Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansund 1. oktober 2009 Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted- til rett tid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansund 1. oktober 2009 Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted- til rett tid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansund 1. oktober 2009 Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted- til rett tid

2 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Hvorfor samhandlingsreform? Det er ingen system i dag som ivaretar pasientenes/brukernes helhetlige behov. Mange av pasientene/brukerne blir behandlet på et for høyt nivå. (Jfr. LEON prinsippet) Helsevesenet kommer for sent inn. Sykdommen har utviklet seg for langt, og det går mye ressurser til reperasjon. Den demografiske utviklingen er slik at utfordringene blir større og større, og truer samfunnets bæreevne.

3 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Noen eksempel: Antall eldre over 80 år vil auke med ca 50 % fra 2007 til 2030 Aldersrelatert sjukdom med stort samhandlingsbehov vil auke: –200 000 personer har KOLS. Antas å bli 3. viktigste dødsårsak på verdensbasis i 2020 –60 000 personer hadde demens i 2005. Tallet vil doblast til 2035 –90 – 120 000 er diagnostisert med diabetes. Ei like stor gruppe er i risiko for å utvikle diabetes, eller er udiagnostisert. –Antall krefttilfeller vil auke. Kreft vil utgjøre 25 % av alle dødsfall i 2020

4 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Noen definisjoner:

5 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Samhandling: Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.

6 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Forløp: Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. Gode forløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens ulike behov.

7 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Hva er reforma sitt svar på utfordringsbiletet? Sterk satsing på pasientforløp Økt satsing på førebyggende helsearbeid og tidlig intervensjon Styrking av kommunene sin evne til å håndtere oppgaver som i dag blir løst i spesialisthelsetjenesten Bruk av lovverk og økonomiske insentiver for å sikre at det blir lagt tilrette for at pasienter får rett behandling til rett tid og på rett nivå. Nasjonal styring med IKT-utviklingen Nasjonal helseplan skal sikre helhetlig politisk prioritering

8 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Hvordan kan kommunene se på reformen? Dette kan være en mulighetsreform, som gir Tillit til kommunene Mulighet for kommunene å ta i bruk kommunens helhetsperspektiv Mulighet til å puste nytt liv i kommunesamarbeidet Kommunens helse- og omsorgstjeneste kan bli en mer attraktiv arbeidsplass

9 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Brukerfokus Helsetjenesten er så kompleks, at den eneste som ser helheten er pasienten Reformen gir kommunen mulighet til å spille rollen som helhetsgarantist overfor brukeren Visjonen: Jeg får den hjelp jeg trenger, når jeg trenger det Nærhet til hele helsetjenestetilbudet – der du bor  Lovpålagt plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte tjenester får en person som kontaktpunkt i tjenestene.

10 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal KS sitt hovedmål i arbeidet framover: Bidra til en samhandlingsreform der kommunesektoren i størst mulig grad blir den helhetlige inngangsporten til helsetjenestene, og har tilstrekkelig økonomisk og kompetansemessig kraft til å påta seg store oppgaver

11 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Under forutsetning av : At kommunene ikke skal pålegges nye oppgaver uten at de blir gitt de nødvendige ressursmessige forutsetninger for dette.

12 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Utfordringer: Finansiering Kommunesamarbeid Kompetanse

13 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Første konkrete tiltak: nasjonal enhet for IKT i helse fra juli 2009 Helse-IKT samles i en enhet: Mer nasjonale kraft, mer standardisering Hvis vi ikke lykkes med elektronisk samhandling vil ikke samhandlingsreformen lykkes Finansieringen av helsenettet er ikke berørt i meldingen - kommer i statsbudsjettet?

14 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Behov for flere nye kompetanser Helsefaglig kompetanse –Robuste fagmiljø kreves for å møte nye oppgaver Samhandlingskompetanse Styring av legetjenesten Forutsetning: –Klar arbeidsgiverrolle –Øke antall fastleger -Andre yrkesgrupper/annen kompetanse også viktig for et helhetlig helsetilbud

15 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Kommunal medfinansiering: 3 ulike innretninger av modellen vurderes En generell medfinansiering for alle diagnoser og aldre. En avgrensning knyttet til diagnose. En avgrensning knyttet til alder. Viktig for KS framover: Vurdering av treffsikkerhet Risikovirkninger for kommunene. Erfaring med tidligere reformer.

16 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Samarbeid/samhandling pr. dato: på Nordmøre og i Romsdal Vi har samarbeidsavtaler og samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget har arbeidsutvalg

17 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Historikk Det har vært jobbet med samarbeidsavtaler mellom sykehusene og kommunene siden før forrige helsereform (01.01.2002 da sykehusdriften ble overført til Staten) De første avtalen ble underskrevet i 2004 Evaluert i 2007 Nye avtaler i 2008

18 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Samarbeidsavtalen omhandler Rutiner vedr. innleggelse og utskrivelse fra sykehus Betaling for opphold Utskrivingsprosjekt Individuell plan Ambulerende tjenester Pasient og pårørendeopplæring Og andre samarbeidsforhold som:

19 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Praksiskonsulent Samhandlingsutvalg Arbeidsutvalg Samarbeidsmøter Faglige samarbeidsmøter – kompetanseutveksling Bruk av IT og telemedisin Årlig revidering Avviksbehandling Særavtaler Oppsigelse og varighet

20 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Utfordringene når det gjelder avtalen: Å få den godt nok kjent både i kommunene og helseforetakene Å komme i gang med prosjekt Å bruke avviksmeldingene konstruktivt

21 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal Det er nå det begynner Lovproposisjoner fremmes i 2010. Dette gjelder blant annet –endringer som skal tydeliggjøre de nye kommunale oppgavene –vurdering av ny felles helse- og sosiallov –lovgrunnlaget for den nye samarbeidsordningen mellom kommuner og helseforetak –lovendring om personlig koordinator –tiltak for å understøtte bedre pasientforløp Innholdet i den nye finansieringsordningen til Stortinget i 2010 Forslag til implementeringsopplegg fremmes også i 2010. 2012 er satt som startåret for opplegget med kommunal medfinansiering.

22 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal

23 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal

24 KS-Midt Norge Avd. Møre og Romsdal


Laste ned ppt "Kristiansund 1. oktober 2009 Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted- til rett tid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google