Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektledesamling nHS, Molde okt 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektledesamling nHS, Molde okt 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektledesamling nHS, Molde 04.-05. okt 2005
Regional samordning av Virkemidler for regionale innovasjonssystem (VRI) – Innspill til diskusjon Prosjektledesamling nHS, Molde okt 2005

2 Målsetting Målsettingen med prosjektet er å foreslå ny organisering av Virkemidler for regionale Innovasjonssystem (VRI) som bidrar til at virkemidlene bedre mobiliserer regionalt næringsliv, FoU-miljøer og myndigheter til økt satsing på innovasjon. Forslaget til ny organisering skal være basert på behovet for bedre koordinering av virkemidlene på regionalt nivå, innad i Forskningsrådet og på tvers i virkemiddelapparatet. Et tettere samspill mellom virkemidlene skal bidra til at hvert enkelt virkemiddel styrker sin egen gjennomslagskraft.

3 Institusjonell endring
Virkemidler for regionale innovasjonssystem (VRI) skal fremme innovasjonsbasert verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom bedrifter, FoU-miljøer og offentlige aktører Bedrifter Offentlig FoU 1 Bedre regionalt samspill – ”trekant-samarbeidet” Læring 2 Sterke nasjonale og Internasjonale koblinger Kunnskapsflyt Institusjonell endring

4 Nasjonale virkemidler for regionale innovasjonssystem
Målgruppe Budsjett 2005 (MNOK) Virkemidler i Forsknings- rådet Næringsrettet Høgskolesatsing Høgskolene – bedre samspill med lokalt næringsliv 19 (+34)* Forskningsinstitutter 9 (+15)* Kompetanse-megling Verdiskaping 2010 Innovasjonsprosesser i og mellom bedrifter med bred medvirkning 27 (+….)* Relatert i Forsknings- rådet Forny Kommersialisering av forskningsresultater, primært i høgskoler i denne sammenheng 5 (kun høgskole-satsingen) Norwegian Centres of Expertise Norges fremste næringsklynger 34 (2006) Relatert i Innovasjon Norge ARENA Regionale næringsmiljøer/ næringsklynger 35 Relatert i Innovasjon SIVA Inkubator-programmet Nystartede bedrifter *Regionale midler

5 Diagnose: Behov for bedre koordinering av virkemidlene (VRI)
Mye er bra med dagens virkemidler… …men behov for mer helhetlige satsinger og bedre koordinering Godt kjent regionalt Gir rom for tilpasning til regionale utfordringer og muligheter Legger stor vekt på å utnytte kunnskapsinfrastrukturen Mobiliserer nye bedrifter til SkatteFUNN 1 Bedre koordinering regionalt – regional samfinansiering (Ref. intervjuer, Arena-evaluering, regionale innspill, regionalmeldingen, forskningsmeldingen) 2 Bedre koordinering med resten av Forskningsrådet, spesielt SkatteFUNN og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) 3 Bedre samspill mellom virkemidlene på tvers av VMA (Ref. samarbeidsprosjektet)

6 Regionalmeldingen gir utfordringer til NFR og resten av virkemiddelapparatet
Fokus på regionale næringsmiljø og entreprenørskap/kommersialisering Vektlegging av forskning og utdanning – bedre utnytting av vår desentraliserte kunnskapsinfrastruktur Sterkere kobling mellom nasjonale program og regionale midler – Prioriteringene skjer på regionalt/lokalt nivå Fokus på sammenhengen mellom regional utvikling, innovasjon og internasjonalisering Et tett samarbeid og koordinering mellom VMA, nasjonalt og regionalt VMA skal ha stor frihet til å utforme innholdet i og gjennomføring av nasjonale program Ïmplementering gjennom pilotsatsinger i utvalgte regioner De nasjonale programmene i færre, større tematiske satsinger for å gjøre dem mer brukervennlige og gi økt fleksibilitet for regionale tilpasninger Eksperimentelle tiltak og pilotprosjekt

7 Virkemidler for regional innovasjon – Forslag til prinsipper for ny modell
Virkemidlene presenteres overfor brukerne som en felles satsing for regional innovasjon Forslag til prinsipper for ny modell Regionene bruker virkemidlene som verktøy for næringsutvikling Programmene er nasjonale Regional og nasjonal koordinering ”Felles” administrasjon og styre på tvers av VMA Nasjonale utviklings- og læringsarenaer Internasjonalisering må styrkes NCE ARENA nHS Komp-megling VS 2010 (Forny) Inkubator

