Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Herman Bruserud og Sondre Dyrland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Herman Bruserud og Sondre Dyrland
7. Kontraktsbruddssanksjoner (misligholdsbeføyelser) Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 Kontraktsbruddssanksjoner
Tilblivelse (avtaleretten) Innhold (tolkingslæren) Opphør og endring av forpliktelser Krav på vederlag? Vederlagsrisikoen Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds-sanksjoner Hvor er vi nå?

3 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontraktsbruddssanksjon = misligholdsbeføyelse Virkninger av at det foreligger kontraktsbrudd (virkemidler kreditor har mot den misligholdende debitor) Kontraktsbruddssanksjoner: Detensjonsrett Naturaloppfyllelse Retting (utbedring/avhjelp) Prisavslag Heving Erstatning

4 Kontraktsbruddssanksjoner
Detensjonsrett – rett til å holde tilbake egen ytelse Aktuelt både ved forsinkelse og mangler Hele eller deler av egen ytelse Omfanget av kontraktsbruddet – hel eller delvis ikke-oppfyllelse Omfanget av kravet mot debitor – mer eller mindre enn vederlaget Utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse Et vilkår at ytelsene er konnekse Ikke det samme som heving – forpliktelsene består

5 Kontraktsbruddssanksjoner
Detensjonsrett og retensjonsrett Detensjonsrett – tilbakeholdelse av egen ytelse Alltid mulig i gjensidig bebyrdende kontrakter – utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse Ved avtalt kreditt forutsettes antesipert mislighold Retensjonsrett – tilbakeholdelse av andres ting For eksempel realdebitors tilbakeholdelse av realkreditors gjenstand til sikkerhet for vederlaget Bare aktuelt i spesielle situasjoner (forvaring, reparasjon) hvor realdebitor har kreditors gjenstand i sin besittelse Retensjonsretten er viktig når debitor ikke kan holde tilbake sin egen ytelse isolert – han har allerede ytet (reparert, forvart)

6 Kontraktsbruddssanksjoner
Naturaloppfyllelse Aktuelt ved forsinkelse, ikke ved mangler (retting) Alminnelig regel i norsk rett – mulig å få fullbyrdelsesdom på naturaloppfyllelse Forlengelse av kontraktens realforpliktelse Unntak for arbeidsoppdrag/tjenester av mer personlig karakter Retten til naturaloppfyllelse er begrenset når Det er faktisk, rettslig eller praktisk umulig for debitor å oppfylle Ulempen og kostnaden for debitor står i vesentlig misforhold til kreditors interesse i å få oppfyllelse Årsaken til at det er vanskelig for debitor å oppfylle er i denne sammenhengen uten betydning

7 Kontraktsbruddssanksjoner
Retting (utbedring/avhjelp/reparasjon) Aktuelt ved mangler, ikke forsinkelse (naturaloppfyllelse) Sammenheng med retten til å kreve naturaloppfyllelse Primær beføyelse i forhold til prisavslag og heving Retting har to sider: Kontraktsbruddssanksjon for kreditor Rett for kreditor – plikt for debitor Retteplikt i de fleste kontraktstypene Likevel ikke en alminnelig regel? Defensivt tiltak for å avverge andre sanksjoner Rett for debitor til å rette – plikt for kreditor til å akseptere retting i et visst omfang – alminnelig regel – forlengelse av naturaloppfyllelsen

8 Kontraktsbruddssanksjoner
Retting (forts.) Retteplikten er en ubetinget følge av at ytelsen har en mangel Uavhengig av om mangelen er stor eller liten Uavhengig av om mangelen skyldes uaktsomhet eller annet Retteplikten er likevel ikke ubegrenset Unntak dersom retting volder debitor urimelig kostnad eller ulempe – lignende vurdering som ved naturaloppfyllelse Brudd på retteplikt – objektivt erstatningsansvar for rimelige retteutgifter (sammenlign prisavslag) NB: Dette er verken et spørsmål om kontraktsbrudd eller om erstatning for oppfyllelsesinteressen på kontrollansvarsgrunnlag Retteplikt forutsetter kontraktsbrudd i form av mangel (debitor må ha risikoen for oppfyllelsessvikten) Retting vil kunne avverge erstatningsansvar for oppfyllelsesinteressen (og prisavslag og heving)

