Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generasjonsskifte i familiebedrifter Fiskebåtredernes forbund i Ålesund Harry Tunheim Legal Counsel Private Banking 26.8.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generasjonsskifte i familiebedrifter Fiskebåtredernes forbund i Ålesund Harry Tunheim Legal Counsel Private Banking 26.8.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Generasjonsskifte i familiebedrifter Fiskebåtredernes forbund i Ålesund Harry Tunheim Legal Counsel Private Banking 26.8.2011

2 2 Sentrale tema:  Hvem skal overta?  Må dette fordeles likt mellom arvingene?  Hvem er arvinger?  Hvordan spare skatt og avgift ved overføring av bedriften?  Fornuftig selskapsform videre – litt om selskapsdannelser

3 3 Grunnlag for arv  Arv i henhold til testament – Formkrav til testamentet/vitnepåtegning – Pliktdelsreglene for livsarvingene: 2/3 av arvelaters boslodd men maks kr 1 mill. for hver livsarvings linje  Arv etter arveloven – Særlige regler for ektefelle men kan fravikes i testament hvis kjent for ektefelle før arvelaters død – Samboere omfattes ikke av arveloven, men endringer foreslått – Nærstående slektninger prioritert etter arvegangsklasser I, II og III  ”Forskudd på arv” eller gave i levende live

4 4 Arv – arvelovens arvegangsklasser I

5 5 Muligheter til å foreta et planlagt generasjonsskifte  Ved testament: – Må hensynta pliktdelsarv – Pliktdelsarv kan begrenses  I levende live: – Står her svært fritt – Ikke begrenset av pliktdelsarv – Kan finne sted en skjevdeling til fordel for en av arvingene – ingen begrensing i arveloven – Mulighet for å fordele bedrift/aksjer på en arving, og øvrige eiendeler på annen, eventuelt i kombinasjon med et testament – Reguleres ofte ved gavebrev, aksjonæravtaler eller andre former for salg til markedsverdi/underpris mm

6 6 Gjeldende satser for arveavgift pr 2011: ArveavgiftAv de første Kr 470.000 Av de neste kr 330.000 Av det overskytende Til hver av arvelater/givers Barn, forsterbarn og foreldre Intet6 %10 % Til andreIntet8 %15 % Det årlige fribeløpet½ grunnbeløp i folketr. Pr 1.5.2010 = kr 37.820,50

7 7 Overføring av virksomhet ved arv/gave  Arveavgiften er avhengig av hva slags aktiva man arver  Vesentlig skille mellom å arve enkelteiendeler eller virksomhet i enkeltpersonforetak og ikke-børsnoterte aksjer/andeler i ANS  Utgangspunktet er at arveavgiften beregnes av virkelig verdi (omsetningsverdi)  Næringsvirksomhet organisert som ENK, enkelteiendeler, eiendommer, kontanter og børsnoterte aksjer vurderes til omsetningsverdi  Unntak: AAL § 11A:  Ikke-børsnoterte aksjer/andeler i ANS – verdsettes til 60% inntil 10 MNOK eller 100% av skattemessig formuesverdi pr. 1.1. i overdragelsesåret

8 8 Fordeler ved overføring av ikke-børsnotert AS  Skattemessig formuesverdi er lavere enn markedsverdi (goodwill er ikke inkludert og fast eiendom inngår med ligningsverdi). I tillegg vil selskapets gjeld reduserer grunnlaget  Skattemessig formuesverdi 1. januar i det året rådigheten overføres legges til grunn  Mulighet til å velge 60% av skattemessig formuesverdi som arveavgiftsgrunnlag inntil 10 MNOK.  Denne verdsettelsen representerer en betydelig arveavgiftsrabatt

9 9 Generasjonsskifte – overføring av aksjer i investeringsselskapet er gunstig arveavgiftsmessig  Arveavgiftsrabatt i 2 trinn: – Trinn 1: – Arveavgiftsrabatt fordi ligningsverdien til unoterte aksjer ofte lavere enn markedsverdien: – selskapets gjeld reduserer formuesverdien fra første krone – fast eiendom inngår med ligningsverdi, andre eiendeler inngår med nedskrevet verdi – Trinn 2: – Arveavgiftsrabatt fordi mottaker kan velge 60 % av aksjenes skattemessige formuesverdi som arveavgiftsgrunnlag opp til kr 10 mill pr. mottaker. Gave/arv over kr 10 mill: 100 % ligningsverdi som arveavgiftsgrunnlag

