Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlig og upersonlig boplikt Advokat Geir Kr. Landsverk Advokatfirma Orwall & Co DA Postboks 1233 Vika, 0110 Oslo Tlf 22 40 38 00 Fax 22 40 38 01.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlig og upersonlig boplikt Advokat Geir Kr. Landsverk Advokatfirma Orwall & Co DA Postboks 1233 Vika, 0110 Oslo Tlf 22 40 38 00 Fax 22 40 38 01."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlig og upersonlig boplikt Advokat Geir Kr. Landsverk Advokatfirma Orwall & Co DA Postboks 1233 Vika, 0110 Oslo Tlf 22 40 38 00 Fax 22 40 38 01

2 Innledning •Konsesjonslov •Odelslov •Historisk utvikling •Hvorfor boplikt? •Utvidet boplikt •Er boplikten personlig eller kan den oppfylles av andre

3 Konsesjonslov •Regler om boplikt ble lovfestet ved konsesjonsloven av 31. mai 1974 •Etter konsesjonsloven av 10. desember 1920 kunne det stilles vilkår ved overtagelse av landbrukseiendom, herunder krav om bosetting •Konsesjonsloven av 10.12.1920 satte vilkår om at en ikke skulle spekulere i landbrukseiendommer

4 •Krav om bosetting på landbrukeien- dommer er opprettholdt i konsesjonsloven av 28. november 2003 •Boplikt på konsesjonspliktige eiendommer, dvs. de eiendommer som ikke er unntatt •Boplikt for å opprettholde bosetting •Ønsker at eier og driver skal være en og samme person, lettere om man også krever bosetting

5 •Kjøper må bosette seg på eiendommen innen 1 år etter overtagelsen •Kan få utsettelse, normalt 3 – 5 år •Kan oppfylles ved å sove halvparten av nettene i året på eiendommen •Boplikt på rene skogeiendommer? •Boplikt i sameier?

6 •Urimelig å kreve bosetting på små eiendommer selv om størrelsen er over konsesjonsgrensen? •Boplikt for aksjeselskaper? Oppfylles ved at hovedaksjonær eller en annen med stor tilknytning til selskapet tar bosetting •Boplikt i 5 år

7 Upersonlig oppfyllelse •Brev fra landbruksminister Sponheim, vedlegg til Innstilling om konsesjonslov •Ospelt-saken •Boplikt kan oppfylles ved upersonlig bosetting •Eksempel på saker fra Østfold •Våningshuset kan leies ut, og leieboer oppfyller bosettingskravet

8 •Kan skifte leieboer i bosettingsperioden •Må være kontinuitet i utleie •Resultat; Driften av eiendommen kan skje gjennom bortforpaktning, og bosettingskravet kan oppfylles ved utleie

9 Null-konsesjon •Enkelte kommuner har innført null- konsesjonsgrense •Kan oppfylles ved upersonlig bosetting •Konsesjons-/bosettingskravet gjelder også for boliger under oppførelse

10 •Konsekvens av at boplikten ikke overholdes; - Tvangssalg

11 Odel •Krav om bosetting på odelseiendom kom inn i lovverket ved odelsloven av 28. juni 1974 •Ønske om like regler for konsesjons- eiendommer og odelseiendommer •Forskjellige regler ved odelsløsning og frivillig overdragelse til den som har odelsrett

12 •Krav om 10-års boplikt ved odelsløsning •Krav om 5-års boplikt ved frivillig overdragelse

13 •Frivillig overdragelse - Oppfylle boplikten ved å sove minst halvparten av nettene i året på eiendommen - Upersonlig oppfyllelse - Sak fra Østfold

14 •Odelsløsning - Kan få utsettelse med å oppfylle boplikten helt eller delvis, men her er det strenge krav, og helt fritak vil normalt ikke bli gitt - Oppfylles ikke boplikten kan den som eiendommen ble løst fra kreve eiendommen kreve eiendommen tilbake

15 - Tvilsomt om bokravet kan oppfylles ved upersonlig bosetting. Spørsmålet må anses som uavklart - Andre med odel i eiendommen kan også krev å overta eiendommen - Landbruksmyndighetene kan pålegge salg av eiendommen om boplikten ikke oppfylles

16 •Boplikt gjelder for alle odelseiendommer •Boplikten vil ramme også eiendommer som kunne vært ervervet konsesjonsfritt •Landbruksdepartementet har uttalt at en skal praktisere bokravet på odelseiendommer på samme måte som for konsesjonseiendommer

17 Oppsummering •Upersonlig oppfyllelse av boplikt mulig både i henhold til konsesjonsloven og odelsloven •Tvilsomt i odelsløsningstilfellene


Laste ned ppt "Personlig og upersonlig boplikt Advokat Geir Kr. Landsverk Advokatfirma Orwall & Co DA Postboks 1233 Vika, 0110 Oslo Tlf 22 40 38 00 Fax 22 40 38 01."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google