9 Kontraktsbruddssanksjoner
Prisavslag Aktuelt ved mangler, ikke forsinkelse Subsidiær beføyelse i forhold til retting Ubetinget krav – uten hensyn til mangelens størrelse eller debitors forhold (skyld) Derimot et vilkår om redusert økonomisk verdi Utmåling – flere varianter Forholdmessig avslag – normalregelen i kjøp Reparasjons-/rettekostnader – hvis mulig Debitors besparelse – nedre grense i entreprise

10 Kontraktsbruddssanksjoner
Heving Aktuelt ved både forsinkelse og mangler Subsidiær sanksjon – utelukker naturaloppfyllelse/retting og prisavslag Alminnelig vilkår: Vesentlig kontraktsbrudd Unntaksvis strengere vilkår Vesentlig forfeilet formål (tilvirkningskjøp) Skyld (avskjed i arbeidsforhold)

11 Kontraktsbruddssanksjoner
Vesentlig kontraktsbrudd Helhetsvurdering – ”skjellig grunn til å heve” – flere momenter Avvikets omfang og betydningen for kreditor Hva kreditor kan oppnå ved å heve Om øvrige sanksjoner er effektive for kreditor Virkningen av heving for debitor Årsaken til kontraktsbruddet – for eksempel skyld hos debitor Hva som er et ”vesentlig kontraktsbrudd” vil derfor avhenge av kontraktstypen og situasjonen for øvrig Sammenlign løsørekjøp og entreprise

12 Kontraktsbruddssanksjoner
Debitors hevingsadgang ved foretatt realoppfyllelse Fullstendig oppfyllelse – hevingsretten tapes (hovedregel) Delvis oppfyllelse – heving bare for fremtidige ytelser (ex nunc) Kreditors hevingsadgang ved foretatt realoppfyllelse Oppfyllelse ikke til hinder hvis tilbakelevering er mulig Hvis ikke kan det bare heves for fremtidige ytelser (ex nunc) En viss adgang til å heve i kjøpsforhold selv om realytelsen ikke kan tilbakeleveres

13 Kontraktsbruddssanksjoner
Oppfyllelse av pengeforpliktelser utelukker ikke heving Virkninger av heving Bortfall av hovedforpliktelser Tilbakeføring av mottatte ytelser (ved heving ex tunc) Vederlag for avkastning og nytte av ytelsene i perioden fra oppfyllelse til tilbakeføring (ved heving ex tunc) Avtalens økonomiske realitet kan bestå i form av erstatningsansvar

14 Kontraktsbruddssanksjoner
Erstatning Aktuelt ved både forsinkelse og mangler Kan kumuleres med øvrige sanksjoner Vilkår – i tillegg til kontraktsbrudd: Ansvarsgrunnlag Økonomisk tap Årsakssammenheng Påregnelighet (adekvans)

15 Kontraktsbruddssanksjoner
Ansvarsgrunnlag Uaktsomhetsansvar (culpa) Rettvendt bevisbyrde – utgangspunktet Omvendt bevisbyrde (presumsjonsansvar) Objektivisert ansvar Kontrollansvar Rent objektivt ansvar

16 Kontraktsbruddssanksjoner
Culpa Alminnelig ansvarsgrunnlag Alle slags kontraktstyper Supplererer kontrollansvaret i kontraktslovene Alle slags kontraktsbrudd Ansvar for klanderverdig opptreden Kunne handlet annerledes (alternativer) Burde vært handlet annerledes Grader av skyld Simpel/grov uaktsomhet Forsett – kontraktsbrudd og følgene av det

