig »Også muligheten for at hindringen inntreffer kan etter omstendighetene være nok, selv om det er sannsynlig at hindringen ikke inntreffer Har debitor oppfordring til å overveie og ta forbehold? Foreligger en konkret hending som tilsier fare for oppfyllelsen?

25 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – utenfor debitors kontroll –En objektivt avgrenset kontrollsfære - hvilke hindringer debitor har risikoen for »Ikke culpa – ikke nødvendigvis utenfor kontroll selv om debitor ikke kan lastes –To perspektiver? »Årsaksperspektivet – satt i gang av debitor »Kontrollperspektivet – faktisk mulig for debitor å påvirke eller kontrollere »Rt. 2004 s. 675 Agurkpinne Prinsipiell kontrollsfære (risikosfære), ikke debitors faktiske Uansett mulig å overvinne hindringen?

26 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – utenfor debitors kontroll –Hindringer (hindringsårsaker) som normalt er utenfor kontroll »Klassiske force majeure-hendelser som jordskjelv, lynnedslag, krig etc. –Hindringer (hindringsårsaker) som normalt er innenfor kontroll »Svikt i egen organisering og driftsopplegg »Svikt i eget produksjonsutstyr »Svikt i underleveranser – selv om valget er forsvarlig »Svikt hos oppfyllelsemedhjelpere (årsak) –Hindringer(hindringsårsaker i grenseland) »Brann (årsak), streik

27 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – identifikasjon –Kontrollansvarsidentifikasjon »Objektivt kontraktsbruddsansvar – erstatningsansvar for alt som ikke er unntatt Også oppfyllelseshjelpere – objektivt ansvar »Hindringer utenfor kontroll er unntatt »Ansvaret kan utvides til forhold utenfor kontroll Kontrollansvarsidentifikasjon – forutsetter at hindringen ligger utenfor debitors kontroll –Sammenlign kontraktshjelperidentifikasjon (culpa) »Ansvar for egen uaktsomhet »Visse, særlig begrunnede utvidelser Identifikasjon med kontraktshjelper

28 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – samspillet mellom vilkårene –4 kumulative vilkår – alle må være oppfylt for ansvarsfrihet –Utgangspunktet er ansvar – nok at ett av vilkårene ikke er oppfylt –I praksis er det ofte ett av vilkårene som er avgjørende –Streng ansvarsform – mildnes av begrensning av tapstyper Typetilfeller –Fungible ytelser (generisk bestemte forpliktelser) »Normalt mulig å oppfylle med et annet eksemplar »Bare hvis det ikke er mulig eller krever for store oppofrelser kommer spørsmålet om utenfor kontroll på spissen »Men burde hindringen uansett vært forutsett? –Ikke-fungible ytelser (specie-forpliktelser) »Ikke mulig å oppfylle med et annet eksemplar »Spørsmålet om utenfor kontroll kommer oftere på spissen »Men burde den uansett vært forutsett?

29 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret –forsinkelse og mangler –Forsinkelse »Enkelt og entydig innhold – midlertidig uteblitt oppfyllelse »Greitt å ta stilling til om vilkårene er oppfylt –Kvantitetsmangel (total forsinkelse – som forsinkelse) –Kvalitetsmangel – problemet »Hva utgjør egentlig en hindring for mangelfri ytelse, og som ikke kan overvinnes – skjult mangel? »Når kan innholdet i ytelsen (egenskapene) ligge utenfor debitors kontroll? »Og når kan dette ikke med rimelighet tas i betraktning? –Praktisk talt objektivt mangelsansvar »Unntak for skjult mangel i videresolgt brukt gjenstand

30 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Hvorfor et strengt, objektivisert kontrollansvar? –Fordeler med et objektivisert ansvar generelt »Forutsigbarhet »Oppfyllelsespress »Bevistema (sammenlign presumsjonsansvar) »Bevisbyrde (sammenlign presumsjonsansvar) –Hvem av partene er nærmest til å bære risikoen? »Kontrollansvaret er et risikoansvar »Å frita debitor for ansvar innebærer at kreditor må bære tapet – risikoen for kontraktsbruddet overføres –Tapsdekning begrenset til direkte tap – mildner ansvaret –Påregnelighetsvurderingen – må ta ansvarsformen i betraktning

31 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kort om rent objektivt ansvar –Ikke knyttet til karakteren av forpliktelsene (generisk bestemte resultatforpliktelser) –Derimot knyttet til karakteren av visse kontraktsbrudd –Begrenset anvendelsesområde: »Rettsvilfarelse Faktisk villfarelse trolig likestilt med rettsvillfarelse »Rettsmangel (total og opprinnelig vanhjemmel) »Garantitilsagn Også tilsikrede egenskaper Kanskje også kjerneegenskaper »Pengemangel (uten hensyn til økonomisk tap)

32 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Erstatning – utmålingsprinsipper –Utgangspunkt: »Kreditor skal stilles som om kontrakten var riktig oppfylt – erstatning for oppfyllelsesinteressen (positiv kontraktsinteresse) Full tapsdekning Ingen berikelse –Begrensninger/modifiserende vilkår: »Tapet må være en påregnelig (adekvat) følge av kontraktsbruddet (årsakssammenheng) »Kreditor har en tapsbegrensningsplikt

33 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Erstatning – utmåling –Skillet mellom direkte og indirekte tap »Gjelder ved kontrollansvar etter kjl, avhl og husll »Samme realitet ved kontrollansvar etter andre lover Gjelder bare i forbrukerforhold (fbkjl, bustl, hvtjl) Næringstap er typisk indirekte tap »Mildner kontrollansvaret som strengt ansvarsgrunnlag »Ikke ved andre ansvarsgrunnlag (culpa, garanti) –For andre ansvarsgrunnlag er det bare vilkåret om påregnelig årsakssammenheng som begrenser hvilket tap som kan kreves dekkes (adekvans)

