Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer Jus5980 – skatterett – høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer Jus5980 – skatterett – høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer Jus5980 – skatterett – høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

2 Opplegg ■Det er nokså få timer til disposisjon på mye stoff. Ordinære forelesninger har da lite for seg. ■I stedet vil en vesentlig del av undervisningen bli basert på små oppgaver. Skal dette bli vellykket, må deltakerne ha satt sett inn i lærestoffet på forhånd og gjort forsøk på å ”løse” oppgavene. ■I hvilken grad det blir mulig med dialogbasert undervisning, avhenger av dere! Jeg tror det kan bli artigere og mer lærerikt ■I forkant av hver dobbelttime vil det bli lagt ut materiale som dere kan forberede dere med.

3 Fremdriftsplan ■Dag 1 – 29/8 ■Generelt om skattlegging av aksjeselskap – kap 11 ■Aksjonærmodellen – kap 12 ■Fritaksmetoden – kap 13 ■Dag 2 – 5/9 ■Stiftelse av aksjeselskap – kap 14 ■Utbytte/kapitalnedsettelse – kap 12 og 15 ■Konsernbeskatning – kap 17-19

4 Fremdriftsplan - forts ■Dag 3 – 12/9 ■Rentebegrensningsregelen – kap 20 ■Omdanning – kap 27 ■Dag 4 – 19/9 ■Generelt om omorganisering/overdragelse – kap 25 ■Fusjon og fisjon – kap 26

5 Et fugleperspektiv på tematikken ■Alminnelige regler om skattlegging av økonomisk virksomhet ■Særregler for selskaper og aksjonærer ■Løpende skattlegging; selskapet som eget subjekt; skattlegging av utdeling ■Aksjegevinst og -tap ■Stiftelse og innløsning/oppløsning; kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse ■Konserner: Konsernbidrag; konserninterne overføring ■Begrensning av rentefradrag på lån mellom nærstående ■Omorganiseringer: endring av selskapsform (omdanning), fusjon/fisjon

6 Fugleperspektiv - forts ■Internasjonale spørsmål ■Aksjeutbytte; fra utenlandsk selskap til norsk aksjonær; fra norsk selskap til utenlandsk aksjonær ■Aksjegevinst; norsk selskap/utenlandsk aksjonær; utenlandsk selskap/norsk aksjonær ■Konsernbidrag; til/fra filial av utenlandsk selskap; til utenlandsk selskap uten filial ■Fusjon/fisjon over landegrensene

7 Aksjonærmodellen ■Gjelder personlige aksjonærer ■Normalavkastning skal skjermes fra dobbeltbeskatning ■Skjermingsrente 2013 – 1,1 % ■Skal tilsvare en nærmest risikofri rente – á la bankinnskudd ■Hvilke investeringer lønner det seg å ha i AS? ■§ 10-12 – fradrag for skjerming på utbytte ■§ 10-31 (1) 2. pkt – ubenyttet skjerming går til fradrag i gevinst ■§ 10-13 (2) – skjerming for utlendinger

8 Oppg 1 - aksjonærmodellen ■Marte Kirkerud kjøpte 100 aksjer i Nye IT AS for kr 100 000 den 6. januar 2013. Selskapet har generalforsamling den 20 april 2013, der det vedtas en utbytteutdeling for 2012 på kr. 20 per aksje. Halvpartene av aksjene, dvs. 50 aksjer, selger Marte den 2 desember 2013 for kr 75000. Skjermingsrenten er 3 %. ■Hvilke skattekonsekvenser knytter seg til Marte og hennes aksjer for 2013? ■Forutsett så at Marte selger de 50 aksjene først den 15. januar 2014 i stedet for i desember 2013, og til samme pris. De øvrige aksjene beholder hun ut året. Utbytte for 2013 vedtas på generalforsamling den 20 februar 2014 med kr 15 per aksje. Skjermingsrenten er 3 % også for 2014. ■Hvilke skattekonsekvenser knytter seg til Marte og hennes aksjer for 2013 og 2014 under dette alternativ? ■Sett at Nye IT AS var hjemmehørende i Danmark eller i USA. Hvilken betydning ville det ha? ■Sett at Nye IT AS var hjemmehørende i Norge, men at Marte Kirkerud var hjemmehørende i Danmark eller i USA. Hvilken betydning ville det ha?