17 Kontraktsbruddssanksjoner
Culpa i kontrakt Mange fellestrekk med culpa på deliktsgrunnlag – en skjønnsmessig helhetsvurdering Visse særtrekk i kontraktsforhold Kontrakten etablerer forpliktelser til å handle aktivt (oppfylle forpliktelsene) Innholdet i forpliktelsene følger av kontrakten Det er frivillig å påta seg forpliktelser ved kontrakt Forpliktelsene påtas mot vederlag Aktsomhetsvurderingen er en streng profesjonsnorm

18 Kontraktsbruddssanksjoner
Culpa – utvidelse ved identifikasjon Arbeidsgiveransvar Gjelder også i kontraktsforhold (begrensninger) Liten betydning ved siden av kontraktshjelperansvaret Kontraktshjelperansvar Bruk av hjelper letter ikke debitors forpliktelser Identifikasjon ikke begrenset til arbeidstakere (ansatte) Grenser for identifikasjon Sammenheng med oppfyllelsen av kontrakten – identifikasjon Generelle tjenester/underleveranser – ikke identifikasjon Problemstilling: Om hjelperens handlinger/unnlatelser ville vært culpøse om de var foretatt av debitor (én norm) Uaktsomt valg av hjelper = debitors egen culpa

19 Kontraktsbruddssanksjoner
Nærmere om presumsjonsansvar Omvendt bevisbyrde – debitor må bevise at han ikke er ansvarlig Innholdet i presumsjonsansvaret varierer Bevistema – hva skal debitor føre bevis for? Bevisbyrde – bare omvendt eller også strengere? Lovfestet presumsjonsansvar hvtjl., tfl., lftl.og sjøl. Presumsjonsansvar på ulovfestet grunnlag Hva er en rimelig ansvarsregel? Hvem av partene er nærmest til eller kan lettest føre bevis? Forsinkelse – ofte grunnlag for presumsjonsansvar Mangler – ingen fast regel

20 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvar Et objektivisert ansvar Debitor er ansvarlig med mindre han kan vise til en relevant unnskyldningsgrunn for kontraktsbruddet Fravær av uaktsomhet er ikke nok til å slippe unna ansvaret Et positivrettslig ansvarsgrunnlag Anvendelse også på ulovfestede områder Generisk bestemte resultatforpliktelser Sammensatte resultatforpliktelser med et visst element av personlig arbeid Avløser det objektive ansvaret med unntak for force majeure?

21 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvar – 4 kumulative vilkår for fritak Kontraktsbruddet må skyldes en HINDRING Hindringen må ligge UTENFOR DEBITORS KONTROLL Hindringen kunne ikke med rimelighet vært TATT I BETRAKTNING ved avtaleinngåelsen Hindringen kunne ikke med rimelighet vært UNNGÅTT ELLER FØLGENE AV DEN OVERVUNNET Debitor har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt (”godtgjøre”) Utgangspunktet er ansvar – unnskyldningsgrunner som ikke kan bevises er pr. se ikke relevante

22 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvaret – hindringskravet Hindringskravet har begrenset selvstendig betydning Ingen selvstendig begrensning til visse relevante årsakstyper – det følger av kontroll-vilkåret Må ses i sammenheng med kravet om at hindringen ikke må kunne unngås eller overvinnes Er det en hindring hvis den kan overvinnes? Uten praktisk interesse – uansett erstatningsansvar Kumulative vilkår for fritak – objektivt ansvar

23 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvaret - overvinnelse av hindringen Umulighet – tilstrekkelig, men ikke nødvendig Men ikke nok at det blir litt vanskeligere eller dyrere å oppfylle Overvinnelse - offergrense Må være ekstraordinært tyngende å oppfylle Høyere terskel enn fritak fra plikten til å naturaloppfylle Ofte et rent pengespørsmål (fungible ytelser) Belastning utenfor forutsetningene for avtalen Terskelen vil avhenge av kontraktstype og omstrendighetene Strengt krav – skal normalt mye til før det kan sies å foreligge en hindring som ikke kan unngås eller overvinnes

24 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvaret – kunne hindringen med rimelighet vært tatt i betraktning på avtaletiden? Krav til sannsynlighet for at hindringen inntreffer Sannsynlighet er nok, men ikke nødvendig Også muligheten for at hindringen inntreffer kan etter omstendighetene være nok, selv om det er sannsynlig at hindringen ikke inntreffer Har debitor oppfordring til å overveie og ta forbehold? Foreligger en konkret hending som tilsier fare for oppfyllelsen?

