Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo likningskontor 1 Skattlegging av forsvarets personell i Europa Juridisk rådgiver Lene M. Ringså Seniorrådgiver Bente E. Bøgestub Oslo likningskontor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo likningskontor 1 Skattlegging av forsvarets personell i Europa Juridisk rådgiver Lene M. Ringså Seniorrådgiver Bente E. Bøgestub Oslo likningskontor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo likningskontor 1 Skattlegging av forsvarets personell i Europa Juridisk rådgiver Lene M. Ringså Seniorrådgiver Bente E. Bøgestub Oslo likningskontor 18-22. april 2005

2 Oslo likningskontor 2 Skattemessig bosted  Skatteloven § 2-1 8. ledd – hjemmel for norsk beskatning  Utsendt utenrikstjenestemann som oppholder seg utenlands i norsk statstjeneste, og regulativlønnet kontorfunksjonær ved utenriksstasjon, anses bosatt i utlandet  Det samme gjelder for arbeidstager som tjenestegjør i Atlanterhavspaktens organisasjon med fast tjenestested i utlandet  Anses ikke bosatt i Norge etter sktl. § 2-1 1. ledd – det får følger for øvrig beskatning og rett til fradrag

3 Oslo likningskontor 3 Begrenset skatteplikt til Norge  Skatteloven § 2-3 1. ledd jf § 2-36 3. ledd  Lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet  Kun fellesskatt til staten (statsskatt), fritak for skatt til kommune og fylkeskommune  Toppskatt der dette er aktuelt, SSV § 3-5 2.ledd  Trygdeavgift  Ligningssted: Oslo likningskontor

4 Oslo likningskontor 4 Begrenset skatteplikt til Norge, forts. Skattesatser:  Inntektsskatt: – 2004 :2005 : – fellesskatt 12,2 %- fellesskatt 11,8 % – toppskatt : 13,5 %/19,5 %- toppskatt 12 %/15,5 % – klasse 1 over 354 300/906 900- klasse 1 over 381 000/800 000 – klasse 2 over 378 600/906 900- klasse 2 over 393 000/800 000  Formuesskatt: – 2004 :2005 : – statsskatt 0,2 %/0,4 %- statsskatt 0,2 %/0,4 % – klasse 0/1 – 120’-540’/540’-- klasse 0/1 – 151’- 540’/540’ - – kommuneskatt 0,7 % over 120’- kommuneskatt 0,7 % over 151’

5 Oslo likningskontor 5 Begrenset skatteplikt til Norge Hjemmel for norsk beskatning – skatteloven § 2-3  Fast eiendom  Formues- og inntektsbeskatning  Næring/virksomhet  Ordinær skattlegging  Lønn for arbeid utført i Norge  Både kommune/fylkeskommuneskatt og fellesskatt  Gevinst ved salg av aksjer  5-års regelen  Begrensninger i en evt. skatteavtale?  Unntak for utsendte tjenestemenn – ikke bosatte ihht. Skatteavtalen i oppholdslandet

6 Oslo likningskontor 6 Klassefastsettelse/Personfradrag  Skatteklasse tilsvarende som for personer bosatt i Norge  2004 : 2005 :  Skatteklasse 1 : 32 900 Skatteklasse 1 : 34 200  Skatteklasse 2 : 65 800 Skatteklasse 2 : 68 400  Dersom ektefelle har inntekt under personfradraget lignes ektefellene sammen i klasse 2 – og deler personfradraget  Klasse 0 ved begrenset skatteplikt  Eks. inntekt av fast eiendom

7 Oslo likningskontor 7 Skattemessig bosted for ektefelle  Anses for skattemessig bosatt i Norge  Globalskatteplikt, skatteloven § 2-1 9. ledd  All formue og all inntekt i Norge og i utlandet  Fullt personfradrag (klasse 1)  Regler for begrensning av norsk inntektsskatt:  Ettårs-regel : ny tolkning – Ikke lenger fullt opphør av skatteplikt – Skattenedsettelse, vilkår om 12-mnd. sammenhengende arbeidsopphold  Fireårs-regel : opphevet f.o.m. 2004  Kreditfradrag for betalt skatt i utlandet/fordeling med progresjonsforbehold

8 Oslo likningskontor 8 Skattemessig bosted ektefelle, forts.  Ikke begrensning av fradragsmuligheter  Gjeld og gjeldsrenter  Hele året ute  Ektefeller lignes hver for seg

9 Oslo likningskontor 9 Fast eiendom  Skatteloven § 2-3 1. ledd bokstav a  ”(…) formue i og inntekt av fast eiendom (…)”  Prosentligning  bortfaller fra inntektsåret 2005  Formuesbeskatning  Ved utleie beskattes man for nettoinntekt (direkteligning)  Levere RF-skjema 1189  Gjeldsrenter skal ikke føres i skjema  Hjemreiser i forb.m. utleie – fradrag for kostnader, men utgifter må redegjøres for  Vedlikeholdskostnader – konkret vurdering, avgrense mot påkostning  Avskrivning av innbo (korttidsutleie) 15 %

10 Oslo likningskontor 10 Fast eiendom, forts.  Ekstraordinær skade  for eksempel naturskade eller konstruksjonsfeil  bortfaller fra inntektsåret 2005  Salg av fast eiendom  Krav til bo - og eiertid (1 av de siste 2 år)  Unntak – brukshindring  Beskattes for netto gevinst/fradrag for netto tap – 28 %  Fordeling mellom ektefeller?  Mest lønnsomt å overføre postene vedr. bolig til ”hjemmehørende”ektefelle

