Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temaet for forelesningene •Læren om selskapene og de rettsreglene som regulerer selskapenes stiftelse, drift og avvikling. •Målet for disse timene er:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temaet for forelesningene •Læren om selskapene og de rettsreglene som regulerer selskapenes stiftelse, drift og avvikling. •Målet for disse timene er:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Temaet for forelesningene •Læren om selskapene og de rettsreglene som regulerer selskapenes stiftelse, drift og avvikling. •Målet for disse timene er: –Gi oversikt over de vanligste selskapsformene –Gi grundig kunnskap om Aksjeselskap (AS) med særlig vekt på ansvarsform, organisering og representasjon.

3 Selskapsretten – hva er det? •Hva omfatter selskapsretten? –Forholdet mellom selskapsdeltakerne –Forholdet mellom deltakerne og selskapet –Selskapets forhold til omverdenen •Naboer i rettssystemet: –Skatterett –Kontraktsrett –Konkurranserett –Regler om foretaksregistrering, regnskap og revisjon

4 Tema for dagen •Oppstart og oversikt over selskapsretten •Hovedpunkter i ulike selskapsformer •Noe om valg av selskapsform •Kort om konsern

5 Selskapsrett

6 Selskapsformer •Enkeltpersonforetak (Enk.) •Ansvarlig selskap (ANS og DA) •Aksjeselskap (AS) •Almennaksjeselskap (ASA) •Kommanditt selskap (KS)

7 Perifere selskapsformer •Samvirkeselskap/andelslag – BA •Stiftelser •Foreninger

8 Enkeltpersonforetak

9 •Ikke en del av selskapsretten: Virksomheten drives for en enkelt persons regning og risiko –Selskapslovens definisjon i § 1-1: ”når en økonomisk virksomhet utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko” •Stor økonomisk frihet •Skiller ikke mellom privatøkonomi og næring •Ubegrenset ansvar

10 Noen viktige regler for enk. –Kan bare startes og eies av 1 person (innehaver) –Innehaver er fullt ut økonomisk ansvarlig –Ikke krav til egenkapital –Ikke krav til styre –Enkeltpersonforetak er regnskapspliktig –Krav til revisor hvis omsetingen er over 5 mill. NOK –Pliktig til registrering i Foretaksregistret hvis handel med dertil innkjøpte varer eller over 5 ansatte

11 Ansvarlig selskap ANS og DA

12 Ansvarlig selskap – ANS og DA •Definisjon i selskapsloven § 1-2 første ledd b –Selskap –Ubegrenset personlig deltakeransvar –Opptrer som sådan overfor tredjeperson •Eierne har altså ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser •Solidarisk (ANS) eller delt (DA) •Hvilket ansvar har deltakerne når selskapet ikke kan betale?

13 ANS •En for alle, alle for en: •Kreditor kan gå på deltakerne direkte –hvis ikke dekning av selskapet innen 14 dager •Kreditor velger hvem han vil kreve – ”Go for the deep pocket!” •Mulig regress

14 DA – Delt Ansvar •Hver deltaker kan bare kreves for sin brøkdel av gjelden •Eier man ¼ av selskapet kan man kreves for ¼ av gjelden •Men også her ubegrenset innenfor brøken –Ingen beløpsgrense

15 Ansvarlig selskap – når passer det? •Deltakerligning •Deltakere får sin andel av overskudd og selskapsformue trukket inn i sin personlige selvangivelse •ANS og DA kan passe når noen sammen vil starte en bedrift med små investeringer og liten risiko •Men fullt ansvar – de andre deltakernes tabber kan bli dyre…

16 Noen viktige regler: –Stifterne utarbeider skriftlig selskapsavtale –Må ha minst 2 deltakere –Ikke krav til egenkapital –Ikke krav til å ha styre –Krav til revisor hvis flere enn 5 deltakere og/eller over 5 mill i omsetning –Skal registreres i Foretaksregistret

