Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen
Måling/sammenlikning av viktige innsatsområder

2 Hvor omtales barn I kapittel om utfordringer I kapittel om hovedgrep
Svakhet i Stortingsmeldingen: Lite konkret barn/unge fokus- tiltak!

3 Utfordring 1: Behov for koordinerte tjenester
Hvilke barn gjelder dette? - barn med funksjonshemninger / kroniske sykdommer barn med psykososiale vansker / traumer som følge av for eksempel Vold Psykiatri / rus eller alvorlig sykdom hos foreldre Alvorlige ulykker Offer for mobbing Samlivsbrudd Utviklet angst- eller depresjonssymptomer

4 Utfordring 2: For lite innsats for å begrense og forebygge sykdom.
Sitat: ”Vi har i dag ikke gode nok systemer for analyse og beslutninger om hvordan ressursene bør settes inn i de ulike leddene i kjeden fra forebygging, diagnosearbeid, behandling og rehabilitering.” Hvordan kan dette forbedres i forhold til et barnefokus? Bedre verktøy for analyse kartlegging – IKT (eks Bergen) Analyse / kartlegging: Hva er risikofaktorer for ulike former av uhelse? Hvordan oppdage utsatte barn? Hva vet vi om effekt av ulike tidlige tiltak? Hva vet vi om effekt at manglende tidlig intervensjon? Hvordan kvalitetssikre målrettede tiltak? Hvordan sikre ansvars- og oppgavedeling mellom ulike aktører?

5 Utfordring 3: Demagogisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Sitat: ”Det blir stadig flere eldre og flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Kols, demens, kreft og psykiske lidelser som er i sterk vekst ….” Sykdommer som kan forebygges i barnealder: Diabetes Kreft Psykiske lidelser Fedme Muskel- og skjelettlidelser Effekt av sansesvikt * Nøkkel: Aktivitet, kosthold, tidlig intervensjon, riktige primær- og sekundærforebyggende tiltak. Kompetanse på fag, relasjon, samhandling og metodikk

6 Hovedgrep 1: Koordinatorperson
Sitat: ”……..lovpålagt plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte tjenester får en person som kontaktpunkt i tjenesten. …. Vil det bli en viktigere del av helsepolitikken å legge til rette for det ansvar som befolkningen må ta for egen helse.” Barnefokus: Barn med funksjonshemninger Barn med utviklings- og/eller atferdsvansker Koordinatorfunksjon. Viktige forutsetninger for effekt: Kompetanse Relasjon Kontinuitet tid

7 Hovedgrep 2: Ny fremtidig kommunerolle.
Sitat: ”Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON).” Barnefokus: Legge til rette for å kvalitetssikre at risikotilstander oppdages og at målrettede tiltak iverksettes og oppfølges i nødvendig grad Stikkord: Kapasitet Kompetanse kontinuitet Hvilke meroppgaver ? Eks. Føde- barsel- helsestasjon

8 Hovedgrep 3: Etablering av økonomiske intensiver
Sitat: ”De økonomiske intensivene skal understøtte den ønskede oppgaveløsning og gi grunnlag for gode pasienttilbud og kostnadseffektive løsninger.” Barnefokus: ????? Fokus på forebygging ?????

9 Hovedgrep 4: Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse Barnefokus: Delta i samhandling på felles arena i kommunen for å sikre BEON-prinsippet.

10 Hovedgrep 5: Tilrettelegge for tydelige prioriteringer.
For eksempel øremerke midler til målrettede tiltak med dokumentert effekt til helsestasjon og skolehelse Ved utvidet kapasitet – hva så? Hva skal prioriteres som gir effekt i forhold til fremtidig helse? Hvordan vil staten styre utviklingen?

11 Samhandlingsreformen. Før og etter?
Sammenlikne effekt i form av ressurser aktivitet kvalitet


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google