11 Oslo likningskontor 11 Gjeld og gjeldsrenter  Kan kun kreve fradrag for gjeld og gjeldsrenter tatt opp i forbindelse med fast eiendom/næringsvirksomhet i Norge  Boliggjeld kan fordeles fritt mellom ektefellene  Skattyter må selv fordele gjeld/gjeldsrenter  Ansvar for egen skatteplanlegging  Personlig gjeld kan ikke overføres  Eks. gjeld til lånekassen/forbrukslån  Ut/innreiseår : fradrag for gjeldsrenter fordeles etter antall måneder i Norge (12-deler), ellers i uteinntekten

12 Oslo likningskontor 12 Merutgifter  Godtgjørelse fra arbeidsgiver som skal dekke merutgifter i forbindelse med arbeidsoppholdet i utlandet  Godtgjørelsen/merutgiftene sees på under ett  Kan ikke dele opp godtgjørelsen i forhold til de enkelte merutgiftene (for eksempel hjemreiser)  Ved beregning av ”underskudd” på mottatt godtgjørelse, så vurderes hele godtgjørelsen samlet, i forhold til totale merutgifter  Kan ikke ha undersudd på én merutgift og overskudd på en annen

13 Oslo likningskontor 13 Merutgifter, forts.  Eksempel:  Skattyter får dekket 4 hjemreiser av arbeidsgiver, men foretar totalt 7 hjemreiser i løpet av året  Han kan ikke da kreve ekstra fradrag for de 3 hjemreisene han har foretatt og hevde at disse ikke er dekket av arbeidsgiver  Sees i sammenheng med total mottatt godtgjørelse  Dersom totale merutgifter overstiger mottatt godtgjørelse kan det kreves fradrag for underskudd  Ved fradrag for underskudd må alle merutgifter dokumenteres

14 Oslo likningskontor 14 Diverse fradrag  Utgifter til etterutdanning  Utdanningen må være relevant i nåværende arbeidsforhold  Fradrag for utgifter – til å holde vedlike sin utdanning og/eller – til å holde seg à jour med utviklingen i faget  Konkret vurdering  Utgifter som ikke anses fradragsberettiget:  Særfradrag for sykdom  Foreldrefradrag  Gaver til frivillige organisasjoner/forskning  Gjeldsrenter i utlandet  Reisefradrag

15 Oslo likningskontor 15 Salg av aksjer/Aksjeutbytte  Gevinst ved salg av aksjer er skattepliktig til Norge i inntil 5 år etter utflytting, skatteloven § 2-3 3.ledd  Tilsvarende fradrag for tap  28 %  Aksjeutbytte er skattepliktig til Norge som kildestat, skatteloven § 2-3 1. ledd bokstav c  Skattesats 25 % (statsskattevedtaket)  Begrenses gjennom skatteavtale?  Utsendte tjenestemenn kan ikke anses bosatt i et annet land etter evt. skatteavtale – begrensninger (Wienkonvensjonen)  Følgelig ikke begrenset til 15 % kildeskatt  Ikke formuesbeskatning av aksjer  RF 1089/1061

16 Oslo likningskontor 16 Formue  Overføring av formue mellom ektefeller må faktisk ha funnet sted, ikke kun i forhold til skattleggingen  Eks. overføring av bankinnskudd må gjennomføres – ikke kun på ”selvangivelsen”  Renteinntekter kan ikke overføres mellom ektefeller

17 Oslo likningskontor 17 Tilleggsskatt  Alminnelig opplysningsplikt om alle inntekter og all formue, ligningsloven § 4-1  Objektive vilkår for ileggelse av tilleggsskatt, ligningsloven § 10-2  Satser for tilleggsskatt  30 % av unndratt skatt  15 % av unndratt skatt - når opplysningene er innberettet av arbeidsgiver  Bortfall av tilleggsskatt, ligningsloven § 10-3 bokstav b  unnskyldelige grunner  sykdom  ”annen årsak som ikke kan legges ham til last”

18 Oslo likningskontor 18 Tilleggsskatt, forts.  Uoppgitt inntekt  feil i lønns- og trekkoppgaver  flere lønns- og trekkoppgaver  Usikkerhet vedr. total inntekt  kontakt arbeidsgiver  eget ansvar for å oppgi brutto inntekt  gjør evt. ligningskontoret oppmerksomme på usikkerhet  Fritar ikke for tilleggsskatt at arbeidsgiver foretar feilinnberetninger

19 Oslo likningskontor 19 Diverse  Poster oppført på den forhåndsutfylte selvangivelsen som ikke er skattepliktige må strykes av den enkelte  Øvrige korrigeringer må foretas av den enkelte - direkte på selvangivelsen  Ut/hjemreise i løpet av inntektsåret  kapitalinntekter/fradrag fordeles etter antall 12-deler i Norge  annen fordeling må dokumenteres  inn/ut-måned skattlegges fullt ut

20 Oslo likningskontor 20 Diverse, forts.  Hva lønner seg for ektefellene vedr. fordeling av inntekter/fradrag formue/gjeld?  Det vil alltid lønne seg å føre disse postene på ”hjemmehørende” ektefelle  Dersom ”hjemmehørende” ektefelle har negativ inntekt til fremføring må dette spesifikt kreves overført til annen ektefelle, ellers vil dette bli fremført til neste år  Det vil lønnes seg å fremføre underskudd til neste år  Fradrag i både kommune/fylkesskatt og statsskatt


Laste ned ppt "Oslo likningskontor 1 Skattlegging av forsvarets personell i Europa Juridisk rådgiver Lene M. Ringså Seniorrådgiver Bente E. Bøgestub Oslo likningskontor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google