Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigrid Lyngstøl 2005 1 UiO – ISP SPED 3000 - 2005  Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet -  Hvordan forstår vi vansken ?  Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigrid Lyngstøl 2005 1 UiO – ISP SPED 3000 - 2005  Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet -  Hvordan forstår vi vansken ?  Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigrid Lyngstøl 2005 1 UiO – ISP SPED 3000 - 2005  Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet -  Hvordan forstår vi vansken ?  Hvordan utreder vi ?

2 Sigrid Lyngstøl 2005 2 Individ og samfunn  Normalitet og avvik  Sortering eller beskrivelser  Sosiale konstruksjoner  Utløsning av ressurser  Lovverk  Grunnskoleloven  § 2 –8: om opplæring av elever fra språklige minoriteter  § 24 – 1 om kommunenes plikt til å gi morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring (inntil ”tilstrekelige n.kunnskaper” er oppnådd)  Tilpasset opplæring og spesialundervisning

3 Sigrid Lyngstøl 2005 3 Universal forestilling om språk  Intet språk er bedre enn andre  Vi kan skille mellom forskriftsmessig og beskrivende grammatikk  Vi kan skille mellom lingvistisk kompetanse og utførelse  Vi kan skille mellom reseptivt og ekspressivt språk  Alle språk har sett med lingvistiske universalier Baca og Cervantes 1998

4 Sigrid Lyngstøl 2005 4 Språktypologi - bruken av bøyningsendelser - ordstilling Analytisk språkSyntetisk språk vietnamesiskengelsk norsk tysk tyrkisk

5 Sigrid Lyngstøl 2005 5 Språk – kommunikasjon Språk er verbal kommunikasjon, et symbolsystem knyttet til ord (verbum = ord), altså tale, skrift og tegn Nonverbal kommunikasjon er : ekstralingvistisk kommunikasjon, formidlet med stemmen, ikke knyttet til ord, og naturlige tegn, paralingvistisk kommunikasjon, tonehøyde, stemmestyrke, taletempo og rytme og øvrig kroppsspråk (- naturlige tegn) (Linell 1978)

6 Sigrid Lyngstøl 2005 6 Likeverdige aspekter ved språk (Bloom & Lahey, 1978)

7 Sigrid Lyngstøl 2005 7 Språkfunksjoner, (Halliday, 1975)  Personlig ”dette er meg”9 mnd.  Interaksjonell ”du og jeg”11 mnd.  Instrumentell ”jeg vil ha”11 mnd.  Regulerende ”gjør som jeg sier”13 mnd.  Heuristisk ”hvorfor ?”13 mnd.  Imaginativ ”la oss late som”16 mnd.  Informativ 21 mnd

8 Sigrid Lyngstøl 2005 8 Prossessering av språk Etter Susanne Freltofte Hjernens funktion, I: Spesialpedagogikk nr 7, 1994 Ref. ”Hjernen”,Luria 1973 og ”Assessment of Cognitive processes”, Das et. al. 1998.

9 Sigrid Lyngstøl 2005 9 Språk i vekst - - Skole- språk oftere situasjons- uavhengig mindre bundet til kontekst (Ref.: Cummins CALP) Skrift- språk dekon- tekstualisert situasjons- uavhengig Språk i skolen Daglig- språk kontekst- bundet situasjons- avhengig (Ref.: Cummins BICS)

10 Sigrid Lyngstøl 2005 10 Tospråklighet  Tospråklighet innebærer å være i en situasjon der individet lever med to språk, har tilgang til to språk og kan bruke begge språkene når det er behov for det.  Når et individ behersker sine to språk så godt at de kan brukes fullstendig etter som situasjonen krever det, snakker vi om funksjonell tospråklighet.  Å oppnå funksjonell tospråklighet er et mål for svært mange over hele verden (ref. M 87 og L 97)  I verdenssammenheng er det mer vanlig å være tospråklig enn enspråklig

