Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OFFENTLIG BREDBÅND I MIDTRE VESTFOLD ET SAMARBEIDSPROSJEKT Tema: ORGANISERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OFFENTLIG BREDBÅND I MIDTRE VESTFOLD ET SAMARBEIDSPROSJEKT Tema: ORGANISERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 OFFENTLIG BREDBÅND I MIDTRE VESTFOLD ET SAMARBEIDSPROSJEKT Tema: ORGANISERING

2 Målsetting for bredbåndutbyggingen  Sørge for god og billig datakommunikasjon i og mellom kommunene og øvrige aksjonærer  Selge overskuddskapasitet til andre

3 Utredning - oppstart  9-k har fått 350 000 kr fra HØYKOM til å utrede styringsmodell / oppstart av et selskap  9-k har engasjert advokatfirma Grette DA til utredningsarbeidet  Vi har allerede opprettet et ”minimum” AS i april 2003 (GigaFib as) som står for utbyggingen av bredbåndet (jmf mva-kompensasjon) 3

4 Utbygging i et samarbeid gir  Billigere å bygge bredbånd sammen enn hver for seg  Lavere driftskostnader  Hver enkelt aksjonær slipper å bygge opp egen utbyggings- og driftskompetanse på bredbånd  Samordnet utbygging av offentlig bredbånd  Mulighet for samordnet drift  Reduserer kostnader til samarbeidsløsninger

5 Hvorfor eget bredbåndselskap?  Et omfattende avtalebasert samarbeid vanskelig å håndtere - enklere å regulere forholdet mellom eierne i et selskap  AS gir regulerte organer som kan treffe beslutninger på vegne av fellesskapet  AS økonomisk gunstig i forhold til mva-regelverk  Salg av overskuddskapasitet – bedre konsept sammen enn hver for seg - mulighet for større fortjeneste  Profesjonell aktør i markedet  Selskapet kan lettere samordne etterspørsel etter tjenester

6 Hovedpunkter i Grettes anbefaling  Aksjeselskap (13 initielle aksjonærer) –Stat, kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, studentsamskipnader kan bli eiere –Nye eiere må godkjennes av generalforsamlingen –Frihet til å gå ut av selskapet •Aksjonærer kan ikke selge enkeltaksjer, kun hele aksjeposter •Forkjøpsrett for aksjonærer

7 Hovedpunkter i Grettes anbefaling  Selskapets ledelse –Selskapet ledes av et styre (inntil 5 medlemmer) –Aksjonærer / grupperinger med minst 20% av stemmene har rett til å velge et styremedlem –Generalforsamlingen skal behandle flere saker enn det aksjeloven legger opp til • årsbudsett / årsplan, prispolitikk og leveringsvilkår, godkjennelse av nye aksjonærer, omklassifisering av linjer, særavtaler med enkelt-aksjonærer mm –Flertallskrav i generalforsamlingen: aksjelovens krav følges, tilleggssaker: alminnelig flertall

8 Hovedpunkter i Grettes anbefaling  Økonomimodell –Aksjonærenes bredbåndvirksomhet legges inn i GigaFib –Kostpris legges til grunn –100% av hovedlinjer og 25% av stikklinjer ”veksles om” til egenkapital –Utbyggingen finansieres av aksjonæren(e) innenfor sitt interesseområde –Ingen kan pålegge en aksjonær å bygge ut en linje –Aksjonærene kan ikke holde linjer utenom GigaFib (ikke butikk i butikken) –GigaFib setter kvalitets- og tekniske krav til utbyggingen –GigaFib får drifts og vedlikeholdsansvar for nettet –Gir ”fri” tilgang til hverandres fiber (ca 60 km fiber)

9 Hovedpunkter i Grettes anbefaling  Pris –Selskapet må ha en omsetning som forsvarer de store investeringene (jmf mva-refusjon) –Pris til aksjonærer: kostpris + rimelig fortjeneste –Pris til andre: noe høyere pris –Prismodeller besluttes på generalforsamlingen –Aksjonærene kan kompensere høyere pris med utbytte


Laste ned ppt "OFFENTLIG BREDBÅND I MIDTRE VESTFOLD ET SAMARBEIDSPROSJEKT Tema: ORGANISERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google