Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

2 Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL’s hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtes og virksomhetens rettigheter og plikter Hva er drøftinger? Hvordan praktisere hovedavtalen? Referat Innsyn i regnskap og økonomiske forhold Tillitsvalgtordningen Rett til permisjon Tillitsvalgtopplæring Tillitsvalgtrollen Oppsummering

3 Internasjonal forankring ILO- konvensjoner Internasjonale avtaler Nasjonal lovgivning Nasjonalt partsforhold: hovedavtale

4 Hva er en hovedavtale? Hovedavtale: Inneholder generelle bestemmelser om samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Lønns- og arbeidsforhold reguleres normalt ikke i Hovedavtalen. (www.caplex.no) Hovedavtale forkortes vanligvis HA.

5 Hvorfor har vi hovedavtalen? Skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom de ansatte representert ved den tillitsvalgte og arbeidsgiver (styrer/daglig leder).

6 1.Avtalens målsetting og virkeområde 2.Definisjoner 3.Tillitsvalgtes og virksomhetens rettigheter og plikter 4.Styrerepresentasjon – ansattevalgte representanter 5.Opplæring/personalutvikling 6.Forhandlingsordningen 7.Permittering 8.Annet Oppbygging av PBL’s hovedavtale

7 Formålet med denne avtale er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den erfaring og innsikt som de ansatte har, skal gjennom samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver komme til nytte for både virksomheten og den enkelte arbeidstaker. 1.1 Innledning

8 De tillitsvalgte er representanter for vedkommendes organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Det er en forutsetning at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken fram for medlemmene før de tar standpunkt til spørsmålet. 2.1 Tillitsvalgt

9 Medbestemmelse foregår på flere måter i barnehagen: 1.2 Medbestemmelse Ordningen med tillitsvalgte Gjennom direkte møte mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte – medbestemmelsesmøter/ informasjonsmøter Styrerepresentasjon i barnehagen Samarbeidsutvalg i barnehagen

10 Medbestemmelse Den tillitsvalgtes rett til å delta i prosesser og beslutninger som gjelder de ansatte. (Eks.: De ansattes rett til å være representert i samarbeidsutvalget.) Styringsrett Arbeidsgivers styringsrett er retten til å organisere, lede og fordele arbeidet, tilsette og si opp sine arbeidstakere. Styringsretten begrenses av lover og avtaler. Definisjoner

11 Styringsretten begrenses av: Arbeidsgivers styringsrett Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven Pensjonsloven Folketrygdloven Avtaler Arbeidsavtaler T a r i f f a v t a l e r Lønns- og arbeidsvilkår Andre arbeidsforhold Hovedtariffavtalen Lønns- og stillings- bestemmelser Forhandlings- bestemmelser Fellesbestemmelser Hovedavtalen Formål Medbestem. Rettigheter Plikter

12 Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til lov, regler og tariffavtale. Begge parter har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid i virksomheten, slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte. Begge parter skal arbeide for at den samlede personalgruppe er kjent med strategien bak barnehagens samlede drift. Begge parter skal arbeide for å finne løsninger som kan bidra positivt til et godt arbeidsmiljø, og derigjennom et lavt sykefravær. 3. Tillitsvalgtes og virksomhetens rettigheter og plikter

13 Barnehagens ledelse skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte: 3.2 Arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte Spørsmål som vedrører virksomhetens økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift De alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten Omlegginger som er viktige for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold Sysselsettingsspørsmål, bl.a. planer om utvidelser og innskrenkninger Fisjon, fusjon, salg, hel eller delvis nedleggelse eller rettslig omorganisering av virksomheter.

14 I saker angående arbeidstakerens sysselsetting og arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte få mulighet til å grunngi sitt syn, samhandle med arbeidsgiver – før arbeidsgiver treffer sin beslutning. I saker der arbeidsgiver ikke følger de tillitsvalgtes forslag, skal arbeidsgiver grunngi sitt syn. Fra drøftinger skrives drøftingsreferat. Fra forhandlinger skrives forhandlingsprotokoll. 3.2.3 Nærmere om drøftinger og informasjon

15 Både arbeidsgiver og tillitsvalgte kan be om at saker tas opp til drøfting Partene gir synspunkter/argumenterer, samhandler Forsøker å komme til enighet Arbeidsgiver skal konkludere Hva er drøftinger?