11 Sigrid Lyngstøl 2005 11 Minoritetsspråklighet  Å være minoritetsspråklig innebærer å være to- eller flerspråklig med et morsmål som ikke er majoritetsspråk i samfunnet.  Å bytte morsmål, enten over tid eller brått, som for eksempel ved utenlandsadopsjon, er også en minoritetsspråklig situasjon

12 Sigrid Lyngstøl 2005 12 Språkholdninger  Holdninger til en sosial eller etnisk gruppe  Holdninger til språket som gruppa snakker  Holdninger til enkeltbrukere av språket Ref.: Universal forestilling om språk, Baca og Cervantes 1998

13 Sigrid Lyngstøl 2005 13 Språkutvikling  Ulik forskning og psykologisk skole forklarer s.u. forskjellig (Skinner, Osgood, Chomsky, Vygotsky, Piaget, Lahey, Bruner)  Felles forståelse nå:  Menneskehjernen er predisponert for språk og reagerer spesielt på språklige impulser, (arv:art & individ)  Språkmiljøet er helt avgjørende for tolkning, mening, forståelse og språkutvikling  Mennesket sosialiseres gjennom språk og lærer/utvikler språk gjennom sosialisering

14 Sigrid Lyngstøl 2005 14 Språkutvikling hos tospråklige  fødsel møter språk 2 alderdom/død Norskfødt, enspråklig Norsk----------------------------------------------------------------------------------- Tospråklig barn, 1 Morsmål----------------------------------------------------------------------------------- Norsk----------------------------------------------------------------------------------- Tospråklig barn, 2 Morsmål----------------------------------------------------------------------------------- Norsk- - - - -- --- ---- ------ -------------------------------------------- Utenlandsadoptert Morsmål 1………………………….. Morsmål 2……………………………………………………….

15 Sigrid Lyngstøl 2005 15 Tospråklig utvikling  Additiv utvikling  Subtraktiv utvikling S1S2 S1S2 tid

16 Sigrid Lyngstøl 2005 16 Begrepsdannelse hos tospråklige, Cummins 1984 --------------------------------- --------------------------------- ----------------------------------- S2 S1 Begrep

17 Sigrid Lyngstøl 2005 17 Toterskelteorien Toukamaa og Skutnabb-Kangas 1977 se Engen et al.2004 Barnet har adekvat kompetanse i begge språkene og høster kognitive fordeler ved sin tospråklighet (divergent tenkning) ------------------------------------------------------------------- Barnet har adekvat kompetanse i et av sine språk, men ikke i begge. Det har ingen negativ konsekvens for kognisjon ------------------------------------------------------------------- Barnet har utilstrekkelig kompetanse på begge sine språk. Dette har negativ konsekvens for kognisjon og læring.

18 Sigrid Lyngstøl 2005 18 Mellomspråk og målspråk  Kodeveksling (tagging, setningsveksling og setningsintern veksling)  Holdninger til kodeveksling  ”Halvspråklighet”,  Språkbad (immersion),  Språkdrukning (emmersion),  Bevaring: statisk bevaring – utviklende bevaring

19 Sigrid Lyngstøl 2005 19 Individets kontekst Baca og Cervantes,1998

20 Sigrid Lyngstøl 2005 20 Språkvansker  Reseptive og/eller ekspressive vansker med verbal kommunikasjon, vansker med ord: tale, skrift og/eller tegn  Feiltolkninger  Normalt, forsinket eller avvikende språk?