25 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvaret – utenfor debitors kontroll En objektivt avgrenset kontrollsfære - hvilke hindringer debitor har risikoen for Ikke culpa – ikke nødvendigvis utenfor kontroll selv om debitor ikke kan lastes To perspektiver? Årsaksperspektivet – satt i gang av debitor Kontrollperspektivet – faktisk mulig for debitor å påvirke eller kontrollere Rt s. 675 Agurkpinne Prinsipiell kontrollsfære (risikosfære), ikke debitors faktiske Uansett mulig å overvinne hindringen?

26 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvaret – utenfor debitors kontroll Hindringer (hindringsårsaker) som normalt er utenfor kontroll Klassiske force majeure-hendelser som jordskjelv, lynnedslag, krig etc. Hindringer (hindringsårsaker) som normalt er innenfor kontroll Svikt i egen organisering og driftsopplegg Svikt i eget produksjonsutstyr Svikt i underleveranser – selv om valget er forsvarlig Svikt hos oppfyllelsemedhjelpere (årsak) Hindringer(hindringsårsaker i grenseland) Brann (årsak), streik

27 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvaret – identifikasjon Kontrollansvarsidentifikasjon Objektivt kontraktsbruddsansvar – erstatningsansvar for alt som ikke er unntatt Også oppfyllelseshjelpere – objektivt ansvar Hindringer utenfor kontroll er unntatt Ansvaret kan utvides til forhold utenfor kontroll Kontrollansvarsidentifikasjon – forutsetter at hindringen ligger utenfor debitors kontroll Sammenlign kontraktshjelperidentifikasjon (culpa) Ansvar for egen uaktsomhet Visse, særlig begrunnede utvidelser Identifikasjon med kontraktshjelper

28 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvaret – samspillet mellom vilkårene 4 kumulative vilkår – alle må være oppfylt for ansvarsfrihet Utgangspunktet er ansvar – nok at ett av vilkårene ikke er oppfylt I praksis er det ofte ett av vilkårene som er avgjørende Streng ansvarsform – mildnes av begrensning av tapstyper Typetilfeller Fungible ytelser (generisk bestemte forpliktelser) Normalt mulig å oppfylle med et annet eksemplar Bare hvis det ikke er mulig eller krever for store oppofrelser kommer spørsmålet om utenfor kontroll på spissen Men burde hindringen uansett vært forutsett? Ikke-fungible ytelser (specie-forpliktelser) Ikke mulig å oppfylle med et annet eksemplar Spørsmålet om utenfor kontroll kommer oftere på spissen Men burde den uansett vært forutsett?

29 Kontraktsbruddssanksjoner
Kontrollansvaret –forsinkelse og mangler Forsinkelse Enkelt og entydig innhold – midlertidig uteblitt oppfyllelse Greitt å ta stilling til om vilkårene er oppfylt Kvantitetsmangel (total forsinkelse – som forsinkelse) Kvalitetsmangel – problemet Hva utgjør egentlig en hindring for mangelfri ytelse, og som ikke kan overvinnes – skjult mangel? Når kan innholdet i ytelsen (egenskapene) ligge utenfor debitors kontroll? Og når kan dette ikke med rimelighet tas i betraktning? Praktisk talt objektivt mangelsansvar Unntak for skjult mangel i videresolgt brukt gjenstand