8 Virkemidler for regional innovasjon (VRI) i Forskningsrådet (forslag)
VRI – Felles programstyre og koordinert administrasjon i Forskningsrådet med tette koblinger til VRI i IN og SIVA Verdiskaping 2010 Bedriftsutvikling gjennom bred medvirkning Høgskole-satsingen (nHS) Bedre samspill mellom høgskoler og næringsliv Kompetanse-megling Kompetansemeglere som bindeledd mellom forsknings-institutter og bedrifter med liten FoU-erfaring Pilotsatsinger Igangsetting av eksperimentelle tiltak på tvers av VMA. Pilotene skal være basert på et felles erfarings- og kunnskapsgrunnlag for VRI Budsjettene har blitt beskåret i år av to årsaker 1) SkatteFUNN, bedriftsprosjekt (kommer tilbake til) finansiert gjennom SkatteFUNN i stedenfor gjennom MOBI 2) Budsjettforliket med FrP - 15 % skåret av toppen på et allerede beskåret budsjett. Økning allikevel til ARENA - blant annet gjennom øremerkede midler fra NHD Kunnskap og læring ligger i bunn som noe som gjennomsyrer alt. Både for oss intern i MOBI, internt i delprogrammene, og ikke minst - mellom både FoU-inst og bedrift. Begge veier! Felles kunnskapsgrunnlag og læring

9 Praktiske konsekvenser av ny modell
Strengere krav til regional koordinering og forankring av prosjekter Bedre samordning av vurderingsmetoder og -kriterier Sterkere samarbeid i administrasjonen på tvers av VMA Nasjonale læringsarenaer Felles kunnskapsgrunnlagsatsing Økt koordinering i forhold til departementer, særlig budsjett og rapportering Effektiv administrasjon (formidling, brukerfront mm) Styrket regional rådgiving og oppfølging Søknadsfrister Ett programstyre for systemvirkemidler i Forskningsrådet (ikke avklart)

10 Bedre samordning internt i Forskningsrådet
Gjør virkemidlene mer brukervennlige og fleksible for regionale tilpasninger Felles styre og administrasjon for virkemidler for regional innovasjon internt og gradvis på tvers av VMA Mobilisere bedrifter til videre FoU-satsing i tett samarbeid med SkatteFUNN og BIA Styrke virkemidlenes internasjonale koblinger Styrke regional rådgiving og oppfølging Brukerstyrt Innovasjons- Arena og store programmer SkatteFUNN Virkemidler for regional innovasjon Komplementære Identifisere samarbeidsområder

11 Bedre samordning mellom de nasjonale virkemiddelaktørene
Mulighet for felles strategisk styre på tvers av VMA (Fase 2) Strategisk ansvar for videreutvikling av virkemidlene Økt koordinering i forhold til departementer, særlig budsjett og rapportering Administrativ samordning Samkjøring av søknadsprosesser, herunder felles utlysninger og metoder/kriterier for utvelgelse av prosjekter Samkjørte mål- og resultatstyringssystem og evalueringer Tett samarbeid om kunnskapsgrunnlaget for regionale innovasjonsprosesser - felles læringsarenaer Innovasjon Norge SIVA Forsknings- rådet Virkemidler for regional innovasjon

12 Bedre samordning på regionalt nivå
Felles utlysningsdato og søknadsfrister Første felles utlysning: okt.06/febr.07 Invitasjonsbrev sendes til involverte FoU-miljøer og FK Regional samordning av søknadsprosessene Det forutsettes at FoU-miljøene og fylkeskommunen, sammen med øvrige deltakerne i regionale partnerskap, legger opp til en prosess som bidrar til å samordne prosjektforslagene og å knytte disse opp til regionale utviklingsplaner/ strategier (eks.RUP) Samordning i regional styring og oppfølging

13 Problemstillinger til diskusjon – Innspill til videre konkretisering av ny modell for VRI
Bedre regional samordning av søknadsprosessene Hva mener dere at regionbegrepet må omfatte i denne sammenheng? På hvilke måter kan søknadsprosessen gjennomføres i praksis? Hvilke rolle bør fylkeskommunen ha i søknadsprosessen? Gjennomføring av prosjektene på regionalt nivå På hvilke måter kan prosjektene organiseres slik at en oppnår bedre koordinering mellom aktører regionalt, strategisk og operativt? Hvordan oppnå mest mulig læring mellom virkemidlene regionalt? Hvordan kan en sikre at det blir et tettere samarbeid mellom de statlige høgskolene og de regionale forskningsinstituttene?


Laste ned ppt "Prosjektledesamling nHS, Molde okt 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google