21 Sigrid Lyngstøl 2005 21 Hypoteser for å forklare vansker 1. Tospråklighet gjør læring vanskelig/språk dårlig 2. Barnet har spesifikke språkvansker 3. Barnet har lærevansker 4. Kulturforskjeller gjør læring og skolegang vanskelig 5. Barnet har vansker knyttet til å lære andrespråket sitt – en pedagogisk påført vanske

22 Sigrid Lyngstøl 2005 22 Individuelle utredninger  Utredning vs. kartlegging og testing  Kvalitative og kvantitative data  Ulike informanter  Ulike datainnsamlingsmetoder  Pålitelighet: objektivitet, verdier og normer

23 Sigrid Lyngstøl 2005 23 Hvorfor utrede?  Vi vil optimalisere elevens læring og utvikling ved:  Å beskrive eleven  Å beskrive læringsmiljøet/ene  Å beskrive formelle og uformelle interaksjoner  Å beskrive hva eleven kan/får til og ikke kan/ikke får til  Å forsøke å forklare framgang og stagnasjon  Å fremme forslag til pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak som skal gjennomføres og evalueres

24 Sigrid Lyngstøl 2005 24 Funksjonsutredning  Med bakgrunn i hypoteser om elevens læringsforutsetninger, søkes informasjon om et utvalg nevropsykologiske funksjoner  Us., tester og deltester velges fra større testbatterier m.m.

25 Sigrid Lyngstøl 2005 25 Språkutredning Som del av individuell utredning og i et holistisk perspektiv  Kvalitativ og kvantitativ us av  Pragmatikk  Semantikk, reseptiv og ekspressiv  Språkets formside, reseptivt og ekspressivt  Fonologi  Morfologi  Syntaks

26 Sigrid Lyngstøl 2005 26 Språkutredning hos tospråklige elever  Kartlegge og beskrive elevens norsk  Kartlegge og beskrive øvrige språk  Elevens beskrivelse  Informasjon fra ”s.o.”  Observere og teste der det er mulig Bruk av morsmålslærer og tolk

27 Sigrid Lyngstøl 2005 27 Språknivå  Normativ testing  Reynells språktest  ITPA, ikke brukt diagnostisk  WPPSI, WISC-R, WAIS, verbaldelen  PEP-R  Norsk Grunntest for Afasi (Nogfa)

28 Sigrid Lyngstøl 2005 28 Pragmatikk  Informasjon fra s.o.  Observasjon i naturlig miljø  Talespråksanalyse m.h.t. Hallidays funksjoner  Analyse av feiltolkninger og feiltolkningsstrategier

29 Sigrid Lyngstøl 2005 29 Semantikk: leksikon og struktur  Se bildet, si ordethele  WPPSI, WISC-R, WAISverbaldelen  Reynells språktests.forståelsesdelen  ITPAdeler  Nogfadeler  CAVLT-2hele (struktur)  Nepsydeler  Luriabatterietdeler  CELF-4deler

30 Sigrid Lyngstøl 2005 30 Språkets uttrykksside  Fonologi  Talespråksanalyse  Norsk fonemtest  Bo Ege : Fonologisk Vændespil  CELF 4  Morfologi  Talespråksanalyse  DIM  Syntax & Morfologi  CELF 4  Syntaks  Talespråksanalyse  CELF 4  Lyngstøl: Prøve på setningssemantikk

31 Sigrid Lyngstøl 2005 31 Knowledge based and processing based measures on the ITPA, Lyngstol 2002. Audio-Vocal Simple Complex Knowledge based Processing based Auditory ClosureSound Blending Verbal ExpressionAuditory Memory Grammatic Closure Auditory Reception Auditory Association Visual-Manual Simple Complex Knowledge based Processing based Visual ReceptionVisual Memory Manual ExpressionVisual Closure Visual Association

32 Sigrid Lyngstøl 2005 32 Analyse og vurdering  Alle funn sorteres m.h.t.:  Grad av samsvar mellom evnenivå, språklig nivå i de ulike språk og kvalitative aspekter innen hvert av språkene – språktypologisk vurdering,  Funksjoner – profil  Språkfeilkategorier  Prosesseringstyper

33 Sigrid Lyngstøl 2005 33 Eksempel på funksjonskart, Lyngstøl 1997

34 Sigrid Lyngstøl 2005 34 Eksempel på funksjonskart, L yngstøl 2002


Laste ned ppt "Sigrid Lyngstøl 2005 1 UiO – ISP SPED 3000 - 2005  Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet -  Hvordan forstår vi vansken ?  Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google