10 10 Eks på overføring av unoterte aksjer  Et ikke-børsnotert selskap eier verdipapirer med virkelig verdi på 10 MNOK, en eiendom for 10 MNOK og et fisketråler til virkelig verdi på 50 MNOK, dvs virkelige verdier på til sammen 70 MNOK, lån i selskapet er på 30 MNOK, dvs netto reell verdi 40 MNOK  Eiendommen inngår med ligningsverdi 4 mill i selskapets balanse, dvs. ca 40 % av markedsverdi  Båten inngår med nedskrevet skattemessig verdi på f eks 30 MNOK  Selskapet har et lån på 30 MNOK  Selskapets skattemessige formuesverdi på aksjene blir da:  10 MNOK (verdipapirer), 4 MNOK (eiendom), 30 MNOK (båten) – 30 MNOK (gjeld) = 14 MNOK

11 11 Eks fortsettelse  Aksjene overføres med 50 % hver på 2 sønner, dvs 7,5 mill på hver  Sønnene velger å oppgi 60 % av skattemessig formuesverdi som avgiftsgrunnlag, dvs 4,5 mill på hver. Av dette blir arveavgiftsberegningen slik pr sønn:  470.000 avgiftsfritt fra hver av foreldrene – dvs 940.000 avgiftsfritt  330.000 fra hver av foreldrene dvs 660.000 med 6 % dvs 39.600 kr  Resten av grunnlaget 2,9 MNOK belastes 10 % dvs 290.000 kr  Utlignet arveavgift pr sønn = 329.600 kr  Betydelige verdier kan altså via unoterte aksjer overføres til neste generasjon med lav eller ingen arveavgift

12 12 Overføring av eiendeler contra aksjer til neste generasjon - rene generasjonsskifter  Overføring av eiendeler i EPF:  Overføring skal skje til virkelig verdi. Dvs høyt arveavgiftsgrunnlag  Også fast eiendom verdsettes til virkelig verdi.  Arveavgiftsgrunnlaget blir dermed høyt  Fordel: oppregulert inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag i virksomheten som fortsetter  Overføring av aksjer:  Aksjene verdsettes til skattemessig formuesverdi i selskapet  Eiendom verdsettes til ligningsverdi, dvs ca 40 % av markedsverdi  Gjeld i selskapet reduserer verdien  60 % av verdi legges til grunn inntil 10 mill.  Ulempe: ikke oppskrevne verdier i selskapet

13 13 Eks ved overføring av eiendel  Overføring av båt til nettoverdi på kr 20 MNOK vil måtte oppgis til virkelig verdi  Ved overføring til to sønner vil arveavgiftsberegningen bli slik:  470.000 avgiftsfritt fra hver av foreldrene – dvs 940.000 avgiftsfritt  330.000 fra hver av foreldrene dvs 660.000 med 6 % dvs 39.600 kr  Resten av grunnlaget 18.4 MNOK belastes 10 % dvs 1.840.000 kr  Sum utlignet arveavgift pr sønn = 1.879.600 kr  Gir normalt betydelig høyere arveavgift enn ved overføring av eiendeler i ikke børsnotert aksjeselskap.

14 14 Sammenheng mellom arveavgift og skatt Når arv/gave/forskudd på arv overføres til arving/gavemottaker:  For arvelater/giver: Ingen inntektsskatt da arv/gave ikke anses som en skattepliktig realisasjon  For arving/gavemottaker: Ikke skatteplikt, kun eventuell arveavgift  MEN: Ved senere salg hos arving/gavemottaker – Skattemessig inngangsverdi betydning for beregning av eventuell inntektsskatt på gevinst – Fast eiendom og andre eiendeler: Arveavgiftsgrunnlaget = ny inngangsverdi (Arvelater/givers kostpris uinteressant = diskontinuitetsprinsippet) – Aksjer/andeler: Det laveste av arveavgiftsgrunnlaget og arvelater/givers kostpris (Kontinuitetsprinsippet fom. 2006)

