Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer
Jus5980 – skatterett – høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

2 Opplegg Det er nokså få timer til disposisjon på mye stoff. Ordinære forelesninger har da lite for seg. I stedet vil en vesentlig del av undervisningen bli basert på små oppgaver. Skal dette bli vellykket, må deltakerne ha satt sett inn i lærestoffet på forhånd og gjort forsøk på å ”løse” oppgavene. I hvilken grad det blir mulig med dialogbasert undervisning, avhenger av dere! Jeg tror det kan bli artigere og mer lærerikt I forkant av hver dobbelttime vil det bli lagt ut materiale som dere kan forberede dere med.

3 Fremdriftsplan Dag 1 – 29/8 Dag 2 – 5/9
Generelt om skattlegging av aksjeselskap – kap 11 Aksjonærmodellen – kap 12 Fritaksmetoden – kap 13 Dag 2 – 5/9 Stiftelse av aksjeselskap – kap 14 Utbytte/kapitalnedsettelse – kap 12 og 15 Konsernbeskatning – kap 17-19

4 Fremdriftsplan - forts
Dag 3 – 12/9 Rentebegrensningsregelen – kap 20 Omdanning – kap 27 Dag 4 – 19/9 Generelt om omorganisering/overdragelse – kap 25 Fusjon og fisjon – kap 26

5 Et fugleperspektiv på tematikken
Alminnelige regler om skattlegging av økonomisk virksomhet Særregler for selskaper og aksjonærer Løpende skattlegging; selskapet som eget subjekt; skattlegging av utdeling Aksjegevinst og -tap Stiftelse og innløsning/oppløsning; kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse Konserner: Konsernbidrag; konserninterne overføring Begrensning av rentefradrag på lån mellom nærstående Omorganiseringer: endring av selskapsform (omdanning), fusjon/fisjon

6 Fugleperspektiv - forts
Internasjonale spørsmål Aksjeutbytte; fra utenlandsk selskap til norsk aksjonær; fra norsk selskap til utenlandsk aksjonær Aksjegevinst; norsk selskap/utenlandsk aksjonær; utenlandsk selskap/norsk aksjonær Konsernbidrag; til/fra filial av utenlandsk selskap; til utenlandsk selskap uten filial Fusjon/fisjon over landegrensene

7 Aksjonærmodellen Gjelder personlige aksjonærer
Normalavkastning skal skjermes fra dobbeltbeskatning Skjermingsrente 2013 – 1,1 % Skal tilsvare en nærmest risikofri rente – á la bankinnskudd Hvilke investeringer lønner det seg å ha i AS? § – fradrag for skjerming på utbytte § (1) 2. pkt – ubenyttet skjerming går til fradrag i gevinst § (2) – skjerming for utlendinger

8 Oppg 1 - aksjonærmodellen
Marte Kirkerud kjøpte 100 aksjer i Nye IT AS for kr den 6. januar Selskapet har generalforsamling den 20 april 2013, der det vedtas en utbytteutdeling for 2012 på kr. 20 per aksje. Halvpartene av aksjene, dvs. 50 aksjer, selger Marte den 2 desember 2013 for kr Skjermingsrenten er 3 %. Hvilke skattekonsekvenser knytter seg til Marte og hennes aksjer for 2013? Forutsett så at Marte selger de 50 aksjene først den 15. januar 2014 i stedet for i desember 2013, og til samme pris. De øvrige aksjene beholder hun ut året. Utbytte for 2013 vedtas på generalforsamling den 20 februar 2014 med kr 15 per aksje. Skjermingsrenten er 3 % også for 2014. Hvilke skattekonsekvenser knytter seg til Marte og hennes aksjer for 2013 og under dette alternativ? Sett at Nye IT AS var hjemmehørende i Danmark eller i USA. Hvilken betydning ville det ha? Sett at Nye IT AS var hjemmehørende i Norge, men at Marte Kirkerud var hjemmehørende i Danmark eller i USA. Hvilken betydning ville det ha?

9 Fritaksmetoden Gjelder aksjonærer som er selskap - § 2-38
Begrunnelse; kjedebeskatningsproblemet 3 %-regelen - § 2-38 (6) a jf c Utbytte utenfor skattekonsern Gjelder generelt for aksjeinntekt fra selskap i Norge og EØS Forbehold for lavskatteland i EØS Høyskatteland utenfor EØS – 10 % krav og to års eiertid (ulike krav for utbytte, gevinst og tap) Utenlandsk aksjonær i norsk selskap, 5. ledd – unntak fra kildeskatt Utenlandsk «tilsvarende selskap», som subjekt (§ 2-38, 1. ledd i) og som objekt (§ 2-38, 2. ledd a; Rt s (Statoil Holding) Ikke fradrag for tap på fordring på konsernselskap, § 6-2, 3. ledd

10 Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet
Gevinst: To år Minst 10% hele tiden salg Tap: To år Aldri 10% eller mer salg Utbytte: To år utbytteutd Minst 10% hele tiden

11 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap
Norge Utland EØS Lavskattland GmbH 10%-krav AS Ltd Ltd. NOKUS; unntatt uansett

12 Fritaksmetoden – kildeskatt på utbytte til utenlandsk selskap
Norge Utland EØS Utenfor EØS AS GmbH Ltd PE (filial av Ltd)

13 Oppg 2 – fritaksmetoden A AS, som er hjemmehørende i Norge, har 8 % av aksjene i X Ltd, som er stiftet og registrert i Irland. X Ltd. er et holdingselskap, hvis hovedformål er å eie alle aksjene i Y Corp, et selskap som er stiftet i USA og driver virksomhet der, men selskapet har også noen spredte aksjeposter i andre selskaper. X Ltd. har et lite kontor i Dublin med to ansatte. Alle investeringsbeslutninger ut over et beskjedent beløp må treffes av styret, som består av 4 personer bosatt i USA og som holder sine møter der. Selskapsskattesatsen i Irland er 12,5%. Legg til grunn at et Ltd. anses hjemmehørende i Irland etter intern irsk rett når det er stiftet og registrert der. Kan A AS skattlegges for aksjeutbytte fra X Ltd.? Hva hvis X Ltd. ikke hadde noen ansatte? Hva hvis skatteavtalen mellom Irland og USA leder til at X Ltd. skal anses hjemmehørende i USA etter skatteavtalen? Hva hvis styremedlemmene i X Ltd. var bosatt i Norge og styremøtene fant sted her? Hva hvis A AS i stedet eide 30 % eller 75 % av aksjene i X Ltd.?

14 Oppg 3 - fritaksmetoden Et selskap som er hjemmehørende i Norge, deler ut aksjeutbytte til følgende aksjonærer: M Ltd. hjemmehørende i UK, Peter Hill bosatt i UK, M Inc. hjemmehørende i USA, Bill Bush bosatt i USA. Er utbyttet skattepliktig i Norge i disse tilfellene, og evt. etter hvilke regler?

15 Oppg 4 – fritaksmetoden - planlegging
X AS overveide å selge en fast eiendom, noe som ville lede til en betydelig skattepliktig gevinst. I stedet ble det besluttet å fisjonere selskapet, slik at den faste eiendommen ble lagt i det overtakende (utfisjonerte) selskapet. X AS selger det utfisjonerte selskapet. Er gevinsten på aksjene skattefri?


Laste ned ppt "Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google