17 Aksjeselskap AS og ASA

18 Aksjeselskap – AS og ASA •Deltakerne har ikke personlig ansvar for selskapsforpliktelser ut over innskudd •Kreditorene må gå til selskapet med krav •Deltakerne kan bare tape aksjekapitalen som de er pliktig til å skyte inn ved stiftelsen av selskapet •Minst 100.000 for AS •Minst 1 mill for ASA

19 Aksjeselskap – AS og ASA •Hvis deltakerne kausjonerer for selskapets lån oppstår likevel en privatøkonomisk risiko –Typisk for små nystartede aksjeselskaper •Mange begrensninger i eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet –Som ansatt kan man få lønn –Som eier/aksjonær kan man få aksjeutbytte •Aksjeselskap kan passer ved ønske om begrenset personlig risiko og/eller forventning om større investeringer

20 Aksjeselskap – AS og ASA •Mange formaliteter •Det kan være behov for profesjonell hjelp fra flere hold •Noen viktige regler –Skal registreres i Foretaksregistret –Stifterne skal utarbeide og undertegne stiftelsesdokument før registrering –Skal ha et styre på minst 3 medlemmer (AS med under 3 mill i aksjekapital kan ha 1 eller 2 medlemmer) –Plikt til å ha revisor –Skal avholde generalforsamling hvert år –Plikt til å sende regnskapet til Regnskapsregistret

21 Aksjeselskap – AS og ASA •Hva er dette med ASA? •Skillet bygger på EU-regler fra tysk tradisjon •ASA = allmennaksjeselskap •Tegningsinnbydelse kan rettes mot allmennheten •Kan registreres på børsen •Egne regler tilpasset de ”store” selskapene –Detaljerte regler i forhold til børshandelbørshandel –Tvillinglover for AS og ASA (1997 nr. 44 og 45)

22 Kommanditt selskap - KS

23 KS - Komandittselskap •En blanding av ansvarstyper –Selskapsloven § 1-2: Minst én deltaker har ubegrenset ansvar, og minst én har et beløpsbegrenset ansvar –Ansvarlig deltaker kalles komplementar –De andre kalles kommandittister –Ofte er komplementaren et AS

24 Selskapsformenes periferi

25 •Samvirkeselskap/andelslag – BA •Kan brukes når formålet er å fremme eiernes forbruksmessige eller yrkesmessige interesser •Utbytte deles ut i forhold til bruk av selskapet •Deltakernes ansvar er begrenset til kapitalinnskuddet

26 Selskapsformenes periferi •Stiftelse •En formuesverdi som er stilt til rådighet for et bestemt formål •Stiftelsen er selveiende – har ingen andre eiere •Forening •Selveiende, men har medlemmer som ofte kan påvirke demokratisk

27 Selskapsformenes periferi •Tingsrettslig sameie •Sameieloven 18. juni 1965 nr. 6 •§ 1: ”der to eller fleire eig noko saman på ein slik måte at retten deira er rekna i partar eller høvetall”

28 Selskapsformenes periferi –Kan være vanskelig å avgrense fra ansvarlig selskap •Stor betydning om selskapsloven skal brukes eller ikke •Avgjørende om det drives ”økonomisk virksomhet” jfr. sel. § 1-1 •Eks: Greit at sameierne utnytter sin hytte til eget bruk, men når man begynner med utleie i et visst omfang vil det rettslig sett oppstå et selskap

29 Valg av selskapsform •Valget har stor betydning –Skatt –Risiko –Ansvar –Plikter og rettigheter –Frihet til å disponere over eiendeler

30 Nyttige lenker •www.bedin.nowww.bedin.no •Nyttig info om å etablere og drive en bedrift •Nærings- og handelsdepartementet står bak nettstedet •www.brreg.nowww.brreg.no •Brønnøysundregistrene

31 Erfaring. Kompetanse. Løsning.


Laste ned ppt "Temaet for forelesningene •Læren om selskapene og de rettsreglene som regulerer selskapenes stiftelse, drift og avvikling. •Målet for disse timene er:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google