9 Fritaksmetoden ■Gjelder aksjonærer som er selskap - § 2-38 ■Begrunnelse; kjedebeskatningsproblemet ■3 %-regelen - § 2-38 (6) a jf c ■Utbytte utenfor skattekonsern ■Gjelder generelt for aksjeinntekt fra selskap i Norge og EØS ■Forbehold for lavskatteland i EØS ■Høyskatteland utenfor EØS – 10 % krav og to års eiertid (ulike krav for utbytte, gevinst og tap) ■Utenlandsk aksjonær i norsk selskap, 5. ledd – unntak fra kildeskatt ■Utenlandsk «tilsvarende selskap», som subjekt (§ 2-38, 1. ledd i) og som objekt (§ 2-38, 2. ledd a; Rt. 2012 s. 1380 (Statoil Holding) ■Ikke fradrag for tap på fordring på konsernselskap, § 6-2, 3. ledd

10 10 Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet Gevinst: salg To år Minst 10% hele tiden Tap: To år Aldri 10% eller mer salg Utbytte: To år utbytteutd Minst 10% hele tiden

11 11 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap Norge Utland AS EØS Lavskattland GmbH Ltd Ltd. NOKUS; unntatt uansett 10%-krav

12 12 Fritaksmetoden – kildeskatt på utbytte til utenlandsk selskap Norge Utland AS EØSUtenfor EØS GmbH Ltd PE (filial av Ltd)

13 Oppg 2 – fritaksmetoden ■A AS, som er hjemmehørende i Norge, har 8 % av aksjene i X Ltd, som er stiftet og registrert i Irland. X Ltd. er et holdingselskap, hvis hovedformål er å eie alle aksjene i Y Corp, et selskap som er stiftet i USA og driver virksomhet der, men selskapet har også noen spredte aksjeposter i andre selskaper. X Ltd. har et lite kontor i Dublin med to ansatte. Alle investeringsbeslutninger ut over et beskjedent beløp må treffes av styret, som består av 4 personer bosatt i USA og som holder sine møter der. Selskapsskattesatsen i Irland er 12,5%. Legg til grunn at et Ltd. anses hjemmehørende i Irland etter intern irsk rett når det er stiftet og registrert der. ■Kan A AS skattlegges for aksjeutbytte fra X Ltd.? ■Hva hvis X Ltd. ikke hadde noen ansatte? ■Hva hvis skatteavtalen mellom Irland og USA leder til at X Ltd. skal anses hjemmehørende i USA etter skatteavtalen? ■Hva hvis styremedlemmene i X Ltd. var bosatt i Norge og styremøtene fant sted her? ■Hva hvis A AS i stedet eide 30 % eller 75 % av aksjene i X Ltd.?

14 Oppg 3 - fritaksmetoden ■Et selskap som er hjemmehørende i Norge, deler ut aksjeutbytte til følgende aksjonærer: ■M Ltd. hjemmehørende i UK, ■Peter Hill bosatt i UK, ■M Inc. hjemmehørende i USA, ■Bill Bush bosatt i USA. ■Er utbyttet skattepliktig i Norge i disse tilfellene, og evt. etter hvilke regler?

15 Oppg 4 – fritaksmetoden - planlegging ■X AS overveide å selge en fast eiendom, noe som ville lede til en betydelig skattepliktig gevinst. I stedet ble det besluttet å fisjonere selskapet, slik at den faste eiendommen ble lagt i det overtakende (utfisjonerte) selskapet. X AS selger det utfisjonerte selskapet. Er gevinsten på aksjene skattefri?


Laste ned ppt "Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer Jus5980 – skatterett – høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google