16 Hvordan praktisere hovedavtalen? Det første informasjons- og drøftingsmøtet: Møteplan Hovedavtalen Rutiner for informasjon Rutiner for forberedelser Rutiner for evaluering

17 Referat R E F E R A T fra drøftingsmøte på/i__________ (arbeidssted) mellom styrer / daglig leder og tillitsvalgt for______ (organisasjon) den______ Til stede: Tema for møtet: Synspunkter som kom fram: Arbeidsgivers konklusjoner: ________________________ referent Rett referat bekreftes: _________________________

18 Hvordan praktisere hovedavtalen? Eksempler på temaer i informasjons- og drøftingsmøter: Budsjett og regnskap Arbeidsmiljøundersøkelser Tilsettinger, jf. HA pkt. 3.2.5 Arbeidstidsbestemmelser Opplæring/personalutvikling, jf. HA pkt. 5 Velferdsreglement, arbeidstøy, permisjon, jf. HTA pkt. 15 og 16 Saker fra Utdanningsforbundet Saker som oppstår spesielt på egen arbeidsplass

19 Virksomhetens regnskaper skal forelegges tillitsvalgte på forespørsel Tillitsvalgte skal gis innsyn i virksomhetens økonomiske forhold 3.2.4 Innsyn i regnskaper og økonomiske forhold

20 Rett og plikt til å drøfte/forhandle spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår hjemlet i lov og tariffavtaler Følge tariffavtaler Informasjonsplikt Uttalerett angående tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stillinger Ikke tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter Tillitsvalgte skal prioritere møter hvor arbeidsgiver innkaller 3.3 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter

21 Tillitsvalgte har rett til tjenestefri med lønn for å utføre sine oppgaver ”Arbeidet som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang.” Fravær skal avtales på forhånd med arbeidsgiver Under forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver beholder tillitsvalgte sin lønn Ordningen må sikre at de tillitsvalgte får ta del i beslutninger som berører de ansattes forhold uansett struktur og delegeringsomfang ”Hovedtillitsvalgte i forhold til eier som driver flere barnehager, kan etter avtale med eier gis permisjon med lønn for å ivareta sine oppgaver” 3.4 og 3.5 Tillitsvalgtordning

22 Oversikt over hvilke lokale- og distrikts-/fylkesorganer i Utdanningsforbundet det innvilges permisjon med lønn til, finnes under pkt. 3.6 i HA. Permisjonen innvilges inntil 10 arbeidsdager per kalenderår. Permisjon uten lønn for å overta tillitsverv på heltid eller deltid i arbeidstakerorganisasjonen/ forhandlingssammenslutningen. 3.6 Rett til permisjon

23 Rett til permisjon med lønn for kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonen Kurset skal være en opplæring av den tillitsvalgte slik at han/hun blir bedre skikket til å utføre sin funksjon Rett til permisjon kan avslås dersom arbeidsgiver får søknaden senere enn 10 dager før kursstart Det kan etter søknad innvilges permisjon med hel eller delvis lønn til arrangementer/møter som arbeidstakerorganisasjonen arrangerer 5.2b Tillitsvalgtopplæring

24 Tillitsvalgtrollen Profesjonsutøvere ▪ Profesjonelle begrunnelser -Faglige vurderinger -Stille krav ▪ Utøvelse av skjønn ▪ Legge til rette for utvikling og vekst gjennom å lede kompliserte prosesser Fagorganiserte ▪ Behov for å arbeide innenfor visse rammer ▪ Lojalitet til framforhandlede avtaler ▪ Rettferdighet og likhet ▪ Sammen er vi sterke ▪ Opparbeidede rettigheter Hvilke utfordringer kan vi møte ved å ivareta medlemmene både som profesjonsutøvere og som fagorganiserte?

25 Oppsummering Du skal nå vite… … hva en hovedavtale er … hvorfor vi har en slik avtale … hvordan den er bygd opp, og hva de ulike delene inneholder … om innledningen i hovedavtalen, og hva de sentrale partene signaliserer der … hva som er formålet med hovedavtalen … hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver har som er hjemlet i hovedavtalen … plikter og rettigheter til tillitsvalgte som er hjemlet i hovedavtalen … hvordan hovedavtalen kan praktiseres på din arbeidsplass … hvilke rettigheter tillitsvalgte har til fri fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt … at tillitsvalgtrollen er å balansere flere hensyn i forskjellige spørsmål


Laste ned ppt "Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google