30 Kontraktsbruddssanksjoner
Hvorfor et strengt, objektivisert kontrollansvar? Fordeler med et objektivisert ansvar generelt Forutsigbarhet Oppfyllelsespress Bevistema (sammenlign presumsjonsansvar) Bevisbyrde (sammenlign presumsjonsansvar) Hvem av partene er nærmest til å bære risikoen? Kontrollansvaret er et risikoansvar Å frita debitor for ansvar innebærer at kreditor må bære tapet – risikoen for kontraktsbruddet overføres Tapsdekning begrenset til direkte tap – mildner ansvaret Påregnelighetsvurderingen – må ta ansvarsformen i betraktning

31 Kontraktsbruddssanksjoner
Kort om rent objektivt ansvar Ikke knyttet til karakteren av forpliktelsene (generisk bestemte resultatforpliktelser) Derimot knyttet til karakteren av visse kontraktsbrudd Begrenset anvendelsesområde: Rettsvilfarelse Faktisk villfarelse trolig likestilt med rettsvillfarelse Rettsmangel (total og opprinnelig vanhjemmel) Garantitilsagn Også tilsikrede egenskaper Kanskje også kjerneegenskaper Pengemangel (uten hensyn til økonomisk tap)

32 Kontraktsbruddssanksjoner
Erstatning – utmålingsprinsipper Utgangspunkt: Kreditor skal stilles som om kontrakten var riktig oppfylt – erstatning for oppfyllelsesinteressen (positiv kontraktsinteresse) Full tapsdekning Ingen berikelse Begrensninger/modifiserende vilkår: Tapet må være en påregnelig (adekvat) følge av kontraktsbruddet (årsakssammenheng) Kreditor har en tapsbegrensningsplikt

33 Kontraktsbruddssanksjoner
Erstatning – utmåling Skillet mellom direkte og indirekte tap Gjelder ved kontrollansvar etter kjl, avhl og husll Samme realitet ved kontrollansvar etter andre lover Gjelder bare i forbrukerforhold (fbkjl, bustl, hvtjl) Næringstap er typisk indirekte tap Mildner kontrollansvaret som strengt ansvarsgrunnlag Ikke ved andre ansvarsgrunnlag (culpa, garanti) For andre ansvarsgrunnlag er det bare vilkåret om påregnelig årsakssammenheng som begrenser hvilket tap som kan kreves dekkes (adekvans)

34 Kontraktsbruddssanksjoner
Erstatning –tapsposter Utlegg/omkostninger Direkte/nødvendig ekstrautgifter som følge av misligholdet Eks: Undersøkelse, tapsbegrensende tiltak Prisforskjell Ved dekningstransaksjon (heving) Forsvarlig måte Konkret (faktisk) eller abstrakt (tenkt) dekningspris Fortjenestetap (direkte tap) Subsidiær i forhold til prisforskjell - tapsbegrensningsplikt Konsekvenstap (indirekte tap) Avledet følge av kontraktsbruddet – adekvansproblemer Eks: Driftstap, avsavnstap, misligholdskrav fra tredjemann, produktskader (grenseland) – aktualitet varierer med kontraktstype

35 Kontraktsbruddssanksjoner
Årsakssammenheng Uavbrutt årsakssammenheng mellom det ansvarsbetingende forholdet og tapet To forhold som bestemmer det nærmere innholdet i kravet til årsakssammenheng Forpliktelsens karakter Resultatforpliktelse Omsorgsforpliktelse Tilsikring Ansvarsgrunnlaget Uaktsomhetsansvar Ojektivisert ansvar (kontrollansvar)

36 Kontraktsbruddssanksjoner
Resultatforpliktelser med objektivisert ansvar Kontraktsbruddet (at resultatet ikke nås) er det ansvarsbetingende forhold Det må være årsakssammenheng mellom kontraktsbruddet og tapet Omsorgsforpliktelser med uaktsomhetsansvar Uaktsomheten utgjør kontraktsbruddet (ikke forsvarlig innsats) Det må være årsakssammenheng mellom uaktsomheten og tapet