15 15 Arveavgiftsgrunnlaget som skattemessig IV  Overføring av en fisketråler til virkelig verdi på 50 MNOK med – Ved arveavgift på båten utgjør dette maksimalt 5 MNOK. Derimot vil et senere salg ikke utløse gevinstbeskatning opp til 50 MNOK. Gevinstskatt utgjør enten 28 % eller 51 % (i ENK). – Ved overføring av ikke børsnoterte aksjer der nedskrevet verdi på båten er 30 MNOK, gjeld utgjør 20 MNOK vil arveavgiftsgrunnlaget utgjøre 10 MNOK. Av dette kan det velges å føre opp 60 % av grunnlaget, dvs 6 mill MNOK. Maksimal arveavgift utgjør da 600.000 NOK. Ved et senere salg av aksjene til nettoverdi på 50 MNOK – gjeld på 20 MNOK= 30 MNOK, vil dette gi 28 % gevinstskatt utover 6.000.000, dvs skattepliktig gevinst på 24 MNOK som gir utlignet skatt på 6.720.000 NOK

16 16 Eierstruktur forut for salg  Virksomheten som skal selges er et enkeltpersonforetak – bør det skje en skattefri omdannelse forut for salget?  Salg av eiendeler i enkeltpersonforetak utløser inntil 51 % skatt  Ved skattefri omdannelse til aksjeselskap før salg, vil skattebelastningen bli skjøvet ut i tid, – Enten ved salg av innmat fra selskapet som skattlegges med 28 %, og ytterligere 28 % ved uttak fra selskapet (48,16 % skatt), – eller salg av selskapsaksjene som privat person med 28 % skatt – eller mer kompliserte omstrukturering ved fusjon eller fisjon med tanke på å etablere et morselskap som eier driftsselskapet som skal selges for å redusere gevinstbeskatning til 0,84 % + 28 % skatt ved uttak fra selskapet

17 17 Skattefri omdannelse av virksomhet  ENK og ANS, DA, KS og IS kan omdannes skattefritt til AS  Krav om næringsvirksomhet i skattemessig forstand  Hele virksomheten må overføres unntatt fast eiendom og finansaktiva  Overføringen må skje til et nystiftet selskap  Den næringsdrivende må eie minst 80 % av nystiftet selskap  Selskapet trer inn i næringsvirksomhetens skatteposisjoner  Kan bare skje med virkning fra 1. januar i inntektsåret

18 18 Skattefri omdannelse (forts.) Fordeler:  Ingen realisasjonsbeskatning ved omdannelsen  Mulighet for gunstig arv/gaveoverføring av aksjene Ulemper:  Inngangsverdi og avskrivningsgrunnlaget videreføres  Ikke full valgfrihet til å velge hva som skal skytes inn

19 19 Bruk av holdingsselskap ved generasjonsskifte  Generasjonsskifte hvor junior overtar virksomheten: – Tidspunkt for overtakelse? – Eierstruktur – skattefri omdannelse før overtakelse – Bør driftsselskapet eies av et holdingsselskap med tanke på fremtidig salg?

20 20 Fritaksmetoden Invest AS Holding AS Driftsselskap AS 0,84 % skatt på aksjeutbytte og aksjegevinster 28 % skatt på aksjeutbytte og aksjegevinster til privat eier utover skjermingsfradraget

21 21 Eierskap gjennom holdingsselskap (AS)  Fritaksmetoden: Nesten skattefrihet for gevinst fra aksjesalg og aksjeutbytte fra andre selskaper hovedsakelig innen EØS på aksjer eid av selskapsaksjonærer  3 % av selskapets netto aksjeinntekter (gevinster og aksjeutbytte) skattepliktig med 28 %, dvs. 0,84 % skatt  Fordelen består i det alt vesentlige av mulighet for å videreinvestere aksjegevinster og aksjeutbytte uten skattebelastning. Innebærer mulighet for videreinvestering av 99,16 % for å bygge videre formue  Ytterligere beskatning først ved utbyttebetaling til aksjonær, jf. aksjonærmodellen

22 22 Vurdering av opprettelse av holdingsselskap helt sentralt ved generasjonsskifte/eierskifte  F.eks salg av aksjene i egen bedrift for 25 mill:  Ved å eie aksjer privat vil dette gi 28 % skatt på gevinst, dvs. 7 mill i skatt. Privatpersonen sitter da igjen med 18 mill i netto  Hvis aksjene er eid av eget holdingsselskap, vil 7 mill ekstra kunne videreinvesteres. Dvs. 25 mill kan videreinvesteres.  Meravkastningen som følge av ekstrainvesteringen på 7 mill vil f.eks over en 5 års-periode kunne stige betydelig. Til tross for skatt med 28 % på på denne avkastningen ved uttak fra selskapet, sitter eier igjen med 72 % også av denne meravkastningen.