34 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Erstatning –tapsposter –Utlegg/omkostninger »Direkte/nødvendig ekstrautgifter som følge av misligholdet »Eks: Undersøkelse, tapsbegrensende tiltak –Prisforskjell »Ved dekningstransaksjon (heving) »Forsvarlig måte »Konkret (faktisk) eller abstrakt (tenkt) dekningspris –Fortjenestetap (direkte tap) »Subsidiær i forhold til prisforskjell - tapsbegrensningsplikt –Konsekvenstap (indirekte tap) »Avledet følge av kontraktsbruddet – adekvansproblemer »Eks: Driftstap, avsavnstap, misligholdskrav fra tredjemann, produktskader (grenseland) – aktualitet varierer med kontraktstype

35 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Årsakssammenheng –Uavbrutt årsakssammenheng mellom det ansvarsbetingende forholdet og tapet –To forhold som bestemmer det nærmere innholdet i kravet til årsakssammenheng »Forpliktelsens karakter Resultatforpliktelse Omsorgsforpliktelse Tilsikring »Ansvarsgrunnlaget Uaktsomhetsansvar Ojektivisert ansvar (kontrollansvar)

36 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Resultatforpliktelser med objektivisert ansvar –Kontraktsbruddet (at resultatet ikke nås) er det ansvarsbetingende forhold –Det må være årsakssammenheng mellom kontraktsbruddet og tapet Omsorgsforpliktelser med uaktsomhetsansvar –Uaktsomheten utgjør kontraktsbruddet (ikke forsvarlig innsats) –Det må være årsakssammenheng mellom uaktsomheten og tapet

37 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Resultatforpliktelser med uaktsomhetsansvar –Kan foreligge kontraktsbrudd uten uaktsomhet –Erstatning forutsetter en uavbrutt årsakssammenheng fra uaktsomhet via kontraktsbrudd til tapet Tilsikring –Garanti for egenskaper på avtaletidspunktet –Objektivt tilsikringsansvar forutsetter avvik både på avtaletidspunktet og på oppfyllelsestidspunktet (kontraktsbrudd) –Det må være en uavbrutt årsakssammenheng fra avviket på avtaletidspunktet via kontraktsbruddet til tapet

38 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Påregnelighet (adekvans) –Rimelig nær sammenheng mellom kontraktsbruddet og tapet –Tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig –Både arten av tapspostene og størrelsen på tapet En helhetsvurdering –Hvilket tap som normalt kan forventes å oppstå –Rimelighet –Debitors uaktsomhet

39 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Vilkår og bortfallsgrunner –Reklamasjon »I alminnelighet ved mangler og ikke forsinkelse »Relativ frist – innen rimelig tid – alminnelig regel »Absolutte frister – positivrettslige regler »Fristenes utgangspunkt Relativ frist – kreditor ble eller burde blitt kjent med kontraktsbruddet Absolutt frist - leveringen –Avkall »På sanksjon mot kontraktsbruddet – i ord eller handling Eksempel: Full betaling uten forbehold ved kjent mangel –Passivitet »Supplerer reklamasjons- og foreldelsesreglene »Krav kan i særlige tilfeller falle bort selv om det er reklamert i tide og kravet ikke er foreldet –Foreldelse

40 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Vilkår og bortfallsgrunner (forts.) –Kontraktsmessige forbehold og ansvarsfraskrivelser »Spesifiserte forbehold og ansvarsfraskrivelser »Generelle forbehold og ansvarsfraskrivelser –Forsømt undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse, på oppfyllelsesstadiet og etter oppfyllelse? »Før avtaleinngåelse – et spørsmål om hvorvidt det foreligger en mangel Forholdet til debitors opplysningsplikt »På oppfyllelsesstadiet – i samarbeidspregede kontrakter som entreprise – et spørsmål om fordeling av risikoen, ikke enten eller - utslag av lojalitetsplikt »Etter oppfyllelse – et spørsmål om når reklamasjons- og foreldelsesfrister begynner å løpe

41 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kort om kontraktsbaserte direktekrav –Subrogasjon »Kjl § 84-1, avhl § 4-16 (+ NS 3430) »Kreditor benytter debitors krav på hjemmelsmannen –Springende regress »Bustl. § 37, hvtjl § 27, fbkjl § 35 (1) (+ NS 8405) »Kreditor gjør sitt eget krav overfor debitor gjeldende overfor hjemmelsmannen –Tredjemannsavtale »Forutsetter at kreditor kan bygge rett på hjemmelsmannens løfte overfor debitor Eksempel: Garanti, kausjon

42 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kjl § 84-1, avhl § 4-16 Kreditor benytter debitors krav på hjemmelsmannen Inntreden – én mangelsvurdering Kreditors krav mot hjemmelsmannen er ikke større enn debitors Men må kreditor også ha et krav mot debitor –Ubegrunnet berikelse? En alminnelige regel? –Rettsteknisk forenkling? HJEMMELSMANN DEBITOR KREDITOR Subrogasjon 5 ?

43 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Bustl. § 37, hvtjl § 27, fbkjl § 35 (1) (+ NS 8405) Kreditor gjør sitt eget krav overfor debitor gjeldende overfor hjemmelsmannen Innenfor rammen av debitors krav mot hjemmelsmannen To mangelsvurderinger Det minste av kravene bestemmer kreditors krav mot hjemmelsmannen En alminnelig regel? –Usikkert, men se Rt. 1998 s. 656 HJEMMELSMANN DEBITOR KREDITOR 5 10 5 5 Subrogasjon 5


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 7. Kontraktsbruddssanksjoner (misligholdsbeføyelser) Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google