37 Kontraktsbruddssanksjoner
Resultatforpliktelser med uaktsomhetsansvar Kan foreligge kontraktsbrudd uten uaktsomhet Erstatning forutsetter en uavbrutt årsakssammenheng fra uaktsomhet via kontraktsbrudd til tapet Tilsikring Garanti for egenskaper på avtaletidspunktet Objektivt tilsikringsansvar forutsetter avvik både på avtaletidspunktet og på oppfyllelsestidspunktet (kontraktsbrudd) Det må være en uavbrutt årsakssammenheng fra avviket på avtaletidspunktet via kontraktsbruddet til tapet

38 Kontraktsbruddssanksjoner
Påregnelighet (adekvans) Rimelig nær sammenheng mellom kontraktsbruddet og tapet Tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig Både arten av tapspostene og størrelsen på tapet En helhetsvurdering Hvilket tap som normalt kan forventes å oppstå Rimelighet Debitors uaktsomhet

39 Kontraktsbruddssanksjoner
Vilkår og bortfallsgrunner Reklamasjon I alminnelighet ved mangler og ikke forsinkelse Relativ frist – innen rimelig tid – alminnelig regel Absolutte frister – positivrettslige regler Fristenes utgangspunkt Relativ frist – kreditor ble eller burde blitt kjent med kontraktsbruddet Absolutt frist - leveringen Avkall På sanksjon mot kontraktsbruddet – i ord eller handling Eksempel: Full betaling uten forbehold ved kjent mangel Passivitet Supplerer reklamasjons- og foreldelsesreglene Krav kan i særlige tilfeller falle bort selv om det er reklamert i tide og kravet ikke er foreldet Foreldelse

40 Kontraktsbruddssanksjoner
Vilkår og bortfallsgrunner (forts.) Kontraktsmessige forbehold og ansvarsfraskrivelser Spesifiserte forbehold og ansvarsfraskrivelser Generelle forbehold og ansvarsfraskrivelser Forsømt undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse, på oppfyllelsesstadiet og etter oppfyllelse? Før avtaleinngåelse – et spørsmål om hvorvidt det foreligger en mangel Forholdet til debitors opplysningsplikt På oppfyllelsesstadiet – i samarbeidspregede kontrakter som entreprise – et spørsmål om fordeling av risikoen, ikke enten eller - utslag av lojalitetsplikt Etter oppfyllelse – et spørsmål om når reklamasjons- og foreldelsesfrister begynner å løpe

41 Kontraktsbruddssanksjoner
Kort om kontraktsbaserte direktekrav Subrogasjon Kjl § 84-1, avhl § 4-16 (+ NS 3430) Kreditor benytter debitors krav på hjemmelsmannen Springende regress Bustl. § 37, hvtjl § 27, fbkjl § 35 (1) (+ NS 8405) Kreditor gjør sitt eget krav overfor debitor gjeldende overfor hjemmelsmannen Tredjemannsavtale Forutsetter at kreditor kan bygge rett på hjemmelsmannens løfte overfor debitor Eksempel: Garanti, kausjon

42 Kontraktsbruddssanksjoner
Subrogasjon Kjl § 84-1, avhl § 4-16 Kreditor benytter debitors krav på hjemmelsmannen Inntreden – én mangelsvurdering Kreditors krav mot hjemmelsmannen er ikke større enn debitors Men må kreditor også ha et krav mot debitor Ubegrunnet berikelse? En alminnelige regel? Rettsteknisk forenkling? 5 HJEMMELSMANN DEBITOR ? KREDITOR

43 Kontraktsbruddssanksjoner
Subrogasjon Bustl. § 37, hvtjl § 27, fbkjl § 35 (1) (+ NS 8405) Kreditor gjør sitt eget krav overfor debitor gjeldende overfor hjemmelsmannen Innenfor rammen av debitors krav mot hjemmelsmannen To mangelsvurderinger Det minste av kravene bestemmer kreditors krav mot hjemmelsmannen En alminnelig regel? Usikkert, men se Rt s. 656 5 HJEMMELSMANN DEBITOR 5 10 5 5 KREDITOR


Laste ned ppt "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google