23 23 Generasjonsskifte forut for salg?  Fra et generasjonsskifteperspektiv vil det ofte være lønnsomt å overføre verdier/eiendeler/bedrifter forut for salg – Verdiene vil ofte ha en lavere registrert verdi forut for et salg – dvs. arveavgiftsgrunnlaget blir normalt større etter et salg – Mulighet for å nyttiggjøre seg arveavgiftslovens §11 A med overføring av ikke børsnoterte aksjer til 60 % av skattemessig formuesverdi opp til 10 mill. kr.

24 24 A- og B-aksjer?  Foreldrene kan ønske å beholde kontrollen over selskapet selv om aksjer overføres til barna  Endre vedtektene slik at A-aksjer har stemmerett og B-aksjene er stemmerettløse  Alle aksjer bør ha samme rett til utbytte for å unngå at transaksjonen anses for ikke å ha tilstrekkelig realitet  B-aksjer kan senere konverteres til A-aksjer og omvendt forutsatt at eierfordelingen mellom familiemedlemmene ikke endres

25 25 Oppsummering - Hva bør en tenke på forut for et generasjonsskifte?  Drives selskapet i riktig selskapsform ENK eller AS?  Bør det skje en omdanning til AS?  Skal selskap/eiendel selges til utenforstående på sikt?  Bør det skje et generasjonsskifte forut for et slikt salg?  Bør aksjene eies i gjennom et eget holdingsselskap  Skal aksjene i holdingsselskapet fordeles med A og B aksjer?  Bør det reguleres nærmere i aksjonæravtale forkjøpsrett, aktivitetskrav mm

26 26 Særlig om generasjonsskifte i fiskeriselskap – betydningen av deltakerloven  Deltakerloven setter vilkår for hvordan et generasjonsskifte kan gjennomføres pga aktivitetskrav  Generasjonsskifte må gjennomføres på en måte som oppfyller aktivitetskravet  Dersom livsarving (er) tilfredsstiller 100 % av aktivitetskravet er dette enkelt  Ved overdagelse/arv til flere livsarvinger der kun noen tilfredsstiller vilkårene, bør dette reguleres i selskaps form der 51 % av aksjene eies av personer som tilfredsstiller aktivitetskravet.  Regulering gjennom A-aksjer (aktivet) og B-aksjer (passive) kan her være fornuftig

27 27 - Nedbetalingsordning av arveavgift: Skattebetalingsloven § 10-32 Ved arv og gave av eiendeler og rettigheter i enkeltpersonforetak og andel eller aksje i selskap omfattet av arveavgiftsloven § 11 A som oppfyller vilkårene i annet ledd, kan arvingen eller gavemottakeren kreve at beregnet arveavgift skal betales i like store årlige avdrag over inntil tolv år regnet fra første forfall, uten renter av gjenstående avgiftsbeløp i denne perioden. Kravet etter andre ledd er at overdrager eller ektefelle/samboer eier minst 25 % av aksjene/andelene før overdragelsen.§ 11 A

28 28 Kontakt info: Harry Tunheim Jurist/Master of Law Tel. 2248 6512 Mobil4150 3593 harry.tunheim@nordea.no

29 29 Disclaimer:  Denne informasjonen er utarbeidet av Nordea Private Banking og er ment som generell informasjon til personlig bruk for de kundene som mottar den fra Nordea. Informasjonen kan omfatte rådgivning om juridiske forhold, men er ingen konkret anbefaling om bestemte disposisjoner, transaksjoner, finansielle instrumenter eller råd om andre konkrete investeringer. Egnetheten eller hensiktsmessigheten av en bestemt disposisjon, transaksjon eller investering vil avhenge av din egen situasjon og dine målsetninger. Før du handler ifølge våre vurderinger, bør du tenke igjennom om dette er egnet eller hensiktsmessig for deg, og vi oppfordrer deg uansett til å konsultere din personlige rådgiver.  Informasjonen er hentet fra kilder som Nordea Private Banking anser som pålitelige, men det innhentes ingen erklæringer eller garantier fra utstederne eller andre om nøyaktigheten eller fullstendigheten av opplysningene. Nordea Private Banking og selskapene i Nordea-konsernet, eller undertegnede påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå på grunn av bruk av informasjonen.


Laste ned ppt "Generasjonsskifte i familiebedrifter Fiskebåtredernes forbund i Ålesund Harry Tunheim Legal Counsel Private Banking 26.8.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google